טבמ תדוקנמ בגנב םייליסופה םירפיווקאה
ב המייקתהש הנדסב םירבד םוכיס - תיצרא
רקוב-הדשב 3.3.99
רסיא הירא `פורפ :תאמ
.28-23 םידומע ,(1999 רבמבונ) ,397 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

האקוויפרים הפוסיליים בנגב מנקודת מבט ארצית סיכום דברים בסדנה שהתקיימה ב3.3.99 בשדה-בוקר

:רמאמה יקלח
אובמ
בגנה תייסולכואל םימה תקפסא ןונכת
םינושה םירפיווקאהמ םימ תיירכ
םוכיס


אובמ
.בגנה ינפל תחתמ םיאצמנה ,םירפיווקאל ונלש תוסחייתהל עקרה לע עיבצא ,תישאר
,םישנאה םע תוחישהמו תורפסהמ םשרתמ ינאש המכ דע) םויכש ,רמואו םידקא
לכב ,בגנה לש ובור תחת ןכאש ,תועד יקוליח ןיא (בגנב יגולואיגורדיהה רקחמב םיקסועה
תרובח לש תובכשב ןהו (ןורוט ןמונק ליגמ) הדוהי תרובח תובכשב ןה - תובכשה תרדס
םיבר םידראילימ לש םוצע רגוא אצמנ (ןותחת ןוקיטרק ליגמ תיבונה לוחה ןבא) בונרוכ
רידגהל ןתינ הלא םימ לש לודגה םבור תא .תונוש תויוחילמב ,םימ םיבקועמ םירטמ לש
לש ךתחה לכב ,םתחתמ .רולכ םרגילימ םייפלא דע תואמ לש תויוחילמב ,םיחילמ םימכ
רולכ ג"מ יפלא המכ לש תוחילמב םימ לש ףסונ רגאמ יוצמ ,סיסבה יעלס דע לוחה ינבא
םיקותמ םימה םש םישתכמה תוביבסב ,הרוי ליגמ ,דרע תרובח לש םיעלסב דבלמ)
םיגופסה םימה רמולכ ,רגואה לש ןה ליעלד תויומכה .קמועה םע הלוע םתוחילמש ,(רתוי
היולת איהו תרחא הלאש וז - איצוהל ןתינ םימ המכ .קנע גופס ךותב ומכ עלסה יללחב
וא םיריפ ,םיחודיק) םישמתשמ ונחנא םהב ,הקפהה ינקתימב םגו הביאשה בצקב ןה
ןויד לכ לש םינושארה םיבלשה דחאב ,ןכל .הקפהה תוילכלכ ידי לע םיבתכומה ,(תורהנמ
תולע לש לדוגה רדס היהי המ קודבל שי ,טרפב ,לעפמ לכ יבגלו ,ללכב ,בגנב םימה אשונב
.םלשל לגוסמ ןכרצהש ןוילעה ףסה והמ ;םידעוימ םה המל ןכ ומכו ,וללה םימה תקפה
יאדכ ירה הז ףסל תחתמ היהת םימה תולע ןכאש ,הארמ ינושאר בושיחו הדימב
.רתוי תוקיודמ תונקסמ קיסהלו רקחמב עיקשהלו ךישמהל

דומעה שארל הרזח


בגנה תייסולכואל םימה תקפסא ןונכת
,בחרמה ידמימב .ןמז ידמימב םגו בחרמ ידמימב םג תינללוכה הנומתה לע לכתסהל שי
םירוזאה דחא תויהל ךלוה ינופצה הקלחש ,לארשי תנידמ "יבחרמ"ל ןווכתמ ינא
קיר טעמכ השעמל אוה ימורדה היצחש דועב ,ותיסולכואב םלועב רתויב םיפופצה
.היסולכואמ

תנקותמ הנידמל שרדנה ןמזה םומינימ ןהש ,תואבה םינשה 50 לע רבדמ ינא ןמזה דמימב
לש יגטרטסא ןונכת לש ילמינימה חווטה אוה הנשה 30 חווט וליאו ,המצע תא ןנכתל
תורטמה ןה תורטמה רשאכ ,םינש 10 לש לדוג רדסב רבכ אוה יטקטה ןונכתה .הנידמ
תינכות םגש ,םיבר הכ םה םייונישה ונלש האמבש ,ןייצל רתומל .תויגטרטסאה
.דואמ השימג תויהל הכירצ תיגטרטסא

םוקעה ןוויכב תויהל ךישמת תוחתפתהה וא םיאנתהו הדימבש ,רמולו אובל רשפא
םייח תוכיא םייקל השק היהי םינש המכ ךות ירה ,ןמז יפל היסולכוא תופיפצ לש יחכונה
,ןמז ותואב .רתי תופיפצ ללגב תאזו ,הירהנ הכאוב עבש ראבל הנופצ רוזיאה לכב התואנ
תא קפסלו התואנ םייח תמר רשפאל לכוי אלו םיילוש רוזיא תויהל ךישמי ימורדה קלחה
לש םיזכרמ רדעיהו םיבשותה לש םוצעה רוזיפה ללגב תינרדומ תכרעמ לש תושירדה
המכ לע ךוניחו תוברת יתוריש תכרוצה ,ההובג תירמוח םייח תמר תלעב היסולכוא
.ההובג

תדדועמה ,תוינידמ לע הטילחמ הניא לארשי תלשממ דוע לכ :איה תינויגהה הנקסמה
תפאושה ,תוינידמ לע אלא (הב תכמות דנלוה תלשממש וז ומכ ,לשמל) לארשימ הריגה
אשומכ בגנה לע בושחל ידיימ ךרוצ שי ירה ,לארשי תנידמב םידוהיה רפסמ תא לידגהל
עבש ראבל הרדג ןיבש רוזיאה יבגל התשע לארשי תנידמש הדימה הנק ותואב חותיפ
.הנידמה םוק רחאל

,המסיסה ראשית אלו) עוציב ידיל עיגת ףא איהו וזכ הטלחה לבקתת םנמא םא
הנשה םויב ןוירוג ןב לש ורבק דיל הנש לכב "הדמולמ םינקסע תווצמ" התוא םיעימשמש
היסולכואל םימ תקפסא חיטבהל לכונ םאה :תיסיסבה הלאשה ונינפב תדמוע ,(ותריטפל
הבושתה התיה ,הנש 40 -כ ינפל תלאשנ התיה וז הלאש םא ?בגנה לש תידיתעה
דעוימ היהי וללה םימהמ רכינ קלח (1 :םיירקיע הבשחמ ינוויכ ינשל דיימ תרשקתמ
.שביה םורדל רתוי םושגה ןופצהמ םימ איבהל תורשפאה תמייק (2 ;תואלקחל

:תואבה תוביסהמ רתוי םימייק וללה םינועיטה ןיא םויכ
ובש ,רוזיאל םימ הל ריבעהל בייחמה ,תועמשמ לעב ילכלכ םרוג הניא רבכ תואלקחה
םרוג איה תואלקחה רתוי םימושגה םירוזיאב םג ,ןכ לע רתי .רקי אוה הזה באשמה
ג"לתהמ 40% -כש דועב 5%, לע הלוע הניאו (ימלג ימואל רצות) ג"לתב ,תיסחי ,ילוש
ךלת תואלקחה רובע ןופצב םוהתה ימ תכירצ םג .קט-ייהה תוישעת ידי לע םימרתנ
תואלקח חתפתת םיירט תוקרי תקפסה ךרוצל .םיבשומ בויב-ימ ואובי םמוקמבו ןטקתו
.םימ לש תונטק תויומכ תיסחי תכרוצה ,תורוגס תוכרעמב

תואצות יפל ירה ,הלא לכל ףסונ .םות דע טעמכ םילצונמ ןופצב םימה תורוקמ
רוזיאהמ םיאצממ םע וישכע ותמאתה רשא ,תונורחאה םינשה 10 -מ ילש םירקחמה
תונש תוחיכשב היילע המיעו ,הממחה טקפא תורבגתהל תופצל ונילע ,ינוכית םיה
ינא) .בגנה לש יזכרמה וקלחב םג הארנכו ,ןופצב םיעקשמה תומכב הדיריו תרוצבה
לש רטשמה תא קזחת תוממחתההש ,םיארמ םילדומה יכ ,"הארנכ" הלימה תא שיגדמ
,םימשגה תופוס ורבגתי בגנה לש ימורדה קלחבש ,ןכתיי ךכמ האצותכו ,םינוסנומה
,בגנב תונופטש רתויל םייופצ זאו ,"תינוסנומ"ה תכרעמהמ וא ,עקשהמ תועיגמה
.(תילוש יד איה םלוצינ לש תוילכלכהש

ףיסונ דוע םאו םיקותמה םימל השירדה לדגת ןופצבש ירה ,ךירעהל ןתינש המ יפלש ,ךכ
םדיצמ השירדה םג ירה ,תיאניטסלפה היסולכואה לש םייחה תמרב היילעה תא הזל
.ץראה םורדל םימ תבצקה לש תורשפא לכ היהת אלו לדגתו ךלת

המ לכב ,רבשמ לש בצמ היהי הנופצבו ץראה זכרמב בצמהש ,הכ דע ירבדמ קיסהל ןיא
ךרואל ערתשמ ןוכיתה םיהש ,הביסהמ תאזו ,תיתיישעתו תינוריע םימ תקפסאל עגונש
רלודמ תוחפ לש תולעב םיינוריע םיכרצל םימ םויכ קיתמהל ןתינו יברעמה לובגה לכ
תושרהל הלוכי לארשי ומכ ג"לת תמר םע היסולכוא וא הנידמש ,תולע יהוז .ק"מל
,וידמימו ,תיסחי ,לודגה ובחור בקע .בגנל םיעיגמ ונחנא רשאכ םינוש םירבדה .המצעל
בגנה יבחרמל ףוחה תלפשמ םיקתמומ םימ תקפסא ,הרצ העוצרמ רתוי ונלזמל םהש
םיאבוימ וא ,םיקתמומ םיממ רתוי לוז אוהש רוקמ לכ ,ןכלו תולעה תא םצעב ליפכת
תידוהי תובשייתה לע בושחל םיצור ונחנא םא ,ןכל .חותיפל יאדכ אוה (היקרוטמ לשמל)
חקינ םאו ,םידוהי ןוילימ לש לדוג רדסב ,תואבה םינשה 30 -ב עבש ראבל םורדמ
;הנשל ק"מ 100 -כ איה (זובזב אלל) שפנל הכירצה תומכ תינרדומ הרבחבש ,ןובשחב
ש"קמלמ 50 -כ דועו ,הברעה לש תואלקחה יכרצל ש"קמלמ 50 -כ ךכל ףיסונ םאו
םאה :הלאשה תלאשנ ירה ,דרעו םיטפסופה ,חלמה םי ילעפמ לש "הבוטר"ה היישעתל
ונחנא רשאכ ,תאז ?ש"קמלמ 200 -כ לש תומכ תואבה םינשה 100 -ל קפסל םילוכי ונחנא
ןתינ םביבסו םיינוריעה םיזכרמב הביבסה חופיט יכרצל םימה תאש ,ןובשחב םיחקול
.(תויטבנה תוטישה) םינטק תווקיה ינגאמ תונופטש יממ ןכו בשומה בויבהמ קפסל היהי

דומעה שארל הרזח


םינושה םירפיווקאהמ םימ תיירכ
םהבש ,םינושה םירפיווקאה תא ןופצל םורדמ רוקסנ ל"נה הלאשה לע תונעל תנמ לע
,םהלש לאיצנטופה תא ךירענו ,"םייליסופ" םימ תרמוא תאז ,תורכל ןתינש ,םימ םיאצמנ
היהי ןתינ יתכרעהל המ ,רמולכ) "יללכ עדי" ךמס לע ןהו יתכרעש םירקחמ ךמס לע ןה
תורשפאב םיקפקפמה תלאשל הבושת םידקהל תנמ לע .(תושדח תוקינכט תרזעב תושעל
םימ םוקמבש ,ךכ לע ובשח ,אנא :הנעא ,םישדחתמ םניאש "םייליסופ םימ" תורכל
םילצנמ ונייה אל םאה - םיינויח םה םגו םישדחתמ אל םה םגש ,טפנ וא םחפ ונאצמ
םג ירה יכ ,לבגומ אל רצואב רבודמ ירה ,םימה תורצואב רבודמ רשאכש ,םג המ ?םתוא
.קיתמהל ןתינ םיקמעמה ימ תא

ונילא עיגמ הז רפיווקא .בגנה ברעמ-ןופצב ערתשמה ,הדוהי-תרובח רפיווקאב ליחתא
רושימל תחתמ לצפתמו םינינת-ןוקרי רפיווקאב תורישי רושק ינופצה וקלחבו יניסמ
ולש שדחתמה קלחה אקווד - הזה רפיווקאה .םודס רוזיא דע עיגמו םעקרי ןוויכל תדבע
עבש ראב רוזיאב םינינת-ןוקרי רפיווקא םע ולש רשקהש םושמ ,תאז .ובש ץוליאה אוה
וא ,ןופצהמ םיקותמ םימ תכישמ םורגל הלוכי חילמה ימורדה קלחב הביאשש ,ךכל םרוג
ןונכת תרגסמב תויהל ךירצ ולש לוהימה ,ןכל .םיחילמ םימ םע םיקותמ םימ בוברע
ותלעפה תא ל"הת םע דחי ונקדב 1993 -ב .םינינת-ןוקרי לש הקפהה םע רושקה ,ינללוכ
לדוגה רדסמ רתוי הלודג תפסונ תומכ עבש ראב ןיבל הנצינ ןיב בואשל ןתינ אלש ,ררבתהו
:םיפסונ םינוויכ המכב בושחל ךירצ ןאכ ,םלוא .ק"מ ןוילימ 10 לש

60 -כ הז רפיווקאמ םיעפוש םויכ .םינינת-ןוקרי רפיווקא לועפת לש שדחמ הקידב (1
ךילהתל חוטב רבסה ןיא םויה דע .םינינתה רוזיאב םיחילמ םימ לש הנשל ק"מ ןוילימ
הדימב .יניבה-ןפה "קוקיל" לש אוה לבוקמה לדומה .הז רפיווקא לש תואצומב החלמהה
שי ןכלו ,יניבה-ןפה תרידחל איבת אצומה רוזיאב סלפמה תדרוה ירה ןוכנ הזה לדומהו
דימתמ דוביא םרוגש המ - אצומה רוזיאב הובג םימ סלפמ תרזעב ךומנ יניב ןפ לע רומשל
.ילאיצנטופ הריגא חפנל ףסונ ,םימ לש
םינינתה תונייעמ לש םימב ןדיסה לש הילמונאה לע תכמתסמה ,ילש הדובעה תירואת
לובגה ךרוא לכל ערתשמה ,םיקיתע םיחילמ םימ לש ףוגמ האב החלמהש ,תרמוא
המירזה ידי לע םיררגנ ולא םימ .הפי-ימלת תצובקל רבעמב ,הדוהי תרובח לש יברעמה
רבד) ,עבש ראב דעו םינינתה לחנמ יתגרדה ןפואב סלפמה תא ךימננ םאש ךכ ,הנופצ
םיקותמ םימ לש ק"מ 40-30 דוע חיורוהל לכונ ירה ,(תיתגרדה הרוצב ותושעל ןתינש
,ק"מ ןוילימ 10 לש לדוג רדסל דרת ותעיפשו תצקמב חילמי םינינתה לחנ ;זכרמה רוזיאב
רבד .םיקותמ םימ םג חיוורהל ןמז ותואבו ,רוזיאב עבטה תרומש תא רמשל רשפאתש
ילש תינושאר הכרעה .הנצינל עבש ראב ןיב רוזיאהמ הביאשה תא לידגהל רשפאי םג הז
תעקשה שרוד הז לבא ,ק'"מלמ 10 -כ דועב תומכה לידגהל היהי רשפא םש םגש ,איה
.שידח בשחוממ לדומ תיינבב ןכו ,םיפסונ רקחמ יחודיק המכב םימיאתמה םימוכסה

,חלמה םי ןוויכל םיסלפמה עופיש רוזיאמ הביאשה תלדגה לש איה תפסונ תורשפא (2
רשפאי הזו ,רקוב הדשל תחתמ "1 ןוירוג ןב חודיק" ןיבל םעקרי יחודיק רוזיא ןיב רמולכ
.תיסחי ,ןטק אוה יכ םא ,הז רוזיא לש רגואהמ בואשל

ןיבש תוחילמב) ק"מ ןוילימ 20 לש לדוג רדס לע םירבדמ ונחנא לכה ךסבש ,רמואו םכסא
לולכי הז .ולוכ רוזיאל םיכירצ ונחנאש יפכמ 10% -כ םהש ,(הנשב ,רולכ ג"מ 2000 -ל 1000
לוחה ןבא רפיווקאמ בואשל ןתינש ,םיבקועמ םירטמ לש םירופס םינוילימ המכ לש תומכ
וללה םימהש ,ןייצל רתומל .רולכ ל"גמ 2,000 -כ לש תוחילמב אוהש ,הז רוזיאב ,תיבונה
םי יממ םילוז וללה םימה ויהי ךכ רחא םגש ,חינהל ריבס ךא ,תיקלח הקתמה םישרוד
ומכ שמשל םילוכי םהו וללה םימהמ קלח קיתמהל ךרוצ היהי אל ,תאז םע .םיקתמומ
םיגד לודיג ןוגכ ,תמכחותמ תואלקחל וליפא וא ,םיימוקמ םייתביבס םיכרצל םהש
ונפוי םהימימש ,אפרמ ימח לע רבדל אלש - יתוכיא ןייל םיבנע וליפא וא ,תוממחב תוקריו
.הייקשהל םהמו ,םיגד לודיגל

הנצינ ילחנ ןוגכ ,רוזיאה ילחנ לש תונופטשה םה ,חוכשל ונל רוסאש ,םיפסונ תורוקמ (3
רבדל םילוכי ונחנאש ,יל הארנ .םיינוריעה םיזכרמה לש םירזחומה םיכפשהו ,םיביברו
.(םיקראפ) הביבסה חופיט לש םיכרצל םימ ש"קמלמ 10 לש לדוג רדס לע

.ןראפל םילאצ לחנ ןיב ,בגנה חרזמ-ןופצב תיבונה לוחה ןבא רפיווקאל וישכע דרנ
תודרוהבש ,הנקסמל ונעגיה ,1993 תנשב ל"הת תווצ םע דחי יתעציבש ,רקחמהמ
דרנ םאו ,ק"מ ןוילימ 45 -כ לש תומכ ןאכ קיפהל ןתינ םימה יסלפמ לש תוינרמש
לוגיע ךרוצל .ק"מ ןוילימ 75 דע לש הקפהל עיגהל רשפא ירה רתוי םילודג םיקמועל
לש םדקומ בלשב ונכרעש ,רתויב תינושאר הכרעה .ש"קמלמ 50 לע רבדנ םירפסמה
,תיתיב תכורצתל םתוא קיתמנו עבש ראבל דע ולא םימ םירזנ םאש התיה רקחמה
םא םגש ,רמולכ .םיה ףוח לע םי ימ תקתמה ריחמכ ךרעב עבש ראבב הלעי םריחמ
לש הרדס היהת םא - עבש ראבל םימ תקפסאל ןוחטיב רוזיאכ הזה רוזיאה לע בושחנ
קיתמהל רשאמ ,עבש ראבל םאיבהלו םתוא בואשל רתוי ילכלכ היהי ירה ,תרוצב תונש
תויולע םע םגש ,תואדו לש הבר הדימב ,חינהל רשפא .עבש ראבל םתוא םירזהלו םי ימ
,םישדח םיזכרמ וא ,םישדח היסולכוא יזכרמ רובע ומצע רוזיאב םימה לש הקתמהה
םיאבומה ,םיקתמומ םי ימב םירחתמ קפס אללש ,םימב ןאכ רבודמ ,העפא רוזיאב ומכ
.םיהמ

לחנב תונופטשה לש לאיצנטופה תא ףיסוהל ךירצ ןאכ םג .ןראפ לחנל עיגמ ינא ןאכמ
בושחל שיש ךכ ,קובקבה ראווצ אוה אלה ,רכס תיינבל ילאידיא םוקמ ונל שי ,ןכ ומכ .הז
רפיווקא תא ךכל ףיסונ םא .םיבוט םימ ש"קמלמ 5 -כ לש לדוג רדסב תפסות לע דיתעב
לש ש"קמלמ 10 לש כ"הס לע רבדל ןתינש ,יל הארנ ,םוכרכ לחנ לש הבצחהו םיקולחה
.םישדחתמ םיקותמ םימ

ק"מ ןוילימ 60 לש לדוג רדסב םימ קיפהל ןתינ םילאצ לחנ ןיבו ןראפה ןיבש ,םכסל ןתינ
.קותמ תירישעכו חילמ בורה - םיחילמ םקלחו םיקותמ םקלח ,ךורא חווטל הנשל

,הדוהי-תרובחל ןווכתמ ינא ."שדח" רפיווקאל םיעיגמ וננה ,המורד ךישמנ םא
וב ונלביק זאמ בר ןמז ומויקב ונדשח .רהה-תמבב ןופזיש חודיקב הנורחאל התלגתהש
רשפא יאו תוינכט תוביסמ םתסנ חודיקה ךא ;ןידיעס-א-עק רוזיאב סופיט ותואמ םימ
.תויתטיש תוקידב וב עצבל היה

,הז רפיווקאש יל הארנ יכ ,קר רמוא .וללה םימה רוקמ המ חוכיוול וישכע סנכא אל
וישכע קוסעא אל .המוצע איה וב םימה תומכו יניס ךותל ערתשמ ,וידמימב םוצע אוהש
תרובחב לבוקמש יפכ ןה תוכלותה תמאב םאש ,קר רמוא .תקיודמ תיתומכ הכרעהב
ק"מ םידראילימ תואמו בגנל תחתמ םידראילימ תורשע לש רגואב רבודמ ירה ,וז םיעלס
תויורשפא .רטילל רולכ ג"מ 1000-500 -כ לש תוחילמב םה םימה רשאכ ,יניסל תחתמ םימ
לכונ תוינידמה תא ךא ,הלש הקינכטהו הביאשה תוינידמ יפל הנעבקית תיתנשה הביאשה
,ןובשחב תחקל ךירצ ,תאז םע .הז רפיווקא לש לדומה בושחימ רחאל קר עובקל
ךרוצ שי יתעדל ,ןכל .ותוא לצנלו הז רפיווקאל עיגהל םילוכי ברעממ ונלש םינכשהש
.ותוא לצנל ליחתהלו הז רפיווקא לש לאיצנטופה תא דומאל ,רשפאה לככ ,םדקומ
רפיווקאהמ קלח הזה רוזיאבש ,הדבועה ללגבו םייגולואיגה םיאנתה ללגב ,יתכרעהל
ןתינש ,הארנ ירה ,תיסחי ,תולודג תוכלותהו ,םיאולכ אלו ,םיטאירפ םיאנתב אצמנ
הווה .הז רוזיאב תיבונה לוחה ןבאמ קיפהל ןתינש ,לדוג רדס ותואב םימ ןאכ בואשל
שי לבא ,הבר תוגייתסהב םירבדה תא רמוא ינא .ק"מ ןוילימ 50 לש לדוג רדס ,רמוא
שי תאזו ,הז רפיווקא רקחמב העקשהה תא קידצהל תנמ לע תינושאר הכרעה תתל ךרוצ
.בורקה דיתעב תושעל

רבכ באשנ וקלחבש ,תיבונה לוחה ןבא רפיווקא אצמנ הדוהי תרובח רפיווקאל תחתמ
.הז רפיווקא לע תודובע וישכע תושענש ,ןיבמ ינא .קומעה ןראפ חודיקב הברעה ילושב
המורד הנשל ק"מ ןוילימ 30 לש לדוג רדסב לאיצנטופכ עגרכ וילע לכתסהל עיצמ ינא
.ןראפל

הברעב םישדחתמ םיריפש םימ לש ש"קמלמ 30 -כ דוע ףיסוהל ןתינ וללה תויומכל
.הבצחה תובכשבו

דומעה שארל הרזח


םוכיס
ןיבש תוחילמב ,םייליסופ םימ ש"קמלמ 150 -כ לש לאיצנטופב רבודמ הריהז הכרעהב
הלאשה .םישדחתמ םבורש ,םיריפש םימ ש"קמלמ 50 -כ דועו ,רולכ ג"מ 2000 -ל 500
ונמזב וצרוהש םילדומה ?םייליסופה םימה וקיפסי ןמז המכל :איה הילע תונעל שיש
שי ,תאז םע .תולבוקמ תוטישב הביאשבו החידקב ,תאז לכ .הנש 30 תוחפל לע םירבדמ
ק"מ דראילימ 4.5 לכה ךסב קיפת הנש 30 ךשמב ש"קמלמ 150 לש הביאשש ,רוכזל
ריבס .רתויו ק"מ דראילימ האמ לש לדוג רדסב אוה םהלש יללכה רגואהש ,םירפיווקאמ
תחתמ ,ןכ לע רתי .וללה םימה לוצינל תושדח תוטיש וחתופי הנש 30 ךותש ,חינהל
לעמ איה םתוחילמש ,םיאוזואילפה םירפיווקאה םייוצמ ,ליעל יתינמש ,םירפיווקאל
םירבדמ םאש ,ךכ .לדוג רדס ותואב איה םהבש רגואה תומכו ,רולכ ג"מ 2,000
שומישו הקתמה ,לוצינ לש תומדקתמ תוטיש התושרלו תמכחותמ התלכלכש ,היסולכואב
םיגשומב קר רבדל רשפא ןהילעש ,תוטישלו תופוקתל םיעיגמ ונחנא ירה ,םימב
.ןמז קיפסמ דוע ונל שי ךכלו ,םיינדיתע

הדוגאה סנכב 28.4.99 -ב יתפתתשה ליעלד םירבדה םוכיס רחאל :תפסונ הרעה
םויכש ,רואנ לצרה יתימע לש ותאצרהמ יתדמל םשו קקוב ןיעב םימ יבאשמל תילארשיה
(חלמה םי ילעפמ רובע ש"קמלמ 30 -כ םהמ) ש"קמלמ 82 -כ לש תומכ הברעב םיבאוש
תיצחמל בורקש ,ןאכמ .בורקה רושעב ש"קמלמ 100 -כל תומכה תא תולעהל ןנכותמ יכו
תא חתפל רגתאה ינפב וישכע םידמוע ונא יכו תולצונמ רבכ ,ליעל ורכזוהש ,תויומכהמ
איה ,רבכ תלצונמה ,תיתנשה תיצחמהש ,ןובשחב תחקל שי ,תאז םע .היינשה תיצחמה
חותיפל תשגל שי ,ליעל רמאנש המ רואל ,ןכל ."הבוטר" היישעתו תואלקח יכרצל
רשא ,היסולכוא יהוז .הלצונ םרטש תומכה תא ךורצתש ,תינוריע היסולכואל תיתשתה
."הנטק"ה לארשיב רתויו רתוי םויכ תפפוטצמו תכלוה

"ונתוא שובכי רבדמה יזא רבדמה תא שובכנ אל םא" ןוירוג ןב לש הרמאה לע הזרפרפב
תא חתפי רבדמה יזא ,רבדמה תא חתפל ליכשת לארשי תנידמ םאש ,רמול רשפא -
.לארשי תנידמ

:רמאמה רבחמ תודוא
.רקוב הדש ,רבדמה רקחל ןוכמה ,רסיא הירא סוטירמא 'פורפ

28-23 * 1999 רבמבונ * 397 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ