םיחלוקב היקשהל םירתיה ןתמל תונורקעה
תואירבה דרשמ :תאמ
.42-36 םידומע ,(1999 רבמבונ) ,397 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

העקרונות למתן היתרים להשקיה בקולחים
  :רמאמה יקלח
אובמ
יתואירבה ןוכיסה
קריהו ירפה םוהיז תעינמל םיכרד
םיפסונ "ןוחטיב" ימרוג
םמוהיזמ תיתואירב הנכס ןיאש םילודיג
היקשה ירתיה ןתמ
םיחלוקה תוכיא
םיפסונ תואירב ינוכיס
םיחלוקה לש תימיכ תוכיא
םיחלוקה תוכיא לע הרקב


אובמ
תורכומה ,יאורבתה טביההמ םיחלוקב היקשהל תויחנה הנושארל ונכוה 1978 תנשב
.(1973 תנשב התנומ) "ףלש תדעו תוצלמה"כ

:לשב תויחנהה ןונעירבו ןוכדיעב ךרוצה שגרוה ןמז הזמ
."ףלש תדעו" תוצלמה תנכה תעמ ףלחש ברה ןמזה *
השדח היקשה תטיש ונמזב התיה ףוטפטב היקשהה) היקשה תוטישב םישודיחה *
.(החתופ אל דוע ןומט ףוטפטב היקשההו ,תרכומ יתלבו
היקשהל םיחלוקב הלא םימ לש הרמהה ךילהתו ,דחמ ,םיריפש םימב רבוגה רוסחמה *
.םיחלוקב םיקשומה םיחטשה ףקיה תא ולידגה ,ךדיאמ ,תיאלקח
רוהיט ינוכמ לש םתיינב םויס םע רבגתו ךלת םיחלוקב שומישב לודיגה תמגמש ,יפצה *
.המקהו ןונכת יבלשב םיאצמנה ,םיכפשה

הרטמב ,רוביצה תואירב יתוריש שאר ידי לע הדעווה יונימל תוירקיעה תוביסה ויה ולא
היקשהל םירתיה ןתמל תונורקעה תנכה איה האצותה .אשונל תינכדע תוסחייתה ןיכהל
.םיחלוקב

,תומילשמ תויעוצקמ תויחנה לש הרושו "ףלש תדעו תוצלמה" תא ףילחמ הז ךמסמ
.םינשה ךשמב ומסרופש

:הדעווה ירבח יתימעל תודוהל המיענ הבוח אצומ ינא ,הדעווה תודובע םויס םע
.םילשורי תואירבה תכשל ,(לעופב) זוחמה תסדנהמ - רגרבסוש הילט 'בג
.עבש ראב תואירבה תכשל ,זוחמה סדנהמ/ס - יקחצי רימע רמ
- הינתנ תואירבה תכשל ,יתפנ חקפמ - סייר םחנמ רמ
.ח"ודה תנכהל ואיבהש ,תווצה תדובעו תירבחה הריוואה ,תיעוצקמה םתמורת לע

תורפס חתינו רקס ,הדעווה תדובע תא זכירש ,ןירפלה ימר 'גניאל תדחוימ הדות
םרתו םינוש הלשממ ידרשממו םיפוגמ עוצקמ ישנא םע םינויד םייק ,תיעדמו תיעוצקמ
.הז ח"ודב םיגצומה תונורקעה שוביגל

ךשמב ,ותשירפל דע ,ןהיכש - ןירפלה ימרל ונתרקוה תא עיבהל ונטלחה ,הדעווה ירבחכ
הדעווה ח"וד תאירק ידי לע - דרשמה לש הביבסה תואירבל ישארה סדנהמכ תובר םינש
.היירופ תוליעפ לש םינש הברהל םילוחיא דצב ,תאז ."ןירפלה תדעו ח"וד" :ומש לע

.הכירעהו דומיעה ,תוספדהה תנכהב הרוסמה התדובע לע רמת הלילג 'בגל הדות ,םויסל

ינולע ירואיצרא סדנהמ
הדעווה ר"וי

דומעה שארל הרזח


יתואירבה ןוכיסה
.םיכפש רוהיטל ןקתימב ולפוטש םיכפש םה תיאלקח היקשהל םישמשמה םיחלוקה

לש דואמ םיהובג םיזוכיר ןכו ,םיינגרוא םירמוח לש םיהובג םיזוכיר םיליכמ םיכפשה
אוה ירקיעה םרוקמש ,(תולחמ ימרוג) םיינגותפ (םיפיגנו םיקדייח) םימזינגרואורקימ
.םדאה תושרפה

םיליכמ םיכפשהש ,ךכב הרוקמ םיחלוקב היקשהה לש תירקיעה תיתואירבה היעבה
םירהוטמ םניאש ,םיחלוקב היקשה .םדאה ינבל שיש תולחמה ימרוג לכ תא טעמכ
ינבל םהמו ,םיחלוקב הקשומה קריל וא ירפל ולא הלחמ ימרוג ריבעהל הלוכי ,קיפסמ
.קריהו ירפה תא םינוקה ,םיאירב םדא

,ןוכנ .םיכפשבש םיינגרואה םירמוחה תא קרפל דעוימ רוהיטה ןקתימב םיכפשב לופיטה
,םיינגותפה םימזינגרואורקימה זוכירב הנטקה םג תגשומ ,הז לופיטמ האצותכש ,םנמא
הנטקהה זוחא רשאכ ,םימזינגרואורקימה לש לוסיח לע אלו הנטקה לע קר רבודמ לבא
.םיכפשב לופיטה תטישב יולת

ןיידע םיליכמ (םילפוטמה םיכפשה) םיחלוקה ,רוהיטה ןקתימב לופיטה ירחא םגש תויה
,חיטבהל םיבייח ,םיינגותפ םימזינגרואורקימ לש רתויב םיהובג םיזוכיר
.ונדי לע םילכאנה ,קריל וא ירפל ועיגי אל הלא םימזינגרואורקימש

:ןד שוג לש רוהיטה ןוכממ םינותנב ןנובתהל ןתינ ,השחמהכ

יקדייח 'סמ ;םיכפש ל"מ -1ב ןוילימ 16 היה יללכה םיקדייחה 'סמ ,םיימלוגה םיכפשב
,םיכפש ל"מ -100ב ןוילימ 160 היה (ילאיבורקימה םוהיזל דדמ םיווהמה) םרופילוקה
לש האוצב ורוקמש ,ילאיבורקימה םוהיזל דדמ םיווהמה) יתאוצה ילוקה יקדייח 'סמו
.םיכפש ל"מ 100-ב ןוילימ 20 היה ,(םדאה ינב

םיקדייחה זוכיר היה ,ההובג תוליעיב לעופה ,יגולויב-ינכמה רוהיטה ןוכמ לש םיחלוקב
1-ב ףלא 315 היה יללכה םיקדייחה 'סמ :ןמקלדכ ,דואמ הובג ןיידע לבא ,רתוי ךומנ
יקדייח 'סמו ,םיחלוק ל"מ 100-ב ףלא 200 היה םרופילוקה יקדייח 'סמ ;םיחלוק ל"מ
.םיחלוק ל"מ 100-ב ףלא 20 היה יתאוצה ילוקה

קר אל האולחתל םורגל לוכי ,םיינגותפ םיפיגנב וא םיקדייחב םהוזש ירפ יכ ,ןייצל שי
םירחא םילכאמל םוהיזה תא ריבעהל םג לולע אוהש אלא ,ותליכאמ הרישי האצותכ
.וילע םוהיזה םע חבטמל סנכומ אוה רשאכ

דומעה שארל הרזח


קריהו ירפה םוהיז תעינמל םיכרד
רפסמ ןנשי ,םיהובג םיזוכירב םיפיגנו םיקדייח םיליכמ רוהיטה ןוכמ יחלוקש ,בשחתהב
:ןלהל ראותמכ ,קריהו ירפה םוהיז תא עונמל דציכ םיכרד

םיינגותפה םיפיגנהו םיקדייחה תדמשה .1
תא תנכסמ הניא ,םיינגותפ םימזינגרואורקימ םיליכמ םניאש ,םיחלוקב היקשהש ,רורב
םיפחרמ םיקצומ :המגודל .תאזכ תטלחומ הדמשה גישהל דואמ השק ךא ,תואירבה
.םיחלוקה לש ליעי יוטיחל הערפה םיווהמ ,םיחלוקב םייוצמה ,םינוש

:ןמקלדכ םיחלוקה יוטיחב םיישקה לע רבגתהל ידכ תוטיש המכ ןנשי
.יוטיחה ינפל ,(המגודל לוח ןנסמב) םיחלוקה לש קמוע ןוניס 1.1
לש התומתל תמרוג היהשהה) יוטיחה ינפל םיחלוקה לש חווט-תכורא היהשה 1.2
.(םיינגותפה םיפיגנהו םיקדייחה
םוי 60 וא ,(וילא םיחלוק תסינכ ןיאש) רוגס רגאמב םוי 30 לולכל הלוכי היהשהה 1.3
.ונממ םיאצויו וילא םיסנכנ םיחלוקש רגאמב ,עצוממב
.תונופטש ימ וא םיריפש םימ םע רגאמב םיחלוקה לוהימ 1.4
ורבעש ,םיחלוק 20% וא) ,רגאמב םיחלוק 10%-מ רתוי אל אוה שורדה לוהימה 1.5
.(רגאמל םתסנכה ינפל ליעי יוטיח

האיציבשכ ,רדוסמ עגמ אתב ,תוחפל ,1/2 ךשמב השענה ,םיחלוקה לש ליעי יוטיח .2
.יללכ רתונ רולכ ל"גמ 1 תוחפל םיחלוקב ראשנ עגמה אתמ

:תואבה תוטישהמ תחאב קריב וא ירפב םיחלוקה לש עגמ תעינמ .3
וא) תופטפטב היקשה ןוגכ - ירפה ןיבל םיקשומה םיחלוקה ןיב ריווא קחרמ 3.1
.ץעל תחתמ (םיזתמב
.המיטא העיריל תחתמ תופטפטב היקשה 3.2
.ןומט ףוטפטב היקשה 3.3

דומעה שארל הרזח


םיפסונ "ןוחטיב" ימרוג
הקשוהש קרי וא ,ירפמ יתואירבה ןוכיסה תא םיניטקמה ,םיפסונ ןוחטיב ימרוג םנשי
:ןלהל טרופמכ ,םיחלוקב
.(הטיח) דואמ הובג םוחב לופיט רבועה ירפ .1
.(םיזוגא ,הננב ,םירדה) הליכא יתלב הפילק םע ירפ .2
.דבלב לשובמ לכאנה ירפ .3

דומעה שארל הרזח


םמוהיזמ תיתואירב הנכס ןיאש םילודיג
לע םמוהיזש ןוויכמ ,"ןגמ יעצמא" אלל םיחלוקב םתוקשהל היהי רתומש ,םילודיג םנשי
.יתואירב ןוכיס הווהמ אל םיינגותפ םימזינגרואורקימ ידי

:םיאבה םילודיגב אוה רבודמה
.אופסמ וא ,(הנתוכ ןוגכ) ,היישעת ילודיג .1
,הצמיח ,תוינמח :ןוגכ) הנורחא היקשה ירחא תוחפל םוי 60 - שמשב ירפה שוביי .2
.(הטיח
.החירפה ינפל קר הקשומה ,םיערזל וא לכאמ יניערגל חיטבא .3
.להק תסינכ אלל ,הייחמצ וא השרוח .4
.(רוביצל השיג אלל) הריכמ ל אשד .5

דומעה שארל הרזח


היקשה ירתיה ןתמ .ה
לכ לש היקשהל רתיה תואירבה דרשמ לש יזוחמ האורבת סדנהממ לבקל בייחמ קוחה
.יאלקח לודיג

םיחלוקב םילופיטה ,םינוכיסה לכב יזוחמה סדנהמה בשחתי היקשה ירתיה ןתמב
..1 'סמ הלבטב טרופמכ ,ליעל וטרופש ,םיפסונה ןוחטיבה ימרוגו
.היקשהל םישמשמה ,םיחלוקה תויוכיא תא תזכרמה 2 'סמ הלבט תפרוצמ ,ןכ ומכ

םיחלוקה גוסל םאתהב ,היקשה םירשפאמה םימסחה
ימרוג" לכ תא ,םיחלוקב היקשהה ירושיא ןתמב ,ןובשחב תחקל היהי רשפאש ידכ
.יתואירבה ןוכיסה תא םיענומה ,"םימסח"כ ולאה ןוחטיבה ימרוג ורדגוה ,"ןוחטיבה

.םילודיג לש הצובק לכל ,םהב בשחתהל ןתינש ,"םימסח"ה תא תטרפמ 1 'סמ הלבט
לעופב םימייקה ,םימסחה תא רתיהל השקבב ןייצל שי היקשהל רתיה תלבק ךרוצל
.רתיהה תא םישקבמ ורובעש ,לודיגה יאנתל םימיאתמה ,חטשב

,היקשהל םישמשמה ,םיחלוקה לש תיסיסבה תוכיאב יולת שורדה םימסחה רפסמ
:ןמקלדכ

םישורד אל - (תלבגומ יתלב היקשהל םימיאתמה) דואמ ההובג תוכיאב םיחלוק .1
.ללכב םימסח
.םימסח 2 םיבייחמ - ההובג תוכיאב םיחלוק .2
.(תוקרי תיקשהל םימיאתמ אל לבא) םימסח םיבייחמ - תינוניב תוכיאב םיחלוק .3

הלבטל תורעה
תכרעמ .יח םילכאנה תוקרי לש היקשה לכ רובע יחרכה םסח אוה םיחלוקה יוטיח *
רולכה לע הפיצר הרקב לולכל תבייח ,תוקרי תיקשהל םידעוימה ,םיחלוקה יוטיח
.םיחלוקה תקפסא לועפתל הרושק תכרעמהשכ ,םינותנ תריגאו םושיר םע ,רתונה

.םימסח ינשל בשחנ - ירפה ןיבל ףוטפטב היקשה ןיב מ"ס 50 לש יקנ ריווא קחרמ **
.דחא םסחל בשחנ - ירפה ןיבל ףוטפטב היקשה ןיב מ"ס 25 לש יקנ ריווא קחרמ
,ירפה ןיבל ףונה תחת תורטממ וא ,םיזתמ ינש ןיב תוחפל מ"ס 50 לש יקנ ריווא קחרמ
.דחא םסחל בשחיי

וילאש ,הרזגהמ קחרמה בשוחי ,(ףונה תחת הרטממב וא) םיזתמב איה היקשהה רשאכ
.(ריוואב םילוסוריא רוזיפ ללגב) דחא םסח קר ןתיי אוהו ,םיזתומה םיחלוקה םיעיגמ

.תוקרי תייקשהב םירוסא - ןוצמח תוכירב יחלוקו םיחלוק ***

יולת שורדה םימסחה רפסמ - ןוצמח תכירב יחלוקב תוקשהל רתומש ,םילודיגב ****
ימי 10 םע ,הליגר ןוצמח תכירב יחלוק רובע :ןוצמחה תכירבב םיחלוקה תייהש ךשמב
.םימסח 3 םישורד ,היהשה

.םימסח 2 םישורד - הייהש ימי 15 םע ןוצמח תכירב יחלוק רובע

דומעה שארל הרזח


םיחלוקה תוכיא
.1 'סמ הלבט תססבתמ םהילעש ,םיחלוקה לש תויוכיאה טוריפ ןלהל

"תלבגומ יתלב היקשה"ל םימיאתמה ,דואמ ההובג המרב םיחלוק .1
:ןמקלדכ היהת ,תלבגומ יתלב היקשהל המיאתמה ,םיחלוקה תוכיא
- ("סיסבה וק") 20/30 תוכיאב םיחלוק איצומה ,יגולויב-ינכימ ןוכמ יחלוק תוכיא
ופוסבש ,תוחפל העש 1/2 לש יוטיחו ירלונרג קמוע ןנסמב ןוניס ןכמ רחאל םירבועה
.יללכ רתונ רולכ ל"גמ 1 ,תוחפל ,םיליכמ םיחלוקה

.םיחלוק ל"מ 100 -ב יתאוצ ילוק יקדייח 10 -מ רתוי אל וליכי ולא םיחלוק

ההובג תוכיאב םיחלוק .2
,("להנמה" רושיא יפ לע) ול ךרע-הווש ןקתימ וא ,יגולויב-ינכמ רוהיט ןקתיממ םיחלוק
.(20/30) "סיסבה וק" תוכיאב םיחלוק איצומה

ןוצמח תוכירב יחלוק .3
הברהב ךומנ זוכירב םימזינגרואורקימ םיליכמ הלא םיחלוק יכ ,עודי :יללכ רבסה
םג (ןוצמחה תכירב ומכ) ןטק ןקתיממ ,ןכ ומכ ;יגולויב-ינכמ ןקתימ יחלוק רשאמ
:רתוי ןטק ןוכיסה

היהשה ימי 15 םע ,םיירטינס םיכפשל ןוצמח תכירב - ןטק רוהיט ןקתיממ םיחלוקב .1
ילעב םילודיג וא ,תוריפ לש היקשה רשאל היהי ןתינ - הנטקהל תנתינ הניאש ,תחטבומ
.םימסח 2 םע ,(רתוי הכומנ וא) המוד תושיגר

3 ושרדיי - תוחפל הייהשה ימי 10 םע םיירטינס םיכפשל ןוצמח תכירב יחלוקב .2
.תוריפ תייקשהל םימסח

היהשה םוי ףסוותי ל"גמ 400 לע הלועה ,ב"חצ םע םיכפש תלבקמה ,ןוצמח תכירבב .3
.םינושארה ל"גמ 400 -ה לעמש ,ב"חצ ל"גמ 50 לכ לע ףסונ

היהשה ימי 15 םע ןוצמח תכירב יחלוק תוכיא לע הרקב
,(שורדה היהשהה ימי רפסמ תחכוהל) הקיפס דמ היהי שורד םיחלוקה תוכיא תחטבהל
ב"חצו - תוצא אלל - (ל"גמ 60 דע רתומ) יללכ ב"חצ תקידב תללוכה ,הדבעמ תקידב :וא
.(105 דע רתומ) יתאוצ ילוק תקידב ןכו ,סמומ

תינוניב תוכיאב םיחלוק .4
,"ההובג תוכיאב םיחלוק" רשאמ רתוי הכומנ תוכיאב תויהל םילוכי הלא םיחלוק
.(םיפחרמ םיקצומ) מ"מ ל"גמ -90ו ב"חצ ל"גמ 60 רשאמ רתוי אל םיליכמ םהש יאנתבו

הכומנ תוכיאב םיחלוק .5
,תוכיאב םיחלוק רשאל היהי ןתינ ,םימסח םישורד אל םרובעש ,םילודיג תייקשהל
.םיימוקמה םיאנתל םאתהב ,סדנהמה לש ותעד לוקיש יפ לע עבקיתש

םיחלוקה תויוכיא זוכיר :2 'סמ הלבט
תוכיא
תינוניב
תכירב
ןוצמיח
תוכיא
ההובג
יתלב היקשהל
תלבגומ

םיחלוק גוס

לופיטה+


הבוח
רוהיט ןוכמ
יגולויב-ינכמ
20/30 תוכיאב
דחא
השולשהמ
לוח ןוניס
___________
הייהשה
חווט תכורא
___________
10% םע רגאמ

הבוח
½ םע יוטיח
,עגמ ןמז העש
רולכ ל"גמ 1
יללכ רתונ
יוטיחה רמגב
ןוצמיח תכירב
ימי 15 םע
תוחפל היהשה

+,ינוינש לופיט
60 דע םיחלוק
90 ,ב"חצ ל"גמ
מ"מ ל"גמ


+


ןוצמיח תכירב
ימי 10 םע
תוחפל היהשה

דומעה שארל הרזח


םיפסונ תואירב ינוכיס .ז
ןכלו ,קריהו ירפה םוהיזמ ץוח ,םיפסונ תואירב ינוכיס םורגל הלולע םיחלוקב היקשהה
טרופמכ ,הלא םינוכיס עונמל םיאבה ,םיפסונ םיאנתב ךורכ היהי היקשה ירתיה ןתמ
:ןלהל

(םיבלוצ םירוביח) "םייאלכ ירוביח" תעינמ .1
תא סינכהל םילוכי םה יכ ,תינומה האולחת תוצרפתהל הנכס םיווהמ םייאלכ ירוביח
תטיקנ ידי לע םתוא עונמל הבוח ןכלו ,הייתשה ימ וקל תורישי ילאיבורקימה םוהיזה
:םיאבה םיעצמאה

ןומיס יעצמא" יבגל "ס"הרבל ישארה סדנהמה רזוח"ל םאתהב ונמוסי םיחלוקה לכ 1.1
."םיחלוק

טרופמכ ,םודא רמוחמ םייושע ויהי םיקלחמהו םיישארה םיווקה ,ינוריעה ןוניגב 1.2
.רומאה רזוחב

עבצב ועבציי ,היקשהה תכרעמל םירושקה ,םירזיבאה לכו םימותסשה ,םיזרבה 1.3
.דימע םודא

םימה וקל תחתמ תוחפל מ"ס 30 םיחלוקה וק חנוי םיריפש םימ וק םע תובלטצהב 1.4
.םיריפשה

3 קחרמב חנוי ,םיריפש םימ וקל ליבקמה ,(2" דע קלחמ וק איצוהל) םיחלוק וק 1.5
.םיריפשה םימה וק רשאמ רתוי קומע ,תוחפל מ"ס 30 קמועבו ,תוחפל

.הקלח התואב םינוש םיגוסמ םימ לש תוכרעמ יתש תואצמיה לע רוסיא לח

םימ םוהיז תעינמ .2

.םיחודיק םוהיז תעינמ 2.1
יחודיק לש ןגמה ירוזיאב םיחלוקב היקשה לע רוסיא לח םעה תואירב תונקתל םאתהב
.(ןוכיס הווהמ הניאש תוכיאב םיחלוקל טרפ) הייתש ימ

יצראה ליבומה םוהיז תעינמ 2.2
.יצראה ליבומה תרומשב םיחלוקב היקשה לע רוסיא לח

םיריפש םימ יווק לעמ היקשה 2.3
יוטיחה תושירדב םידמועה םיחלוקב ,םיריפש םימ יווק לעמ היקשה רשאל היהי ןתינ
תנכס תמייק אלו (תופוכת תוצירפ ןיא) בוט בצמב אוה וקה םא ,(4.1 'ה ףיעסב טרופמכ)
.רוניצב ץחל-תת תורצוויה

וק ןיבל בטרומה חטשה הצק ןיב רטמ 3 לש ילמינימ קחרמ ובייחי יוטיח אלל םיחלוק
.םימה

(המודכו םיקראפ) ריעב היקשה .3
:ןמקלדכ ,בחרה רוביצה לע הנגהל םיפסונ ןוחטיב יעצמא טוקנל םיבייח ריעב היקשהב

היקשהל םיחלוקה תוכיא 3.1
."תלבגומ יתלב היקשה"ל המיאתמה תוכיאב תויהל םיבייח םיחלוקה

טוליש 3.2
.הייתשל םה ןיאו - םיבשומ םימב איה היקשההש ,רורב טוליש היהי הקשומה חטשב

םיחלוקה םע עגמ תעינמ 3.3

ןגומ חטשה רשאכ וא ,הלילה תועשב קר השעית תוירוביצ תוניגב היקשהה 3.3.1
.ןומט ףוטפטב איה היקשההשכ וא ,רוביצל שיגנ יתלב וא ,וילא םישנא תסינכמ

רחאל ורסויש וא ,(היקשה ןיאשכ) עקרקב רתסומה גוסמ ויהי תורטממה .3.3.2
.היקשהה

תעינמל) םיאתמ טוליש םע ,הייתש ימ תויזרב ויהי םיחלוקב הקשומה רוזיאב .3.3.3
.(םיחלוקה יווקב הייתשל םימ שופיח

.רוביצל השיג תעינמל ,םילוענ ויהי תכרעמה ישאר לכ .3.3.4

םישיגר םילודיג וא/ו םישנא םע םיחלוקה לש עגמ תעינמ .4

םוהיזל םישיגרה םילודיג םע תוקלח לעו םדא ינב לע ססר וא םיחלוק תזתה עונמל ידכ
,םיאבה היקשהה יקחרמ לע רומשל שי (רתוי ההובג םיחלוק תוכיא תשרדנ םרובעש)
.3 'סמ הלבטב םיעיפומכ

םינוש עקרק ישומישמ (םירטמב) םיחלוקב היקשה יקחרמ :3 'סמ הלבט

תוכיאבו "ההובג" תוכיאב םיחלוק
"תינוניב"
םיחלוק
תוכיאב
דואמ ההובג


(1) קחרמ
םע תוקלחמ
םילודיג
םישיגר
(1) קחרמ
םיכרדמ
תוירוביצ
(1) קחרמ
ינבממ
םירוגמ
רוביצו
(1) קחרמ
ינבממ
םירוגמ
רוביצו
סוידר
(מ) הבטרה
תטיש
היקשה
10
10
60*
10
0.5
ףוטפט
10
10
60*
10
1.5
זתמ
15
15
60*
20
3
ריטממ
25
25
60*
30
6
ריטממ
50
50
120*
60
12
הרטממ


:היקשהה ידי לע בטרומה ,חטשה הצקמ דדמיי קחרמ .1
.תוחיר תיעב תמרוג הניא היקשההשו רדוגמ םיחלוקב הקשומה חטשהש יאנתב *
.רטמ 300 לש קחרמ שורד - רדוגמ וניא חטשה םא *

חטשה יכ ,חרוא ירבוע םיריהזמה ,םיטלש ידי לע ןמוסי הקשומה חטשה !יללכ יאנת
.הרוסא םימה תיתשו םיחלוקב הקשומ

:הלבטל תורעה
לש םידחוימה םיאנתב תובשחתה ךות ,םיקחרמה תא ןיטקהל וא לידגהל ןתינ .1
.'וכו היקשה ינמז ,עקרקה גוס ,היפרגופוט ,חור ינוויכו תוריהמ :המגודל .תוקלחה

םירוסאה ,םיחטש וא םירוגמ ינבמ ןוויכל עיגי אוהש רוסא .יליע רגנב בשחתהל שי .2
םיחטשה תא קיחרהל וא זוקינ רידסהל שי הלאכ םירקמב .ולא םיחלוקב היקשהב
.םיחלוקב םיקשומה

תונחת ,לגר יכלוה ןהב ןיאש יאנתב ,תוירוביצ םיכרדמ קחרמה תא ןיטקהל ןתינ .3
.'וכו סובוטוא

םיחלוקה תוכיא לע הרקב :4 'סמ הלבט
יוטיח
הכורא הריגא
קמועו ןוניס
ירלונרג
םיחלוק תוכיא
היקשה
לש הפיצר הרקב
רולכה זוכיר
הדבעמ תקידב
םייעובשב םעפ
תוקיפס םושיר
יתנש
לש הפיצר הרקב
תוריכעה
ישדוח עצוממ
יחלוק תוכיא לש
רוהיטה ןוכמ
יללכ ב"חצ
םיקצומ
םיפחרמ
תוקרי
- הפיצר הרקב
שי םא


יללכ ב"חצ
םיקצומ
םיפחרמ
םיחרפו תוריפ
לש הפיצר הרקב
רולכה זוכיר
הדבעמ תקידב
.םייעובשב םעפ
(1)


ישדוח עצוממ
יחלוק תוכיא לש
רוהיטה ןוכמ
יללכ ב"חצ
םיקצומ
םיפחרמ
ירוביצ ןוניג

:תורעה
- שדח יוטיח וא ןוניס ןקתיממ וא ,שדח םיחלוק רוקממ היקשהל השקבב :תיללכ הרעה
.םיריהצמ הילעש םיחלוקה תוכיא תא םיחיכומה ,םימדקומ םינותנ איצמהל שורד

םוגיד רשאכ ,תכמסומ הדבעמ תועצמאב ,שמתשמה ידי לע השעית הדבעמה תקידב
.הדבעמה לש ךמסומ םגוד ידי לע השעיי םיחלוקה

לש האירקה תקידבו ,ןיינעה יפל ,רתונ רולכ וא/ו ,תוכירע ,יתאוצ ילוק :לולכת הקידבה
.םירקבה

םיאנתל םאתהבו סדנהמה לש העד לוקיש יפ לע הרקבה תורידת תא תונשל ןתינ
.חטשב םידחוימה

דומעה שארל הרזח


םיחלוקה לש תימיכ תוכיא
םג םורגל םילולע ,(היישעתב םרוקמש ולא רקיעב) םיחלוקב םייוצמה ,םיימיכ םימהזמ
.םיחלוקב םיקשומה תוקריהו תוריפה תא םילכואה םישנאל יתואירב ןוכיס ןכ
םיימיכ םירמוח םייוצמ אל םיחלוקב םא ןוחבל ,הקירס תוקידב עצבל הבוח ,ןכל ,היהת
.יתואירב ןוכיס תווהל םילולעה םיזוכירב ,םינוש

דומעה שארל הרזח


םיחלוקה תוכיא לע הרקב
,םיללכב עבקנש יפכ ,םיחלוקה לכ לש םתוכיא לע הרימש תבייחמ םיחלוקב היקשהה
.תאז תוכיא לע הרקב עצבל הבוח הנשי ןכלו

קפסל בייח היהי םיחלוקב שמתשמהש,הרקבה ינותנ לש טוריפ ןתינ 4 'סמ הלבטב
תוכיא לע םינותנה תא לבקל הכשלה לכות םילודג רוהיט ינקתימב) תואירבה תכשלל
.(רוהיטה ןוכממ תורישי םיחלוקה

םישמתשמה תכרדהל דעוימ ,5 חפסנ ,ןירפלה תדעו ח"ודמ ריצקת וניה רמאמה *
.םיחלוקב

42-36 * 1999 רבמבונ * 397 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ