תנש תארקל םיכפשב לופיטה םוחתב תויוחתפתה
2000
ןונב ארזע :תאמ
.47-45 םידומע ,(1999 רבמבונ) ,397 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

התפתחויות בתחום הטיפול בשפכים לקראת שנת 2000
:רמאמה יקלח
המדקה
םיעשתה תונש לש ךפהמה
םיחלוק תחבשהל תויגולונכט תויוחתפתה
תושרדנה תויתשתה ןומימו עוציב
םוכיס


המדקה
תומדקתהמ תויופצה תוכלשההו ץראב םימה תכירצ םוחת תוחתפתה
םירגתא לומ לארשיב יאלקחה רזגמה תא ביצהל תולולע םולשה ךילהת
ןיידע םיאצמנה ,םיריפשה םימה יבאשמ בורש ,חינהל ריבס :םישדח
,לארשיב םירחא םינכרצל ורבעוי ,ץראב תיאלקחה תוליעפה תושרל
.תונכש תונידמב וא/ו תיניטסלפה תושרב

ידי לע רסחה תא םילשהל היצפואה תא וישכע ןוחבל יאלקחה רזגמה לע
םשל .םייתיישעת/םיינוריע םיכרצמ םיעבונה ,םיחלוקב יביסמ שומיש
.םיחלוקה ביט גורדשו הלבוה תיתשתב תודבכ תועקשה ושרדיי ךכ

תנמ לע ,ל"נה תועקשהה עוציבל דעומ דועב גאדי אל יאלקחה רזגמה םא
ריבס ,ותוליעפל תשרדנה םיחלוקה תומכ תלבק תא ומצעל חיטבהל
תויופצה תויוחתפתהה :ךכל הביסה .דיתעב תאז תושעל השקתיש חינהל
ימוקמ רוזחימ הנרשפאת אבה רושעב םיכפשב לופיטל תויגולונכטב
הפרחה .םיריפש םימב שומישל ןימאו יאדכ ףילחתכ םיחלוק לש רצקו
,תועקשהה עוציב דדועת רוזיאב םימה קשמ בצמב דיתעב תפסונ
.תוימוקמה תויושרהו םילעפמה ידי לע תושרדנה

תורחתהל יאלקחה רזגמה השקתי שממתי ליעל ראותמה טירסתה רשאכ
שומישל םינימז וראשייש םיחלוקה תומכו ,םמצע םיכפשה ינרצי םע
.םצמטצהלו תכלל הלולע יאלקח

תיאלקח תוליעפ יכרוצל םיחלוקב ןומטה לאיצנטופה תא לצנל תנמ לע
םהמו תיגולונכטה תוחתפתההמ תועבונה תויורשפאה ןהמ ןיבהל יוצר
רזגמה יכרוצ יוסיכל דעומ דועב םוזיל יוצר םתואש ,םיטקייורפה
.יאלקחה

רבכש ,תויוחתפתהה לע ,לכל תנבומ ןושלב ,הריקס תתל דעונ רמאמה
.םיכפשב לופיטה םוחתב בורקה דיתעב ללוחתהל תויופצהו וללוחתה

דומעה שארל הרזח


םיעשתה תונש לש ךפהמה
:םינומשה תונש ףוס דע
.לודיגה תודשל הברקב ומקומ ,םיכפשב לפיטל ועצובש ,תויתשתה בור *
.םירגאמ/ןוצמח תוכירבב שומיש ידי לע השענ םיכפשב לופיטה *
םימיוסמ םילודיגל םיחלוקב שומישה תא ליבגה עורגה םיחלוקה ביט *
.הנתוכה תמגודכ ,דבלב
.רקי ריחמ םלשלו תודבכ תועקשהב תאשל שרדנ אל יאלקחה *

:ל"נה בצמב יטסרד יוניש לח ןורחאה רושעה ךלהמב
,רתוי וא ,םיבשות 10,000 לש הייסולכוא תלעב ,תימוקמ תושר לכ *
גואדלו ,תרציימ איהש ,םיכפשה קוליס יאנת לע תוירחאב תאשל תשרדנ
ןקתב ,תוחפל ,דומעי ,ל"נה םיכפשב לופיטהמ םיעבונה םיחלוקה ביטש
םיחלוקב שומישה תא ביחרהל רשפאמ ל"נה םיחלוקה ביט ."20/30"
.םייאלקח םילודיג לש ,תיסחי ,הבחר הצובקל

קשמ תטרפהל היתונווכ לע ,1990 תנשב רבכ ,הזירכה לארשי תלשממ *
התוא תומשיימ לארשי תולשממ לכ ,זאמ ;הנידמב בויבהו םימה
.תוינידמה

,םינקתימה ללכמ תיצחמכ) םיינרדומ רוהיט ינוכמ 120 -כ ומקוה *
,םילעפומהו תוינכדע תויגולונכט םימשיימה ,(ץראב תעכ םילעפומה
.עוצקמ ילעב ידי לע רקובמו ןיקת ןפואב ,ללכ ךרדב

.תטשפתמו תכלוה "רוגס קשמ"כ בויבהו םימה קשמ לוהינ תטיש *

הלעפהו עוציב ,ןותנכ ,ןומימ) "BOOT" תארקנה ,תורשקתהה תטיש *
ריחמב םימה תויומכ תשיכר תחטבה דגנכ ,תוחפל ,םינש 10 ךלהמב
תויושר לש ,תיסחי ,בר רפסמ ידי לע רבכ הצמוא ,(בקועמ רטמל עובק
.םוחתב תויתשת עוציבל

רזגמה ידי לע ומקוהש ,םיינרדומה רוהיטה ינוכמ יחלוקב שומישה *
המרל דע םיחלוקה ביט גורדיש בייחמ ,םיריפש םימל ףילחתכ יאלקחה
,ףסונבו ,הלבגה אלל םייאלקח םילודיג תייקשהל שומיש רשפאתש
.הלפתה ,םימייוסמ םירקמב

לוצינו ,םיתרשמ םהש הייסולכואל בורק ל"נה רוהיטה ינוכמ םוקימ *
תודבכ תועקשה ,ללכ ךרדב ,בייחמ ,רוהיטה ינוכממ םיקפומה ,םיחלוקה
.םיחלוקה תחבשהלו הלבוהל תיתשתב

דומעה שארל הרזח


םיחלוק תחבשהל תויגולונכט תויוחתפתה
תחבשהל תירוקמ תלוכי ץראב החתפתה ןורחאה רושעה ךלהמב
יאלקחה רזגמל רוזעל היושע רשא ,גורדיש רחאל םיחלוק תלפתהלו
:ןלהלדכ ,םיחלוקב יביסמה שומישל ומצע תא םיאתהל

תייקשהל שומיש תרשפאמה המרל "20/30" ביטב םיחלוק גרדשל ןתינ .1
םירקובמ םיאנתבו ,תיסחי ,לוז ריחמב ,הלבגה אלל םייאלקח םילודיג
:ש ךכ ,בטיה
.הבשהל הקפסה ינפל םיחלוקה ביט תרקב עצובת עגר לכב *
םירזוח ,תושירדה תא םימאות םניא הקידבה יאצמימו הדימב *
תא םיגישמש רחאל קר שומישל םיררחושמו ףסונ לופיטל םיחלוקה
.שרדנה ביטה
לכ תקפסה ענומ אל ל"נה הרקבה ןונגנמש ,ןפואב השענ תכרעמה ןונכת *
.בצקוהש ןמזה ךשמ ךלהמב תשרדנה םיחלוקה תומכ

תנחת לש דוקפיתה יאנת לע ,הרקב זכרמ ךותמ ,קוחרמ טולשל ןתינ .2
זכרממ הלש הלעפהה רטשמב םייונישל איבהלו הקפסאהו גורדשה
תנכות םע לופיטה יכלהמ לוהינ תנכות לש בוליש תלעפה) ל"נה הרקבה
."On Line" תרושקת ידי לע (םיבשחמ ןיב תרושקת
ינוכמ רפסמב החלצהב תומשוימ 21 םיפיעסב תוראותמה תוטישה
קמרט ןינב-לק תרבח ידי לע ומקוה רשא ,רוהיט

הלפתה תוכרעמ םע ל"נה םיחלוקה גורדיש תוטיש בלשל ןתינ .3
תרגסמב ,ןימאו רקובמ יטמוטוא דוקפת יאנת תורשפאמה ,תויטרדנטס
ל"נה תוחתפתהה .גורדישה בלש תא ורבעש ,םיחלוקל תוריבס תויולע
םיחלוקב היקשהמ תעבונה ,תועקרקה תחלמה תייעבל הנעמ הווהמ
.םיחילמ

תושירדב דמועה ,'א גרדל רוהיטה ינוכממ הצוב יפדוע גרדשל ןתינ .4
.ןושיד רמוחכ ולא םיפדועב שומיש רשפאמהו ,הביבסה תוכיאל דרשמה

לעמ םיעצובמה םילודיגו תוממח לש זקנ ימ רזוח שומישל רזחמל ןתינ .5
.םיאתמ לופיט רחאל ,יתוכאלמ עצמ

דומעה שארל הרזח


תושרדנה תויתשתה ןומימו עוציב
תורשפאמה ,תושירדב םידמועה ,ןד שוג יחלוק תריכמלו הלבוהל לעפמה
ןורתפל המגוד הווהמ ,הלבגה אלל םייאלקח םילודיג תייקשהל שומיש
םילבומ ,גורדש םירבוע צ"לשאר רוזיאב םירצוימה םיחלוקה .שרדנה
.ץראה םורדב םיבר םיקשמל ק"מ יפל םולשת תרומת םיקלוחמו

תמקהש ,חינהל שי ,תויתשת ןמימל ץראב תמשוימה תוינידמה תרגסמב
."הטרפה" בייחת הז גוסמ םיפסונ םילעפמ
:םיכרד יתשב ל"נה הרטמה תא גישהל ןתינ
.BOOT תורשקתה תרגסמב םיירוביצ םיזרכמ תאצוה *
םינכרצ דוגיא ןיב ,רישי מ"ומ ךרד ,ךורא חווטל תויורשקתה ,ןיפולחל *
.םימיאתמ םיעצמאו עוצקמ לעב ןלבק/םזיו

דומעה שארל הרזח


םוכיס
יאלקחה רזגמה תא איבהל תולולע םימה קשמב תויופצה תויוחתפתהה
.ותושרל תעכ םידמועה ,םיריפש םימב םיבאשמה בור לע רתוול
רושעה ךלהמב ומקוהש ,םיינרדומה רוהיטה ינוכמ יחלוקב שומישה
הלבוהל תושרדנה ,תויתשתהו הדימב ,יפילח ןורתפ תווהל יושע ,ןורחאה
תונורתפ םימייק ץראב .דעומ דועבמ ועצובי ,םיחלוקה ביט גורדשלו
יאלקחה רזגמל תורשפאמה ,ךורא חווטל תורשקתה תוטישו םיינכט
.תושרדנה תויתשתה תא ,דעומ דועב ,עצבל

:רתאה רבחמ תודוא
.קמרט ןינב לק תרבח להנמ ,ןונב ארזע 'גניא

47-45 * 1999 רבמבונ * 397 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ