סלפמב הל הרקי המ - ימואל םימ רגאמכ תרנכה
`מ - 214 לש םימ
קילס דוד :תאמ
.12, 8-4 םידומע ,(1999 רבמצד) ,398 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

הכנרת כמאגר מים לאומי - מה יקרה לה במפלס מים של 214 - מ'
  :רמאמה יקלח
אובמ
ימואל םימ רגאמכ תרנכה
- 214 / - 213 םורב ,םימ יסלפמב תרנכה
תוצלמהו םוכיס


 אובמ .1
,םימשגב םרוקמ ,תואלקחלו היישעתל ,תיבל ,הייתשל םישמשמה ,םימה תורוקמ לכ
.לארשי תנידמ רוזיאב תווקיהה ינגא לע םידרויה

םימשגה תומכ ,ןכ ומכ .ללכב םימשג ןיא ץיקב רשאכ ,ףרוחב דרוי לארשיב םשגה
םינשו ,דחמ ,תומושג םינש םנשיש ,אוה ינייפוא רשאכ ,הנש לכ הווש הניא תיתנשה
,םאתהב תגהנתמ םימה תורוקמ לש םתקופת םג ,ל"נה רואל .ךדיאמ ,םשגב תוטועמ
תדרוי תונוחש םינשבש דועב ,עצוממל לעמ ,הלודג םתעיפש תומושג םינשב רשאכ
.(תיחכונה ,98/99 תנש האר) עצוממל תחתמ םתקופת

םימה קשמ תא ןנכתל דציכ :אשונה לע םיכשוממ םינויד ומייקתה הנידמה םוק םע
תא ססבל טלחוה ףוסבלו ,םלועב םיחמומה יבוט םג ופתוש הלא םינוידב .ימואלה
.תעצוממ םימ תורוקמ תקופת לע םינושה םימה ישוקיב יוסיכל לארשיב םימה תקפסה
לעמ ,םימ יפדוע ונל ויהי ןהב ,תומושג םינש הנייהתש שארמ ןובשחב חקלנ ,ונייהד
תחתמ ,היהת םימה תורוקמ לש םתעיפש ןהב ,תונוחש םינש םג הנייהתו ,עצוממה
םימה ישוקיבל םאתהב םימ קפסל היהי ןתינש ידכ .םימב רוסחמ זא רצווייו ,עצוממל
ףרוחהמ םימ םוגאל םיבייח ,(תעצוממ םימ תורוקמ תוקופת לע םיססובמה) םיננכותמה
.תונוחש םינשל - תומושג םינשמו ,ץיקל -

: םה ,םויכ םימ םוגיאל םישמשמה םירגאמה
.גופס-ייומד ,םיבקנו םיללח ילעב םיעלס ךותב םימה םירגאנ םהב ,םירפיווקא *
תרנכה םי *
.םדא ידי רצות ,םייתוכאלמ םירגאמ *

םימה תורוקמ לש םתקופתש ,רבדה יעבטו ,דחוימב הנוחש הנש הניה 1998/99 תנש
,ותיתחת םור רשא ,תרנכה םגא ללוכ ,"תיתחתל" דע ונקורתה םימה ירגאמו הדרי
אלמתהל םיננכותמ םירגאמש ,םירבדה עבטמ .'מ 213 - לש םורב הניה ,"תינוימדה"
,תירוק התיה אל וז העפות ול .תונוחש םינשב תיתחתל דע ןקורתהלו ,תומושג םינשב
הריגאה חפנ לכ לצונ אלו ליאוה ,יוארכ השענ אל םירגאמה ימ לוצינ ןונכתש ,היה ןמיס
רשאכ ,םימה םוגיאל חפנ קיפסמ היהי אל תומושג םינשבו ,תונוחש םינשל ןנכותמה
.ןוכיתה םילו חלמה םיל ושלגי םירקי םימ

רשאכ ,1991/92 תנש תמגודכ ,המושג הנש תויהל היושע הבוטל ונילע האבה הנשה
208.9 לש ילמיסכמ םורל 'מ -212.96 - כ לש ילמינימ םורמ םמורתה תרנכב םימה סלפמ
םירפיווקאה ואלמתה ףא וז הנשב .חלמה םיל םימ ק"מלמ 200 - כ ושלג תרנכהמו ,'מ -
.םייתוכאלמה םימה ירגאמו

תומושג םינשב םימייקה םימה יפדוע תריגאל לארשיב קיפסמ םוגיא חפנ ןיא ,וננובאדל
.תונוחש םינשב םקפסל ידכ

יחטש ובחרוי תומושג םינשב :תסוומ רגאמכ תואלקחב שמתשהל טלחוה ,ל"נה רואל
םימ תכורצת יוסיכל םימב רוסחמ רצווייו הדימב ,תונוחש םינשבש דועב ,תואלקחה
םילצונמה ,םיריפשה םימהמ קלח ךכו ,תואלקחה בצקותתו ץצוקת - תיבלו הייתשל
.תיבלו הייתשל םימ תכורצת יוסיכל ונפוי ,היקשהל

תוכלוה תויומכ ,וז הטלחהמ האצותכ ,םיאלקחל ורצונש תויעבה לע רבגתהל ידכ
ימ ק"מ ינוילימ תואמ םויכש ,ןייצל שי .היקשהל םינפומ םירהוטמ בויב ימ לש תולדגו
.הביבסהו םיה ,םילחנה ימ תא םימהזמו םילו םילחנל םימרוז ןיידע הנשל בויב

םייקה בויבה לכ לוצינ וניה ,םימה קשמ ינפב םויכ םידמועה ,םייזכרמה םירבדה דחא
.ץיקל ףרוחהמ ומוגיא ללוכ ,ידיתעהו

,הז םגאל הרקי המ :הלאשה תלאשנו ,תרנכה םגא אצמנ ,ליעל ורכזוהש ,םירגאמה ןיב
?'מ 214 - םורל דרי ולש םימה סלפמו הדימב

דומעה שארל הרזח


 ימואל םימ רגאמכ תרנכה .2

יעבטה הבצמב תרנכב םימה סלפמ .2.1
,םימה ינפ חטשמ הדאתה םקלח ,תרנכה לא וסנכנש םימה לכ ,םדאה תוברעתה ינפל
ואצומב ,ןדריה תיתחת םור .תרנכהמ ימורדה ואצומב ,ןדריה קיפאל שלג רתונה קלחהו
וסנכנ תרנכל רשאכ ,םימשגה תנועב ,ךכל-יא .'מ - 211.5 / -210.5 - כ היה ,תרנכהמ
היינש/ק"מ 1000 -כ לש הקיפסב תונופטש תרנכל - ומרז 1969 ףרוחב) םילודג תונופטש
הלעמלו 'מ 209- םור תברקב תרנכב ילמיסכמה םימה סלפמ ענ (המלש הממי ךשמב
ילמינימה םימה סלפמ ברקתה ,תונטק םימ תוקיפס וסנכנ תרנכל רשאכ ,ץיקב הזמ
.'מ -211.5/-210.5 לש םורב ונייהד ,ןדריה קיפא תיתחת םורל

תסינכמ לודג היה תרנכהמ תודאתהה רועיש רשאכ ,דחוימב תונוחש םינשבש ,ןייצל שי
- 211.5 לש םורל תחתמ דרי םימה סלפמו תרנכהמ םימה תאיצי הקספנ ,תרנכל םימה
.ל"נה הפוקתב ,תרנכ ימ רתוי ומרז אל ןדריה רהנב רשאכ ,'מ


1932/48 םינשב ,םירהנב תירטקלאורדיהה חוכה 'חת תלעפה ןמזב ,תרנכה .2.2
םינשבו ץיקב ,םירהנב ,תירטקלאורדיהה חוכה תנחתל העובק םימ תקפסא רשפאל ידכ
חרכהה רצונ ,קומריה רהנב תוניברוטה תענהל םימ קיפסמ ויה אל רשאכ - תונוחש
ךכ םשל .ילמשח חוכ תריצי יכרצל םימ רגאמל הכפה רשא ,תרנכהמ םימ תפסות קפסל
םייקה ,הינגד רכס םקוה ןדריה קיפא בחורלו ,תרנכהמ ותאיציב ןדריה קיפא קמעוה
תקפסה םשל ,ךרוצה תדימב ,חתפנו ,ףרוחב םימ םוגיא םשל רגסנ הז רכס .םויה דע
.גרבנטור לש חוכה 'חתל םימ

ביצנה םע גרבנטור סחנפ םכיס ,ק"מלמ 500 - כ לש רועישב תרנכב הריגא חפנ רוציל ידכ
,'מ 209 - לש םורב תרנכב ילמיסכמ םימ סלפמ ,תיטירבה טדנמה תלשממ לש ןוילעה
תנש דע תרנכב םימייק ויה ולא םימ יסלפמ .'מ 212 - לש םורב ילמינימ םימ סלפמו
.יברעה ןויגלה ידי לע חוכה תנחת השבכנ הב הנש ,1948

1981 תנש דע 1964 תנשמ תרנכב םימ יסלפמ .2.3

יללכ .2.3.1
,םאתהב ,ריפס 'חת העצובו הננכות ,יצראה םימה לעפמ תא הננכת .ל.ה.ת 'בח רשאכ
סלפמ םור דע 'מ -209 לש ילמיסכמ םימ סלפמ םורמ תרנכהמ םימ בואשל לכותש ךכ
,הזה לדוגב ,הריגאה חפנ .ק"מלמ 1200 - כ לש הריגא חפנ - 'מ- 216 לש ילמינימ םימ
תשלגה ךות ,רתוי וא תוחפ ,העובק הקיפסב תרנכהמ םימ לוצינ רשפאל הרטמב עבקנ
.ןדריל - תרנכהמ םימ םומינימ

1981 תנש דע 1964 תנשמ תרנכב םימ יסלפמ .2.3.2
ביבס םירקחמ .ל.ה.ת 'בח ידי לע ושענ ,יצראה םימה לעפמ לש ועוציבל ליבקמב
לש תודידמו תולילצ ,םיבר םיחודיק וללכ ולא םירקחמ .תרנכה תיתחתבו םיפוחה
תרנכב םימה סלפמ תדרוהש ,ששחה ררועתה ולא םירקחמ רואל .תונייעמה תוחילמ
היילע התיאו ,םיחולמה תונייעמה לש םתעיפש תלדגה םורגת ,'מ -212 לש םורל תחתמ
תרנכב םימ יסלפמ לע םימה תוביצנ הטילחה ךכל יא .תרנכה ימ לש םיחלמה זוכירב
.1981 תנש דע ורמשנ ולא םימ יסלפמ .'מ -212 דע 'מ -208.9 םימורה ןיב

1999 דע 1981 תנשמ תרנכב םימ יסלפמ .2.4
םורל תרנכב םימה סלפמ תדרוהש ,כ"ע .ל.ה.ת קבח לש םירקחמה ועיבצה ןמזה ךשמב
.תרנכל םיחלמ תסינכ לש ,יתועמשמ ,לודיג םורגת אל 'מ -213 לש

רתוי ליעי ןפואב לצנל ךרוצה ותיאו ,לדגו ךלה תרנכה ימל שוקיבה רשאכ ,1981 תנשב
- תרנכה לש םימה רגוא חפנ תלדגה ךות ,תושילגה תנטקה ידי לע ,תרנכה ימ תא
'מ -213 לש םורב תרנכב ילמינימ םימ סלפמ לע ,1981 תנשב ,םימה תוביצנ הטילחה
הדימב ,סלפמה תדרוה ורשפאי רשא ,םינקתימה עוציבלו ןונכתל ףסכ הביצקהו
.שרדייו

םיחוכיו רחאל הלבקתה ,'מ -213 לש םורב תרנכב ילמינימ םימ סלפמ לע הטלחהה
לש םורל תרנכב םימה סלפמ דרויו הדימבש ,ואבנ "םעזה יאיבנ" רשאכ ,ןודנב םיבקונ
.תיגולויב הניחבמ םתוכיא ערותו תרנכה ימ וחלמוי ,'מ -213

םינש רפסמ ירחא ,'מ -212.96 לש םורל תרנכב םימה סלפמ עיגה 1990 רבמצדב
- 'מ - 213 לש םורל תרנכב םימה סלפמ בורק ,1999 רבוטקואב ,םויכו ,םשגב תוטעומ
לש םורל תרנכב םימה סלפמ עיגי םימשגה תליחת דעש ,םייוכיסה םימייק רשאכ
.'מ -213.20

םורל בורק םימעפ רפסמ תרנכב םימה סלפמ היה ,1999 דע 1981 - מ ,הנש 18 - כ ךשמב
התפצנ אל ל"נה הפוקתה לכ ךשמב רשאכ - (1999 תנשב) ונממ ךומנ ףאו ,'מ -213 לש
סלפמ תדרוהב הרוקמש ,תרנכה ימ לש םתוכיאב הערה וא/ו ,םיחלמה זוכירב היילע
דצה לע םדיקפת ואלמ ועצובש םייסדנהה םינקתימה .'מ -213 - כ םורל תרנכב םימ
.הקוזינש תרנכה יפוחל ביבס תורייתה טעמל ,בוט רתויה

םימה תויומכ תניחבמ) 1998/1999 תנשל המוד הנש היהת 1999/2000 תנשו הדימב
ץיק ףוסב עיגהל יושע תרנכב םימה סלפמש ,הניה ילש תיזחתה ירה ,(תרנכל וסנכויש
.'מ - 213.4 / - 213.8 לש םורל 2000 תנש לש

דע לש םימ יסלפמל תרנכה ביגת דציכו תיסדנה הניחבמ עצבל שי המ :הלאשה תלאשנ
?'מ 214 - םור

דומעה שארל הרזח


 - 214 / - 213 םורב ,םימ יסלפמב ,תרנכה .3

תא דירוהל היהי ןתינש ידכ ,תיסדנה הניחבמ תרנכה יפוח ביבס עצבל עצומ המ .3.1
?'מ -214 לש םורל תרנכב םימה סלפמ

םורל תרנכב םימה סלפמ תכמנה תא ורשפאיש ,םינקתימה תיברמ ועצוב ,רכזוהש יפכ
'מ -213 - כ לש םורל עיגה תרנכב םימה סלפמ רשאכ תואיצמב ונחבנו ,'מ -213 לש
.(1999 -ו 1990 םינש)

םיאשונה תא עצבל עצומ ,'מ -214 לש םורל - תרנכב םימה סלפמ תכמנה רשפאל ידכ
:ןמקלדכ

לש סלפמב תרנכהמ םימ בואשל ולכויש ךכ ,םימייק הביאש ינוכמ 14 - כ לש המאתה *
.'מ -214

שמשי הז קיפא .'מ -215.5 לש תיתחת םורל תרנכהמ ואצומב ןדריה קיפא תקמעה *
הביאשה תנחת לש הקיניל םימ תלבוה רשפאיו תרנכה תוריסמ קלחל הניגע םוקמכ
.ןדרי תנידמל םימ םג תקפסמה ,1 הינגד

ןיבש עטקב ןדריהמ םימ םיבאושה ,הביאש ינוכמל םימ תביאש ךשמהל תורשפא ןתמ *
.'מ -214 לש םורב תרנכב םימ סלפמב םג ,תומולא רכסל הינגד רכס

ודיל ןגעמו הירבט הנירמ ,הירבט ריעה ,בג-ןיע :םימייק םינגעמ רופישו הקמעה *
םהב ןוגעל היהי ןתינש ךכ ,םוחנ רפכו הירבט טיישה 'בח לש :םימייק םיחזמ תכראהו
.'מ -214 לש םורב תרנכב םימ סלפמב ,םדילו

דע תרנכב םימה סלפמ דודמל לכויש ךכ ,בג-ןיע ןגעמ דיל שדח םימ סלפמ-דמ עוציב *
.'מ -214 םור

יריחמב ,ח"ש ןוילימ 17 - כב םכתסמ ,ליעל םירכזומה ,םינקתימה עוציב תולע כ"הס
,ימעפ-דח ןפואב לצוני רשא ,םימ ק"מ לכל ח"ש 0.1 - כ לש העקשה - 1999 לירפא עוציב
.ד - גלבסלב .נ ה"ה לש ןודינב ריכזת האר) דיתעב ,שרדייו הדימב ,םימעפ רפסמ וא
.(1999 יאממ ,קילס

תודשו תרנכה יפוח דיל תורייתה אשונ ללוכ וניא ,ליעל םירכזומה ,םיאשונה עוציב
-214 לש םורל עיגי תרנכב םימה סלפמו הדימב הצופת תורייתהש עצומ .םיגד לש הלטה
תרנכל םיגיגד תסנכה ידי לע הנורתפ תא אצמת הלטהה תודש תייעבש ,עצומ ןכ .'מ
.יתוכאלמ ןפואב

קר תשרודה ,תיסחי ,הטושפ היעב הניה ,תיסדנה הניחבמ ,תרנכה תמאתהש ,דועב
יאיבנ" םימייק רשאכ ,תקולחמב היונש תרנכה ימ תוכיא תייעב ירה ,עוציבו ןונכת
סלפמ םא וליפא ,ערות תיגולויבה םימה תוכיאו חלמות תרנכהש ,םיאבנמה ,"םעז
.םינש 10 - כל תחא ילוא ,ימעפ-דח ןפואב ,'מ -214 לש םורל עיגי תרנכב םימה

'מ -214 לש םורב םימ סלפמב תרנכב םימה תוכיאל תיזחת .3.2
תנכהל יארחאכו ,הנש 40 - כ ךשמב ,תרנכה ןגא רוזיאב .ל.ה.ת 'בחב ןנכתמ סדנהמכ
רטסיגמ ידומיל םויס ללוכ ,הלש תווקיהה ןגא לכבו תרנכב םימ תוכיא תרימשל תינכות
הנכס תפקשנ אל" :האבה העדה תא ימצעל יתשביג ,הפיח ןוינכטב תרנכה ימ תוכיא לע
,תיגולויב הניחבמ םימה לש הערה אלו םתחלמה תניחבמ אל ,תרנכה ימ לש םתוכיאל
רסוח ללגב 'מ -214 םורל ,ימעפ דח ןפואב ,ךמנוי תרנכב סלפמהש ,החנהב תאזו
םיעטמ תריקע ידי לע ,תואלקחל ךיפה יתלב קזנ םורגל הניה הפולחה רשאכ ;הרירב
."םימב רוסחמ ללגב

לש םימורה ןיב ,תרנכב םימה יסלפמב רשאכ ,ק"מלמ 4300 - כ וניה תרנכב םימה חפנ
התפצנ אל ולא םימ יסלפמ ןיב .ק"מלמ 700 - כ וניה םימה חפנ ,'מ -312.0 דע 'מ -208.9
!םיסלפמה "תייעב"מ האצותכ תרנכה ימ תוכיאב הערה

םורגת ימעפ דח ןפואב תרנכה סלפמב ףסונ דחא רטמ לש הדירי המל :הלאשה תלאשנ
?תרנכה ימ לש םתוכיאב תיתועמשמ הערה

דומעה שארל הרזח


 תוצלמהו םוכיס .4

הדרי הנממ האצותכש ,תחא השק תרוצב תנש בקע הקינאפל סנכיהל עצומ אל .4.1
רבמצדב .ןנכותמכ ,תיתחתל דע ונקורתה םימה ירגאמ רשאכ ,םימה תורוקמ תקופת
סלפמ עיגה 1991/2 ףרוחב רשאכ ,'מ -212.96 לש םורב תרנכב םימה סלפמ היה 1990
ןדריל ושלגוה תרנכ ימ לש ק"מלמ 200 - כ ףאו ,'מ -208.9 לש םורל תרנכב םימה
.לוצינ לכ אלל ימורדה

תקופת דוע לכ ,קתע ןוממ םילועה ,םי ימ תלפתהל םינקתימ עצבל ץלמומ אל .4.2
ןמז - םינש 5 לש חווטל יוזחה ,םימל שוקיבהמ הנטק הניא תעצוממה םימה תורוקמ
.םי ימ תלפתהל לודג ןקתימ עוציבלו ןונכתל שרדייש

ינקתימ םיעצבמ ויה םימה קשמ לע םיארחאה ול ,"םעזה יאיבנ" םירמוא ויה המ
,הלטבאה תרבדהו תואירבה ,ךוניחה תכרעמ ןובשח לע םילודג ףסכ ימוכסב הלפתה
ינקתימו תומושג םינש רפסמ תועיפומ ויה הלפתהה ינקתימ לש םעוציב רמג םע דיימו
הז שיחרת ול המק התיה תרושקתב הקעצ וזיא ?םימ ףדוע בקע ,םירתוימ ויה הלפתהה
?הרוק היה

ימב רוסחמ לש הנכס תפקשנ אל תרוצב תנש דוע היהת םא םג ,םייקה בצמב .4.3
םיבייחש ןאכמ .םיאלקחה ויהי תרוצב תנש דועמ לובסיש ימ .היישעתלו תיבל ,הייתש
םתקפסה ךות ,ץיקל - ףרוחהמ ,םיחלוקה םוגיאל ,בויבה ימ רוהיטל ץמאמ לכ תושעל
.תואלקחל ןתינה םדקהב

םהזמ םרוגו םימה תורוקמ לש םתוכיאל ירקיע ןוכיס םיווהמ בויבה ימש ,רוכזל ונילע
.םיהו םילחנה ,הביבסה לש

םימה סלפמ תכמנה םשל םישורדה ,םייסדנהה םינקתימה לכ תא עצבל ץלמומ .4.4
.תאז הכמנה עצבל חרכה היהי דיתעבו הדימב ,'מ -214 לש םורל ,תרנכב

.םימ ק"מלמ 170 - כ לש ימעפ דח לוצינ רשפאת דחא רטמב תרנכב םימה סלפמ תכמנה

:רמאמה רבחמ תודוא
.תרנכה רוזיאב .ל.ה.ת תרבחב ןנכתמ סדנהמ ,קילס דוד

12 ,8-4 * 1999 רבמצד * 398 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ