לארשיב םימה יבאשמב רוסחמ םייק םאה
רגוב לאכימ `רד :תאמ
.22, 17-13 םידומע ,(1999 רבמצד) ,398 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

האם קיים מחסור במשאבי המים בישראל

?לארשיב םימה יבאשמב רוסחמ םייק םאה

םימה לש תילאירה הכירצהמ רתוי 10-8 יפ םילודג םיריפשה םימה יבאשמ !אל :הבושת
ץרא איה לארשי .(1 הלבט האר) לארשי תנידמ לש םיקותמה
םידרויה ,םיעקשמה לש תיתנשה תומכה .תפרצ וא הילגנאמ תוחפ אל םימשג תכורב
.סירפב וא ןודנולב םיעקשמה תומכל ,ךרעב ,הווש הפיחב וא ,ביבא לתב

?םימה תייעבל הביסה המ
חוכ רדעיהו םימה תורוקמ חותיפבו הרימשב תועקשה רסוחו תועדומ רסוח :הבושת
.ןמוימ םדא

לש תיביסמ היינב ךשמהבו ,ןיידע םימייקה ,םייעבטה םימה תורוקמ לוסיח :תואצות
םימה תולעמ רתוי ההובג 50 יפ דע 10 יפ ןיב לש םימ תולע םע ,םי ימ תלפתה תונחת
.םויכ

.םיסימה םלשמ :ירקיעה עגפנה

תודבועה
,םימה תומכ .לעופב הקפהה ןיבל ,קיפהל ןתינש ,םימה תומכ ןיב רידא רעפ ונשי .א
(םויכ םיקפומה םייעקרק-תת םימו תרנכ ימ) םשגב ורוקמש ,רזוח יולימב תדדמנה
10,000 -מ רתוי) ץראב םידרויה םיעקשמה תומכ כ"הסמ (ק"מלמ 1600) 15%-כ הווהמ
עקרקה ךותל םילחלחמ תימשר הכרעה יפלש ,םימה תומכ תיצחממ תוחפו ,(ק"מלמ
תא םצמצל םיזכורמ םיצמאמ ושענ אל .הלא םימ םימלענ ןאל רורב אל .(ק"מלמ 3,500)
.המלש הנידמ תכירצל הוושה ,םימה באשמב רבודמש ףא לע ,ל"נה אשונב תואדווה יא

םיעקשמה ללכמ ,הייחמצ ידי לעו עקרקה ינפמ םידאתמה םימה רועיש לע םינותנ ןלהל
ןופצב ;67 סליוו הילגנאב ;61% הניווב ;66% ונלימב :תונוש םלוע ירעבו תונידמב
.60% הינרופילקב ;55% - מ תוחפ הדירולפ

ימי רפסממ רתוי לודג השולש יפ ,ךרעב ,אוה (150 - כ) הפוריאב םשגה ימי רפסמ :הרעה
זוחא ,תאז הדבוע רואל .ץיקב םג םידרוי הפוריאב םיעקשמה יכ ,(50 - כ) ץראב םשגה
החכוה .ץראב תודאתהה זוחא רשאמ רתוי לודג תויהל בייח הפוריאב םידאתמה םימה
תוביטר) תיתוכאלמ היקשה אלל הנשה לכ ךשמב הפוריאב הייחמצ םויק איה ךכל תפסונ
הנוילעה הבכשב עקרקה תוביטר ץראב רשאכ ,(הנשה לכ ךשמב הנוילעה הבכשב ההובג
.(המאתהב ,הכומנ תיעבטה תודאתההו) הכומנ איה ץיקב

ימ תלבוה תולע .רלוד 1 - 0.8-כ איה םילפתומ םי-ימ בקועמ-רטמ לש תילמינימ תולע .ב
תולע .רלוד 0.1 - 0.08-כ איה ,ןולקשא ומכ ,קחורמ דעיל דע יצראה ליבומה ידי לע תרנכ
.רלוד 0.03 - 0.02-כ איה רטמ 100 קמועב חודיקמ םימ תביאש

לע רשאמ תוחפ 20% - םיחודיקמ הביאש ידי לע םיקפוסמה םימה תכירצמ 80%-מ רתוי
.יצראה ליבומה ידי

תונקסמ
לש ףקיהב םייעקרק-תת םימרזו םימ ירגאמ םויק לע םיעיבצמ ל"נה םינוזיאה יא
ןדמואהמ רתוי לודג םג ,הארנכ ,אוה יליע רגנ .םויכ ונל םיעודי םניאש ,ק"מ ידראילימ
.ימשרה

?תושעל ןתינ המ
:ידיימ עוציבל םינתינה ,םיפיעס השולש לע ןלהל עיבצנ

ידי לע ,םייעקרק-תתו-לע םימ תמירז יכילהת תנבה ידי לע םימלענ םימ ירגאמ אוצמל .1
.תובשחוממ תויצלומיסו תודידמ

הביבסב יעקרק-תתה םרזה ביתנ בושיח תורשפאמה ,תוחיטבמה תוטישה תחא .א.1
המירזש ,בושחל לבוקמ היה םויה דע .[4] ונידי לע הנורחאל החתופ ,היוור יתלבו היוור
תיווזב היולתו ,ןורדמה עופישל ליבקמ ןוויכב ,רקיעב ,תלהנתמ ןורדמב תיעקרק-תת
:ונידי לע ולבקתהש תואחסונ יפל .עופישה

לש תויפורטוזיאנא - ,z יכנא ןוויכבו ,x יקפוא םינוויכב םיפטש םה - qx ,qz רשאכ
ךותב תובכש לש עופישה תיווז איה -ו (תיכנאל תיבחור תוכילומ ןיב סחיה) עקרקה
קר היולת תיעקרק-תת המירזש ררבוה ,(תוכילומ רוזנט לש ילרטל ריצ עופיש וא) עקרקה
םויק לע ונעבצה .התוא תוביכרמה תובכשה לש עופישבו עקרקה לש ימינפה הנבמב
יוניש חרכהב םרוג אל חטשמה ינפ יונישש ,ךכל איבמה ,עקרקה לש "יגולורדיה ןורכיז"
.הכותב םימרז

לארשיב םימה  .1 'סמ הלבט

תורעה

תונימא
עדימה
עדימה רוקמ
אתכמסא
כ"הס
יצרא
יתנש-בר
ףיעסה םש
'סמ
ףיעס
הרוצב תעצבתמ םשגה תומכ תודידמ
.םינש הברה ךשמב תיבקע
הובג
תורישה
יגולורואטמה
דרשמ)
(יתלשממ
תפמ
םיעקשמ
תיצרא
חטשב
תנידמ
לארשי
םידרוי
-מ רתוי
10,000
ק"מלמ
םשג ימ
הנשב
םיעקשמ
(םשג)
1
תוכילומב היולת תודאתהה
דרוי וילעש ,חטשמה תוביטרבו
.וילע תאצמנה הייחמצבו ,םשגה
לע יונישל םינותנ ל"נה םירטמרפה
.עבטב םיעוריא וא ,םדא ינב ידי
הכומנ
תוכרעה
ושענש ,תוסג
תורשע ינפל
םינש
רתאב עדימ
טנרטניא
- יתלשממ
www.isr-ael.org
60%
כ"הסמ
םה ,םשג
רתוי
6,000 - מ
ק"מלמ
תודאתה
לעו הרישי
ידי
הייחמצ
2
יגולורדיהה תורישה ינותנ יפל
ינוילימ 200 - כ ןוכיתה םיל םיזקנתמ
ןיא .םילחנה ךרד םימ ק"מ
.יחרזמ זוקינ לע הדודמ היצמרופניא
אל
ההובג
ל"נה תומכה
ידי לע תעבקנ
תוכרעה
,תויללכ
ףיעסל המודב
ףסונ .םדוק
ןנשי ,ךכל
תודידמ
לש תויקלח
תורישה
יגולורדיהה
דרשמ)
(יתלשממ
ףיעסב ל"נכ
2
5%
כ"הסמ
םשגה
רתוי םה
500 - מ
ק"מלמ
המירז
םיל תילע
3

,םירפיווקאל םיעיגמה ,םימה תומכ
2 יפ ההובג ,הז ףיעסב ןדמוא יפל
ורוקמש ,רזוחה יולימה כ"הסמ
לודגה שרפהה רשפ רורב אל .םשגב
לש םימה תכירצל הוושה ,ךכ לכ
.לארשי תנידמ


הכומנ


2 ףיעסב ל"נכ


ףיעסב ל"נכ
2


35%
כ"הסמ
,םשגה
רתוי םה
3,500 - מ
ק"מלמ


םימ
םילחלחמ
רפיווקאל4
תודידמ יפל בשוחמ רזוח יולימ
םימ תורוקמ רוזיאב תיפצת יחודיקב
תורישה ידי לע תועצבתמה ,םיעודי
ךשמבו תיבקע הרוצב יגולורדיהה
רזוחה יולימה ןדמוא .םינש הברה
ידי לע ילימ ןובשחב חקול הז ףיעסב
יולימה .תורדחהו היקשה ימ םגו םשג
,ן"דפש ללוכ ,תורדחה ןיגב רזוחה
.ק"מלמ 200 - כ הווש
ההובג
תורישה
יגולורדיהה
דרשמ)
(יתלשממ
תוח"וד
תורישה
יגולורדיהה
1,800
ק"מלמ
יולימ
רזוח
5
םימב תיתיב הכירצ - ק"מלמ -600 - כ
- ק"מלמ -1200 - כ .דבלב םיקותמ
וז הכירצמ תיצחמכ ,תיאלקח הכירצ
ימ) םירזחוממ םיממ תויהל הלוכי
.םיחילמ םיממ וא (םירהוטמ ןיחלוק
הרוצב םימה תומכב ךוסחל םג ןתינ
תוטישב שומיש ידי לע תיתועמשמ
ומכ) תומכחותמו תוינוכסח היקשה
היקשה וא ףוטפטב היקשה
.(תיעקרק-תת
- תיתיישעת הכירצ - ק"מלמ -200 - כ
וא ,םירזחוממ םיממ תויהל הלוכי
םימב תילאירה הכירצה תא .םיחילמ
1200 - כב ךירעהל רשפא םיקותמ
רשפא הכירצה רתי לכ תא .ק"מלמ
םימב וא םירזחוממ םימב קפסל
.םיחילמ
ההובג
יקפס תודידמ
ומכ - םימ
תרבח
"תורוקמ"
םימ יקפסו
םיימוקמ
ח"וד
תורישה
יגולורדיהה
2,000 - כ
ק"מלמ
תכירצ
לש םימ
תנידמ
לארשי
6


םינוש םינגא רובע יגולורדיהה תורישה חווידב את לדוג .2  'סמ הלבט

תורעה
את חטש
עצוממ
(ר"מק)

יאת רפסמ
חוויד

ןגאה חטש
(ר"מק)

םש
ןגאה

אתה לדוג) רתויב רקחנה ןגאה
(םינגאה לכ ןיב ןטק

30
64
1,900
ןגא
ףוחה

םויק לע עיבצמ חוויד את לדוג
.הלודג תואדו-יא

>1000
5
6,200
ןגא
- ןוקרי
םינינת


150
13
1,900
לילג
יברעמ


120
3
360
ןגא
למרכה


230
13
3,000
ןגא
תרנכה


150
26
4,000
ןגא
רהה
יחרזמה


900
12
11,000
בגנ
הברעושפחלו םשג ימ לש םייעקרק-תת םימרז יביתנ ירחא בוקעל רשפא ל"נה השיגה תרזעב
םוהיז תורוקמ םיפטושה ,םימרזה יביתנ תא בשחל ןתינ ,ןכ-ומכ .םתורבטצה םוקמ תא
.התנטקהו תרנכה לש תימי-תת החלמה ,המגודל ,םימרוגו ,החלמ וא

ףדעומ ןוויכ לע עיבצהל ןתינ ,תויגולורדיה תוכרעמב תמייקה ,תואדווה יא חותינמ .ב.1
.םימ שופיחל
רורב ,(3) יגולורדיהה תורישה ח"וד יפל היונבה ,2 הלבטמ
ןגאל האוושהב רתוי הברה הלודג תיגולורדיה תואדו יא תמייק םינינת-ןוקרי ןגאבש
שי ,ףסונב .ףוחה לש אתמ 30 יפמ רתוי לודג םינינת-ןוקרי לש חווידה את לדוג יכ ,ףוחה
םיעיבצמ הלא לכ .ףוחה ןגא תכלותמ 100 יפ רתוי הלודג םינינת-ןוקרי תכלותש ,רוכזל
שופיח לע ץילמהל ןתינ ,דחוימב .ןגאב םיפסונ םימ אוצמל דואמ הלודג תורשפא לע
ירטמוזיפ דמועש ןוויכ .םינינת-ןוקרי ןגא לש (רתוי וא רטמ ףלא) םיקמועב םימ ירגאמ
.םידודר םימ תביאשמ רתוי הרקי הניא םתביאש ,+20 תוחפל הווש םיקומע םימ לש

:ןמקלדכ תוקומעה תובכשב םימ שופיחל תינכות עיצהל ןתינ

עקרקה תובכש לע םיבוזע טפנ יחודיק לש רבטצמ עדימ רקס עצבל ךירצ ןושארה בלשב
בל תמושת .החידקה ןמזב םהב ולקתנש םימ לעו ,רטמ 2000-1000 םיקמועב (היגולוטיל)
.(םינינת לחנ ,ןיעה האר) םיעודיה םימה תונייעממ םיקחורמ םיחודיקל שידקנ תדחוימ

,תוקידבל םימ תקפהל םימיאתמ םיקמועב טפנ יחודיק תחיתפ עצבל ןתינ ינשה בלשב
.הקפסאל ילואו

רתויב םיחיטבמה ,םירוזאב תויעקרק לע תויזיפואיג תוקידב עצבל - ישילשה בלשב
.םימ תואצמיה תניחבמ

ןתינ םיקומע םימ שופיחל טקיורפ .םיקומע הקפסא ימ יחודיק עוציב - ןורחאה בלשב
יחודיקמ םימ תקפסא .תילמינימ תולעבו (םישדוח רפסמ) רתויב םצמוצמ ןמזב עצבל
.םינש הברהל םימה קשמ תא תרשל לוכיה ,חוטב םימ רוקמ איה קמוע

לש ,המגודל ,הנקתה י"ע םייוצר תומוקמב עקרקה לש הגיפסה רשוכ תא ריבגהל .2
רשוכ תרבגה םימרוגה ,הייחמצ גוס חופיט ;םיאלקח םילכ י"ע חטשה דוביע ,םיזקנ
תונופטש ימ לש םירפיווקאל הרדחה תוכרעמ חתפל ליבקמבו ,דועו ,עקרקה לש הגיפסה
.ינוריע זוקינ ימו

תיינב ידי לע - המגודל ;םייסדנה םיעצמאב ,םימוהיז דגנ םימייק םימ תורוקמ לע ןגהל.3
.הנגה יחודיק וא/ו תויקפוא זוקינ תוכרעמ


:תורפס
,מ"עב "הנבי" םירפס תואצוה ,רוורב השמ 'פורפ ידיב ךורע ,שדח יאטיסרבינוא סלטא .1
.1995  

.1995 ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואהו לארשי יופימל זכרמה ,שדחה לארשי סלטא .2

.יגולורדיהה תורישה ,1996 ויתס דע לארשיב םימה תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה .3
 
4. Boger, M., - Three-Dimensional Analytical Solution for Unsaturated Seepage Problem,    Journal of Hydrologic Engineering (ASCE), vol. ,3 no. ,3 1998.

:רמאמה רבחמ תודוא
.הילצרה ,רגוב לאכימ ר"ד

22 ,17-13* 1999 רבמצד * 398 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ