:םימה תקפסהו תושירדה תיב רעפה
םיירשפא תונורתפו םיאניתשלפ-ןדרי-לארשי
ץרווש עשוהי :תאמ
.12-9 םידומע ,(1999 רבמצד) ,298 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

הפער בין הדרישות והספקת המים: ישראל-ירדן-פלשתינאים ופתרונות אפשריים
:רמאמה יקלח
רעפה תרדגה
םימב יחכונה שומישה
יחכונה בצמב םירעפ
הכירצב יופצה לודיגה
2040 תנשל םיימוקמ םימ תורוקמ לש חותיפה לאיצנטופ
ימוקמה עציההו שוקיבה ןיב רעפה םוכיס
ןורתפ תויורשפא
םוכיס

רעפה תרדגה .1
אטבתמ ,םימ לש הקפסההו תושירדה ןיב רעפה :ונייהד ,םימב רוסחמ
.תולעו תונימא ,תוכיא ,תומכ :םידמימ העבראב

תולבגומ יתלב םימ תויומכ קפסל ןתינ .הלא םידמימ ןיב הפולחת תמייק
תורבוג תושירדו תורוקמ תתחשה יכילהת .םי-ימ תלפתה לש תולעב
תובייחמ תונימא תושירד .הנימזה םימה תומכ תא תוניטקמ םימ תוכיאל
האצותכו - תונוחש םינשל תומושג םינשמ - םירגאמב יאלמ תריבצ
הנטקו זוקינה יסיסבל םירגאמהמ םידוביאה םילדג םיהובג םיסלפממ
.הנימזה תומכה

תינכות תרגסמב המכוס לארשיב דיתעב םייופצה םירוסחמה תכרעה
המכוס םיירוזאה םירוסחמה תכרעה .לארשיב םימה קשמל באה
רקסה .תוידדצ-ברה םולשה תוחיש תרגסמב ךרענש ,רקסב הנורחאל
תונכוסה ,GTZ ידי לע תינמרגה תילארדפה הלשממה רובע ךרענ
ןדרימ ,(ל"הת) לארשימ םיתווצ עויסב ,ינכט הלועפ ףותישל תינמרגה
לארשי ימוחת תא הללכ רקסב רוזיאה תרדגה .תיאניתשלפה תושרהמו
ויאצממ תא גיצת תיחכונה הבתכה .ןדרי תכלממ תאו (הזעו ש"וי תוברל)
.הז רקס לש

דומעה שארל הרזח


םימב יחכונה שומישה .2
:(1 הלבט האר) ןמקלדכ דמאנ םימה תורוקמב (1995) יחכונה שומישה
2,050 ושמיש ,ש"מלמ 3,050 -כב דמאנש ,רוזיאב םימב שומישה לכ ךסמ
םיכרצל שומישה .םיחלוק ש"מלמ 265 םהמ ,היקשהל (67%) ש"מלמ
150 -ל היישעתב שומישהו ,(28%) ש"מלמ 850 -ל עיגה םייתיבו םיינוריע
.(5%) ש"מלמ

(ש"מלמ) 1995 -ב רוזיאב םימב שומישה .1 'סמ הלבט
לכה ךס
םיחלוק תבשה
םוהת ימ
םייליע םימ
רוזיא
2,132
213
1,234
685
ןדריל ברעממ
909
52
507
350
ןדריל חרזממ
3,041
265
1,741
1,035
כ"הסתדמאנ םיינוריעו םייתיב םישומישל רוזיאב שפנל תילוגסה הכירצה
יקלח ןיב םירכינ םילדבהב ,הנש/שפנ/ק"מ 73 -ב 1995 תנשב
תאטבמ וז הכירצ .ע"שיב 38 ,ןדריב 53 ,לארשיב 100 :היסולכואה
םידספהה .ןכרצל םיעיגמ םניאש ,םידספה תללוכה ,וטורב הכירצ
.15%-10%-ב לארשיבו 50%-40%- ב ע"שיב ,55%-ב ןדריב םידמאנ

דומעה שארל הרזח


יחכונה בצמב םירעפ .3
יסחי רעפ םייק .הקפסההו תושירדה ןיב םירעפ םימייק יחכונה בצמב
תלוכיה תא ,ללכ ךרדב ,אטבמה ,תונושה תויסולכואה ןיב םימה תכירצב
.םימה תקפסה ןומימל תילכלכה

ןדריב ;הנש/שפנ/ק"מ 75 איה וטנ תירוביצהו תיטרפה הכירצה לארשיב
.(הממיל שפנל רטיל 45) הנש/שפנ/ק"מ 17 - ע"שיבו ,הנש/שפנ/ק"מ 25 -
,תויסולכוא לש הכירצב תרכינ הלדגהל איבי תילכלכ החימצ לש ךילהת
.רפתשת ןהייח תמרש

1400 ,םייליע 1300) הנש/ש"מלמ 2700 -ב תדמאנ תשדחתמה םימה תומכ
.(םוהת ימ

ךא ,םייליע םימל חותיפ לאיצנטופ םייק יחכונה לוצינל האוושהב
,רתי לוצינ םייק ןדריב .םאולמב םילצונמ רוזיאב םוהתה ימ תורוקמ
הוולמה ,רתי לוצינ םייק הזעב .(20% -כ) ש"מלמ 90 -כב דמאנה
תרדרדימו םוהתה ימ תוכיא תכלוה לארשיב םג .החלמה יכילהתב
.ףוחה רוזיאב רקיעב

תונוחש םינש לש החיכש הרדסו ,תחטבומ הניא הקפסהה תונימא
.25%-לע תולעל לולעה ,רועישב םינימזה םימה םוצמצל האיבמ

יסיסב טירסת - הכירצ תויזחתל דוסי תוחנה .2 'סמ הלבט
םייעבט םימ
היקשהל
הנש/ש"מלמ
תילוגס םימ תכירצ
הנש/שפנ/ק"מ
היסולכוא
(םינוילימ)

2040
1995
2040
1995
2040
1995

450
860
145
100
12.8
5.3
ילארשי תווצ
464
570
86
55
14.0
4.1
ינדרי תווצ
150
150
83
38
7.1
2.0
יאניתשלפ תווצ
1,064
1,580
107.6
73
33.9
11.4
כ"הס

דומעה שארל הרזח


הכירצב יופצה לודיגה .4
,ל"נה םיתווצה תשולש ידי לע ,תודרפנ תויזחת ונכוה רקסה תרגסמב
ליעל תומכוסמ הלא תויזחתל דוסיה תוחנה .הכירצב יופצה לודיגל
.2 'סמ הלבטב

תכירצו ,2040 תנש דע 3 יפ לודגל היסולכואה היופצ הלא תוחנה יפ-לע
םימה תכירצ .ש"מלמ 3,650 -ל ש"מלמ 830 -מ לדגת ריעלו תיבל םימה
הרמהו תולעייתהמ האצותכ םצמטצהל היופצ תואלקחל םייעבטה
,45% -ב לארשיב לודגל היופצ שפנל הכירצה .לארשיב רקיעב ,םיחלוקב
.120% -כב תיאניתשלפה תושרבו 65%ןדריב

תללוכה םימה תכירצ .דוסיה תוחנהב םילדבנה ,םיפסונ םיטירסת וניכה םיתווצה
3,041 לומ - ש"מלמ 7,280 -ב יסיסבה טירסתב תדמאנ 2040 תנשב רוזיאב
,ש"מלמ 5,2122041 תנשל ןדמואה עיגמ ךומנ טירסתב .םויכ ש"מלמ
.ש"מלמ 8,286-ל הובג טירסתבו

דומעה שארל הרזח


2040 תנשל םיימוקמ םימ תורוקמ לש חותיפה לאיצנטופ .5
.רוזיאב םיימוקמ םימ תורוקמ תפסות לאיצנטופב יראה קלחה תא הווהמ םיחלוק תבשה
.2040 תנשל ש"מלמ 1,460 -ב יסיסבה טירסתב רקסב תדמאנ םיחלוקה תפסות

תונופטש ימ תסיפת תרבגה :םייליע םימב ינדריה תווצה ידי לע ןמוס ףסונ יזכרמ םרוג
לארשיב .םולשה םכסה יפ לע ,תרנכהמ םימ םגו ךומרי ימ לוצינ תלדגה ,ןדריה ןגאב
70 -30 לש ההובג תיסחי תולעב ,תונופטש ימ תסיפתל ש"מלמ 25 לש לאיצנטופ ןמוס
הלבטב תמכוסמה ,הקפסהה לאיצנטופל יסיסבה תיזחתה תלבקתמ ,לכה ךסב .ק"מ/טנס
.3

1,960 -כב הקפסהה תלדגהל ,יסיסב טירסתב ,תורשפא תמייק לכה ךסב יכ ,הארנ
.ש"מלמ 180 -כ קר איה םיריפש םימ לש חותיפה תורשפא .םיחלוק 1,560 םהמ - ש"מלמ

דומעה שארל הרזח


ימוקמה עציההו שוקיבה ןיב רעפה םוכיס .6
,2040 תנשב חותיפ רחאל ,עציהו שוקיב ןיב םיריפש םימ תקפסהב רעפה ןדמוא לכ ךס
3,480 -ל ךומנה טירסתב 870 ןיב ענ אוהו ,ש"מלמ 2,280 -ב יסיסבה טירסתב דמאנ
.הובגה טירסתב ש"מלמ

לש רכינ רתי לוצינ שיו ,ןאכ גצומכ וניא רעפה - 1995 תנש - אצומה בצמב יכ ,שיגדהל שי
יכ ,שיגדהל שי ,ןכ ומכ .קפוסמ יתלב שוקיב ןכו ,הזע תעוצרבו ןדריב םיריפש םוהת ימ
םינש תרדס לש ירשפא בצמל וא ,הנוחש הנשל אלו עצוממל תסחייתמ רעפה תגצה
.תונוחש

דומעה שארל הרזח


ןורתפה תויורשפא .7
לועייו םיחילמ םימ תלפתה ,םיחלוק תרמה) רקסב וקדבנש ,םיימוקמה תונורתפל ףסונ
םיטקייורפה רקיעב וקדבנ .םימה עציה תלדגהל םיירוזא תונורתפ ונחבנ (םימב שומישה
:םיאבה
.םייפוח םינקתימב םי ימ תלפתה .1
.תיטטסורדיהה היגרנאה לוצינ ךות ,ןדריה תעקבב הלפתהל םי ימ תלבוה .2
.היקרוטמ םימ אוביי .3
.השביב ינאטיל ימ אוביי .4
.היקרוטמו (תרפהמ) קריעמ השביב םימ אוביי .5

.4 הלבטב םימכוסמ הלא תונורתפ

(ש"מלמ) יסיסב טירסתב רוזיאב תללוכה םימה תקפסה .3 'סמ הלבט
-ל תיסיסב תיזחת
2040
1995 -ב יחכונ בצמ
ןדריל ברעממ
1,673
1,602
םוהת ימו םייליע םימ
םיריפש
351
317
םוהת ימו םייליע םימ
םיחולמ
1,307
213
םיבושמ םיחלוק
3,331
2,132
ןדריל ברעממ כ"הס


ןדריל חרזממ
874
789
םוהת ימו םיליע םימ
םיריפש
272
68
םוהת ימו םייליע םימ
םיחולמ
522
52
םיבשומ םיחלוק
1,668
909
ןדריל חרזממ כ"הס


רוזיאל כ"הס
2,547
2,391
םוהת ימו םייליע םימ
םיריפש
623
385
םוהת ימו םייליע םימ
םיחולמ
1,829
265
םיבשומ םיחלוק
4,999
3,041
ירוזיא כ"הס

,הארנה ןורתפה .םי ימ תלפתה אוה ףידעה ןורתפה תישעמו תילכלכ הניחבמ יכ ,הארנ
םגו ,תיגולונכט חכוה םרט - םילודג תודאנב היקרוטמ םימ לש אוביי - ףידע ,הרואכל
.םתומכב םילבגומ אובייה תונורתפ לכ .תינידמ הניחבמ תחטבומ הניא ותונימא

,םימב שומישה לועיי - םיימוקמה םיילכלכה תונורתפה לכ םושיי רחאל יכ הארנ ,ןכל
,רוזיאב םימב םייופצה םירוסחמל ןורתפ ןיא - םיחולמ םוהת ימ תלפתהו םיחלוק תבשה
.םי ימ תלפתהב אלא

דומעה שארל הרזח


םוכיס .8
,דיתעב םייחה תמרו היסולכואה לודיג תויזחתב תוימיטפואב המזגה םושמ שי םא םג
ידדמ תא םג ןובשחב םיחקול םא טרפב ,רוזיאב םימב רוסחמ יופצ הרקמ לכב ירה
.םי ימ תלפתהב אלא ןורתפ ןיא הז רוסחמל .תונימאהו תוכיאה

ימ תלפתהל םינקתימה תמקה לש םיאתמ יותיעו ןוכנ רוזיפ איה לארשיב ןונכתה תייעב
תרבעה ךרוצל הלועפ ףותישל סיסב תריצי איה תירוזיאה היעבה .םיפוחה ךרואל םי
- ןדרי ימוחתלו תיאניתשלפה תושרה ימוחתל ,החרזמ םיפוחהמ תולודג םימ תויומכ
,תמכסומ תויולע תקולחו הלועפ ףותיש תועצמאבו ךכל םידחוימ םינקתימ תועצמאב
.םיה ףוח לש הלפתהה תוכרעמו יצראה ליבומה ,ןדריה ןגא לש בלושמ לוצינב

רוזיאב םימה תורוקמ תלדגהל תויורשפא .4 'סמ הלבט
(ק"מ/טנס) םידעי יפל םימה תולע
תומכ
(ש"מלמ)
ןורתפה
ןאמע
הללאמר
הזע
ביבא-לת97
72

84
72

70

70


800
םי ימ תלפתה
הזומסואב יפוח ןקתימ
הכופה
חלמה םי - ןוכית םי לעפמ


112
141
84


99
128
71


85
114
57


85
114
57


200
200
200
םיב םימ אובי
(היקרוט-טגבנממ)
תונשי תוילכימ
תושדח תוילכימ
ליניו תודאנ

165
154
113
68

-
-
-
-

216
213
159
118

195
185
150
83

150
200
150
150
השביב םימ אובי
(ןאהיק-ןאהיס) היקרוטמ

תרפהמ
ינאטילהמ


:תורעה
רוקמב םימה רובע םולשת תללוכ הנניא הלבטה *
.תוזרפומ GTZ ידי לע ינאטיל תולע תוכרעה *

:רמאמה רבחמ תודוא
.מ"עב לארשיל םימה ןונכת ,ץרווש עשוהי


12-9 * 1999 רבמצד * 398 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ