יפ לע היקשהל םיחלוק ימל םינוירטירק
לארשי לש ףוחה רפיווקא
היקשהו םימ :תאמ
.22-18 םידומע ,(1999 רבמצד) ,398 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

קריטריונים למי קולחים להשקיה על פי אקוויפר החוף של ישראל
דרשמ 1999 טסוגוא ,ףוחה רפיווקא ינפ לע םיחלוקב היקשה תונקתל הדעווה תוצלמה
םימה תוביצנ - תוימואלה תויתשתה

היצעויו הדעווה ירבח
תואלקחל הטלוקפב הדעווה ר"וי - ןנור .ד ר"ד
רבח - ןתיא .ג ר"ד
רבח - ןמגרא .י 'פורפ
הדעווה תזכרו הרבח - יננחלא .ש 'בג
רבח - ןינב .ע 'פורפ
רבח - רגרבדלוג םולש רמ
רבח - ןירפלה .ר 'גניא
רבח - קא'ז .י רמ
רבח - יקצי'צרט .ח ר"ד
רבח - ןירגלגנימ .א 'פורפ
רבח - ינולע .א רמ
רבח - ןייפ .פ ר"ד
רבח - רלסק .ש ר"ד
רבח- ןרק .א ר"ד
רבח - ןוהבר .מ 'פורפ
ץעוי - סדה .ע 'פורפ
הדעווה ח"וד ךרועו ץעוי - ודכרמ .א ר"ד

םילהנמ םוכיס
תכלוה האצקה םיבייחמ ,םייחה תמרב היילעה דצב ,הייסולכואה לודיג
ןיבל הכירצה לודיג ןיב רעפה .ינוריעה רוטקסל םיריפש םימ לש הלדגו
םיריפש םימב ורמויש םיחלוק ימ י"ע םלשוי םיריפשה םימה לאיצנטופ
הכירצה תמלשהל ,לדגו ךלוה רועישב הלפתה .תיאלקחה הכירצל ונפויו
.אבה בלשב ,תינוריעה

,(הנשב ק"מ ןוילימ=) ש"מלמ 220 -כמ ןיחלוקב שומישה תבחרה
הכירצה לש 2/3 -כל דע ,תיאלקחה הכירצה לש 17% -כ םיווהמה
הדפקה ךות ,םימה קשמ לש הנוש תוכרעיה תבייחמ ,דיתעב תיאלקחה
ןוכיס ךות ,םתוכיא תמר יבגל תבייחמ הרדגהו ,םהב שומישה יללכ לע
.הביבסלו םימה תורוקמל ילמינימ

תורוקמ ינשמ דחא הווהמה - ףוחה רפיווקא יבג-לע םיחלוקב היקשה
יכילהתל בל םישב ,דחוימב תיתייעב הניה - הנידמב םיישארה םימה
תועבונ ולא תועפות .תכשוממ הפוקת וב םישחרתמה ,החלמהו םוהיז
תורבגומה תוישונאה תומושתהו רפיווקאה לוצינ תוינידמ לש בולישהמ
.םירחא םוהיז יביכרמו םיחלמ לש

הניחבמ ןה - בושח ךרוצ איה ףוחה תלפש םוחתב היקשהו רחאמ
תללוכ תיתביבס-תיתכרעמ השיג השורד - תיתביבס הינחבמ ןהו תילכלכ
בשחתהל שי וז תרגסמב .וילעמש םירוזאהו ףוחה רפיווקא לוהינל
שומישה תובקעב ,םוהתה ימ תומכו תוכיא ייוניש לש םימרוגה לולכמב
שומישב ;תואלקחו היישעת ,תיב יכרצל םהב שומישה ידעיב ;םהב
םיחטשו םייאלקח-םיקורי םירוזא םויקבו ,הנידמב עקרקה יבאשמ
.םיחותפ

יזוכיר תא רקיעב תוליבגמה ,םיחלוקב היקשהל תומייקה תונקתה
לע הנגהל תומיאתמ ןניא ,("20/30") םיפחרמה םירמוחהו ב"חצה
.רפיווקאה לש יוורה רוזיאהו יוור-אלה רוזיאה ,חמצה ,עקרקה
ךות ,תומייקה תונקתה תא ןכדעל שיש הלוע הדעווה תונקסממ
,םיינגויב תודוסי תומושת ןוגכ ,םירחא ימיכ םוהיז ימרוגב תובשחתה
.םיינגרוא טרוק יביכרמו ,םיינוינאיסקוא םימהזמ ,תודבכ תוכתמ

,רפיווקאל דעו חטשה ינפמ הלא םימהזמ לש תומושתה תנטקה ךרוצל
םיזוכירה תא תונקתב עובקל הדעווה הצילממ - ןוזמה תרשרש תוברל
הלבטב טרופמכ ,היקשהל םישמשמה ,םיחלוקב םימהזמה לש םייברמה
וצלמוהש ,היקשהל םיחלוקב םימהזמה לש םייברמה םיזוכירה .ןלהל 1
.םוהתה ימלו םילודיגל ,עקרקל םיקזנ וענמיש ךכ ועבקנ ,ל"נה הלבטב
,ב"הראב תומייקה תונקתב ונשמתשה עבוקה ,יברמה זוכירה תעיבקל
ל"נה םימרוגהמ דחא לכל תוסחייתמה - ץראבו הפוריאב ,הדנקב
.(הייתשה ימו םילודיגה ,עקרקה)

,םיחלוקב םימהזמ לש םייברמ םיזוכירל הדעווה תוצלמה .1 'סמ הלבט
ףוחה רפיווקא ינפ-לע היקשהל םידעוימה
רטמרפ
ןויפא דוק
םוהיז
תודיחי
תוצלמה
הדעווה
Aluminum
HM
ppm
5
Barium
HM
ppb
2000
Beryllium
HM
ppb
100
Cadmium
HM
ppb
10
Chromium
HM
ppb
100
Cobalt
HM
ppb
50
Copper
HM
ppb
200
Iron Total
HM
ppb
5000
Lead
HM
ppb
5000
Lithium
HM
ppb
2500
Manganese
HM
ppb
200
Mercury
HM
ppb
2
Molybdenum
HM
ppb
10
Nickel
HM
ppb
200
Vanadium
HM
ppb
100
Zinc
HM
ppb
2000
Chloride
MAJ
ppm
300
Nitrogen Total (N)
MAJ
ppm
20
Total Dissolved Solids
MAJ
ppm
1000
Alpha Radioactivity
RAD
B/1
0.14
Beta Radioactivity
RAD
B/1
1.4
Arsenic
TR
ppb
100
Boron
TR
ppm
0.5
Cyanide
TR
ppb
100
Fluoride
TR
ppm
2
Selenium
TR
ppb
20
1,1 Dichloroethylene
ORG
ppb
14
1,1,1 Trichloroethane
ORG
ppb
400
1,2 Dichlorobenzene
ORG
ppb
2000
1,2 Dichloroethane
ORG
ppb
10
1,4 Dichlorobenzene
ORG
ppb
600
Alachlor
ORG
ppb
40
Atrazine
ORG
ppb
4
Benzene
ORG
ppb
20
Benzo(a)pyrene
ORG
ppb
1.4
Carbon Tetrachloride
ORG
ppb
10
Chlordane
ORG
ppb
4
Chloroform
ORG
ppb
60
1-2 Dibromo--3
chloropropane (DBCP)
ORG
ppb
2
Detergents (Anionic)
ORG
ppb
2000
Ethylene Dibromide
ORG
ppb
0.06
Endrin
ORG
ppb
4
Formaldehyde
ORG
ppb
1800
Heptachlor
ORG
ppb
0.8
Lindane
ORG
ppb
4
Methoxychlor
ORG
ppb
40
Chlorobenzene
ORG
ppb
600
PCBs
ORG
ppb
0.001
Phenol
ORG
ppb
4
Tetrachloroethylene
ORG
ppb
20
Trans-1,2
dichloroethylene
ORG
ppb
200
Trichloroethylene
ORG
ppb
100

םינוי - MAJ ,תודבכ תוכתמ - HM :ליעל םוהיז ינויפא דוקל ארקמ
- ORG ,םיליער טרוק תודוסי - TR ,תויביטקאוידר - RAD ,םיירקיע
.םיינגרוא םימהזמ

הדעווה הצילממ םיחלוקה תוחילמ תנטקהל םיעצמאהמ קלחכ :תורעה
ןיבל םיינוריעה םיחלוקה ימ תוחילמ ןיב שרפההש ,תונקתב עובקל
100 :םידירולכ (1) :םיאבה םיכרעה לע הלעי אל הקפסאה ימ תוחילמ
.0.7 mS/cm :תילמשח תוכילומ (3) ;ל"גמ 70 :ןרתנ (2) ;ל"כגמ

ןהו תויה ,ינושאר בוריק לאכ ןאכ תואבומה תוצלמהה לא סחייתהל שי
םירכינ עדי ירעפבו ,הדש ינותנב ,טעמכ ,טלחומ רוסחמ עקר לע וחסונ
רפיווקא רוזיאבו ,ללכב תיתביבסה תכרעמב םימהזמ לש הקימנידה רבד
.טרפב ,ףוחה

םיטלובה עדיה ירעפ ןיב
.םיריפש םימבו םיחלוקב םימהזמה יזוכיר .1
םרוזיפו יוור-אלה רוזיאב םימהזמה תעונת תא םיביתכמה ,םיכילהת .2
.רפיווקאב    
.םישרושה תיב רוזיאב חמצ-םימ-עקרק יסחי לש םתעפשה .3
.ץראב תוגוהנה תוינכטורגאה תוטישה תעפשה .4
תעונת לע ףוחה רושימל םייפיצפס עקרקו םילקא יאנת תעפשה .5
.םרוזיפו םימהזמה    
םיקשומה ,םירוזאב תוליעפ הרקב תוכרעמ לש טלחומ רדעיה .6
.הנש 40 -מ הלעמל םיחלוקב    

ןצמאי םימה ביצנש ,הדעווה הצילממ ולא תוצלמה לש ןתוינושאר תורמל
םיעבונה ,םיקזנה תא רעזמל תנמ-לע ,תובייחמ תונקתל סיסבכ הז בלשב
םיקלחה ינפ-לע היקשהל םיחלוקב רקובמ יתלבו בחר שומישמ
.ףוחה רפיווקא לש םייטאירפה

תונקתה לש םיפטוש ןוכדעבו הניחבב ךרוצה תא השיגדמ הדעווה
םא ןיב ,ףוחה רושימב םיחלוקב היקשהל יחרכה יאנתכ ,תועצומה
הצילממ וז תרגסמב .רתוי לודג ידיתע ףקיהב םא ןיבו יחכונה ףקיהב
:תואבה תולועפה לע הדעווה
תוצלמהב םילולכה ,םימהזמה יזוכיר לש םינותנ יסיסב תריצי .1
:תואבה תוירוגטקל תוסחייתה ךות (1 הלבט האר) ,הדעווה
;םיחלוקו םיכפש .א
;םוהת ימ .ב
;םיחלוקב םיקשומה םייאלקח םילודיגו עקרק .ג
.םישרושה תיבל תחתמ יוור אלה רוזיאה .ד

.ץראב ללכ דדמנ וניא םיינגרואה םירטמרפהמ לודג קלחש ,שיגדהל שי
םיקדבנה ,םירטמרפה תמישר תבחרה בייחמ ולא תוצלמה ץומיא
,קפתסהל ןיא .תועצומה תונקתב טוריפה יפל ,םיריפש םימבו םיחלוקב
םניאש ,םיפחרמו כ"חצ ,ב"חצ לש תוגוהנה תודידמב ,ןפוא םושב
,עקרקה לע םיחלוקה לש תוירשפאה תויתביבסה תועפשהל דדמ םיווהמ
.רפיווקאהו לודיגה

תוכרעמ לש ןתלעפהבו ןתמקהב םיחלוקב היקשה ירתיה תיינתה .2
:םיאבה םיטביהה תשגדה ךות רוטינ
;היקשהל םישמשמה ,םיחלוקב םימהזמ יזוכיר .א
;םישרושה תיב רוזיאב תושחרתמה ,תויטנבלר תועפות .ב
.רוטינ יחודיקו םיכומס הקפה יחודיקב םימהזמ יזוכיר .ג

רוטינ תוכרעמ לש הלעפהבו המקהב ,ןונכתב םיחלוקב היקשה תיינתה .3
םיידיתע םוהיז יכילהת לש תמדקומ הארתהל ,יוור-אלה רוזיאב
יוור-אלה רוזיאב םוהיזה תיזח רחא בקעמ לע וססבתי ולא .רפיווקאב
םילודג םימ יחפנב םתוטשפתהו םלוהימ יפל ,םוהתה ימ ינפבו
ןמיקהל שיו ,ללכ תומייק ןניא ולא תוכרעמש ,ןייצל שי .רפיווקאב
רוטינל ףילחת וניא הקפה יחודיק םוגידש ,ןאכ שיגדנ ,ןכ-ומכ .דוסיהמ
.Post Mortem תניחבב םהו ,יוור-אלה רוזיאה

.הוולמ הדעו י"ע דימתמ ןפואב ונחבייו ןויסינ תפוקתל ולעפוי תונקתה .4

הדשה יאצמימ לש ףטוש חותינ לע ססבתי הדעווה תוצלמה ןוכדע .5
לש היצלומיסל םילדומ תצרהבו חותיפב ,ךרוצה תדימב ,הווליו
.רפיווקאבו יוור-אלה רוזיאב םישחרתמה ,םיכילהתה

םוצמצ אוה ףוחה רפיווקאב ינללוכה לופיטה לש יזכרמ החנמ ןורקיע
תיב יכרוצל םימה לוצינ ךלהמב םימהזמו םיחלמ תומושת לש יברמ
םימהזמהו םיחלמה סמוע תא ,ןתינה לככ ,ןיטקהל תנמ-לע ,היישעתו
ימ לש חווט-ךוראו יברמ לוצינ רשפאת וז תוינידמ .םיחלוקה ימב
םימה יבאשמב תירשפאה העיגפה םוצמצ ךות ,רזוח שומישל םיחלוקה
.ןוזמה תרשרשבו עקרקהו

הרוצב ונחבנ ,הדעווה תא וחנהש ,ףוחה רפיווקא לש לועפתה תונורקע
תוחילמה ייוניש תא ברוקמב הזוחה ,לדומב שומיש ךות ,תיתומכ
ןמסכ וחקלנ םידירולכה רשאכ ,םינוש לוצינ יטירסתב תידירולכה
,תוילדומה תויצלומיסה סיסב לע .םיסיסמה םיחלמה זוכירב םייונישל
יכ ,איה ןהבש תטלובה רשאכ ,תומגמ רפסמ תונמתסמ ,ונידי-לע וכרענש
ותחלמהל איבי תומייקה לוהינה תויצפסנוקב ףוחה רפיווקא לוצינ
.ךוראהו ינוניבה חווטב תענמנ יתלבה

לש לוצינה תוינידמ יוניש תבייחמ םייופצה החלמהה יכילהת תטאה
,שיגדהל ןוכנל הדעווה האור ףוחה רפיווקא תחלמהל רשקהב .רפיווקאה
הוולמ תויהל הלולע םיחלוקב היקשהמ האצותכ תוחילמה תיילעש
םקוליסש ,םוהתה ימב תדובכ תוכתמו םיינגרוא םירמוח יזוכיר תיילעב
.טושפ וניא

האצותכ ,החלמה יכילהת ןיב ,ןכל ,ןיחבהל שי ףוחה רפיווקא לוהינב
,תרנכה ימ תמגודכ ,תיסחי ,ההובג תוחילמ ילעב םיריפש םימב היקשהמ
.םיחלוקב שומישה י"ע םימרגנה ,החלמה יכילהת ןיבל

םוכיסב
יאנת תווהמ םשומימש ,םיישעמו םייזכרמ םידעי רפסמ האור הדעווה
:ףוחה רושימב היקשהל םיחלוקה לאיצנטופ שומימל יחרכה
ןפואב ונכדועיו וקדבייש ,םיחלוקב היקשהל תונקת תלעפהו חוסינ .א
.רוטינה יאצמימו הדשה ןויסינ סיסב לע ףטוש    
לש תפטוש הלעפהבו המקהב ונתוי םיחלוקב היקשהל תונוישר תקנעה .ב
.םימה תוביצנב םיכמסומה םימרוגה תושירד יפל רוטינה תוכרעמ    
.ךשמהב וותוי רוטינה תוכרעמ לש הלעפההו ןונכתה תונורקע    
הווהב םיקשמ םהב ,םירוזא םתוא לכב רוטינ תוכרעמ ולעפויו ומקוי .ג
לש םירומחה םיאצמימה .םנוד 80,000 -כ לש חטש ינפ-לע םיחלוק ימב    
.ךכב ףוחדה ךרוצה לע םיעיבצמ ,םי-לילג רתאב ועצובש ,םירקחמה    
םיינגרואה םיביכרמה לש בכרהה תא עובקל ידכ רקס עצבל שי .ד
,הרקבה תוכרעמ תמקהל ליבקמב עצבל שי הז רקס .הייקשהל םיחלוקב    
.עצומה רקסה עוציבב ןתמקה תא תונתהל ילבמ    
םינושה םימה ינכרצל רהבוי בוש ,יביטקפא הרבסה ךרעמ ליעפהל שי .ה
תועיגמה ,םימהזמו םיחלמ תומושת לש תיברמ תנטקהב ידיימה ךרוצה    
.בויבל    
םוהיז יריתע םיכפש תורוקמב לופיט ,היישעתהמ תוחלמת ימרז קוליס .ו
םידעיהמ המכ םה תיבה יקשמב חלמה תכורצת םוצמצו ,חלמו    
.וז הירוגטקב םיינייפואה    

תוכיא לע הרימשה תא חיטבהל ידכ םייחרכה הלא םידעי יולימ
קשמב ןמז ךרואלו רזוח לוצינל תונתינה ,תויומכה תלדגהו םיחלוקה
.םידימתמ רוסחמ יאנתב לעופה ,ילארשיה םימה

22-18 * 1999 רבמצד * 398 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ