םירהוטמ םימב יונ יגד לודיג
טיילדלפ יטומ :תאמ
.28-23 םידומע ,(1999 רבמצד) ,398 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

גידול דגי נוי במים מטוהרים
:רמאמה יקלח
המדקה
הדובעה תטיש
תואצות
תונקסמ


המדקה
םינשה 20 ךלהמב ץראב דואמ לדג אוציי תרטמל םיקותמ םימ לש יונ יגד לודיג ףנע
רפסמב ליבומ ףנעל ,ותויחוור תוכזב ,ףנעה ךפה לכאמ יגדל הוולנ לודיגמ .תונורחאה
15 - ל עיגמ הז םוחתב אוציה ףקיהו ,תיפוריאה הכירצהמ 50%-30 םיקפסמ הלא .םיקשמ
םריחמ תיילעו ,םיירט םימ לש תולודג תויומכ ךרוצ הז לודיג .הנשל רלוד ןוילימ
לש תונימזה הלדג ,ליבקמב .ולש תוילכלכה תואצותה לע ,תרכינ הדימב ,העיפשמ
שומיש רשפאמ קוחה ןיא תואירב תוביסמ .תואלקחב םהב שומישה לדג ןכו ,םיחלוק
.יונ יגד לודיג לע לח אל הז רוסיא לבא ,לכאמ יגד לודיגל הלאכ םימב

תועצבתמ ,םירהוטמ םימל םיפסונ םישומיש אוצמלו םיירט םימב ךוסחל הנווכ ךותמ
.יונ יגד לודיגל םיחלוקב שומישה תורשפא תא קודבל םתרטמש ,םייוסינ תורדס תעכ
.אשונה לש םיילכלכו םייגולויב םיטביהב דקמתמ רקחמה

םיכפש רוהיטל םינוכמב םרוקמש ,םיילוש םימב שומישה תא קודבל ןווכתמ רקחמה
תרכהו םימה תוכיא לע הטילש ןהב ,תוטיש חותיפב דקמתהל ונתנווכב .יונ יגד לודיגל
.םיירט םימ לש הכירצה תנטקהו הלא םימב שומיש ורשפאי לודיגה תולבגמ

:םיטביה יגוס ינש הז ןפואב םיגדה לודיגל
,םהמ קלח רוקמ וא ,םרוקמש ,םימב םיגד לודיג לש תורשפאה :םייגולויב םיטביה .1
ירחסמ ןפואב םיחלוקב םיגד לודיג עצבתמ ןהב ,תוצרא שיו ,רבעב הקדבנ םיחלוקב
לוכי םיחלוקב םיגד לודיג ,תיללכ .(םיבורקה תונויליגה דחאב אבות אשונה לש הריקס)
תוכיא רופישל ןכו ,םימב ינגרואה רמוחה תוחכונ ללגב לודיגה תואצותב רופישל איבהל
םייונישל איבהל לוכי םיחלוקב רקובמ אל שומיש ,תאז םע .(1987 ,טיילדלפ) םימה
ידי לע םרגיהל לוכי הזכ קזנ .םיגדה לודיגל קזנ םורגיש ןפואב ,תוכירבה ימ תוכיאב
,םיגדל תוליער תוינקנח תובוכרת זוכירב היילעו ,םימב סמומה ןצמחה תומכב הדירי
.טירטינו הינומא רקיעב

לש הקפסא ולבקיש ,םילכימ תכרעמב יונה יגד לודיגל תורשפא קדבית ןושארה בלשב
בהז יגד רקיעב) םינוש םינימ םהב ויהישו ,הנתשמ סחיב םירהוטמ םיחלוקו םיירט םימ
םיליבגמה ,םימרוגה תא אוצמל ונל רשפאי הז בלש .םינוש לודיג יבלשב (יוק ,יונ ןויפרקו
םימרוגב לופיטל תונוש תוטיש הנקדבית ינשה בלשב .םירהוטמה םימב םיגדה לודיג תא
םירהוטמה םיחלוקב יברמ שומיש רשפאתש ,תילמיטפוא ךרד אוצמל הנווכ ךותמ הלא
םיבלשב םינוש םינימ לש לודיג יעוציב תקידב לולכי ישילשה בלשה .םיגדה תוכירבב
תננכותמ םיבלשה תשולש תמלשה .תוליגרה תוטישב לודיגל האוושהב תאזו ,םינוש
ףילחהל ולכויש ,םירהוטמה םיחלוקה תומכ לש הכרעה רשפאתו ,םינש שולשב תושעיהל
.םיירט םימב שומיש

שיש ,העפשהה לש הכרעה לולכת אשונה לש תילכלכה הניחבה :םיילכלכ םיטביה .2
תילכלכה העפשהה תא ךירעתש ,היצלומיס השעית ןכ .לודיגה לע ,םיילוש םימב שומישל
םאתהב ,לודיגה יבלשמ בלש לכב ,םיילוש םימב שומישה תלוכי חותינ ךות ,אשונה לש
.רקחמה תואצותל

,םירהוטמ םיחלוק ימב שומיש ךות ,לאומש-ןג לש םיגדה תוכירבב עצבתמ רקחמה
ןמהוכ ןתיא 'פורפ ידי לע תישענ רקחמה תייחנה .הרדח לש רוהיטה ןוכמב םרוקמש
.תואלקחל הטלוקפהמ ןייר-ןדו פאי ר"דו

.הנושארה םייוסינה תנש תואצות לש ינושאר חוויד ןתינ הז רמאמב

דומעה שארל הרזח


הדובעה תטיש
:םימוחת השולשב יגולויבה טקפסאב ונדקמתה הנושארה הנשה ךלהמב

םיחלוקב ולדוגש םיגדה לש ינפוגה םבצמו תודרשיהה תלוכי .1
גוז לכב .םילכימ 6 - ב (יונ ןויפרקו בהז יגד) םינימ ינשמ יונ יגד וסלכוא הז יוסינ תרגסמב
,ררבתהש רחאל תאזו ,(3:1 ,1:1 ,1:3) םיירט םימו םיחלוק לש הנוש סחי היה םילכימ
תוכיא לש תורידס תוקידבב וול םיגדה תוקידב .ודרש אל םיגדה דבלב םיחלוק ימבש
.םימה

םיגד לודיגל םיחלוקב שומישה תא ליבגמה םרוגה רותיא .2
דקמתה יוסינהו ,ליבגמה םרוגה איהש ונחניה ,םיחלוקב םיהובגה הינומאה יזוכיר רואל
םימודה ,הינומא יזוכיר ,םיירט םימ לש הביבסב ,ונרצי יוסינה ךלמהב .החנהה תחכוהב
,ראותש גוסהמ םימב וסלכוא (בשע-ןויפרקו בהז יגד) םיגוס ינשמ םיגד .םיחלוקב הלאל
לש האוושה התשענ .םיירט םימבו דרוה םהב הינומאה זוכירש םיחלוקב ,םיחלוקב
.םינושה םימה יגוסב םיגדה תודרשיה

םיחלוקב םיגדה תלידג תקידב .3
(גדל ר"ג 0.5 לש עצוממ לקשמב) םיגד 40 ,יונ ןויפרקו בהז יגד וסלכוא הז יוסינ ךלהמב
םירחאה תשולשבו ,םיירט םימ ויה םהמ 3 - בש ,םילכימ 6 - ב ,לכימ לכב גוס לכמ
עצבתה .םהמ האצוה (ליבגמה םרוגה איהש ,םדוקה בלשב חכוהש) הינומאהש ,םיחלוק
ומכ .תוליגר םיגד תוכירבל האוושה התשענו םימה יגוס ינשב םיגדה תלידג רחא בקעמ
- גוס ותואמ םימ ידי לע ומלשוה םימה ינדבוא לכ .םימה תוכיא לע בקעמ להנתה ,ןכ
,הינומאה זוכיר תדרוה אלל ,םיחלוקו ,םיירטה םימה ילכימל ופסוה םיירט םימ ,רמולכ
.םיחלוקה ילכימל ופסוה

,םינושה לודיגה יבלש לש םינויפיאו תורדגה ידי לע לפוט אשונה לש ילכלכה טביהה
תורשפא תקידב תא לולכי רקחמה ךשמה .םהמ דחא לכל תושרדנה ,םימה תויומכו
תא תמכל לכות וזכ הקידב .לודיגה יבלשמ דחא לכב םיחלוקב םיירט םימ לש הפלחהה
.הז לודיגל םיחלוקב שומיש לש תילכלכה תועמשמה

דומעה שארל הרזח


תואצות
תירשפא םיחלוק תלוכת .1
Cyprinus) יונ ןויפרקו (Carassius auratus) בהז יגד לש תוצובק וקזחוה ,רומאכ
וליכהש םילכימב) 75%25% ,50% התיה םהב םיחלוקה תלוכתש ,םילכימב (carpio
.םיירט םימ וליכהש ,םילכימב וקזחוה תרוקיב תוצובק .(םיגדה לכ ותמ דבלב םיחלוק
יגדמ רתוי הבר תושיגר וניגפה ןויפרק גוסמ םיגדה יכ םא ,םיגדה ודרש םילכימה לכב
לכב .הדורי התיה םימה תוכיא םהב םירקמב ,יתואירב בצמבו תחפב האטבתהש ,בהזה
.םימה תוכיא לע ,ל"גמ 50-35 התיה םהב הינומאה תלוכתש ,םיחלוקה ועיפשה םילכימה
,םילכימב יוסינה תליחתב (ל"גמ 20-10) םיהובג הינומא יזוכירב ,רקיעב ,האטבתה וז
אלש ,הינומאה יזוכירב תיתגרדה הדירי הלח (תועובש 5) וכלהמב .םיגדה וסלכוא םהב
ולעש טירטינה יזוכירב היילע הלח ,ליבקמב .םילכימל ופסונש םיחלוקה ידי לע העפשוה
ךלהמב .ל"גמ 10 - מ םיכומנה םיכרעל יוסינה ךלהמב ודרי COD יכרע .ל"גמ 6-2 ל 0
האולחת) םיגדה לש ינפוגה םבצמל ,רקיעב ,ועגנש ,תופסונ תועפות ונחבוה יוסינה
.(בהז יגד לש הרחשה ,הדורי םימ תוכיא םע םילכימב

ליבגמה םרוגה רותיא .2
םרוגכ שמשמה ,םיחלוקה םימה ביכרמ ןכא איה הינומאה םא אוצמל וניסינ הז יוסינב
רחאלש תועשה 24 ךלהמב ותמ םיחלוקל וסנכוהש םיגד .םיגדה לודיג תא ליבגמה
ונרציש ,םיירט םימל םיגד וסנכוה םהבש ,םייוסינב התרק המוד העפות .יוסינה תליחת
זוכירו pH ,הרוטרפמט תניחבמ ,םיחלוקב םימייקה םיאנתל םימודה םיאנת םהב
רטליפ ידי לע) ל"גמ 17.7 - ל דרוה םהב הינומאה זוכירש ,םיחלוקל םיגד תסנכה .הינומא
םייוסינ תרדיס לש ןורחאה עטקב .תועש 24 רחאל םיגדהמ 30% לש התומת המרג ,(ץצח
זוכיר .תועובש 3 ךשמב הכירבב ,םיגדה תסנכהל םדוק והשש ,םיחלוקל םיגד וסנכוה וז
.התומת לכ התפצנ אלו ,1.7 - ל דרי הלא םימב הינומאה

םיגדה תלידג .3
לדוגל ועיגהו ,םיחלוקה ילכימבו םיירטה םימה ילכימב המוד ןפואב ולדג בהזה יגד
םיגד תכירבב העיגה הליבקמ הצובק .תועובש 7 ךלהמב גדל ר"ג 5.8-5.5 לש עצוממ
לדבה הארנ אל .יונה ןויפרק יגדב םג התפצנ המוד העפות .ר"ג 4.3 - ל הפוקת התואב
.גדל ר"ג 7.5-5.6 - ל עיגה עצוממה לקשמהו ,םיחלוקבו םיירטה םמב םיגדה תלידגב
.גדל ר"ג 4.6 לש עצוממ לדוגל העיגה הליגר הכירבב םיגד תצובק

דומעה שארל הרזח


תונקסמ
שומיש אשונב השענ אל .םיחלוקב םיגד לודיגב תורושקה תודובע טעמ אל ושענ ,רומאכ
םיגדה תושיגר תמחמ ןחבנ אל אשונה ,יונ יגד לודיגב .תויתאורבתו תויתרבח תוביסמ
החיכוה םימה תקוצמ .םיירט םימב שומיש רשפיאש ,לודיגה לש הובגה ףסומה ךרעהו
תוינושאר תונקסמב רבודמש תורמל .אשונה תניחבב םעט שי הז לודיגב םגש ,הנשה
:םינוויכ רפסמ םיוותמ הנשה ושענש םייוסינה ,דבלב

תמייקה היצמרופניאה .םירהוטמ םימב םהב שמתשהל ןתינש ,לודיגב םיבלש ואצמנ .1
.םיחלוקב שומישה לש תילכלכ הכרעהו םיפסונ םיבלש תקידב תרשפאמ

.םימב הזוכיר תדרוהל םייק עדי לוצינ תרשפאמ ,הינומא ,ליבגמה םרוגה תרדגה .2
.לודיגה תכרעמב ןמושיי לש תילכלכה תועמשמה תאו תומייק תוטיש ןוחבל שי

ךורא יוסינ ךא ,יונ יגד לודיגל םיחלוקב שמתשהל ןתינש ,תוארמ ולבקתהש תואצותה .3
הנררועתתש ,תויעבל תורשפא לע עיבצמ םירחא םילודיגב םיחלוקב שומישב רתוי םינש
.םיחלוקב תוחילמה לש חווט תכורא העפשה ןוחבל שי הז לודיגבש ,הארנ .רתוי רחואמ
.תוצא ידי לע םינלער תשרפהו לודיג יבוכיע םורגל הלוכי וז

:תפסונ האירקל
ןקנח תובוכרת זוכיר לע םיגד תוכירבל םיחלוק לש ףסומ סמוע תעפשה - 1987 ,טיילדלפ
.תירבעה הטיסרבינואה ,תואלקחל הטלוקפה ,רמג תדובע .םיגדל תוליער

:רמאמה רבחמ תודוא
.םימה ידבוע ןוגרא ,טיילדלפ יטומ

28-23 * 1999 רבמצד * 398 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ