םימה לע קבאמה תונש האמ
ץיבוקשומ קחצי :תאמ
.42-40 םידומע ,(1999 רבמצד) ,398 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מאה שנות המאבק על המים

:רמאמה יקלח
אובמ
תוראבה תפוקת
םימה ילעפמ תפוקת
יצראה ליבומה תפוקת
םייפלאה תונש תארקל


אובמ
.םייחה תועמשמ תא םימל הנקמ רבדמה לובג לע לארשי ץרא לש יפרגואיגה המוקימ
עיגהל ןתינ םתרזעבו םוקמל םוקממ םריבעהל תרשפאמ םימה לש תילזונה םתנוכת
םימה תורוקמ בור רשאכ ,רוסחמב יוצמה באשמ םה ונרוזאב םימה .םוקמ לכב תויחלו
.ונינכש םע םיפתושמ ,הנידמה םוק ינפל םינשב ,ויה

תועמשמ :הנידמהו םעה םויק לולכמ תא תווהמה ,תויועמשמה עבראמ דחא םה םימה
תועמשמו תילכלכ תועמשמ ,תינוחטב תועמשמ ,תובשייתהו תולובג תעבוקה ,תינידמ
.תיתרבח

.1 :תוירקיע תופוקת עבראל םיסחייתמ ונא םימה לע קבאמ תונש האמ לע רבדל ונאובב
יצראה ליבומה תפוקת .3 ;םימה ילעפמ תפוקת .2 ;1940-1900 תוראבה תפוקת
.םייפלא תנש תארקל .4 ;(1956-68)

דומעה שארל הרזח


תוראבה תפוקת
לבח תרזעב - תורופח תוראבמ םימה ובאשנ םירשעה האמה תישאר דעו םדק ימי זאמ
ידי לע הלעפה) היליטנא וא לגלג ,רוגע :ןוגכ ,יביטימירפ ינכמ רודיס תרזעב וא ,ילדו
.(המהב

םהב ,תומוקמב םימלתבו הפצהב היקשה תטיש הגוהנ התיה האמה לש היינשה תיצחמב
.תורובב ורגא וא ,םילכימב םימה תא וליבוה תיבה יכרצל .יעבט םימ רוקמ וא ןייעמ היה
וא המהבה חוכב םימה תא התלעה רשא ,היליטנא םוהתה ימ ויה םהב ,תומוקמב
.םדאה

תובשייתהה תלדגה םע .םימה רוב ביבס ןטק חטש תוקשהל היה ןתינ וז הטישב
םע ק"מ יפלאבו תואמב ,רתוי תולודג םימ תויומכב ךרוצ היה םידבועמה םיחטשהו
תביאש תודוקנב היילע הלח (1900-1870) תובשומהו תידוהיה תובשייתהה תוסרפתה
ק"מ 60 דע העיגהו הלדג םימה תקופתו ,הביאשהו חודיקה תוטיש וללכוש ;םימה
חודקל ולחה םייטרפה םיסדרפה ילעבו ;למשח יעונמב ופלחוה טפנה יעונמ ;העשל
ףוחה ירוזאב תוראב תואמ וחדקנ (1930-1900) הלא םינשב .םהיסדרפב םימ תוראב
החידקה תטישב םיחודיקה בור וחדקנ 40 - ה תונשמ .לוחה ןבא תבכשב ,הלפשהו
.תורופח תוראב םטועימו תיכנאה

שבוכה-תמרב ושענש ,םיקומע םיחודיקב השממתנ םיבר םימ תורצואל ךרדה תצירפ
תויומכ ולגתה עלסה תבכשל םיחדוקה ועיגה רשאכ .רהה רפיווקא ךותל רוכרכ רוזיאבו
.ץראב םוהת ימ תורצוא חותיפב השדח הפוקת החתפנו תולודג םימ

םושמ ,םייברעה םינכשה דצמ םימה לע תורחת לע רבדל השק ,וז הפוקתל רשא
.דבלב םימה תדוקנ ביבס תויברעה תולומחהו תיטבשה תוצבקתההו הרורבה הדרפהה
תועקרקה ילעבב םייולתה ,םיסירא םיחאלפ ויה תואלקחב וקסע רשא ולא ,ןכ ומכ
תוכרעמו תורוקמ חתפל וגאד אלו לובנטסיאבו קשמדב ,תורייבב ובשי רשא ,םירישעה
.םימ

תועקרקב םייוצמה ,םימה תורוקמב רקיעב ידוהיה בושיה ןיינעתה יטירבה טדנמה ימיב
תורוקמ חותיפ לש תויורשפאה יבגל טדנמה תלשממ לש התונקפס .םידוהיל תוכיישה
ברקב המרג ,1937 תנשב ליפ דרול לש תיתוכלמה הדעווה ינפב האבוהש יפכ ,ץראב םימה
ץראל ואיבה םינושארה היילעה ילג .םימה חותיפ ןיינעל תוררועתה תידוהיה תוגיהנמה
הקפהה אשונ לכב הלודג הצירפ הלח ךכו ,םימה ינקתימ תא ללכשל ולחהש ,עוצקמ ישנא
.םימ תורוקמ יוליגו

ביבא לתב ,הוקת חתפב ןוגכ ,םיינושארה םימה ילעפמו תורבח ודסונ 1920-1900 םינשב
םיבושי 44 ץראב רבכ ויה הנושארה םלועה תמחלמ ץורפ םע .םיבושי תורשע דועבו
םירפכבו תולודג םירעב םיזכורמ ויהש ,שפנ ףלא 600 - כ התנמ תיברעה היסולכואהו
היקשההו הביאשה תוכרעמ תא חתיפ ידוהיה בושיהש דועב .ץראה לכ ינפ לע םירזופמה
.תויביטימירפה היקשהה תוטישב יברעה רפכב וכישמה

,וכרואל הביאש ינוכמ תמקה ידי לע ,ןדריה ימ לוצינב לחוה םירשעה תונש תישארב
םימה תורצוא חותיפ יכרדב הנפמ תדוקנ .יאלקח שומישל םימה תא ובאש םיקשמהו
סחנפו (לוכשא) קינלוקש יול לש םתמזויב ,יברעמה קמעב "תורוקמ" לעפמ שמיש םלוצינו
,1936 תנשב תללוכ תינכות הנכוהו "תורוקמ" םימה תרבח הדסונ ךכ .(ריפס) יקסבולזוק
תנחת תיינבו םימה תוסיוול רפע תוכירב תיינב תורוניצ תחנה ,םיחודיק רפסמ הללכש
.םיקמעה רעש ץוביק ידי לע הלודג הביאש

דומעה שארל הרזח


םימה ילעפמ תפוקת
תנקתהל ,םיקומעו םיבר םיחודיק חותיפל הפונת ןתנו רזע למשחב בחרנה שומישה
םימ ילעפמ תמקהל סיסב הוויה ,ןכ ומכ .םימה תקפסא לש ליעי ןונכתלו תולודג תובאשמ
.תופתושמ תוילכלכו תוינוגרא תורגסמב םיבר םיבושי תללכה ידי לע בחרנ ףקיהב

האב ךכל הבושתכ .ירוזא הדימ-הנקב הנושאר תיברע תונגראתה וויה ט"פרת תוערואמ
ןיב תומיעה ."לארשי ץראל תידוהיה תונכוסה" םשה תחת תידוהיה תונגראתהה
דבכנ קלח וחקל םימה םג ךא ,עקרקה לע רקיעב ,היה תידוהיהו תיברעה היסולכואה
.הז קבאמב

ןתינו ,םיאצמנ םה הב ,המדאל םידומצ אל םימ" יכ ,העדה השבגתה וז הפוקתב
תעצה) "םימ ילב לבא ,םילודג עקרק יחטש לעב רוזיאל םימב עפושמ רוזיאמ םריבעהל
םג הלידגמ ידוהיה םוחתב םיקשומהו םידבועמה םיחטשה תלדגה םע .(סאלב החמש
.הזע תעוצרבו רהב ,הלפשב םיעטמהו םיסדרפה יחטש תא תיברעה היסולכואה

ךרואל הלעתב בגנה לא ןדריה ימ תרבעהל תינכת סאלב החמש ןיכה 1941 תנשב
תינכותה .בגנה לא םילשוריל תחתמ הרהנמבו ,ןורמושה ירה לש םייחרזמה תונורדמה
.םיחמומה ןיב חוכיו ללגב לעופל האצי אל

חותיפל תינכות "י"אה םימה תרבחמ"מ "תידוהיה תונכוסה" הנימזה 1944 תנשב
הריגא ,םאולמב ןוקריה ימ לוצינ תא הללכו 1945 - ב השגוה תינכותה .םימה תורוקמ
תריגאו ,בזכא ילחנ ימ ידי לע ףוחה רוזיאב םירפיווקאה תרשעה ,בגנבו םורדב תימוקמ
קיפא לש הבעה תורורצה תבכשל םתרדחה ידי לע עבש ראב לחנ לש תונופטשה יממ קלח
."בגנ-ןדרי-ינאטיל לעפמ"ל תינכותה הבחרוה 1945 טסוגואב .ש"ב לחנ

ריאמל ןמרתלא יבצ סדנהמה שיגהו ןיכה םישולשה תונש ףוסב דועש ,ןייצל יוארה ןמ
ןוקריה ךרואל ,ןיעה-שאר תונייעמ תורוקממ רטוק-בחר םימ רוניצ תחנהל תינכת ףוגנזיד
תונייעמהש ,הנעטב תוינכתה תא ולספ םייטירבה תונוטלשה .ביבא לת ריעל דע
רקיעב) םייאלקחה םינכרצל םימ תקפסאלו םילשוריל םימ תביאשל םישורד ןיעה-שארב
.ןוקריה ךרואל םימ תויוכז יפ-לע (םייברע םיאלקח

יפ לע .סייה סדנהמה לצא תפסונ תיסדנה תינכת "תידוהיה תונכוסה" הנימזה 1946 תנשב
דראילימ 2.6 -כ קפסל היה ןתינ ,ןדריהו ךומריה ,ינאטילה ןמ םימ תבלשמה ,ותינכות
יבע םיקיתב תקיותמ הראשנ וז תינכות םג ,זא ושגוהש תוינכתה לכ ומכ .הנשל םימ ק"מ
.שומימ אלל סרכ

החמומ לש ויתועד לע וססבתהש ,ברע תונידמ ברקמ םידגנתמ ומק סייה לש ותינכותל
ןה רוזיאה תויסולכוא לש םיכרצה קופיסל םימה תוברזר" :עבקש ,סדינוי ,ינדרי םימ
תויה ."תיברעה המואהמ םימ תליזג היהת וז תינכתל םימה תקפסא ןכלו ,תולבגומ
יניעב רתוי ובשחנ םהיתועד ירה ,ברע תונידמ ימוחתב ,םרקיעב ,ויה םימה תורוקמו
.ברע תונידמ תבוטל םימה לוצינל תוינכותב וכמת רשא ,הפוריא תונידמ

היטהה תלעתב תודובעה תא וקיספה םירוסה ,חטשל םינוידה ןחלושמ רבע חוכיווה
תוצרא אישנ םעטמ םימה רירגש .לארשי לובגל םימה ךרעמ תא םוסחל ומייאו (1953)
.ןדריה ימב בלושמ שומיש םכסלו תוסנל תנמ לע רוזיאל אב ,ןוטסנו'ג קירא ,תירבה
םכסה םתחנ רתוי רחואמ .ברע תונידמ ידי לע לבקתה אל ךא ,1955 תנשב שבוג םכסהה
לבקת ויפל ,"ןוטסנו'ג לש םימה תקולח" םשב עודיה ,ןדריו לארשי ןיב םימ תקולח
םכסהל דע הבוט הרוצב םייוק הז םכסה .םישילש ינש ןדריו ,ךומריה יממ שילש לארשי
.ללוכה םולשה םכסה תרגסמב ןדריו לארשי ןיב םתחנש ,םימה

דומעה שארל הרזח


יצראה ליבומה תפוקת
רבד .םימל שוקיבהו ךרוצה ורבג ,50-ה תונש רחאל ,םילודג םידמימב היילעה תרבגה םע
,םורדל ,םימב עפושמהו םושגה ,ןופצה ןמ םימ תאבה לש ןוזחה תא שממל בייח הז
תסירפ תא חיטבהל ןכו ,הנידמה יחטש לכל םימ תקפסא חיטבהל תנמ לע .שביהו ןוחשה
תונכשה תונידמה םע קבאמ ךות ,יצראה ליבומה טקייורפ םקוהו ןנכות ,בגנב םיבושיה
.ןדריה ימ לע

- יצראה םימה לעפמב הנושארה הילוחה תמקהל תונכהב לחוה 1951 תנש תישארב
םע ךרדב בלתשהלו המורד ןיעה-שאר תונייעמ ימ תא ךילוהל רומא היהש - ןוקריה לעפמ
.םיירוזאה םימה ילעפמ

סדנהמ תועצמאב ,לארשי הניכה ןוטסנו'ג תינכות םע ברע תונידמ לש המכסהה-יא רואל
שמתשהל טלחוהו רגאמכ הפוטנ קמע לע ורתיו תאז תינכותב .תיאמצע תינכות ,ןוטוק
לחה ךכו .1964 תנשב הנושארל לעפוה רשא ,יצראה םימה ליבומל ישאר רגאמכ תרנכב
.ילארשיה םימה קשמו םימה תקפסא אשונב שדח ןדיע

דימתמו זאמ .היכרצל ןדריה תורוקמ תא םותרל לארשי התסינ הנידמה םוק זאמ
התיה ךומריה ימ תייטה .הירוסו לארשי ןיב המחלמל הליעכ ןדריה ימ תלאש הבשחנ
.לארשיו ןדריל בושח םימ קרוע לע םירוסה דצמ עובק םויא

לארשי .רוזיאה ימ תקולחל ללוכ םכסה גישהל ןוטסנו'ג ךוותמה חילצה אל ,עודיכ
,הלשממה .ןדריה תורוקמב הקלח לוצינל ,םירוסה םע םכסה אלל ,לועפל הטילחה
.ןדריה תייטהל תינכות ןיכהל "ל"הת" תרבחל התרוה ,ןוירוג ןב דוד לש ותושארב
רחאל ,רצק ןמז רחאל וקספוה תודובעהש אלא ,ןעוציבב לחוהו ורשוא תוינכותה
םיחתותה אל ךא .תודובעה תקספה ומרגו דבכה דויצהו םילכה יליעפמ לע ורי םירוסהש
לעפוהש ,דבכה ימואלניבה ץחלה אלא ,תינכתה לוטיבלו לארשי תעינכל ואיבה םיירוסה
.זאד לארשי תלשממ לע

תודובעה .ךומריה רהנ לע רכס תמקהל םכסה תטויט לע ןדריו הירוס ומתח 1987 תנשב
םלוא ,1987 תיצחמב ולחה ,"תודחאה רכס" הנוכש ,טקיורפה תרגסמב תונושארה
ורסמנ הז אשונב םירסמה .ותוא סורהת איה רכסה הנביי םא יכ ,זא המייא לארשי
הימויא תובקעב .הרורבו הפיקת הרוצבו ישילש דצ תועצמאב ,רבדב תועגונה תולשממל
.טקיורפה ןומימ תקספה לע ימלועה קנבה עידוה לארשי לש

דומעה שארל הרזח


םייפלאה תונש תארקל
ףקיהב םיבחרנ םיחטש לארשי תנידמ לש התוירחאל ופסונ םימיה תשש תמחלמ רחאל
תוירחא תפסות .שפנ ןוילימכ לש היסולכוא םהבו ,1967 תנש דע החטשמ השולש יפ לש
לדג שוקיב תלעב הכירצ תפסוה אלא ,םימ תורוקמ לש תפסות היתובקעב האיבה אל וז
.ןכל םדוק םייק היהש ,םימ עציה ותוא לע ךלוהו

רתי לוצינל ואיבה תיברעהו תידוהיה היסולכואה לש םייחה תמר תיילעו ריהמה חותיפה
ואיבה תונוחש םינש תפסותו רתיה לוצינ .ףוחה רפיווקאב דוחיב ,םימה תורוקמ לש
דע ,לארשי לש םייתנש-ברהו םייתחתה םירגאמה תוכרעמב קומע רבשמל -90 -ה תונשב
.םימה תורוקמ םוהיזו תחלמה תנכסו םימב רוסחמ ידכ

תואמב הלדגו תיזורדה היסולכואה הלפכוה ,םימיה תשש תמחלמ רחאל ,ןלוגה תמרב
12 תמקה .הנומש יפ םימה תכורצת םג הלדג ןכלו ,תידוהיה היסולכואה םיזוחא
היטהה תולעת .ןלוגב היגולורדיהה לכ תא וניש המחלמה רחאלש םינשב םירגאמ
.סאינבהמו תרנכהמ תוביאש וכסח ,ונמזב ועצוב אל רשא ,תילארשיהו תירוסה

העיגה תידוהיה היסולכואהו ,השולש יפ תיברעה היסולכואה הלדג ןורמושו הדוהיב
בושיבש דועב ,יתיב שומישל רקיעב איה ידוהיה בושיב םימה תכירצ .שפנ ףלא 100 -כל
.ידוהיה בושיה לש וזמ תיצחמ איה תיתיבה תכורצתה ךא ,תבלושמ תכורצתה יברעה
וניה ךא ,קבאמו חוכיו ררועמ ,יניתשלפה חטשל תחתמ םיאצמנה ,םוהתה ימב שומישה
.תוימואלניב תונמאב ןגועמ

לע ץראה חותיפב ירקיע ףונמל םימב ןוכנה שומישה ךפה תונורחאה םינשה האמ ךשמב
.תונכשה תונידמהו תיברעה היסולכואה םע םיקבאמ ךות ,תידוהיה היסולכואה ידי
תיברמב התכזו םימה תורוקמ חותיפל תוינוגריא תוכרעמ המיקה תידוהיה היסולכואה
.םימה לע תורחתב תודוקנה

התיה ,הנידמה תמקה םע המצע לע החקל לארשי תלשממש ,תונושארה תומישמה תחא
חותיפ .היתולובגב םיאצמנה םיחטש לע תונובירה תא שממל המגמב ,היסולכואה רוזיפ
הפדעה התיה ינויצה לעפמה ימי לכ ךרואלו ,ימואל דעיכ ,ילוא ,ספתנ תואלקחה
,יתובשייתהה םרזל ינשמ דימת היה ,רתוי לודג ותויה ףא לע ,ינוריעה בושיה .תואלקחל
.םיבר םימב ךרוצ היה תיאלקח תובשייתה חתפל ידכ יכ

ירוזאה רושימב :םירושימ ינשב םימה לע קבאמה ךשמנ םייפלאה תנש תארקל
םימ קפסל ךרוצ היהיש יופצ 2020 תנשב .ונכותב ימינפה רושימבו ,ידוהי-יברעה
רוטקסב ץאומ חותיפ היהי ,הלעת םייחה תמר ,שפנ ןוילימ 13 -כ לש ףקיהב היסולכואל
חתפיי ,ולדגי אל םיריפשה םימה תורוקמש ,החנהב .םולשה ימכסה ושמומיו יתיישעתה
ףקיהב םימ ליפתהל ,םילפוטמה םימה תומכ תא ליפכהל ךרוצ היהי ,םימה לע קבאמה
תנגהלו רומישל ךרוצב אטבתי קבאמה .םיירוזא-ץוחו םיימוקמ תונורתפ שפחלו לודג
םירזגימה ןיב םימה תכלוהלו רופישל ,תיאלקח היקשהב ףסונ לועייל ,םירפיווקא
םירוזאב םתביאשו םייטירק םירוזאל םימ תרדחהלו תונופטש ימ תסיפתל ,םינושה
.םירחא

:רמאמה רבחמ תודוא
.םימה תוביצנ יגולורדיהה תורישה ,זכרמה רוזיא להנמ ,ץיבוקשומ קחצי


42-40 * 1999 רבמצד * 398 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ