לארשיב םילחנ םוקישל םיבשומ םיחלוקב שומיש
וקינאוח ולסרמ 'רד , רלדירפ ןרע 'רד :תאמ
.11-3 םידומע ,(2000 ראוני) ,399 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שימוש בקולחים מושבים לשיקום נחלים בישראל
:רמאמה יקלח
ריצקת
אובמ
םימה תוכיא לוהינ
םימ תואצקה
תונקסמ
תורפס


ריצקת
וא תעל תעמ תונופטש ימ םיליבומה ,םישבי םיקיפאל וכפה לארשיב םילחנה תיברמ
םהיתורוקמ תייטהו רתי לוצינ בקע ,תאז .םיל םיכפש תוליבומה ,תוחותפ בויב תולעתל
םימה תורוקמ לכ הב ,תידירא-ימס ץרא - לארשיב .תונוש לופיט תומרב בויב תמרזהו
הז רמאמ .םילחנ םוקישל רתויב ריבסה םימה רוקמ םה םיבשומ םיחלוק - םילצונמ
אוה ירקיעה םימה רוקמ םהב םילחנב םימ תוכיא לוהינ :םיירקיע םיאשונ ינשב דקמתמ
.םילחנה םוקישל תושורדה ,םיבשומ םיחלוק תואצקהו ,םיבשומ םיחלוק

לחנה לע םיסימעמ םיבשומה םיחלוקהש ,ךכב בשחתהל בייח לחנב םימה תוכיא לוהינ
םימהזמ לש תועפשה "גופסל" לחנה תלוכי תא ,השעמל ,הניטקמה הדבוע - םימהזמ
איהו ,רוזיאה לש םימה ןזאמב עגפת אקווד ואל לחנל םיבשומ םיחלוק תאצקה .םיפסונ
14 םקשל תנמ לע ,הנש/ק"מלמ 120 -כ לש וטורב םיחלוק תאצקה .ותוא רפשל היושע ףא
הלא םיחלוק לש רזוחה לוצינה תלוכי תא רפשל היושע ,םילחנה הלעמב ,לארשיב םילחנ
םינימזה םימה תורוקמ לש השעמל הלדגהו ,הנטק וטנ האצקה העמשמש ,דרומב
תנמ לע ,דרומב םתשיפתו ומוקיש ךרוצל ,לחנ הלעמב םיבשומ םיחלוק רורחש .הנידמל
.םימב רזוח שומיש לש היצקיפיסנטניאב ףסונ בלש וניה ,היקשהל םלצנל

דומעה שארל הרזח


אובמ
"תיעבטה" תיסיסבה המירזה .לארשי ילחנב םימ לש תיסחי תולודג תויומכ ומרז רבעב
,תאז .הנש/ק"מלמ 400-300 -כב המכתסה ,(ףרוחב תונופטשה ימ תמירז טעמל) םילחנב
.םיפסונ הנש/ק"מלמ תואמ ומרז םהבש ,וילבויו ןדריל טרפ

,םימב רבוגה רוסחמהו ץראב תצאומה תובשייתהה בקע ,םירשעה האמה תליחתמ
בור ושבי ,ךכמ האצותכו ,םינוש םישומישל ונפוהו םילחנה לש םימה תורוקמ בור וזחוא
בויבו ימלוג בויב לש תרקובמ אל המרזהב לחוה םילחנה שובייל ליבקמב .םילחנה
תוליבומה ,תוחותפ בויב תולעתל םיבר םילחנ ךפהש גהונ - םילחנב תונוש לופיט תומרב
.םיל בויב

םיבר םיצמאמ (םייתלשממ-אלו םייתלשממ) םינוש םינוגרא םיעיקשמ תונורחאה םינשב
ילחנ םוקישל הלהנימה" לש התמקה .ץראב םילחנה לש םוגעה םבצמ תא רפשל תנמ לע
םימ ינכרצ"כ םילחנב תימשר הרכה הגשוה ףסונבו ,הז ץמאממ קלח התוויה "לארשי
ןיידע םמוקישל ךרדה ךא ,ץראב םילחנה לש יללכה בצמב רופיש שי ,ןכא ."םיימיטיגל
.הכורא

םיכפש םיווהמ ,םימה תורוקמ לכ םילצונמ הבש ,לארשי ומכ תידירא-ימס ץראב
,ןכא .(1995 ,רוא-רבו ינפג) םילחנה םוקישל רתויב ריבסה םימה רוקמ תא םיבשומ
םיבשומ םיכפש םהב ,םידחא םיטקיורפ המזי רבכ "לארשי ילחנ םוקישל הלהנימה"
.(1997 ,1996 ,1995 ,וקינאוחו רלדירפ) לחנה םוקישל ירקיעה םימה רוקמ תא םיווהמ

םוקישל םיבשומ םיחלוקב שומישב םירושקה ,םיירקיע םיאשונ ינשל סחייתמ הז רמאמ
:םילחנ
.םיבשומ םיחלוקב םרוקמ םימרוזה םימה בור םהב ,םילחנב םימה תוכיא תמר לוהינ
ןתועמשמו ,םילחנה םוקישל תושורדה (םיבשומ םיחלוק תאצקה וא) םימ תואצקה
.ץראב םימה יבאשמ לוהינ תרגסמב

דומעה שארל הרזח


םימה תוכיא לוהינ
תחקל תבייח ,םיבשומ םיחלוקמ תידעלב טעמכ םינוזינה ,םילחנב םימה תוכיא תרקב
םיבשומ םיחלוק םג) םימהזמ סמוע ליכמ לחנה לש ירקיעה םימה רוקמש ,ןובשחב
"גופסל" לחנה תלוכי תא םצמצמ הז םימהזמ סמוע .(םיוסמ םימהזמ סמוע םיליכמ
חותיפ לש תושירדל םיאתהל תבייח לחנב םימה תוכיא .םיפסונ םוהיז ימרוג לש תועפשה
ןמדזמ עגמב תוכורכה ,םדא ינב תויוליעפ רשפאלו םיינויח (fauna & flora) חמוצו יח
.(בורקה חווטב ףואשל שי הילא ,הרטמכ הרדגוה אל הלא םילחנב הייחש) .לחנה ימב

שי ,(םיבשומ םיחלוק אוה ירקיעה םימה רוקמ) םינותנה םיאנתב םימה תוכיא לוהינב
:תונוש תושיג יתש ןיב ןוזיא אוצמל
.לחנל םימרזומה םיבשומה םיחלוקה תוכיא תרקב .1
.לחנב םימרוזה םימה תוכיא תרקב .2

לחנל םימרזומה םיבשומה םיחלוק תוכיא תרקב .1
יפ לע .לחנל םיצקומה םיבשומה םיחלוק תוכיא לע טולשל ץמאמב תדקמתמ וז השיג
םומינימל ,לחנל םיצקומה ,םיבשומה םיחלוקב םימהזמה סמוע תא םצמצל שי וז השיג
,ירקיעה וא ,דיחיה םימה רוקמ םהב ,םילחנב תפדעומ תויהל היושע וז השיג .ירשפאה
.םיבשומ םיחלוק אוה

ןוכיתה םיה ןגאב םילחנ לש םייפוא תודוא םינימזה םיטעמה עדימהו םינותנה תריקס
Aboal et al., 1994; Bowden and Young, 1984;) םימוד םיידירא-ימס םירוזאבו
לע הדש ינותנ ;Zabel, 1996; MacKay et al,. 1995; Dobbs and Takahashi, 1991
תיביטטנט ץילמהל םירשפאמ ,(םיימואלה םינגהו עבטה תורומש תושר לש לארשי ילחנ
.(1 הלבט) םילחנל וצקויש ,םיבשומ םיחלוקב םירטמרפ תרדסל םיילמיסכמ םיכרע לע
רוסחמ םורגי אל ,הלא תושירדב םידמועה ,םיבשומ םיחלוק רורחשש ,חינהל ריבס
בקע (eutrophication) היצקיפורטויה תרבגה םורגי אלו ,ינגרוא רמוח קוריפ בקע ןצמחב
.םיהובג הינומא יזוכיר בקע הלערהל וא ,םיטנאירטונ תקפסה

לחנב םימרוזה םימה תוכיא תרקב .2
לע הרקבו הטילשל ץמאמה תקולח ךות לחנב םימרוזה םימה תוכיא תא הרידגמ וז השיג
השיגב .םוהיזה תורוקמ ראש ןיבל ,לחנל וצקוהש ,םיבשומה םיחלוקה ןיב ,םימה תוכיא
םיכרע תרדסב אלו ,םיילאוטפסנוק םיגשומב תרדגומ לחנב םימרוזה םימה תוכיא ,וז
.(2 הלבט) םיעובק םירטמרפ לש םיירפסמ

תולע ,ידמ תורימחמ ויהי ,לחנל וצקוהש ,םיבשומה םיחלוקהמ תוכיאה תושירדו הדימב
תוכיא רופיש לע הרורב העפשה אלל ,תאז .הפירח הרוצב לודגל הלולע םיכפשה רוהיט
,רתוי תינללוכ השיג ,ןכל .םירחא םוהיז תורוקמ לש םתמורת בקע ,לחנב םימרוזה םימה
רתוי תובוט תואצותל איבהל היושע ,תווקיהה ןגא לכ לע םימה תוכיא לוהינ תא תשרופה
Behrendt, 1994; Ellis) תונידמ רפסמב הלבקתה וז השיג .(תותוחפ תויולעב םיתיעלו)
and House, 1994; Ferguson, 1991; Matthews, 1995; Popel, 1995; Rees and
תורוקמ םיטלוקה ,םילחנב תפדעומ תויהל היושע וז השיג .(Whit, 1993; Smith, 1990
:םיבשומ םיחלוקל טרפ ,םוהיזו םימ
.יאלקח זוקינו יליע רגנ *
.םישיבכ רגנו ינוריע יליע רגנ *
,ךשמתמ יקוח אל רורחש ומכ ,םירחא (Point-source) םייתדוקנ םוהיז תורוקמ
.תולקת וא תונואתמ האצותכ תנמדזמו תפלוח תירקמ הטילפ וא
*


דומעה שארל הרזח


םימ תואצקה

םימה רטשמ .1

:ידי לע ןייפואמ לארשיב ףוח תעוצרב םילחנה בור לש "יעבט"ה יגולורדיהה רטשמה
היתובקעבו ,ףרוחה ישדוח 4-3 ךשמב תידרופס הקזח תונופטש/תויואיג תמירז
.ןיטולחל ץיקב םישבייתמ םילחנהמ קלח .ץיקב הכומנ סיסב תמירז
*

יתנשה המירזה חפנמ דבלב ןטק וזחא הווהמ - תמייקו הדימב - סיסבה תמירז
ןמענ לחנו ,דרומב םינינת לחנ ,ןוקריה לחנ םה רבעב הז ללכמ םיאצוי .לחנב
.(רבעב)
*


המירזה יחפנב ןה ,הנשל הנשמ המירזב הבר תונוש תמייק םילחנה בורב
תומירזה תוגלפתהב דחוימב) הנשה ישדוחב המירזה תוגלפתהב ןהו םייתנשה
.(תויפרוחה
*


התובישח ,ןהמ תועבונה ,תוינופטשה תומירזהו םימשגה לש תורידסה יא לשב
.קיפאה תא חתופו הקנמ ,ףטושה םרוגכ ,רקיעב ,איה לחנב תיפרוחה המירזה לש
,הבושח וז הלועפ
*


אולמ תא םיספותה ,םירכס םהילעש ,םילחנ םהב ,םיחיחצ םירוזאב דחוימב
תוינופטשה תומירזה ,ךכל ףסונ .םלעיהלו ףוסבל אלמתהל םייושע ,תונופטשה
Por, 1981; Fisher) םיחיחצ םילחנ לש תידוחייה הטויבה םוקישלו רומישל תובושח
.(et al,. 1982; Giudicelli et al,. 1985; Bailey, 1991; Gagneur, 1994
המכ ןב בוטר עטק תורצויה ,תונטק םימ תויומכ קפסל םייושע םינטק תונייעמ
(הבור תוחפל וא) הנשה לכ ךשמב םהב תדמתמה המירזה בקעו ,םירטמ תואמ
םינימ םג ראשה ןיב לולכל לוכיש ,ידוחיי לודיג תיב תוחתפתה םירשפאמ םה
,םיחמצו םייח ילעב ינימל טלקמל םיכפוה הלא םינטק תונייעמ .םיימדנא
,לחנב דורשל אל םילולעה ,הדחכה תנכס ינפב םידמוע וא/ו התחפ םתצופתש
.דואמ הבוט םתוכיא רשאכ וליפא ,םיבשומ םיחלוק וב םימרוזש
*

תענומה ץורעל ביבסמ תיתיסרח (השדע וא) תפטעמ היוצמ םילחנהמ קלחב
רשאכ וז העפותל סחייתהל שי .ויתחתמש רפיווקאל קיפאהמ םימה לוחלח
.םיבשומ םיחלוק לחנב םימירזמ
*םילחנל םיררחושמה םיחלוקב םירתומ םיילמיסכמ םיכרעל העצה  .1 'סמ הלבט
.(ןלהל 6-1 תורעה האר) לארשיב ץיק יאנתב

"םייטנלוברוט" אל םילחנ
(םהמ קלח וא)
תוריהמ וא ,5%0-ל תחתמ יכרוא עופיש)
(היינש/0.5 -ל תחתמ המירז
"םייטנלוברוט" םילחנ
(םהמ קלח וא)
וא ,5%0-ל לעמ יכרוא עופיש)
0.5 -ל לעמ המירז תוריהמ
(היינש/
רטמרפ
/ג"מ 5
/ג"מ 10
(ינמחפ) ב"חצ
/ג"מ 0.1
/ג"מ 0.5
יללכ ןחרז
/ג"מ 1
/ג"מ 3
ןקנח
ילקאינומא
(ירטמואיג עצוממ) ל"מ 100 -ב < 200
עצוממ) ל"מ 100 -ב < 200
(ירטמואיג
םרופילוק
יתאוצ
/ג"מ < 0.1
/ג"מ < 0.1
רתונ רולכ

םושמ ,היוצרה תוכיאל עיגת לחנב םימה תוכיא יכ ,םיחיטבמ םניא הלא םיכרע .1
.הינומאו ןחרז ,ב"חצ "םיקפסמה" ,םירחא םוהיז תורוקממ םוהיז עיגהל יושע לחנלש
תחתמש םיכרעב ורמשיי לחנב רתונ רולכו הינומא יללכ ןחרז ,ב"חצ יזוכירו הדימב םג .2
הניא לחנה לש םימה תוכיא ידעי תגשה ,ליעל םינייוצמה ,םיילמיסכמה םיכרעל
ןפואב עיפשהל םילולע ,ליעל םירכזומל טרפ ,םירחא םירמוחש םושמ ,תאז .תחטבומ
,םידיציברה ,םידיסטספ ,םילונפ ,םיטנגרטד :המגודל) לחנב םימה תוכיא לע ילילש
.(דועו ,תודבכ תוכתמ ,םיחלמ
,בצמב .דיחיה םימה רוקמ םה םיבשומ םיחלוק םהב ,םילחנל םיסחייתמ הלא םיכרע .3
,םירחא תורוקממ םימב םיבברעתמ אלא - דיחיה רוקמה םניא םיבשומ םיחלוק וב
.לוהימה רוטקפב הלא םיכרע לידגהל ןתינ - רתוי הבוט םתוכיאש
תוכיאה ןכלו ,לחנה לש ימצעה רוהיטה תלוכי תא ןובשחב םיחקול םניא הלא םיכרע .4
לחנה תושר יכ ,ןייצל שי .םיחלוקה רורחש תדוקנב רבכ תגשומ תויהל הכירצ היוצרה
/ג"מ 10 לש ב"חצ זוכירב םיררחושמה ,םיבשומ םיחלוק יכ ,ןובשחב תחקל הכירצ
עופישה וב) ידרומה עטקל ועיגי (5%0-מ הובג יכרוא עופיש לעב עטקב) לחנ הלעמב
/ג"מ 5 -מ ךומנ תויהל יושעה ,ב"חצה זוכירב (5%0-מ ךומנ ללכ ךרדב יכרואה
הליבקמ הדיריל םג תופצל ןתינ ,ןכ ומכ .לחנה לש ימצעה רוהיטה רשוכמ האצותכ
.הינומאהו יללכה ןחרזה זוכירב
ףרוחה תנועב םליפכהל ןתינ .ץראב ץיקה יאנתל םיסחייתמ הלא םיכרע .5
קוריפ בצק תטאה תומרוגה ,תוכומנ תורוטרפמט בקע ,תאז .(ללוכ ,ראורבפ-רבמצד)
תנירק תמצוע בקעו ,רתוי ךומנ ןצמח תכירצ בצקב םתאצותש ,(ב"חצ) ינגרואה רמוחה
ףסונ .היצקיפורטויה תויעב תאו תוצאה לודיג בצק תא הליבגמה ,תיסחי ,הכומנ שמש
םיחלוקהש ךכ ,תויואיג ימ לש תויתועמשמ תויומכ םילחנב תומרוז ףרוחה תנועב ,ךכל
היושע "ףרוחב תוכיאה תושירד תשמגה" תוינידמ .דיחיה םימה רוקמ םניא םיבשומה
םיכרעה תא גישהל ישוק תויהל יושע םיכפש רוהיט ינוכמלש םושמ ,הבושח תויהל
םיכילהתה בצק לע תועיפשמה תוכומנה תורוטרפמטה בקע ,ףרוחב םישרדנה
המיע איבהל הלולע ףרוחב תינופטישה המירזהש ,ןייצל שי ,תאז םע דחי .םייגולויבה
.בר םוהיז
םרוג ,היצקיפורטויל ליבגמ םרוגכ שמשמה ,ןקנח .ץלמוה אל "יללכ ןקנחל" ךרע .6
קלח .ירפסומטא ןקנח רושקל תולגוסמה ,(Cyanophyta) תוילוחכ תוצא תוחתפתה
.םיימימה חמוצהו יחה לש הלערהו םירומח םידרטמ םורגל לולע הלא תוצא יניממ
אלו ,םיהובג הבגה יכרעב הלש תוליערה לאיצנטופמ תעבונ הינומאה זוכיר תלבגה
תויהל ךירצ ,יתועמשמ לוחלח לח םהב ,םילחנב יכ ,ןייצל שי .טנאריטונכ התעפשהל
.םוהתה ימ לע ןגהל תנמ לע "יללכ ןקנחל" ןקת


םיילאוטפסנוק םיחנומב לחנב םימרוזה םימה תוכיא תרדגה  .2 'סמ הלבט

דימתמ יבויח זוכיר
שרדנ ןקת
היוצר האצות
אשונ
תכלשה/רורחש תעינמ
הפשא
יקנ לחנ
ילאוזיו םוהיז
םיטנגרטד לש ךומנ זוכיר
ינגרוא רמוח לש ךומנ זוכיר
סמומ
ףצק אלל םימה ינפ

הייחשל ילאירטקב ןקת
םיפוחב
רוטקו ווהי אל לחנב םימה
תולחמ לש
רוביצה תואירב
םיכומנ BODCOD
זוכיר - הכומנ תיפורט המר
ךומנ החרז
*
יח לע תוילילש תועפשה ןיא
חמוצו
סמומ ןצמח
המוד תילמשח תוכילומ
יעבטה בצמל
תירוקמ תוחילמ

:לש םיכומנ םיזוכיר
הינומא *
הרבדה ירמוח *
,םידיציטספ)
('וכו םידיציברה
םיינגרוא םיסיממ *
תודבכ תוכתמ *
םישק םיטנגרטד *
רתונ רולכ *
םיפסונ םימהזמ *

הכומנ תיללכ תוליער
.(ותוליער ינחבמ ,Bioassay)תעגופ הניאש המרב תוליער
חמוצבו יחבחמוצו יח לע הרימש


םילחנל םימ תואצקה לש םינוש םיסופיט .2
םאתהב ,םינוש םיעינמ השולש לע ססבתהל היושע לחנל םימ תאצקהל השקב
.לחנב םיננכותמה םישומישל

תיבמ קלח םקשל וא/ו רזחשל תנמ לע השורד םימה תאצקה םייגולוקא םיכרצ .1
,תנווגמ תיטווקא הייסולכוא תוחתפתה רשפאל תנמ לעו ,רבעב לחנה תא ןייפאש ,לודיגה
.הביציו הרישע

םיקראפל ותביבסו לחנה תא חתפל תנמ לע השורד םימה תאצקה יפונ חותיפ יכרוצ .2
הייסולכוא תופיפצ תלעב הנטק הנידמ לארשיב דחוימב תובושחה ,"תוקורי תואיר"ו
.םילודג םייונב םיינוריע םיחטש םע ,ההובג

תונעשנה ,ילכלכ חותיפ תוינכות רשפאל תנמ לע השורד םימה תאצקה ילכלכ חותיפ .3
.('וכו ,םעוריא ינג ,טרופס יזכרמ ,ןולמ יתב ,הפק יתב ,תודעסמ) הכישמ דקומכ לחנה לע

דועב :המגודל םינוש תורוקממ ןומימל תנתינ םימ תאצקה לש גוס לכ לש תולעה
ןתינ ,הלשממה ידי לע ןמומיש ,ימואל דעיכ הרדגהל ןתינ לחנה לש יגולוקאה םוקישהש
,םתמועל .ימוקמה לשממה ידי לע ןמומיש ,ימוקמ סרטניאכ םיקראפה חותיפ תא רידגהל
לוכי ,לחנה לע תונעשנה ,תוילכלכ תויוליעפ חותיפל תושורדה ,םימ תואצקהל ןומימה
.םייטרפ םימזימ אובל

:וטנ תואצקהו וטורב תואצקה ןיב לדבהה תא שיגדהל שי
תנמ לע ,לחנל םירזהל םיבייחש ,םיבשומה םיחלוקה תומכ איה וטורב האצקה
.םינושה םיכרצל םאתהב לחנב תומירזה תא םייקל
*

דרומב חקליהל הלוכיש ,םימה תומכ תוחפ ,וטורב האצקהה איה וטנ האצקה
ךרואל םיקראפ תייקשה ,תיאלקח היקשה) םירחא םירזוח םישומישל לחנה
,תישממה םימה תומכ איה וטנ האצקהה .('וכו ,םותה ימל הרדחה ,תודגה
.םילחנה תבוטל השעמל הצקי הנידמב םימה קשמש
*

סיסבה תמירז םויקל השורדה םימה תאצקה בושיח .3
לחנ לכ לש "תירוטסיהה" "תיעבטה" סיסבה תמירז .יגולוקא םוקישל םימ תאצקה
לש תוח"ודמ וחקלנ רתוי םינשי םינותנ .יגולורדיהה תורישה ינותנ לע ךמתסהב הבשוח
:תיטירבה טדנמה תלשממ
תעפשה תליחת הקדבנ הלא םיטוטרשב .םינש יפל וטטרוש לחנ לכב תויתנש תוקיפס .1
.חותינה ךשמהל ורחבנ תישונאה תוברעתהה ינפלש םינשה .תישונאה תוברעתהה
תוקיפסה ובשוח ןכותמו תוישדוח תויציק תוקיפס וטטרוש ,תורחבנה םינשה רובע .2
.לחנה לש "תויעבטה סיסבה תומירזכ" וחקלנ הלא תוקיפס .תונייפאמה "תויעבטה"
תודידמו תונוש תוירטמורדיה תונחת ןיב תואוושה ,םיקפסמ םינותנ ויה םהב ,םילחנב .3
"תויעבטה סיסבה תומירז" תא בשחל ורשפא ,לחנה תא םיניזמה ,תונייעמ תעיפש לש
.רתוי בר טוריפב

ןויסינה לע ךמתסהב ,תאז .םיכרע ינש וסחוי םייגולוקא םיכרצל וטורב האצקהל
,לארשיל םימודה םינייפאמ םע תומוקמב דחוימבו ,םלועב םירחא תומוקמב רבטצמה
:(Bagnati et al., 1994) הילטיאו (Arthington, 1994) הילרטסוא ןוגכ
,"תילמינימ תעצוממ המירז" -כ הרדגוה לחנה לש "תיעבטה סיסבה תמירז"-מ 30% .1
.הביציו האירב תיגולוקא תכרעמ םויקל השורדה
,"תילמינימ תודרשיה תמירז"-כ הרדגוה לחנה לש "תיעבטה סיסבה תמירז"-מ 10% .2
קרפ ךשמב וז המירז קר םורזת לחנב םא םלעית אל תיגולוקאה תכרעמה יכ החיטבמה
םצע תא ןכסת ,ךורא ןמז קרפ ךשמל תודרשיה תמירזל לחנב המירזה תלבגה .לבגומ ןמז
.תיגולוקאה תכרעמה לש המויק

המירזהו ,עצוממ ךרע איה ,התרדגהכ ,"תעצוממה םומינימה תמירז" יכ ,ןייצל שי
איה "תודרשיהה תמירז" ,ךכל דוגינב .הנממ הנטק וא הלודג תויהל היושע לחנב תיעגרה
,םורגת "תודרשיהה תמירזמ" הדירי .ןהשלכ תוביסנב ונממ תדרל ןיאש ,יעגר ךרע
.תיגולוקאה תכרעמל תורומח תוילילש תועפשהל ,חרכהב

ךתחה תטיש" ןוגכ ,םייגולוקא םיכרצל םימ תאצקה בושיחל תורחא תויגולודותמ
אל ךא ורקסנ ,"לחנה לש היצלומיס לדומ"ו "לודיגה תיב לש היצלומיס לדומ" ,"בטרומה
.ביצקתבו ןמזב ,םינותנב רוסחמ לשב ומשוי

ולא תורטמל תושורדה םימה תויומכ .תוילכלכ תויוליעפו יפונ חותיפל םימ תואצקה
םימה ףוג לש קמועהו בחורה תרדגה לע ססבתהב ,"גנינמ תחסונ"ב שומיש ידי לע ובשוח
Baird and Achterberg,) םינושה ויעטקב לחנה לש יכרואה עופישה ינותנו ,יוצרה
,לחנב המירז תוריהמו קמוע ,בחור ינותנ תגשהל השורדה ,םימה תומכ בושיח .(1989
Brown and Daniel, 1991; Duffield et al,.) תויוצרה תויפונה תואצותל םאתהב עצוב
.(1992

תורוקמה לע םיוסמ לחנ םוקישל השורדה םימה תומכ הברהב התלע םירקמ רפסמב
לע שורדה) בחר קיפא העמשמ ,ידמ הנטק םימ תאצקה ,הזכ הרקמב .רוזיאב םינימזה
ישדוח ךשמב ידמ הדודר היהת םימה תמירז ובש ,(םייפרוחה תונופטשה תא ליכהל תנמ
המירזה וב ,"יסלפמ וד המירז ךתח" לש ליפורפל רובעל הזכ הרקמל ץלמומ ,ןכל .ץיקה
,םיקפסמ המירז תוריהמו קמוע רשפאמה ,םצמוצמ קיפאב תמרוז ץיקב תיסיסבה
.ךתחה לכב תמרוזה ,ףרוחב תויואיגה תמירזו

.לארשיב םירחבנ םילחנ 14 -ל תושורדה םימ תואצקה .4
לארשיב םירחבנ םילחנ 14 לש םמוקישל תושורדה ,םימה תואצקה לש הניחבל הדובע
םיחלוק הנש/ק"מלמ 120 -כ לש האצקה שרדית יכ ,הכירעה ,(1996 ,וקינאוחו רלדירפ)
ימואלה םימה קשמל (הדיחפמ וליפאו) ידמ ההובג תומכ יהוז יכ הארנ ,הרואכל .םיבשומ
עודי היהש תא) התליג הדובעה ,םלוא .רוסחמב אצמנ תעכ רבכש ,לארשי תנידמ לש
םיכפשכ וא ימלוג בויבכ רקיעב ,םילחנב לעופב השעמל תמרוז וז תומכ יכ ,(הקיתשב
,המיאתמ תוכיאב םניא םילחנב הווהב םימרוזה םימהש ,איה היעבה .הדורי תוכיאב
תימשר האצקה .תומיאתמ תונועב םימרוז םניאו המיאתמ הדוקנמ לחנל םימרזומ םניא
תמרזה רשפאל תנמ לע םתריגאבו םרוהיטב עיקשהל רשפאת םילחנל הלא םיכפש לש
בלש םושיי .לחנ לכ םוקיש יכרוצל םימיאתמה ןמזבו םוקמב ,תוכיאב םיבשומ םיחלוק
ורשפאי ,םיילמיטפוא הריגאו לופיט היתובקעבו ,םילחנל תימשר םימ תאצקה לש הז
האצקה ,"עיתפמ ןפואב" ,ןכל .םויכ ירשפא וניאש ,לחנה דרומב םימב רזוח שומיש
היושע ץראב םילחנה םוקישל םיבשומ םיחלוק לש הנש/ק"מלמ 120 -כ לש וטורב
תושרל םידמועה ,םימה יבאשמ תלדגהל וליפאו ,דואמ הנטק וטנ האצקהב םכתסהל
םיחלוק רורחש .(םיל םויכ םימרוזה ,םיכפשב רזוח שומישו לופיט ידי לע) הנידמה
תנמ לע ,םיל םימרוז םהש ינפל ,דרומב םתשיפתו ,ומקשל תנמ לע לחנה הלעמב
הגרדמ תיילע העמשמ ,םירחא םישומישב וא היקשהב תינש םהב שמתשהל
.ץראב םימב רזוח שומיש לש היצקיפיסנטניאב

דומעה שארל הרזח


תונקסמ
ושביש םילחנ םוקישל ,דיחיה ףא וא ,ירקיעה ןימזה םימה באשמ םה םיבשומ םיחלוק
.םימב רוסחממ תולבוסה ,תוידירא-ימסו תוידירא תוצראבו לארשיב

,םיבשומ םיחלוק ידי לע תידעלב טעמכ םינוזינה ,םילחנב םימה תוכיא לע הטילשו הרקב
תא ןיטקמה ,םימהזמ סמוע גיצמ לחנה לש ירקיעה םימה רוקמש ,ןובשחב תחקל תבייח
.תופסונ םוהיז תועפשה "גופסל" לחנה לש ותלוכי

םיחלוק אוה ירקיעה םימה רוקמ) ץראה יאנתב םימקושמ םילחנב םימה תוכיא לוהינב
םיבשומה םיחלוקה תוכיא תרקב תשיג :תונוש תושיג יתש ןיב ןוזיא אוצמל שי (םיבשומ
.לחנב םימרוזה םימה תוכיא תרקב תשיגו לחנל םימרזומה

םיננכותמה םישומישל םאתהב ,םינוש םיכרצ השולש אלמל תואב לחנל םימ תואצקה
יפונ חותיפ יכרוצ ,םייגולוקא םיכרצ :(תושורדה םימה תויומכ יפל הלוע רדסב) לחנב
,םינוש תורוקממ ןומימל תנתינ האצקה לש גוס לכ לש תולעה .ילכלכ חותיפ יכרוצו
ידי לע ןמומת ימואל דעי אוהש ,לחנה לש יגולוקאה םוקישה יכרוצל האצקה :המגודל
לשממה ידי לע ןמומת ימוקמ סרטניא אוהש ,יפונה חותיפ יכרוצל האצקה ,הלשממה
.םייטרפ םימזי ידי לע ןמומת ילכלכ חותיפ יכרוצל האצקהו ,ימוקמה

.הביציו האירב תיגולוקא תכרעמ םויקל השורד "תילמינימה תעצוממה המירזה"
לחנב םא םלעית אל תיגולוקאה תכרעמה יכ ,החיטבמ ,"תילמינימה תודרשיהה תמירז"
תודרשיהה תמירזל לחנב המירזה תלבגה .לבגומ ןמז קרפ ךשמב קר וז המירז םורזת
.תיגולוקאה תכרעמה לש המויק םצע תא ןכסת ךורא ןמז קרפ ךשמל

םינימזה תורוקמה לע הברהב הלוע ,לחנ םוקישל השורדה ,םימה תומכ םהב ,םירקמב
ץיקב סיסבה תמירז וב ,"יסלפמ וד המירז םתח" לש ליפורפל רובעל ץלמומ ,רוזיאב
ףרוחב תויואיגה תמירזו ,םיקפסמ המירז תוריהמו קמוע רשפאמה ,םצמוצמ קיפאב
.ךתחה ללכב תמרוז

העפשה חרכהב ןיא ,תולודג תויומכב וליפא ,םילחנ םוקישל םיבשומ םיחלוק תאצקהל
.ותוא רפשל ףא היושע איהו ,םימה ןזאמ לע תילילש

,לחנה דרומב שדחמ םתסיפתו ,ומקשל תנמ לע לחנ הלעמב םיבשומ םיחלוק תמרזה
ףסונ בלש הווהמ תורחא תורטמלו היקשהל םלצנל תנמ לע ,םיל םעיגה םרטב
.םימב רזוחה שומישה לש היצקיפיסנטניאב

דומעה שארל הרזח


תורפס
לחנב םימה תוכיא לוהינו םימה תורוקמ תוינידמ (1995) .מ וקינאוחו .ע רלדירפ .1
הדובע ,.ע ,סיידנרב ,רדנסכלא לחנ םוקישל בא תינכות :ךותב .רדנסכלא
.279-271-ו 133-104 םידומע ,לארשי ילחנ םוקישל הלהנימה תנמזהב

םיווק לארשיב םירחבנ םילחנ םוקישל םימ תאצקה (1996) .מ וקינאוחו .ע רלדירפ .2
.'מע 150 ,לארשי ילחנ םוקישל הלהנמל ח"וד .תושרדנ תואצקהו םיחנמ

.םימ תויומכו תויוכיא קרוש לחנ םוקישל בא-תינכות (1997) .מ וקינאוחו .ע רלדירפ .3
.'מע 65 ,לארשי ילחנ םוקישל הלהנימל ח"וד

םלוצינ ידי לע םיחלוק יפדוע תייעב ןורתפל תינויער העצה (1995) .י רוא רבו .א ינפג .4
.48-45 345 'סמ "היקשהו םימ" .לארשיב םיישארה םילחנה תאייחהל

5. Aboal M,. Puig M,. Sanchez A. and Soler G. (1994) - Algal atanding-crop in some Mediterranean temporary rivers in Southern Spain. Verh. Internat. Verein. Limnol, .25:1746-1750.

6. Arthington A. H. (1994) - A holistic approach to water allocation to
maintain the environmental values of Australian streams and rivers: A case
history. Mitt. Inernat. Verein. Limnol, .24:165-177.

7. Bagnati T,. Parini S. and Saccardo I. (1994) - A model for the assessment of minimum instream flow in Italian scenarios. In: Integrated river basin development, C. Kirby & W. White (Eds.) John Wiley & Sons, pp. 153-164.

8. Bailey P. (1991) - The flood pulse advantage and the restoration of
river-floodplain systems. Regulated rivers: R&D 6:75-88.

9. Baird D. and Achterberg D. (1989) - Estimating velocity and scour in river
bends. In: Sediment transport modelling, S. Wang (Ed.), ASCE, pp. 462-467

10. Behrendt H. (1994) - Point and diffuse load of pollutants in the Rhine
River basin. Verh. Internat. Verein. Limnol., 25:1922-1925.

11. Bowden K. and Young D. (1984) - River quality and sewage effluent
standards. J. Inst. Water Eng. & Sci,. 38(6):511-527.

12. Brown, T. and Daniel T. (1991) - Landscape aesthetics of riparian
environments: relationship of flow quantity to scenic quality along a wild and
scenic river. Water Resour. Res. 27(8):1787-1795.

13. Dobbs A. and Zabel T. (1996) - Water Quality Control. In: River
Restoration, G. Petts and P. Calow (Eds.), Blackwell Sci. Publish., pp. 44-59.

14. Duffield J,. Neher C. and Brown T. (1992) - Recreation benefits of
instream flow: applications Big Hole and Bitterroot rivers. Water to Montana
Resour. Res,. 28(9):2169-2181.

15. Ellis J. and House M. (1994) - Integrated design approaches for urban river corridor management. In: Integrated river basin development, C. Kirby & W. White (Eds.), John Wiley & Sons, pp. 311-323.

16. Ferguson G. (1991) - Urban Stream Reclamation J. Soil Water Conserv., 46(5):324-328.

17. Fisher S,. Gray L,. Grimm N. and Busch D. (1982) - Temporal succession in a desert stream ecosystem following flash flooding. Ecol. Monogr. 52(1):93-110.

18. Gagneur J. (1994) - Flash floods and drying up as major disturbances upon benthic communities in North-African wadis. Verh. Intemat. Verein. Limnol., 25:1807-1811.

19. Giudicelli J,. Dakki M. and Dia A. (1985) - Caracteristiques abiotiques et
hydrobiologiques des eaux courantes mediterraneennes. Verh. Internat. Verein. Limnol., 22:2094-2101.

20. MacKay H,. Roux D,. Ashton P. Vliet H. and Jooste S. (1995) - The
development of South-African water quality guidelines for the natural quatic
environment. Wat. Sci. Technol,. 32(5-6):293-299.

21. Metthews P. (1995) - Water quality objectives: tool to ensure
environmental protection and wise expenditure. Wat. Sci. Technol.,
32(5-6):7-14.

22. Popel H. (1995) - Advanced wastewater reatment in Germany effluent
requirements, design standards, practical experience and problems. Europ.
Water Poll. Control, 5(4):5-17.

23. Por D. (1981) - Streams in the desert What they have in common? In: H.
Shuval (Ed.), Developments Arid Zone & Environ. Quality: .409

24. Rees A. and White K. (1993) - Impact of combined sewer overflows on the water quality of an urban watercourse. Regulated Rivers: Res. & Manag.,
8:83-94.

25. Schutze M,. Butler D. and Beck M. (1996) - Development of a framework
for the optimization of runoff, treatment and receiving waters. 7th Intern. Conf.
Urban Storm Drainage, Preprints 6 pp.

26. Smith D. (1990) - A better Water Quality indexing System for Rivers and
Streams. Water Res,. 24(10):1237-1244.

27. Takahashi M. (1991) Guidelines for environmental enhancement in Japan. Water Sci. Technol., 24(9):133-142.

:רמאמה רבחמ תודוא
.הילד ץוביק ,מ"עב ןוכיתה םי - וקינאוח ולסרמו רלדירפ ןרע
:םשב ףיקמ רמאמ לע ססבתמ רמאמה
Wasterwater Reuse for River Recovery in Semi-Arid Israel
Water Science & Technology 40(4-5):43-50. -ב עיפוהש

11-3 * 2000 ראוני * 399 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ