רוהיטל תיתביבס הפולח - םיקורי םינגא
םיחלוק/םיכפש לוצינלו
ינפג יבא `רד :תאמ
.22, 17-13 םידומע ,(1999 רבמצד) ,398 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText

:רמאמה יקלח
אובמ
ירוטסיה עקר
רוהיטה יכילהת
ץראב השיגה ץומיאל לאיצנטופהו םייקה בצמה
תויופצ תולעות
םוכיס
חפסנ
תורפס


אובמ
,תיסחי השדח ,הקורי תיתריצי השיג םיארוקה ינפב גיצהל יחכונה רמאמה תרטמ
Constructed :תילגנאב) םיקורי םינגא תירבעב ארקיהל התכז רשא ,םיכפש רוהיטל
לש השיג אטבמ םיקורי םינגא חנומה .(Wetland Treatment System וא ,Wetland
תריתעו םימ תיוור הביבסב םייעבט םיכילהת תועצמאב ,םיחלוק שוטיל/םיכפשב לופיט
.תיתוכאלמ הרוצב הרצוי רשא ,הייחמצ

רבעמ יכ ,וארה םלועב םינוש תומוקמב םינש ךשמב תויתטיש ףאו תויארקא תויפצת
הרוצב ןיטקהל יושע (השעמל ,תוציב) הייחמצב םיעפושמה ,םידודר םימ יפוג ךרד םיכפש
םיירקיעה .םייעבט םיכילהת רפסמ לש בוליש ידי לע םימהזמה ןעטמ תא תיתועמשמ
תיגולויב הקחרה ,ןוניס ,החיפס ,עוקיש ,הציבה יחמצ ידי לע הטילק ,קוריפ :םניה םהבש
הלא םיכילהת .םוהיזה ימרוג לש ףודינל וא האילכל תואיבמה ,תוימיכ תויצקאירו
ילעבו םיחמצ ,עקרק ,חור ,שמש :ןוגכ ,םייעבט הביבסו היגרנא יבאשמ לע םיססבתמ
הלעוה ,ןגומו רומש יתביבס סכנ ןה תומדקתמ תונידמב תויעבט תוציבו רחאמ .םייח
םיינגרוא םיסמוע תנטקהל ןה :תויתילכת-בר הנייהתש ,תויתוכאלמ תוציב רוציל ןויערה
הביבס תריציל ןהו ,תיקלח םירהוטמה ,םיחלוקמו םיימלוג םיכפשמ םירחא םימהזמו
םיחלוקה שוטיל/םיכפשה רוהיט .קורי ןגא-תיתוזח המיענמו תיגולוקא הרישע ,הקורי
,שפונו ףונ יכרוצ ,םילחנב המרזה ןוגכ ,םימה לש ידיתע לוצינל ליבק היהיש ,ךכ השענ
אוה םהב ירקיעהש ,םיכילהת בוליש ידי לע תגשומ תאז המישמ .הייתשל ףאו היקשה
רשא ,קוריה ןגאב יגולויב-יסיפה עצמה לע םיקדייח תובשומ לש תצרמנ תוחתפתה
.היגרנאל רוקמכ ינגרואה רמוחה תא תוקרפמ

דומעה שארל הרזח


ירוטסיה עקר
םלועמו זאמ ושמיש תוציב ירוזאש םגה .תיסחי ,השדח איה םיקוריה םינגאה תשיג
םתלוכי ,הנממ קוחרל שיש "הראמ"כ םיקחומ םתויהב ,םיכפש קוליסל םיפדעומ םירתא
האמה לש 50 -ה תונשמ קר הרכוה םימהזמ ינועט םיכפש רהטל תיסיפ-תימיכ-תיגולויבה
לאיצנטופ דומילל םיינושארה םייתטישה םיירקחמה םיצמאמה ולחה תע ,תאזה
לש םוצעה ףקיההמ ,טעמב ףא ולו ,רקסלמ העיריה רצקת .םינושה ויטביה לע ,רוהיטה
.םלועה יבחרב זאמ ושענש ,חטשה ייוסינו םירקחמה

קנלפ סקמ ןוכמב ךרענש ,רקחמב תוארל לבוקמ :םיבושח ךרד ינויצ טעמ ןלהל הלענ
תאשונכ ,תינגאה היגולונכטב הרכההו תיעדמה הקידבה תליחת תא ,1952-ב הינמרגב
תארקנה ,תידוחיי היגולונכט החתופ ףא םינשה ךלהמב (Brix, 1994) בר ימושיי לאיצנטופ
תווצ םע רשא ,הנילורק ןופצ תטיסרבינוא ןויערל המתרנ 1972 -ל 1967 ןיב .ןוכמה םש לע
םיכפש רוהיט לע תיפוח הנוגל תעפשה לע ףיקמ רקחמב הלחה הימדקא ישנא 67 לש
יסמוע תרסה לע ,הנק ןוגכ ,םינוש הציב יחמצ תעפשה תא ונחב םירחא םייוסינ .םיינוריע
ירקחמה ץמאמה קתעוה 80 -הו 70 -ה תונשב .םיפחרמ םיקצומ עוקישו ןחרזהו ןקנחה
םקלח רשא ,םיבחרנ תוציב יחטשב תונייפואמה ,ןגישימו הדירולפ תונידמל ב"הראב
הצמוא הפוריאב .םיקורי םינגא לש םימדקתמ םושיי ייוסינ ועצוב םקלחבו רבעב שבוי
,הילגנא ,דנלוה .50 -ה תונש תישארמ רבכ תונידמה תיברמ ידי לע תיעדמ הנחבנו השיגה
םש תא תואשונה ,תוידוחיי תוטיש וחתיפ ףאש ,תוצולחה ןיב ויה הירגנוהו תפרצ ,הינמרג
רוהיטה תשיגל השידקמה ,הילרטסואל םג רומש דובכ םוקמ .רקחמה ןוכמ וא איצממה
עקרקהו םימה דרשמ איצוה הנורחאל .הבר תימושיו תירקחמ בל תמושת הקוריה
יאנתב קוריה ןגאה תשיג תא םשייל דציכ סרכ בע ריואמ ךירדמ ,הילרטסוא ,NSW
.םינוש םוהיז תורוקמלו הביבס

לכב םיקוריה םינגאה תטישב בחרנ ישעמ שומיש לחוה וב ,ךרד ןויצכ תלבוקמ 1985 תנש
ןגא תונידמ תוברל ,(תיחרזמו תיברעמ) הפוריא תונידמ ךרד ,ןיסל דעו הדנקמ ,םלועה
םינגאה תטיש .תימורדה הקירמאב היבמולוקל דעו היסא ,הקירפא ,ןוכיתה םיה
דצמ ,םיחלוק שוטילל וא ,םיכפשב לופיטל תימיטיגל הפולחכ הרכה הלביק םיקוריה
,המגודכ USEPA-ה .ךדיאמ ,תויתכלממ תויתביבס תויושרו ,דחמ תויסדנהה תוכרעמה
םינגאה תטישב שומישה יטביה לכ לע ינכדעו טרופמ ילרדפ ךמסמ הנורחאל איצוה
קלדק .הטישה לש םיונוגמ םימושייב וחמתה תוירחסמ תורבח לש בר רפסמ .םיקוריה
תואמ יכ םינייצמ ,(Kadlec and Knight, 1996) Treatment Wetlands יסאלקה םרפסב ,'בוחו
.בחרה םלועב ונבנ םינקתימ 1000 -מ הלעמלו הקירמא תשביב םילעופ רבכ םינקתימ
בצמה לע .(!) םנוד 18,000 לש חטש לע 1985 -ב הירגוהב הנבנ םלועב לודגה קוריה ןגאה
.ךשמהב האר לארשיב

דומעה שארל הרזח


רוהיטה יכילהת
תוירוגטק שולשל קלחל ןתינ םיקורי םינגאב םימייקתמה רוהיטה יכילהת תא
:(Mitchell et. al., 1998)
םייגולויב םיכילהת
רשא ,ןמחפו ןצמח תפסוהל האיבמ תוצאו םיחמצ תועצמאב הזיתניסוטופ *
ךרד םישרושל ןצמח םיריבעמ םימה יחמצ .היצקיפירטינה ךילהת תא םישיחמ   
.םפוגב םיללח יפצר   
ינצמח-וד ןמחפ רציימ םייחה םירוציה ידי לע ינגרואה ןמחפה ןוצמיח - היצריפסר *
.םימו   

תורצוויהל איבמ ,ןצמח רדעיה לש םיאנתב ,ינגרואה ןמחפה קוריפ - הסיסת *
תוליעפ תועצמאב ,תופידנ תוצומחתו לוהוכלא ,ןאתמכ ,היגרנא תוריתע תובוכרת   
.תילאיבורקימ   

לע םיעייתסמה ,ןקנחה תקחרהל םיינויח םיכילהת - היצקיפירטינד-היצקיפירטינ *
.הבר תובישח םייסיפה םיכילהתל שי ןקנחה ףודינב .םימזינגרוא-ורקימ תוליעפ ידי   

לע החיפס ידי לעו םליפויבה ךותב תשחרתמ - ןחרזה לש תילאיבורקימ הרסה *
.םיטנמידסה   


תריציל ,םימב םייוצמה ,םיפסונ םימהזמו םיסמומ ןוזמ תודוסי םיכרוצ הציבה יחמצ
םירבטצמו תיעקרקה לע םיתמה םיחמצה םיעקוש לודיגה רוזחמ םותב .תפסונ הסמויב
ףחרמו סמומ ינגרוא רמוח תקחרה םימרוג ןגאבש תוירטפהו םיקדייחה .לובכ תרוצב
היולת ףודינ ידי לע ןקנחה תקחרה .לודיג תומקר תיינבו ףודינ תוברל ,תונוש םיכרדב
.תילאיבורקימה תוליעפב תוקודה

םיימיכ םיכילהת
םירמוחכ םעוקישל םורגל תולוכי ,תוכתמ רקיעב ,םינוש םוהיז ימרוג ןיב תוימיכ תובוגת
תריבש תמרוג םייריפסומטא םיזגלו רואל הפישח .ןגאה תיעקרק לע םיסיסמ יתלב
רישי ףודינ םג ןכתיי .תולחמ ימרוג םימזינגרוא-ורקימ תתמהו םיינגרוא הרבדה ירמוח
םימ תמירז תמייקתמ םהב ,םינגאב דחוימב ,תוינגרוא תובוכרת לש הריפסומטאל
םיטניירטונ לש תוסיסמה תגרד לע אוה ףא עיפשמ (רוזמיח) רוזיח/ןוצמיחה בצמ .הדודר
םיזג תוסיסמ ,תוימיכה תובוגתה ןוויכ לע הקזח העפשה pH-ה תגרדל םג .תוכתמו
.תויגולויב תויצמרופסנרטו

םיילקיסיפ םיכילהת
האצותכ ,םימה תדומע ךותמ םיקצומ םירמוח לש עוקיש אוה ירקיעה יסיפה ךילהתה
לא םיעקוש וידחיו םיקצומה לא םיפסונ םוהיז ירמוח םיחפסנ ,בורל .המירזה תטאהמ
ךרדב .ןגאב םימה תייהש ןמז םרוגמ םיעפשומ ורכזוהש םיכילהתה לכ .ןגאה תיעקרק
הרימאל םג ךא ,הלדג םוהיזה ירמוח תקחרה תוליעי רתוי לודג הייהשה ןמזש לככ ,ללכ
תדימ תוברל ,םיימיכה םיאנתה םג םינתשמ ךשמ-תכורא תוהתשהב יכ ,גייס שי תאז
םוהיז יביכרמ לש הרזח ףאו תוכופה תובוגת הנכתית םיינוציק םיבצמבו ,םימב רוזמיחה
.םימה תדומע לא

רוהיטה יבצק
:דחוימב ,םייתביבסה םיאנתב הקודה תולת םייולת םיקורי םינגאב רוהיטה יבצק
תוליעפה לע תורישי םיעיפשמ רשא ,pH-ה תגרדבו ןימזה ןצמחה תומכב ,הרוטרפמטב
לש ךומנ זוכירו ,הרוטרפמטה תדרוה םע הנטק ,המגודכ ,תילובטמה תוליעפה .תיגולויבה
.היצקיפירטינה ךילהת תא ליבגמ ןצמח

ימרוג השולשב היולתו תלבגומ איה םיחלוק/םיכפש רהטל קוריה ןגאה תלוכי ,ללככ
.םייתביבסה םיאנתה לולכמו ,ןגאה לדוג ;לופיט שרודה ,ינגרואה סמועה תדימ :חתפמ
עיגהל תנמ לע ןובשחב ולא םיצוליא השולש איבהל שי קוריה ןגאה ןונכתב
.םירצותהו םיכילהתה לש היצזימיטפואל

םיקורי םינגא לש םייסיפ םילדומ
תורטמה יתש הנגשותש ,ךכ ןנכתל שי קוריה ןגאה לש הרוצהו לדוגה ,הנבמה תא
לוצינל םימה תבשהו םימהזמה קוליסב תיברמ תוליעי :םקומ אוה ןמשלש ,תוירקיעה
תויהל הלוכי ןגאה לש תיבחרמה הרוצה .תיגולוקא הרישע הקורי הביבס תריציו ,רזוח
רוהיט תייצקנופ אלממ את לכ רשאכ ,רוטב םיאת ךרעמ וא תינבלמ ,תכראומ ,הלגלגס
:רדסה יפל תוילאנויצקנופ תודיחי עברא תוחפל קוריה ןגאה ללוכ ,ללכ ךרדב .תרדגומ
םימ תייחמצב ןייפואמה ,הדודר המירז רוזיא ;סגה רמוחה תקחרהל עוקיש תכירב
.ןגאה ףקיהב ילרותיל רוזיאו ;םיפצ םימ יחמצ ילב וא םע ,חותפ םימ ףוג ;תרקדזמ

:םייסיסב המירז ינבמ השולש םילבוקמ ןגאב המירזה לדומ תניחבמ
.תיעקרק לע ,הרקיעב ,איה ןגאב המירז .1
.רדגומ יבובקנ עצמ ךרד תיעקרק תת איה ןגאב המירזה .2
עצמב תיקפוא המירזו ,הנתשמ יבובקנ עצמ ךותב תיכנא המירז תבלשמ המירזה .3
.רדגומ

בלש תא לעיל דעונש ,(Green et al., 1998) תיסחי ,שדח חותיפ אוה תיכנאה המירזה לדומ
תקחרה רשוכ תא ליבגמ רשאו רתוי יתייעבה בלשה אוהש ,(היצקיפירטינ) ןקנחה ןוצמיח
ךכו ,ןגאה לדוגב ןוכסיח ותועמשמ ןוצמיחה ךילהת לועיי .קוריה ןגאב ןקנחה יסמוע
.ולוכ לעפימה תולעב

.םילקאה יאנתו םיחלוק/םיכפשה תוכיא םה ןגאה לדומ ןונכתב םילוקישהמ םידחא
הנשה תיברמב ןוחש םילקאו םיחלמ ינועט עקר ימ ,ירק לארשי תא םינייפאמה םיאנתב
יכילהת תא תיתועמשמ ןיטקמה ,תיעקרק-תתה המירזה לדומל הרורב תופידע הנשי
.החלמההו יודיאה

ןגאה לדוג תעיבק
דחוימבו ,םיכפשה רוהיט ידעי תגשהל תובישח-בר רטמרפ אוה קוריה ןגאה לדוג תעיבק
,םיילנידרקה םיצוליאה תשולש .הרקי עקרקה תולע םהב ,םירוזאב ותובישח הלוע
זוכיר ;(ןמז תדיחי/חפנ) ןגאל םיכפשה תסינכ תקיפס :םה ,ןגאה לדוג תא םיעבוקה
םיכפשה לש הרטמה זוכירו ;(חפנ תדיחי/זוכיר) ןגאל הסינכב םיימלוגה םימהזמה
םיבוריק לע תוססבתמה ,בושיח תואחסונ וחתופ ךכ םשל .ןגאהמ האיציב םירהוטמה
תואחסונהמ ,(שיגדהל שי) תיתוהמ תונוש ןניא רשא ,םיכילהתה לש ןושאר רדסמ
יכילהתו רחאמ .(רמאמה ףוסב חפסנה האר) םיינכמ רוהיט ינקתימ ןונכתב תולבוקמה
תא ןובשחב איבהל בייח ןגאה לדוג בושיח ,םינוש םימהזמ יבגל םבצקב םינוש רוהיטה
רעפהש לככ .ןקנחה קוליס אוה ליבגמה םרוגה ,בורל .רתויב יטיאה הקחרהה ךילהת
םילודג ,תימויה םיכפשה תקיפסו ,ןגאהמ האיציה ןיבל הסינכה ןיב םיכפשה יזוכירב
תויבובקנה ,ןגאה קמועש לככ ,םאתהב .קוריה ןגאל רתוי לודג חטש תוצקהל שי רתוי
.יראיניל חרואב ןטק שרדנה ןגאה חטש ,םילדג םימה תרוטרפמטו תזקנתמה

ןגא לדוגב קפתסהל ןתינ םיישעמ םיכרצל יכו תוינרמש ןה חפסנב תואחסונה יכ ,ןייצל שי
בושיחל םיריהמ "עבצא" יקוח םג וחתיפ תונידמ רפסמ .דיר תטישב עצומהמ רתוי ןטק
ליבגמה םרוגכ ב"חצל סחייתמהו םיינוריע םיכפשל םאתומה ,םהמ דחא .ןגאה לדוג
םיכפש לש ע"ממ לכ רובע קורי חטש ר"מ 20 דע 10 םישרדנ יכ עבוק ,רוהיטה יכילהתב
.(Mitchell at al, 1998) הממיל

דומעה שארל הרזח


ץראב השיגה ץומיאל לאיצנטופהו םייקה בצמה
םיקוריה םינגאה תשיג לש תיתקוחהו תיסדנהה ,תיעדמה הרכההו תוירלופופה תורמל
,ץולח טקיורפב .םויה דע המושייל רתויב טעמ השענ לארשיב ,םלועב תובר תונידמב
עטקב ,(1995 ,ןירג) ןירג לכימ 'פורפ לוהינב ,ןוינכטהמ תווצ ידי לע עצובש ,ימושייו ירקחמ
לש תומישרמ תואצות וגשוה ,הינתנ ריעה לש םיינוינש םיחלוק לע ,רדסנכלא לחנמ
(100%-ל בורק) ןקנח תובוכרת ,(90%) םיפחרמ םיקצומ ,(96%) ב"חצ :םימהזמ תקחרה
.(80% דע 70) ןחרז תבוכורתו

לאבו ,ןותחתה לילגב רשא ,ןינכס בושיב הלא םימיב עצבתמ רתוי םדקתמ ץולח טקיורפ
,תיאניטסלפה תושרה ,ןוינכטהמ תימוחת בר רקחמ תצובק ידי לע ,םירצמבש תאדאס
טקיורפ .תינגרוא תואלקחל ירצמה זכרמהמ תווצו ץראב יברעה רזגימהמ הביבס יליעפ
לדומ לע ססבתמה ,ןקתימ לש תוימושייה תא ןחבי ,USAID-ה ידי לע ןמוממה ,הז
.ןירג 'פורפ תושארב תווצה חתיפש ,תיכנאה המירזה

םיבושי רפסמב םימייק םיקוריה םינגאה תיגולודותמ לש םיינושאר םושיי ינצינ
ולתשנש ,םירחבנ םימ יחמצ לצנמה ,ימורדה בגנה תמרבש ,רדמס תואנ ןוגכ ,םייאלקח
,בהל ץוביק .םייאלקחו םייתיב םיחלוק תלבקל דעונ רשאו יתילכת בר ילועפית רגאמב
יצצח עצמ ךרד תיעקרק-תתה המירזה לדומב קורי ןגאל תינכת שיגה ,בגנה ןופצבש
ילעב יקשמו יתיבה קשמה יכפש תא רהטל ידכ ,םינק ידברמ לעו רטמ 1 לש קמועב
,תיטירב הרבח התכז עוציבב .הייקשהל םיחלוקה לוצינל םיאתתש ,המרל םייחה
.(!) םלועה יבחרב הז גוסמ םינקתימ 500 רבכ העציב יכ תנעוטה

םינגאה תשיג םושייב ,רתוי תוינופצ תונידמל תיסחי ,םיטלוב תונורתי רפסמ לארשיל
ימי לש בר רפסמו ,תיסחי ,תוהובג תועצוממ תורוטרפמט :םהבש םיירקיעה .םיקוריה
תוחילמ תמר :םה הז רשקהב לארשי לש םיטלובה תונורסחה תשולש .הנשב הנירק
הווהמ ירוזיאב עקרקה לש רקי ריחמו ;םיהובג יודיא ירועיש ;םיכפשה לש ,בורל ,ההובג
תיעקרק תתה המירזה לדומ תפדעה ידי לע םצמצל ןתינ יודיאה ירועיש תא .יטירק םרוג
תא ןה ביתכת ,ןגאב ורהוטיש ,םיכפשל תיסופיטה תוחילמה תמר .הייהשה ןמז רוציקו
.םירהוטמה םימב ידועייה שומישה תא ןהו רוהיטה יחמצ

דומעה שארל הרזח


תויופצ תולעות
הביבסל ,םדאל וקינעי םימיאתמ םירתאב םיקורי םינגא לש ןוכנ עוציבו ליכשמ ןונכת
:תואבה תולעותה תא ילארשיה קשמלו

העקשה ריחמב ,הביבסל יתודידי םיחלוק שוטיל/םיימלוג םיכפש רוהיטל ןקתימ
רוהיט ןקתימ תמועל ,תיתועמשמ םיכומנ ,תפטוש הקזחה תולעו תינושאר
.ילאנויצנבנוק
האר) תינרעי ,תיאלקח היקשהל לוצינל םינתינה ,דואמ ההובג תוכיאב םיחלוק
,רוא-רבו ינפג) םילחנה תאייחהל םיצמאמה תרגסמב םילחנב המרזהלו ,(ךשמהב
.(1996 ,וקינאוחו רלדירפ ,1995
םינייפאמה ,םייח ילעבו תוציב תייחמצב רישע יגולוקא דקומו הקורי הביבס
.םימ יווקמ
םיחלוקה לוצינ לבגומ הב ,ףרוחה תנועב רקיעב ,םיכפש רוציי יפדועל תוסיו רגוא
יפדוע םוגיאב ינויח ךרוצ שי ,המגודכ ,ןוקריה לחנ בחרמב) תיאלקח היקשהל
,טנמגרפ) ףרוחה תפוקת ךלהמב ,ןורשה תמרו ןורשה דוה-אבס רפכ ינוכמ יחלוק
.(פ"עב
תייקשהל אצומב םיחלוקה תא לצנל ןתינ תיתילכת בר תיתריצי השיגב
רתאכו םירובד הערמכ ,(!) ירחסמ לודיגכ קוריה ןגאה בחרמב םיסוטפילקא
.לצומ ישפונ/יפונ
ינמרותו יתריצי יבושי/יתליהק טקיורפ תווהל לוכי קורי ןגא - יכוניח טביהב
היגרנא יבאשמבו םיריפש םימב ןוכסיחלו תימוקמה הביבסה תוכיא םודיקל
.ימואלה קשמל


דיתעב קורי ןגא ילואו הווהב ןוסא - םחורי קראפ
לש הרקמה הניה ,םיקוריה םינגאה תשיגב ןומטה ,יתלעותה לאיצנטופל השיחממ המגוד
עוקיש תוכירב רפסמ לע היכפש רוהיט תא תססבמ םחורי .בגנה ןופצבש םחורי קראפ
לחנ ידיצ ינשמ םקוממה ,םחורי קראפ .םיביבר לחנ תדג לע ,הרייעל תיברעמ ןוצמיחו
10,000) רעי יצע לש בר ןווגימב ל"קקה ידי לע עטינ ,םנוד 400 -כ לש חטש לע ,םיביבר
"םירהוטמה" םחורי יכפש ידיחיה םימה רוקמב טלחומ ןפואב יולת ומויקו (תודיחי
דרומב םחורי רכס םקוה םינשה ךלהמב .קראפה זכרמב תומקוממה ,ןוצמיחה תוכירבב
תונופטש ימ סופתל ,לחנב תויואגה תא (ןסרל) ךלהל :תורטמ שולש תגשהל ,קראפה
וכלה הילעפמו ריעה תלידג םע .םחורי יבשותל שפונלו יונל יתנוע םימ ףוג רוצילו םייפרוח
לחנל תורישי ימלוגה בויבה שלוג הווהבו ,ןיטולחל ומתסנש דע ,ואלמתנו תוכירבה
תינופטש המירז ללכ הרצונ אל םינורחאה םינוחשה םיפרוחב ,רעצימלו ךדיאמ .םיביבר
חלושה ,ימלוג בויב םגאל ךפה םחוריב םיריפשה םימה םגא - האצותהו ,םיביבר לחנב
השבתשנ קראפה תייקשה ,הלסחתנ הגדה .םיביבר לחנ לש הנשימה-יצורעל ויתועורז
.תיגולוקא האושל ךפה בחרמה לכו ,ןהילא הרדחשה תפוצהמ תובאשמה תומתסיה בקע

בר חותיפל םיבאשמהו םינותנה לכ תא םחורי רתאב שי ,תיתריציו הקורי הייארב
תמירז רשפאמה ,םחורי תרייע לש הובגה יפרגופוטה םוקימב לחה - קורי ןגא לש יתילכת
םיחותפ םיחטש לש םמויק ךרד ;קראפה לא ,היגרנא תורוקמ אלל ,תינויצטיוורג םיכפש
הלכו ;םיבר שמש ימיו ההובג הנירק תמר ;לוצינל םינתינה ,עקרק יצחל אלל םיבחרנ
לודיג תוברל) ,םייקה רעיה תבחרהלו תייקשהל םירהוטמה םיחלוקה לוצינ לאיצנטופב
םגא תריציו םיביבר לחנב המרזה ;(1997 ,ינפגו רהוז ,1994 ,ינפג) םיסוטפילקא לש ירחסמ
.ללכב םילייטמלו רוזיאה יבשות תחוורל ישפונ-יפונ

דומעה שארל הרזח


םוכיס
םיכילהת לע תססבתמה ,םיחלוק שוטיל/םיכפש רוהיטל םיקוריה םינגאה תשיג
םירשעב המישרמ החלצהבו ץאומ בצקב בחרה םלועב החתפתה ,םייעבט םיבאשמו
.תונורחאה םינשה

ןמ .םייתליהק-םייכוניח ףאו םיילכלכ ,םייתביבס :םיבר תונורתי הבוחב תנמוט השיגה
ךרדה .םיימילקא תונורתי רפסממ תינהנה ,לארשיב םשויתו ץמואת השיגהש ,יוארה
איה ,הביבסה תוכיא םוחתב ,היישעה קיחל םיקורי םינגא תסנכהל רתויב המיאתמה
יוטיב ואצמ רבכ ןודנב תוכרובמו תוירופ תובשחמ .םילחנה םוקיש טקיורפ תרגסמב
תובישח .ןושיקהו ןוקריה ,רדנסכלא ,שיכל ילחנ םוקישל תומרגורפבו בא-תוינכתב
ינוכמש ,הדבועה ןיגב ,דחוימב ,תשגדומ שוטיל לש דיקפתב םילחנל םיקוריה םינגאה
המרזהל תשרדנה ,ההובגה תוכיאל םיחלוקה תא ,בורל ,םיאיבמ םניא םיינכמ רוהיט
תואירבה דרשמ ,הביבסה תוכיאל דרשמה לש םירימחמה םינוירטירקה יפ לע לחנב
םינגא חותיפ תוברל ,םילחנל באה תוינכתש ,איה רבחמה תווקת .םילחנה תולהנימו
.ןהב תומולגה תוברה תולעותה תא הנקפתו ןבטימב הנשמומת ,םיקורי

דומעה שארל הרזח


חפסנ
הניאש ,המירז תחנה לע תססבתמ ,(Reed et al, 1995) וירבוחו דיר וחתיפש ,בושיח תטיש
תכירצ :םייגולויב םיכילהתב םיקחרומה םימהזמ לעו ,ןושאר רדסמ (plug flow) תילובריע
םיפחרמ םיקצומ לכה ךס קוליסל .(3NO) טרטינו (4NH) הינומא ,(BOD) תימיכויב ןצמח
לע תוססבתמה ,תורחא הדובע תואחסונ 'בוחו דיר וחתיפ ,(TP) םינגותפ לכה ךסו (TSS)
The Constructed Mitchell at al.) :ךותמ בושיחה תואחסונ ןלהל .תויראיניל תויסרגר חותינ
(Wetland Manual, NSW, 1998

:רשאכ
.(ר"מ) קוריה ןגאה לדוג - As
.('ל/ג"מ) קוריה ןגאהמ האיציב םהזמה זוכיר - Co
.('ל/ג"מ) קוריה ןגאל הסינכב םהזמה זוכיר - CI
.(הממי/מ"ס) ילוארדיה סמוע רועיש - HLR
.סוחיי 'פמטב םהזמה תקחרה בצק עובק - KR
.Tw הנותנ 'פמטב םהזמה תקחרה בצק עובק - KT
.('מ) קוריה ןגאה ךרוא - L
.(3רטמ / 3רטמ) יבובקנה עצמה לש תזקנתמה תויבובקנה - - n
.( הממי /3רטמ) קוריה ןגאה ךרד םיכפשה תמירז תקיפס - Q
.(הממי) קוריה ןגאב םהזמה תייהש ןמז - -t
.(oC) קוריה ןגאב םימה תרוטרפמט - TW
.(oC) סוחיי תרוטרפמט - TR
.(3רטמ) םימ תמירזל ןימזה ןגאה חפנ - Vf
.('מ) ןגאה בחור - W
.('מ) ןגאה קמוע - y
םהזמה תקחרה בצק עובקל הרוטרפמטה םדקמ - OR

תדחוימ הלבטב אוצמל ןתינ םינגותפו , NH4 ,NO3 ,BOD םוהיזה ימרוג רובע OR-ה ימדקמ יכרע תא
.וירבחו דיר ידי לע הנכוהש

דומעה שארל הרזח


תורפס
ידי לע םיחלוק יפדוע תייעב ןורתפל תינויער העצה - 1995 ,רוא-רב .י ,.א ,ינפג
'מע ,345 ןויליג ,"היקשהו םימ" .לארשיב םיישארה םילחנה תאייחהל םלוצינ
.48-45

.1
םימ" ,החלמה יעוגפ םיחטשל תימוקיש הפולח - יגולויב זוקינ - 1994 .א ,ינפג
.33-36 'מע ,337 ןויליג ,"היקשהו

.2
2 ךרכ ,הביבסו היגולוקא .םיקורי םינגא תועצמאב םילחנ םוקיש - 1995 .מ ,ןירג
.160-157 'מע ,3 ןויליג

.3
'מע ,רבמטפס ןויליג ,"הדשה" .יגולויב זקנ - סוטפילקא - 1997 .א ,ינפג ,.י ,רהז
.35-34

.4
- לארשיב םירחבנ םילחנ םוקישל םימ תאצקה - 1996 ,וקינאוח .מ ,.ע ,רלדירפ
.לארשי ילחנ םוקישל הלהנימה תאצוהב

.5

6.
Brix, H. 1994 - Use of constructed wetlands in water pollution control:
Historical development, present status and future perspectives, Paper presented at the IAWQ Conference, Budapest, Hungary, July 1994.

7.
Green, M., E. Friedler and I. Safrai, 1998 - Enhancing nitrification in vertical flow Constructed Wetland utilizing a passive air pump. Wat.
Res., vol. ,32 No.,12 pp.3513-3520.


8.
Kadlec, R. H. and R. L. Knight, 1996 - Treatment Wetlands. Lewis Publishers, N.Y.


9.
Mitchell, C., R. Wiese and R. Young, 1998 Design of wastewater wetlands.From: The Constructed Wetlands Manual. DLWC, NSW, Australia.


10.
Read, S.C., R.W. Crites and E.J. Middlebrooks, 1995 - Natural Systems forWaste Management and Treatment. MacGraw-Hill, Inc., N.Y..22-12 * 2000 ראוני * 399 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ