תועצה - תונקסמ - םיחקל :לחנ םוקיש
ןירק יכדרמ :תאמ
.47, 31-28 םידומע ,(2000 ראוני) 399 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שיקום נחל: לקחים - מסקנות - הצעות
:רמאמה יקלח
עקר
דורח לחנ םוקיש ידעי
לחנה םוקיש ןונכת
לחנה םוקיש עוציב
םיחקל
רבד ףוס

עקר
ףגאה קסע ,םינש עבש ינפל תיצראה םילחנה תלהנימ לש התמקה דעו ,הנידמה םוקמ
הרדסהבו ןונכתב רושקה לכב - לעופבו זוקינה קוח יפ לע - זוקינו עקרק רומישל
.זוקינה תויושרו ל"קקה תועצמאב השענ עוציבה רשאכ ,םילחנה יקיפא לש תיזוקינה

לש תימוקמה תלהנימה תועצמאב - היתולועפ ידעי תא הרידגה תיצראה םילחנה תלהנימ
:(4.97 ,"היקשהו םימ"ב - רוא רב) ךכ - םילחנה
.םילחנה םוהיז תקספה .1
.לחנה םוחתו תביבס לש יפונו יגולוקא רומיש .2
.לחנה תביבס לש יתוריית-יפונ חותיפ .3

לחנה םוקיש תויוליעפב ולגתהש ,םייוקילהו םילשכה תא ריאהל שקבמ ינא וז המישרב
.(דורח) יפיצפס לחנ םוקישב 1992 זאמ רושקש ימ לש (...הרצו) תקחורמ הייאר תיווזמ
המרב ןהו תיצראה המרב ןה ,וננויסנמ םיחקל קיפהל ,יוצר ףאו ,ןתינ יכ ,חינמ ינא
.םירחא םילחנ לש תינטרפה

דומעה שארל הרזח


דורח לחנ םוקיש ידעי
(תוירוזא תוצעומ עבראו םירע יתש) תוילפיצינומ תויושר שש לש ןמוחתב רבוע דורח לחנ
.םויכ תחא זוקינ תושרו (1997 דע) רבעב זוקינ תויושר יתשו
תעקבו דורח) םימ תודוגא יתש לש ןתמזויב (1991/2) המקוה "דורח לחנ תלהנימ"
.לחנב םימה תוכיא רופיש היה הדעשיכ ,(ןאש-תיב

,ןהיתובקעב ואבש ,לחנה קיפא לש תיזוקינה הרדסהה תולועפו 1994/5 -ו 1991/2 תונופטש
תואצמנ ןה ןכותבש ,תוירוזאה תוצעומהו םימה תודוגא יתש לש תבלושמ המזויל ואיבה
,"דורח לחנ תלהנימ" תמקהל ,תיצראה םילחנה תלהנימ לשו ,(ןאש-תיב תעקבו עובלג)
:םיאבה םידעיה תא הל הביצהש
.(זוקינ) תוינופטש ןכת תוקיפסל לחנה קיפא תרדסה .1
םימרזומה ,םיכפשה רוהיט ידי לע רקיעב ,לחנה לש סיסבה תמירז ימ תוכיא רופיש .2
.וילא   
.לחנה ךרואל םייתוריית םידקומו תויתשת חותיפ .3
.לחנה תועוצרו לחנה קיפא לש יפונ-יגולוקא רומיש ךות ,הלא לכ .4

תושר לש םיליעפ םיגיצנו תוירקיעה תוילפיצינומה תויושרה יגיצנ תא תללוכ תלהנימה
.םירחא תודסומו לג"טשרה ,ת"מחה ,ל"קקה ,הביבסה תוכיאל דרשמה ,זוקינה

דומעה שארל הרזח


לחנה םוקיש ןונכת
:ונכוה םוקישה תולועפל סיסבכ
.(1994/5) לחנה םוחתבו תווקיהה ןגאב ףונו עבט יכרע לש לאיצנטופהו יאצמה רקס .1
.(1999 ;1995) לחנה לש תיזוקינ הרדסהל בא-תינכת .2
.(1995) זוקינה תינכתב תבלושמ יתוריית-יפונ חותיפל בא-תינכת .3

יווילב ונכוה תוינכתה .תווקיהה ןגא לש (תיטסילוה) תללוכ היארב ונכוה תוינכתה יתש
לכל תוסחייתמ ןהו ,לחנה תלהנימ ידי לע ומקוהש ,תויעוצקמ יוגיה תודעו לש דומצ
.(כ"ס ,מ"ק 32) הלופע הכאוב ןדריהמ ,לחנה לש יפרגואיגה וכרוא

דומעה שארל הרזח


לחנה םוקיש עוציב
:לחנה םוקיש תרגסמב ועצוב הכ דעו 1995 זאמ
םימה תוביצנ לש בלושמ ןומימבו (זוקינה תושר תועצמאב) לחנה לש תיזוקינ הרדסה
,ללוכ ךרוא ךותמ ,מ"ק 18 לש ללוכ ךרואב ,ל"קקהו (זוקינו עקרק רומיש ףגא)
תיתדוקנ הרדסה םינועט לחנה לש םירתונה מ"ק 7.5 .מ"ק 25 לש הרדסהל דעוימה
םיזקנתמה ,םיינשמ םילחנ השימח לש םיידרומה םיקלחה ורדסוה ,ףסונב .דבלב
.לחנל
.1

(םויס יבלשב ישימח) םידקומ העברא ומקוה .תויתוריית-תויפונ תויתשת חותיפ
תויושרהו ת"מחו הביבסה תוכיא ידרשמו ל"קקה לש בלושמ ןומימב ,לחנה ךרואל
ל"קקה ידי לע (ל"נה םידקומל ףסונ) ועטינ ןכ .ל"קקה תועצמאבו ,תוילפיצינומה
תרגסימב הלא לכ .םנוד 150 -כ לש ללוכ חטשב ,תועיטנ ידקומ השיש הנומימבו
.הלש באה-תינכתל םאתהב םירקמה תיברמבו ,לחנה תלהנימ
.2
,הביבסה תוכיאל דרשמה ידי לע הפיכאב תאטבתמ לחנה םוהיז תעינמב תוליעפה
.וז הנשב םינושאר תוריפ תתל הליחתמ איהו
.3
(םירמאמ ;ואידיו טרס ;תרבוח) תיתרבסה תוליעפ תעצבתמו העצוב ,ל"נל ףסונ
ןואיזומב הנשהמ זכרתמ הרקיעש ,םינוש םירוביצ לש םיאליגל תיכוניחו
תנכה הנורחאל בצקת רשא ,הביבסה תוכיאל דרשמה ןומימב ,ןמרוטש-תיב
.הז םוחתב בא-תינכת
.4


:ויה ,הכ דע תלהנימה תויוליעפ ךלהמב ונחבואש ,םיירקיעה םילשכה
הניה םויכ תוליעפה .תימוקמהו תיצראה תלהנימה תוליעפל ירוטוטטס סיסב רדעיה
,ןונכתה םוחתב ךכמ עבונה לכ לע ,(ל"נכ זוקינה םוחתב תולועפל טרפ) תירטנלוו
.הקזחאהו עוציבה
.1

העפות - םינושה תוליעפה ימוחתב עוצקמה ישנא ןיב םייקלח תרושקתו םואית
.בלושמ יפונ חותיפו יגולוקא רומיש לש דעיה שומימב תעגופה
.2
הפיכאב רושקה לכב תואירבה דרשמו בויבה תלהנימ םע רישי רשק רדעיה
.םייתיבו םייתיישעת םיכפש לש רוהיטה תולועפ בוצקתבו
.3
ירקס לש ןוכדיע-שודיחלו תיתוריית-תיפונה באה תינכת ןוכדיעל ביצקת רדעיה
.לחנה ךרואל םוהיזה תורוקמו םימ תויוכיא טרפבו ,עבט יבאשמ
.4
וא םינכושה ,הלא טרפב ,רוזיאב הלשממו רוביצ תודסומו םיבשות לש תועדומ רסוח
.הז םוחתב השענלו םוקישב ךרוצל ,לחנל ךומסב םיליעפ
.5
תלהנימה תושרל ודמעויש ,םיביצקתה ידממלו תויורשפאל רשאב "דבכ לפרע"
.םוקישה יבלש לכב תימוקמה
.6
.םייתוריית-םייפונה םידקומה תקזחאב תויעב
.7

דומעה שארל הרזח


םיחקל
,דורח לחנ םוקיש תונש עבש תונולשכו יגשיה דומילמו תריקסמ ונקפהש םיחקלה
:ןלהל תוטרופמה תועצהל ונואיבה

(םילחנה תלהנימ) יצראה רושימב
םייתלשממה תודסומה יגיצנ ,ל"קקל ףסונ ,ופתתשי הבש ,הליעפ תלהנימ םקות
:םיאבה
.הביבסה תוכיאל דרשמה .א
.זוקינו עקרק רומישל ףגאה .ב
.תיצראה בויבה תלהנימ .ג
םילחנ תלהנימ לכל היתויוליעפ לע חוודתו תועובק םיתיעל סנכתת תלהנימה
.תימוקמ
.1

ןונכתל - הנש ידמ ןכדועיש - יתנש-תלת תרגסמ ביצקת ןיכת תיצראה תלהנימה
ביצקתה.לחנ לכ לש יתוריית-יפונ םוקישו תיזוקינ הרדסה לש עוציבלו טרופמו יללכ
תויוליעפל ןכו ,לחנה םוקיש אשונב תננכותמה ,תיכוניחה תוליעפל ןומימ לולכי
.בא-תוינכתו םירקס ןוכדיע ;םיאתמ טוליש :ןוגכ ,תומילשמ
.2
,עוצקמ ישנא לולכת רשאו תלהנימה ידי לע הנומתש ,תיעוצקמ טופיש תדעו
,ןונכתל תופטוש תויחנהו עבק תויחנה איצות ,תיטנוולרה לחנה תלהנימל םירושקה
.תויללכ תוינכתו בא-תוינכת לש המרב הרדסהו םוקיש תוינכת טופשת ןכו
.3
לכב םילחנה םוקישב תורושקה ,עוצקמ ישנא תרשכהל תויומלתשהו תואנדס ומייוקי
תיעוצקמ הפש תריציו Bio Engineering-ה דומיל םשל ,םייטנוולרה םימוחתה
.תפתושמ
.4
תולהנימה לש להנימו עוצקמ ישנא תופתתשהב ,םיעובק םינוידו םישגפמ ומייוקי
,דיתעל תוינכת תייוותהלו רבעהמ םיחקל תקפהל - זוקינה תויושר ללוכ - תוימוקמה
.ל"וחבו ץראב - םוחתב רקחנהו השענה לע יעוצקמ עדימ תלבקלו
.5
,("היקשהו םימ" ןוחרי עצומ ךכל) "ונצרא ילחנ"ל ףסונ ,םיאתמ ןואטיב םסרופי
.םילחנה םוקישו זוקינ יאשונב ןוידלו חווידל עובק רודמ דחויי ובש
.6
.תוימוקמה תולהנימה ןיבל הניב רשקיש - הליעפה הלהנהה רבח - רשק שיא עבקיי
.7

לחנה תלהנימ - ימוקמה רושימב
יללכ
ילוכ םוקיש תוליעפל םיאתמהו יוצרה לדומה יכ ,איה "םיאלחנ"ה רוביצב תטלשה העדה
תלעופה ,(ןוקריה תושר תמגודכ) לחנה תושר תרגסמב אוה ונגאו לחנה לש (יטסילוה)
.(זוקינ תושרו לחנ תלהנימ בוליש) תחאכ תיקוחו תינוגריא תרגסמב

תולהנימל עצומ ,בורקה ןמזב ,תיצראה המרב הזכ ינכפהמ יונישל יוכיס ןיאש ןוויכ
,זוקינה תושר לש תרגסמלו םינבימל ןהיתויוליעפ תא קיתעהל תוימוקמה םילחנה
.יטנוולרה לחנה לולכ הכותבש

:ןלהלדכ לחנה םוקיש עצובי וז תרגסמב
תויושרה ירחבנ ןיבמ רחבייו זוקינה תושר ר"ויכ םג שמשי לחנה תלהנימ ר"וי
.תויטנוולרה תוילפיצינומה
.1
.תיצראה בויבה תלהנימ כ"ב ףרוצי לחנה תלהנימל
.2
חותיפבו יפונ-יגולוקא רומיש םוחתב תיעוציבהו תינונכתה התלועפ ביחרת תלהנימה
.טוליש ללוכ ,תווקיהה ןגא לכל תוריית-ףונ ידקומ
.3
םוחתב היתורישמ הנהיתו זוקינה תושר ינבממ לעפת תיפיצפסה לחנה תלהנימ
.תורייתהו ףונה ידקומ לש הקזחאהו עוציבה לע חוקיפו ,תונובשחה תלהנה
.4
;םימ יסדנהמ) יפיצפסה לחנה םוקישו תרדסה יאשונל םירושקה ,עוצקמ ישנא
לכב ונודיש ,םיפתושמ יוגיה יתווצ תרגסמב ולעפי (ףונ ילכירדא ;בויב יסדנהמ
.יפונ םוקישבו זוקינב הרושקה ,תיללכ תינכתו בא-תינכת
.5
תולועפל ירוטוטטס ףקות ןתמב רושקה לכב זוקינה תושרב עייתסת לחנה תלהנימ
םוחתל היינב תושילפ תעינמו היינבהו ןונכתה קוחב תוצרפ תמיתס ללוכ ,תלהנימה
םוחתב היינב תעינמ לש תורשפא ןחבית ,לשמל ,ךכ).זרכויו רכויש יפכ ,לחנה
היינב תויוכז תיינק - םייוציפ םולשת תועצמאב לחנה לש תויאלקחה תומדאה
תנידמב קלופאס זוחמ תמגוד - ךורא חווטל םיימוקמ םיח"גא ידי לע - תוידיתע
.(קרוי-וינ
.6
םיילכלכ םילאיצנטופ יוצימ לש יזיפ ןונכתב תוילפיצינומה תויושרל עייסת תלהנימה
.לחנה םוחתב
.7
לחנב רושקה לכב ,םיאליגה לכל הרבסהלו ךוניחל ,דועיתל בא-תינכת ןכות
ופתושי תויטנוולרה תויליפיצינומה תויושרב םיטנדוטסו ךוניח תודסומ .ומוחתבו
ףותישבו הביבסה תוכיאל דרשמה תייחנהב ,ל"נה תינכתה תרגסמב תויוליעפב
.ךוניחה דרשמו ל"קקב ךוניחה ףגא עויסבו
.8

דומעה שארל הרזח


רבד ףוס
תיצראה המרב תועצהה יכ עדוי ינא ,לחנה תלהנימב םיתימע םע תורבדיה ךמס לע
תורחאבו ןהב ןודל הנפתת תיצראה תלהנימה יכ ,םיווקמ ונאו ,םתדמע תא םג תוגציימ
.ונלוכל םיפתושמה םידעיה שומימ חיטבהל ידכ ,ןאכ ולעוה אלש

תושפנל םאתהב רקיעב ,דרפנב רוזיאו רוזיא לכב יולת שומימה ,תימוקמה המרל רשאב
.םוקישהו זוקינה ימוחתב וב תולעופה

תצלמה תא רוכזלו םיימוקמה םיחקלה ךמס לע םיעצומה םייונישה תא ןוחבל ץלמומ
- ילש הניבגה תא זיזה ימ) "םלעיהל לולע התא הנתשמ ךניא םא" טיהלל ךפהש ,ןורפסה
.(1998


:רמאמה רבחמ תודוא
.ןאש-תיב קמע ,הידמח ןונכת דרשמ ,(יקסנירטסוק) ןירק יכדרמ

47 ,31-28 * 2000 ראוני * 399 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ