לחנ םוקיש תרגסמב יחמצ בוצייל תוטיש םושיי
דורח
ןייטשלימ בקעי :תאמ
.39-32 םידומע ,(2000 ראוני) ,399 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

יישום שיטות לייצוב צמחי במסגרת שיקום נחל חרוד
:רמאמה יקלח
אובמ
טקייורפה עוציב
םייניב תואצות
תונקסמ
םוכיס
תורפס

אובמ
םינשב .םלועב םילחנ םוקישב יזכרמ אשונ וניה םילחנב זוקינ ינקתימו תודג בוציי
איה ןהמ תחא .(BIO - ENGINEERING) הביבסל תויתודידי תוטישל דח רבעמ לח תונורחאה
םיכר תונורתפ ןתמ .םיידיימ ןוגימ יעצמא םע דחי חווט ךורא יחמצ בוציי לש בולישה
ףחס דגנכ עקרק בוצייל תיסדנה-ויבה השיגה רקיע וניה םילחנה תרדסהל םיקוריו
ןתוביציל םרות םילחנ תודג לש יחמצ בוציי םושיי .(1997 רדה) תונורדמבו םיקיפאב
ךות ,הביבסה תוכיא תא רפשמו תופצהה תנכס תא ןיטקמ ,תונופטשמ ןתסירה תעינמלו
בר שומיש םייק ןיידע ךא ,הלא תוטישל יתגרדה רבעמ שי ץראב .ףונב תיעבט תובלתשה
םוקישלו הרדסהל םידעוימה ,םייצרא םילחנ םתואב ןבאב בוציי .םילחנה יקיפאב ןוטבב
יחרכה אוה ,ךדיאמ .ותקוזחת לע תושקהלו לחנה תוזחב עוגפל יושע ,יתוריית טקיורפכ
תסינכ וא ,םידח היינפ יסוידר וא תוהובג המירז תויוריהמ שי םהב ,לחנ יעטקב
.לחנה קיפאבו תודגב הריתח תעינמ םשל הנשמ-יצורע

האצמנ ,(1979) ףחסה רקחל הנחתה ידי לע ךרענש ,םירדסומ םילחנו תולעת רקסב
:בוצייל האבה תוסחייתהה

המצועב ףחס עקשוה תולעתהמ קלחב ,תחאה :תועפות יתש ונחבוא ןבא בוציי רקסב"
םירכזומה םיכילהתה תנבה .המירזהמ האצותכ סרה םרגנ רחא קלחב ,היינשהו ;הבר
בוצייה תטיש איה הליעיו רתוי הלוז הטיש .וז הרקי בוציי תטיש לועייל איבת ליעל
ועיבצה ,תואושד תולעתב וכרענש ,תוירטמורדיה תודידמ .יעבטה ןהו ןווכמה ןה יחמצה
שי .ןהב המירזה תוריהמ לע טלוב ןפואב עיפשמה םרוג - תולעתב םיהובג םיכרע לע
."(1979 ,גיבצנזור) יחמצה ןוויכב םירקסה תא ביחרהלו ךישמהל

דחאכ רבכמ הז עודי - םילחנ יקיפאו םימ-יכרד ,תולעת בוצייל םיחמצב שומישה
הניא תיסדנה הרדסה רשאכ דוחייב הבר ותוליעיו ,עקרקה רומישל םיבושחה םיעצמאה
איבהל שי תונערופל םידעומ םילחנ תרדסה םיננכתמ רשאכ .האולמב היעבה תא תרתופ
תולעת לש תונפדש ,לבוקמ .םיקיפאב תופחוס תומירז ונכתיי ףרוחה ךלהמבש ,ןובשחב
2.2 התוריהמש ,המירז ינפב דומעל תולגוסמ םימיאתמ םיחמצ ידי לע תובצוימה
.(1976 ,ןטול) לובכו לוח תונוידכ ,רתויב תופיחס תועקרק טעמל ,היינש/

ץילמהל לכונש ,ךכ ידכ דע החלצה לחנ ,השעמל הכלה חטשב הסונ רשא ,אושידב בוצייה
.(1982 ןיקנה) היינש/2.8-2.4 לש המירז תוריהמל דע וילע

ילכ תשמשמה ,בוציי יעצמאו זוקינ תולעת ןונכיתל הנכות החתופ ףחסה רקחל הנחתב
.ותקוזחתלו יחמצ בוציי ןונכתל יסיסב

.נ :םיאבה םילחנב תובחרנ הליתש תולועפ ועצוב ,זוקינו עקרק רומישל ףגאה תרגסמב
המקש .נ ,קרוש .נ ,ןוזליח .נ ,דבוע .נ ,רדדנסכלא .נ ,(1979) ןדריה .נ ,(1968) ןושיקה
- יחרזמ) גלופ .נ ,(1984 - תיחרזמ הלעת) ןדריה .נ ,(1981) קזב .נ ,(1981) רורד .נ ,(1980)
.םירחא םילחנו (1987) הננער .נ ,(1986

רפסמב .רוזיא ותואב תועקרקה יגוסל םאתהב םיחמצ ינימ ובלוש ל"נה תולועפה לכב
ינפב םתודימעל עייסש ,הנושארה הנשב דוע ליעי יחמצ יוסיכ לבקתה ולתשנש םילחנה
.(1985 סינפיק) םיזע תונופטש

דח םייפרוח תוינטקו םיינגד לש תועירז ועצוב םיפסונ םילחנ לש בר רפסמב ,ןכ ומכ
בור יפ לע אוהש ,הריפחה תודובע םויס דעומ לשב הרדסהל הנושארה הנשב םייתנש
הב ןיא םלוא ,דבלב רצקה חווטל ליעי בוציי יעצמא איה העירזה .םימשגה תנועל ךומסב
,םויה דע תעצובמה ,הליתשה תקינכט .םייתנש בר םיחמצב אושידה תא ףילחהל ידכ
הקוזחתו הרקי היקשה תכרעמ תנקתהב הכורכו םדא חוכ הכירצמה ,תינדי הליתש איה
.תונושארה םינשב

תויקנה ,תודחוימ םא-יחמצ תולתשמ חתפל שורד יחמצ יוביר רמוח תקפסא םשל
.םייתנש-בר רב-יבשעמ (תיסחי)

ןכלו ,םיינויח םיערז ירסח ,םייתנש-בר םייציק םיינגד ינימל םויכ לבגומ םינימה רחבמ
יובירב םתוברהל אלא ,םערזל ןתינ אל ,ךדיאמ .םיכומס ודביע יחטש ושבשי ןפ ששח ןיא
.הליתש ידי לע יביטטגוו

ךרדב תוקפתסמ ,קוחה חוכמ םתקוזחתו םילחנה תרדסה לע תויארחאה ,זוקינה תויושר
הנשב םייתנש-דח םייפרוח תוינטקו םינגד תעירזב אטבתמה ,ינושאר יחמצ בוצייב ללכ
ילחנ םוקישל הלהנימה תמקה םע .רתוי תודקמתמ תוטישב אלו הרדסהל הנושארה
ןונכתב יוטיבל אב הז רשאכ ,יפונהו יתביבסה טביהל םידחוימ םישגדה םינתינ לארשי
תרגסמב תובולשה יחמצ בוצייל תוינכות יתש לע יל עודי .םילחנה םוקישל בא תינכות
.רדנסכלא לחנו ןושיקה לחנ :םילחנ םוקיש

- ןושיקה םוקישו תופצה תעינמל תינכות - (תשורח תיירק-שישק לת עטק) ןושיקה לחנ .1
סדנהמה ידי לע הנכוה תינכותה .שפונו עבט ,ףונ לשו תונופטש תעינמ לש תורטמ תתרשמ
ידי לע ןתינש ,יפונ ץועיי יוולבו ןושיק לחנ תושר םע םואיתב ,(םימ-יגלפ) ןייש יבצ
,דבלב תופצה תעינמל הליגר הרדסהמ הנוש תינכותה .ימרג תידוהי 'בגה ,ףונ תילכירדא
קשממב ךתחה לכב אלמ יחמצ יוסיכ ומכ ,יפונ םוקיש לש םיקהבומ םינייפאמ הב ושבוגו
תמאתה ,םיכומס םיקראפל לחנה ימ תייטהל םינקתימו הנשה לכ ךרואל יביסנטסכא
הצלמה הנשי .תויפונה תושירדל היינבה רמוחבו םתרוצב םייונב םיטנמלאו םינקתימ
ךות ,(1:5 תודג עופיש) יצייקה קיפאב םג תפדעומ הייחמצ חופיטל תורשפאה תקידבל
.םימה לש הברה תוחילמבו תדמתמה תוביטרב תובשחתה

המגודל לחנ עטק - יזכרמ טקייורפ ןנכות רדנסכלא לחנ לש בא תינכות תרגסמב .2
רשא ,(תורבעמ .ק) הברעמ 4 'סמ שיבכמ 'מ 750 -כ לש ךרואב לחנ עטק :(1998 ,סיידנרב)
,תירוקמה לחנה תייחמצ תרזחה ,תודגה עופיש ןותימ :םיאבה םיביכרמה וב םימשוימ
קיפאב יגולוקא ןווגמו םיגדל רותסמ תומוקמ ,םיגד תומלוס ,לחנה תודג לש יחמצ בוציי
.דועו לחנה לש הפצהה טשפ תלדגה ,ויתודגו לחנה
תקסוע יפונה םוקישה ןונכתבו ,ףיטנ-איבל דרשמ ידי לע הננכות זוקינה תינכות
.לגס תימע 'בגה ,ףונ תילכירדא

עופיש תא ונתימ רדנסכלא לחנב .םויה דע העצוב אל ןושיק לחנב יחמצה בוצייה תינכות
תכרעמב היקשהב םיחישו בוציי יחמצ ינימ רפסמ הילע ולתשו ,דבלב תינופצה הדגה
- שיכל לחנ תודג בוציי ל"קק העציב תונורחאה םייתנשב ,תאז תמועל .(1999) תופטפט
.(1997 ינפג) ןחוב לעפמ

םיחמצ לע תוססבתמה ,תוכר בוציי תוטישמ - תונוש בוציי תוקינכט וקדבנ :א בלשב
עצוב .הדגה סיסבב םינבומ םינקתימ לע תוססובמה ,תוחישק תוטישל דעו םיבציימ
בוציי עצוב ,ןכ ומכ .הטויו סוקוק תותשרב ןגומה ,הזתהב העירז ידי לע יחמצ בוציי
הזתה ידי לע עצוב ףסונ לופיט .בוציי יחמצ העברא תפסותב ,"soil guard" תטישב יחמצ
.אמוגו תיתוברת תספסא לש
.הזתהב ההז הייקשה הנתינ םילופיטה לכל

םלוא ,תודגהו ןהובה לע תונוש תוגרדב יחמצ יוסיכ לבקתנ םילופיטה תיברמב :תואצות
יוסיכ תריציב דואמ חלצומ היה ,ועוציבב ברה רוחיאה תורמל ,SOIL GUARD-ה לופיט
וסנכוהש םיחמצה ינימ לכמ .הדגב ןהו ןהובב ןה הליעי הנגה תריציבו אלמ יחמצ
.דבלב םייתנש-דחה וחתפתה םינושה םילופיטב

.םנוד 7 -כ לש חטש לע (1:3.5 עופיש) תיחרזמ הדג לע תייוסינ הליתש העצוב :ב בלשב
הלוגנפ בשע ,ליחכמ-ןחוד :םייתנש-בר םייציק םיינגד ינימ השולש בלושמב ולתשנ
.תחא לכ םנוד 1 תונב תוקלחב ,אולכמ תילביו

הנושארה הנשב רבכ ליעי יחמצ יוסיכ ורציו הפי וחתפתה ל"נה םינימה תשולש :תואצות
יכ ,ןייצל שי .הדגה ינפ לע םמוקימל םאתהב תונוש תואצות ולבקתנ רשאכ ,הליתשל
.הזתהב הייקשה הנתינ םייתנש ךשמב
לעמ 'מ 3 -כ לחנב םימה ינפ סלפימ תא הלעהש ,(םשג מ"מ 50) ןופטיש עריא 1998 סרמב"
יוסיכל החתפתה רבכ ,עוריאה תעב ,בוצייה תייחמצ .תודגה ינהב תפצה םרגו ,תיעקרקה
רישי עגמ לכ וענמש ,ןחודהו תילביה ונייטצה דחוימב .ןהובל הלועמ הנגה הקינעהו אלמ
תאז הליעי הנגה .ץוריעו הריתח ןיטולחל וענמ ךכו ,ןהובה עקרקו תינופטשה המירזה ןיב
"ףרוחה ךלהמ לכב םיבלשב הסרקש ,תבצוימ יתלבה ,לוממ הדגה ןהובל תיסחי ,הטלב
.(1998 ינפג)

,שיכל לחנ תודגב יחמצ בוציי לש הקינכטה תניחבב ףסונ בלש םלשוה ןחובה לעפמב
.(98 רוארב) ןוטבמ םיימורט םיטנמלאב שומיש לש תוילנויצנבנוק תוטישל האוושהב
תובוט ףאו תוליבקמ תואצות ןתונ הליתש תועצמאב בוציי יכ ,וארה תונושאר תואצות
ל"קקב המגמ הנשי ןחובה יוסינ תחלצה תובקעב .ןוטבמ םיטנמלאב בוציי רשאמ רתוי
.םילחנ םוקישו הרדסה לש ידיתע ןונכתב יחמצה בוצייה תא בלשל

םיעטמב םימ יכרד לשו םינוש םירוזאב םילחנ לש יחמצ בוצייב רבעב ינויסנ ךמס לע
יתטלחה ,תנכוממ הליתש תטישב (ןותחת לילגו לאערזי .ע) תודבכ תומדאב ןיחלשבו
תינכותה .(98 ןייטשלימ) תנכוממ הליתש לש יוסינ בלשלו דורח לחנב הליתשה תא םשייל
יקסנירטסוק) דורח לחנ תלהנימ תרגסמב יתוריית טקיורפכ דורח לחנ םוקישב תבלתשמ
.(1997

ימל זוקינ קרועכ שמשמ לחנה (ןיחלש יחטשו דוד רינ לש םיגדה תוכירב רוזיא - A עטק)
םייתיב םיכפשו םיחל וק ימו ,היקשהו םימשג ימ לש יעקרק-תתו יליע-רגנ ימלו תונופטש
ומצע לחנב םיעטק רפסמ לש הרדסה קר הכ דע ללכ קיפאב לופיטה .םייתיישעתו
.תווקיהה ןגא יחטשמ קלחב עקרק רומישו זוקינ תולועפ ןכו וילא םיזקנתמה םילחנבו

:םיאבה םירומחה םיעגפמל רוקמ הווהמ רדוסמ יתלבה לחנה
.םייאלקח םיחטש לש םילוביב העיגפ םורגל הלולעה ,םיחטש תפצה
.1
.(תולחמ תרבעה ,םישותי) יאורבת עגפימ
.2
.םייאלקח םיחטשל תולחמו םיקיזמ ,רב-יבשע תצפהל רוקמ
.3
.תוזחו חיר ידרטמ - הביבסה תוכיאל רומח עגפמ
.4

תינכותה תורטמ
.תיעבט הייחמצ וב בצייתת רשא דע תוריתח ינפב קיפאה לע הנגה .1
.הנקה יחמצ תוטשפתה תנטקה ידי לע לחנה תודג תקוזחתב ןוכסיח .2

תינכט השרפ
(לוסומורג) הדבכ עקרקה .מ"מ 400 -כ לש תעצוממ תיתנש םיעקשמ תומכ תדרוי רוזיאב
.קקוש חודיקמ תוניעמ ימ :היקשהל םימ רוקמו

ידי לע ןנכותש ,400 -כ לש ךרואב לחנ עטקל ךשמהב האב יחמצה בוצייה תינכות
.(1997) ןבאב בצויו (םימ-יגלפ) הנביל ירבא סדנהמה

תריציו לחנה תקמעה הללכ הרדסהה .1996 ץיקב רדסוה 'מ 700 -כ לש ךרואב :A עטק
תינכותב .(ןירוח הכימ סדנהמ ידי לע ןונכת) ןוטב ינתפמ בולישב ,1:3 עופישב תונפד
אולכמ תילביו הלוגנפ בשע לותשל תודגה לעו לחנה קיפאב ןחוד לותשל ץלמוה תירוקמה
הקיפס ילעב םינוריטממ םע קיטסלפ תורוניצב הננכות היקשהה רשאכ ,(coast cross)
.(1995 ולש דג תינכות) הכומנ

תוכירב יממו םייאלקח תודשמ זקנ ימ לש תורוקממ םימ תומירז ןנשי לחנה קיפאב
.םיגד

יחמצה בוצייה ינפל לחנה תודג בצמ
תיתנש-דח הייחמצ - תודגב .2.0-1.5 הבוגב (ססורמ) שבי הנק - קיפאב :הייחמצ
החתפתה אלו תויה .תושבייתה יבלשב היוצמ ,םיצוקו םיבילצמ יניממ הרקיעב תבכרומ
היהו תוקודס וראשנ ןה ,(הנק יחמצ יעטק תושדחתה טעמל) תודגב תיתנש-בר הייחמצ
.1998 ףרוחב ןתריתחל לודג ששח

זפרט ךתח
א"מ 330 ןותחת עטק
א"מ 220 ןוילע עטק
0.45% יכרוא עופיש
0.9% יכרוא עופיש
'נש/2.8 המירז תוריהמ
'נש/3.5 המירז תוריהמ
2.0 קיפאב םימה הבוג
2.0 קיפאב םימה הבוג
3.0 הלעתה קמוע
3.0 הלעתה קמוע
6.0 הלעתה תיתחת בחור
6.0 הלעתה תיתחת בחור
1:3 תונפד יעופיש
1:3 תונפד יעופיש


.10% לש תורבתסהב היינש/ק"מ 75 - ןכות תקיפס :םיילוארדיה םינותנ

:לחנב םיעטק 2 -ל תסחייתמ יחמצה בוצייה תינכות
.םנוד 10 כ"הס ,(יריא ימס םימ ריבעמב םייתסמ) 'מ 18 לש בחורבו א"מ 550 :א עטק
.םנוד 2.0 כ"הס ,(רדסוהש ןותחת עטק רמג) 'מ 14 לש בחורבו א"מ 150 :ב עטק

ןחודו הלוגנפ בשע ,חפיק ןנחוד :םייתנש-בר םייציק םינגד ,תינדי הליתש :א עטק
.ליחכמ
תספסא תעירזו תילבי אולכמ :תינדי הליתש ,ליחכמ ןחוד לש תנכוממ הליתש :ב עטק
.(עובלג) תיתנש-בר

היקשהו ,תודגה יתש לע םייתנש-בר םייצייק םינגד ינימ לע תססובמ תינדיה הליתשה
היקשהה תטיש .(תורושה ךותב 'מ 1 קחרמב ,הדג לכל תוחולש 9) .ףוטפט תכרעמב
לע ךרענ יוסינה ,(1996 ילוי) ףוטפטב ןנחוד תייקשה יוסינ תחלצה רואל הרחבנ ףוטפטב
יוסינב .הדגל תוחולש 8 .ב .הדגל תוחולש 4 .א :תובצה 2 ונחבנו ףחסה רקחל הנחתה ידי
.תודגה יתשב חתופמ יחמצ יוסיכבו המישרמ תוחתפתהב יתנחבה הז
הדג לכל ריטממ וק) הרטמהב היקשהו דבלב ליחכמ ןחוד לע תססובמ תנכוממה הליתשה
.(העש/120 לש ריטממ תקיפס םע

תספסא תעירז
תספסאה .הנקה יחמצ תוטשפתה יוכידל םיישדוח םיריצק לע ססובמה ,הדש יוסינ
רשוכ שי תספסאל .(העירז) דואמ הכומנ ותולעו חונ ,לק ומושייש ,ץולח חמצכ הרחבנ
תורחתב .ףופצ יתוולע יוסיכו (רתויו 'מ 2) דואמ םיקומע םישרוש ,הלועמ תונורדמ בוציי
חוסיכב הוולמה הקוזחתש ךכ ,תספסאה תחצנמ - הנקל תספסאה ןיב חומיצה בצק לע
.תספסאה דודיעו הנקה יוכיד חיטבת

.ל"נה תונורקעה תא םימיגדמו םיסנמ הז יוסינב
הסדנה - ןוינכטה) יניס .ג .ח 'פורפ םע הלועפ ףותישב ךרענ תספסאה תעירז יוסינ
.(תיאלקח

לחנב ושחרתהש ,דחוימב תוניינעמ תועפות יתשב יתיפצ יתנש בר יתפוקת בקעמ תרגסמב
.(הטש אלכ עטק) ףסוי
יכ ,ןייצל שי .תודגהמ 2/3 -בו קיפאב ןנחודה יחמצ ושדחתה ,לחנה קיפא יוקינ רחאל
ילעב םירחא םייתיישעת םיכפש ימו הבונת-ימ לש המירז הנשי לחנה לש הז עטקב
.ההובג תוחילמ
.1

.הנק יחמצ ורדח אל ,ןנחודה לדג וב ,עטקה ךרוא לכל
.2

תניחבמ ןהו ןילמוג תעפשה תניחבמ ןה ,דחא ןימ לע ףידע םינימ רפסמ לש בולישה
ןווג ףיסומ ןכלו ,םיקיזמו תולחמ ידי לע םרגיהל םילולעה םיקזנהו ןווינה ןוכיס תתחפה
.ףונל יתועמשמ
:םינימה בכרה
ןותחת עטק - חפיק ןנחוד 1/3
יעצמא עטק - הלוגנפ בשע 1/3
ןוילע עטק - ליחכמ ןחוד 1/3

שירמ) תותחופו תוכלוהה ,םימ תושירדל םאתהב עבקנ לחנה תודג לע םינימה םוקימ
סוסירב םילבוקמה ,הרבדה-ירמוח לש ףחר ינפב םתודימע יבגל ילש עדיה ךמס לעו (1980
בלתשהלו הייבשעה לע טלתשהל םינימה לש םתלוכיבו ,לחנל םיכומסה ןיחלש תודש
.חטשבש תיעבטה הייחמצב

לע תוחולש ידי לע םיטשפתמ ,שרוש-הנק ילוטנ :םייציקה םיינגדה ינימ 4 לש תונוכת
.לחנל םיכומסה ןיחלש תודשב םתצופתל ששח ןיאש ךכ ,םיינויח םיערז ירסחו תויעקרק

.ףסוי לחנמו םיקמעה-רעש ,דירש ץוביקב םימ יכרדמ רצקנ :יחמצ בא רמוח

תומכ הננכות 'ג-ו ב םינשב ./ק"מ 700 יפל םימ תומכ הננכות הליתשה תנשב :היקשה
.הנש לכ 'ד/ק"מ 500 יפל םימ

םייתנשב תוחפל ,ויתסבו ביבאב םיחוסיכ עצבל זוקינה תושרל ץלמוה :הקוזחת
הנשב לחה .('מ 11 לש ךרואב עורז) תילוארדיה החסכמב ,הליתשה רחאל תונושארה
לע רבגתהל ןתינ ,ךכ ידי לעו ,לחנב הייערל ןאצ/רקב רדע סינכהל ץלמומ תישילשה
לחנ .נ.ר תקוזחתב תמשוימ רקב תייער תטיש .לחנה קיפאב רקיעב הלדגה ,הנקה תייחמצ
.(הובג ןובלח %) יתנוזת ךרע שי הנקל יכ ,וארה םורדב רקב תייער ייוסינ .ןושיק

דומעה שארל הרזח


טקיורפה עוציב
.ימורד-ןדרי .נ.ר ידי לע זרכמ עצוה ל"נה תינכותל םאתהב
םשיילו עומשל תונוכנ ךות ,שרדנ םינמז חול יפל ההובג תיעוצקמ המרב העצוב הדובעה
.תוצלמהה תא

:חטשה תנכה
.הליתשל ךומס פאדנוארב סוסיר
.םיזיז תרשרש םע רבעמו חוסיכ
.תודגה יתש ינפ לע ףוטפט תכרעמ תסירפ

.ןנכותמ חול יפל היקשהה .14.8.98 -ב המייתסהו 10.8.98 -ב הלחה תינדי הליתש

:תואבה תולועפה תא הללכו 17.8.98 -ב העצוב :תנכוממ הליתש
.םיעטמ-קסיד תועצמאב דוביע .1
.ליחכמ-ןחוד לש ינדי תוחולש רוזיפ .2
.תננושמ הלגעמ תועצמאב הענצה .3

תנכוממ הליתש .תודגה בחורלו ,דבלב 1:3.5 לש תודג יעופישב ועצוב ל"נה תולועפה לכ
./ק"מ 5 יפל ,הטילקל דע תימוי-םוי היקשה לע תססובמ

חטשה תנכה .'ד/ג"ק 5 לש תומכב (עובלג) תיתנש-בר תספסא הערזנ :תספסא תעירז
.םיזיז תרשרש םע ועצוב הענצההו

./ק"מ 5 יפל הטילקל דע תימוי-םוי :היקשה

דומעה שארל הרזח


םייניב תואצות
חתיפ ןנחודה .םינימה 4 לכב הבוט הטילק הלבקתנ תועובש 4 -כ רובעכ :תינדי הליתש
.הדגה הלעמ ןוויכל תוחולש חתיפ הלוגנפ .ע .קיפאה ןוויכל רקיעב תוערתשמה ,תוחולש
החתיפ תילבי אולכמ .1.0 -כ לש הבוגל ףוקז חומיצו הלעמב תוחולש חתיפ ליחכמ ןחוד
.הדגה הלעמב תוחולש

,תודגה יתש לע ףיצר יחמצ יוסיכ הווהתה הליתשה רמגמ םיישדוחכ רחאל :יחמצ יוסיכ
.תונופטש תריתחמ לחנה תודג תרימשל ליעיה יוסיכ

רפסמ ועצוב 1999 ביבאב .רב-יבשע תדמשהל םיחוסיכ ינש ונתינ ויתסה ךשמב :םיחוסיכ
.ינאכמ שמרח תועצמאב םיחוסיכ

אל יכ ,ןייצל שי ,(םילע-יבחר) םיבשע תרבדה יסוסיר ינש ונתינ ויתסה ךשמב :םיסוסיר
תמועל .תודגב סוסיר הקידצמה הנק תייחמצ החתפתה אלו תויה ,פאדנוארב סוסיר ןתינ
.קזנ םורגל ידכ הב ןיא הז בלשב םלוא ,קיפאה ילושב הנק תחימצ הלחה ,תאז

לבקתנ םיפסונ םייעובש רובעכו הבוט הטילק הלבקתנ םייעובשכ רובעכ :תנכוממ הליתש
.ליע י יחמצ יוסיכ

.דבלב דחא חוסיכ ןתינ ויתסה ךשמב :םיחוסיכ

.רב יבשע תרבדהל סוסיר לכ ןתינ אל ויתסה ךשמב :םיסוסיר

םאתהב 11.11.98 -ב תשדוחמ העירז העצוב תוינכט-ורגא תוביס בקע :תספסא תעירז
.(תרש .נ רמו סגס .א רמ) זוחמב ש"דג יכירדמ לש תויחנהל

.תודגה יתשב הדיחאו הפי הטילק הלבקתנ תועובש 3 -כ רובעכ :תוחתפתהו הטילק
שילשב רשאכ ,מ"ס 25-20 לש עצוממ הבוגל תספסאה העיגה םיפסונ תועובש 2 -כ רובעכ
,תיסחי ,יקנ היה חטשה םלוא ,דבלב מ"ס 15-10 -כ לש הבוגל תספסאה העיגה ןותחתה
.םילע יבחרב רקיעב שבושמ ןוילעה שילשה רשאכ ,הייבשעמ

.דבלב דחא חוסיכ ןתינ ויתסה ךשמב :םיחוסיכ

ועצוב 1999 רבוטקואל דע .רב יבשע תרבדהל סוסיר לכ ןתינ אל ויתסה ךשמב :םיסוסיר
תספסאה תקלח יכ ןייצל שי .('ב הנש) 'ד/ק"מ 500 לש רועישב היקשהו דבלב םיריצק 4
.רב יבשעמו הנק יחמצמ ,תיסחי ,םויכ הייקנ

דומעה שארל הרזח


תונקסמ
תנתונו הריהמ ,עוציב תלק ,תינוכסח איה תנכוממה הליתשה תטיש :תירקיעה הנקסמה
.הנושארה הנשב דוע רתויב ליעי יחמצ יוסיכ

תומאות ויתואצותש ירה ,דבלב ןטק חטש לע יוסינ עצוב הז טקיורפב יכ ,הדבועה תורמל
תינכט-ורגאה הלבגמה רשאכ ,תודבכ תומדאב ןיחלשבו םיעטמב םימדוק םייוסינ
.תודגה תולילתב הרושק הדיחיה

תוחולשה תטילקל דע תוחפל ,הרטמהל תופידעה תנכוממ הליתשב :היקשהה תטיש
.ךרדה ידיצב ררגנ ישאר וק תנקתה ןוחבל שי ךא ,תויחמצה

םהב ןוכסיחו תונטק םימ תויומכב ןורתיה רשאכ ,ףוטפטב תוקשהל ףידע תינדי הליתשב
,םלוא .תולודג םימ תויומכ ונתינ (טסוגוא תיצחמ) ,תרחואמ תיצייק הליתש עוציב תמחמ
יחמצ יוסיכ תגרדל עיגהל היהי ןתינ ,תמדקומ תיצייק/תיביבא הליתש עצבתתו הדימב
.רתוי תונטק םימ תויומכב הליעי

תוחפ םיעטק םתואב 1:4 עופישל תודגה תא ןתמל ץלמומ ,דיתעב םילחנ תרדסה תולועפב
.ןבא לש יופיצב ךוסחלו הליעי הרוצב תודגה תא קזחתל ןתינ ףא ךכ ידי לעו םייתייעב

זוקינה יננכתמל ימורד ןדרי זוקינ תושר התחנה יחמצה בוצייה טקיורפ תחלצה רואל
4000 וכרואש ("םיסדרפה ךרד" דעו 669 שיבכמ הברעמ) לחנה הלעמב ףסונ עטק ןנכתל
.תינוכסחו הליעי הקוזחתו יחמצ בוצייל םאתויש ,א"מ

כ"הס ,הדג לכב 'מ 12 בוצייה בחור ;א"מ 3000 -כ ןנכית (םימ יגלפ) הנביל ירבא סדנהמה
בולישב םינתפמל םיננכותמ םכותמ םנוד 32 -כ רשאכ ,יחמצ בוצייל םנוד 75 -כ וננכות
עופישה ענ ל"נה םיעטקב .היינש/3 דע ההובג המירז תוריהמ ללגב ,יחמצ בוציי לש
,50 לש םיחוורמב םינתפמ 28 םיננכותמ כ"הס .לימורפ 9.5 -ל לימורפ 6.8 -מ יכרואה
,תוימויה תומירזה ןוצמיחב דיקפת םג שי םינתפמל .1.0 ןומט קמועבו 'מ 30 ךרואב
.םימה תוכיא תא רפשל ךכבו ןוצמיחה תוכירבמו םיגדה תוכירבמ לחנל תוטלפנה

130 ןכות תקיפס .10% לש תורבתסהב ,היינש/ק"מ 65 - ןכות תקיפס :םיילוארדיה םינותנ
.(מ"ס 70 -כ לש טלב שישכ) 2% לש תורבתסהב היינש/ק"מ

.1:4 תודג עופישו 'מ 3 הבוג ,5 תיעקרק בחור-זפרט :ןנכותמ בחור ךתח

היינש 2.8-2.6 ןכותה תקיפסב תוריהמה םש ,מ"ק 1.8 ךרואל לימורפ 5-4 לש םיעטקב
.(םנוד 43) דבלב יחמצ בוציי ,ןנכותמ

:ר"מ/ח"ש הנושאר הנש ןבאב בוציי תמועל יחמצ בוציי תויולע ןדמוא

עצמה ןבא ,םירמוח תקפסא ,הדובע ללוכ ,ר"מ/ח"ש 100 - תנטובמ ןבאב יופיצ תולע
.תורוגחהו לזרבה ,ןוטבה
,רוזיפב הליתש ,בא-רמוח ריצק ,חטשה תנכה ללוכ ,ר"מ/ח"ש 8-6 - תינדי הליתש תולע
.הקוזחתו םימ תויומכ ,היקשה תכרעמ
,רוזיפב הליתש ,בא-רמוח ריצק ,חטשה תנכה ללוכ ,ר"מ/ח"ש 6-4 - תנכוממ הליתש תולע
.הקוזחתו םימ תויומכ ,היקשה תכרעמ

תוינאכמ תוטיש לולכיש ,םיחמצה תלבוה קחרמל םאתהב תונתשהל יושע הז ןדמוא
.הקוזחתבו הליתשה תטישב רופישו םיחמצה ףוסיאל

שי ,ךדיאמ .חטש תדיחיל תוחולש לש הלודג תומכ השורד - תנכוממ הליתש עוציבל
.(1991 ןייטשלימ) הדובעה ימי רפסמב יתועמשמ ןוכסיח

- הזתהב אשד תליתש תטיש הצופנ םלועב
לע תססובמ רשאו (HYDRO-SPRIGGING AE®M.G. M.G. MELLON 1989) גני'גירפסורדיה
הקבדה רמוח ,םינשד ,ץעו תיאת יביס ליכמה ,יופיח עצמב םירשומ אשד ירוחיי רוזיפ
.הרז המדא לכ אלל אשד קר ברועמ וז הטישב .תיתנוע היקשהו השרשה ינומרוהו ינגרוא
ישרגמב ,םיקראפב תולודג תואשדמ עוציבל םלועב רתויב תמדקתמה איה וז הטיש
יתעדל .םילחנ תודג בוצייל ץראב התסונ םרט םלוא ,םילחנ תודגבו זוקינ תולעתב ,טרופס
שי ךכ םשל .הלעמו 1:3 תוחפל לש םיקזח םיעופיש ילעב םילחנ תודגב התוסנל םוקמ שי
.הזתהב רוזיפה תרוצל םיאתת רשא ,םירוחיי לש תינאכמ ףוסיא תקינכט חתפל

אשד ינזב םש תמשוימו ב"הראב החתופש ,תואשדמ אושידל תפסונ הטיש תמייק ץראב
תלבקתמ וז הטישב .(D.M. Temple (1987)/ PLUGS) תויבוקב אשד יליתש תטיש ,"םימח"
תלבקתמ לש ןתוססבתה רחאל תאזו ,םישדוח 4-2 ךות הכומנ תולעב תמלשומ האשדמ
,ךכב אטבתמ הנורתי .הליתשה תנועו לופיטה תמר ,הליתשה תופיפצ ,אשדה ןזל םאתהבו
םיבושחה ,םיליעפו םיחתופמ םינושרושו שרוש-הנקו עקרק םע ןכומ אב אשדהש
ידי לע םיבחרנ םיחטשב תמשוימ וז אושיד תטיש .הליעיו הבוט ,הריהמ הטילקל
יעופיש בוצייל םיאתהל היושע הטישה .בקעי הדש בשומ ,ןתסוב בר "אשדש" תלתשמ
הנשרדית אלו הליתשה תנשב ליעי יחמצ יוסיכ לבקתיו הדימב ,םילולת םילחנ תודג
,1:4 תוחפל לש תודג יעופישב התוסנל ץילממ ינא .לבוקמהמ הנגורחתש ,תופסונ תויקשה
.םימ יכסוח אשד יגוס םע

דומעה שארל הרזח


םוכיס
תארקל רבכ הגשוה - תורתחה ינפב קיפאה לע הנגה - תירקיעה הרטמה יכ ,רמול ןתינ
עייסמ הז יוסיכ ,ןכ ומכ ,תודגה יתש ינפ לע ףיצר יחמצ יוסיכ לבקתנ רשאכ ,1998 ףרוח
טקיורפה תחלצה .לחנה תודג תקוזחתב ךסוח ךכבו הנקה יחמצ תוטשפתה תנטקהל
יחמצה בוצייה תטיש יכ ,ימורד ןדרי זוקינ תושרב תועדומה תרדחהל האיבה יחמצה
תמרותו הקוזחתל החונ ,ןבאב בוציימ הלוז ,םילחנ תודג בוצייל תיתוכיא ךרד איה
.הביבסה תוכיא רופישל

דומעה שארל הרזח


תורפס
ילחנ םוקישל הלהנימה .םישגדהו בצמ תנומת ,1998-ב םילחנ םוקיש - (1998) .י ,רוארב
.(עקרק חותיפ להנימ - ל.ק.ק ,םילחנו םימל ףגאה/הביבסה תוכיאל דרשמה) לארשי

.1
לחנ תמגוד ,ל"וחב ןויסינה רואל ץראב םילחנ םוקיש לש עוציבו ןונכת - (1998) .נ סיידנרב
םיטביה" :אשונב ןויע םוי - םילחנו םימל ףגאה ,הביבסה תוכיאל דרשמה .רדנסכלא
.םישותי תעינמל םילחנב לופיטו זוקינל תוינכת לש םייתביבס

.2
.1997 לירפא "היקשהו םימ" ,ןחוב לעפמ-שיכל לחנ תודג בוציי - (1997) .א ינפג

.3
םימ" ,'ב בלש-שיכל לחנ תודגב יחמצ בוציי יוסינ - (1998) .ט סינפיק .י גרומ .א ינפג
.382 ןויליג "היקשהו

.4
.(בקעמו םושיי ח"וד) קיפאה בוצייל ןחוב טקייורפ - שיכל לחנ - (1997) .י רדה

.5
רומיש תולועפ עוציבב ןוטבבו םירופחדב שומישה םוצמצ - קרפה לע" - (1982) .נ ןיקנה
.תואלקחה דרשמ ,זוקינו עקרק רומישל ףגאה ןועידי - "זוקינו עקרק

.6
.1975-1949 ,ה"לשת-ט"שת לארשיב זוקינו עקרק רומיש - (1976) .א רחש ,.א ןטול

.7
"הדשה" .תודבכ תומדאב םיעטמב םימ יכרד בוצייל תנכוממ הליתש - (1991) .י ןייטשלימ
.'י תרבוח ,א"ע ךרכ

.8
- הלוגנפ בשעו ליחכמ ןחוד םייתנש-ברה םיינגדה לש תנכוממ הליתש - (1998) .י ןייטשלימ
,ח"נשת ירשת-לולא "הדשה" .זוקינו עקרק רומיש לש םיטקיורפב ךוסחל היושע
.תואלקחה דרשמ ,םימה תוביצנ ,זוקינלו עקרק רומישל ףגאה 'צוה - 1998 רבמטפס

.9
,זוקינלו עקרק רומישל ףגאה 'צוה .תולעתו םימ יכרדב יחמצ בוציי - (1980) .ש שירמ
.יעוצקמה ךירדמה

.10
אולכמ תועצמאב םילחנ יקיפא בוציי - (1985) .א רחש ,.מ גלזמא ,.י ןייטשלימ ,.ט סינפיק
.'ו תרבוח ,ה"ס ךרכ ,"הדשה" (COAST CROSS - 1) .תילבי

.11
.366 ןויליג "היקשהו םימ" ,דורח לחנ םוקיש - (1997) .מ יקסנירטסוק

.12
ןועידי .םירדסומ םילחנו תולעת רקס/ףחסה רקחל הנחתה ירקחמ - (1979) .ד גיבצנזור
.זוקינלו עקרק רומישל ףגאה ,82 'סמ
.13

14.
Michael G. Mellon (1989) - HYDRO-SPRIGGING REVOLOUTION (The Iandscape
Architect and Specifier News, Volume ,5 Number 8).

15.
Temple D.M,. Robinson K.M., Ahring R.M. and Davis A.G. (1987)
Stability design of grass-lined open channels. Methods of Establishment, pp. 28-30.:רמאמה רבחמ תודוא
.םיקמעה זוחמ ,תואלקחה דרשמ ,זוקינו עקרק רומיש ,הסדנה את ,ןייטשלימ בקעי

39-32 * 2000 ראוני * 399 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ