שיכל לחנ חותיפלו םוקישל בא-תינכת
לגס תימע :תאמ
.48, 45-40 םידומע ,(2000 ראוני) ,399 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

תכנית-אב לשיקום ולפיתוח נחל לכיש

,לארשי ילחנ םוקישל הלהנימה ידי לע הנמזוה שיכל לחנ חותיפלו םוקישל באה תינכת
למשחה תרבח תופתתשהבו ,שיכל קרוש זוקינה תושר ,ל"קק ,הביבסה תוכיאל דרשמה
.תיאפוריאה היליהקה לש Life תינכתו

:ימוחת בר וניה רחבנש ןונכתה תווצ
ןור ר"ד היגולוקא ,"ףונ 'רדא ינויער-לגס" ,לגס תימע 'רדא ףונ תולכירדאו ירוזא ןונכת
.ןיקמורפ
*
רלדירפ ןרע ר"דו וקינאוח ולסרמ ר"ד - םימ תוכיא
*
."םיסדנהמ ףיטנ-איבל" - שיבגלא בבוח 'גניא ,ףיטנ ןונמא 'גניא - זוקינ
*
.ןמלדיא רימע ר"ד - היגולואיג
*
יקסבאינר'צ תיריא 'בג - הלכלכ
*
.ב"אמא ןלפק יי'ג רמ - העונת
*

.שיכל לחנ תלהנימ - יררה הביבא 'בג ידי לע השענ תינכתה לוהינ

בחרמב םינושה ןיינעה ילעב יגיצנ תא ללכ רשא ,בחר יוגיה תווצ ידי לע התוול תינכתה
:לחנה ןגא
תוצעומ ישאר ,םירעה יסדנהמ ,תואלקחה דרשמ ,זוקינה תושר ,ל"קק ,ס"היאל דרשמה
,עבטה תנגהל הרבחה ,םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה ,תוימוקמו תוירוזא
,תוזוחמהו ןונכתה להנימ םינפה דרשמ ,צ"עמ ,לארשי יעקרקמ להנימ ,ןוכישה דרשמ
.םירחאו למשח תרבח ,הדוהי-באו תורייתה תתומע

לחנ לש זוקינה ןגא חטש .תימוחת-בר תינגא תינכת הניה שיכל לחנ ןגאל באה תינכת
ילחנ :םיישאר םילודג םילחנ שולש םירבוע זוקינה ןגאב .םימנוד ןוילימכ וניה שיכל
.םיבר הנשמ-ילבויו שיכלו ןירבוג ,הלאה
.מ"ק 50 -כ ברעמל חרזממ ןגאה ךרוא
340,000 -כ 2020 תנשל היוזחה היסולכואה .םויכ שפנ 250,000 -כ וניה םיבשותה רפסמ
.שפנ

הצבקהב ,םינתשמו םינותנ לש רתויב הלודג תומכ םע תודדומתה הבייח תינגאה הייארה
.לחנב תדקמתמה ,לע-תייארל הללכהבו ,םיאשונ יפל

וחתונ הלא םינותנ .זוקינה ןגא חטש ללכל םינוש תורוקממ םינותנ ופסאנ ףוסיאה בלשב
הייחמצ תודוא םינותנ .ל"קקהו הביבסה תוכיאל דרשמה לש ג"ממה תוכרעמב ובשחומו
םינותנה .םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה לש עדימה ירגאממ ולבקתה םירתאו
. ל"קקהו הביבסה תוכיאל דרשמה לש ג"ממה תוכרעמב ובשחומו וחתונ

,םינוש הנכה יבלשב תוינכות ,תויצרא ראתמ תוינכות ,רתיה ןיב ,וללכ םינותנה תובכש
םירוזאו זוקינ יצורע ,םיעופיש תפמ ,טילבת תפמ ,תונייעמ ,םימ ירגאמ ,םוהיז תורוקמ
לויט ילולסמ ,תוברתו ףונ ,עבט ירתא תפמ ,תיסכת תפמ ,היגולואיג ,תופצהמ םילבוסה
.םיכרדו םיבושי ,תורייתו שפונ ירתאו

תודיחי ,תויגולופרמואיג תודיחי ,זוקינ ינגא :תודיחי-תתל זוקינה ןגא קלוח חותינה בלשב
.ףונ ילולכמו תויגולוקא
םנושה םימוחתב םיחמומה ידי לע ושבוג יאצמה חותינ תופמו יאצמה ינותנ עקר לע
.םתוחמתה יאשונב תוצלמה

לחנ יבחרמ הרידגמה ,תימוחת-בר תיביטרגטניא תינכות ידכל ובלוש הלא תוצלמה
,ונממ םינתשמ םיקחרמבו קיפאל ליבקמב לחנ תועוצר ,ברעמל חרזממ תיללכ הקולחב
ורדגוהש לחנה תועוצרלו םיבחרמל תוינטרפ תויחנה ,תיללכ תינגא ןונכת תוינידמ
.ךשמה ילולסמ השימחו

:םה ךשמהה ילולסמ תשמח
.תוינידמ ךמסמב הוולמ ירוטוטטס לולסמ *
.עוציבל םיטקייורפ - יסיפ לולסמ *
.ינוגריא לולסמ *
.רוביצה ףותיש ,ךוניח ,עדימ לולסמ *
.בחרמב תוינכת םואת - "םושיי-יוויל" לולסמ *

יביטרגטניאה ןונכתה ןורקע תא שיגדהל ,דחוימב ,בושח תוינידמה ךמסמ ךותמ
םרותה ,ןפואב ןנכותת םיעגפמ תעינמ ,הז ןורקיע יפ לע ."באשמל עגפממ" - ימוחת-ברה
,םוגיאל םג ושמשי םיבשומ םימ ;(םיקורי םינגא :המגודל) שפונהו ףונה תוכרעמל
רומיש ךות ,"קוריה זוקינ"ה חורב ושעיי זוקינ תורדסה ;היקשהל וא לחנב המרזהלו
תניחב ,שפונ ישומישל המרגורפו יפונ ןונכת םע בולישבו לחנה לש םייעבט םינייפאמ
,תיבחרמ טולישו העונת תכרעמ חותיפ ,יתורייתו יפונ חותיפ םע םיילועפת םירגאמ בוליש
ןפואב ,לחנה תוינכתל תויתשתו םישיבכ תוינכת ןיב םואת ;םילחנה יקמע לע שגד םע
,םידקומו לחנ יריצ חותיפ ;םילחנה ךרואל םילייטמ לש יתוכיאו ףיצר רבעמ רשפאמה
םע לחנה תא םיבלשמה ,דומילו תוריית ,שפונ - "תונועש תוילכלכ תויוליעפ" יווילב
.הצוח אוה ותוא בחרמה

תרתאמו לחנה תועוצר לש חותיפ יסופיט רפסמ הרידגמ יסיפה לולסמב חותיפה תינכת
סיסב לע עוציבל תויומידקבו םייביצקת םינדמואב הוולמ תינכתה .םילחנה ךרואל םתוא
.םילוקיש לולכמ

:םניה םיעצומה חותיפה יסופיט
.םימ ףוג ללוכ יביסנטניא ינוריע קראפ
*
.שבי הצחמל יביסנטניא ינוריע קראפ
*
.םיירפכ םיבושי ץבקמ לובגבו ןיב - ירפכ לחנ קראפ
*
םירתא סיסב לע ,םידקומו תועיטנ ,לחנה ךרואל ליבש ללוכה ,רשקמ לחנ ריצ
.םינימז םיחטש וא ,םימייק
*
.ירוזיא יפונ לולכמב ביכרמכ קמעה וא לחנה - יצראו ירוזיא קראפ
*
.תירוטסיה בוטר לחנ עטקב יפונ-יגולוקא טקייורפ
*
.יפונ רומישל לבוי
*

םה םתוא ,ףונה ילולכמל תינכתה יפ לע םירשוקמ לחנה יעטק - תינגאה הסיפתה תרגסמב
.םהב םייוצמה םירתאלו ,םיצוח
ידוחייה יפואה תא םיאטבמ םהו םהלש יטננימודה ןייפאמה יפ לע ועבקנ ףונה ילולכמ
.חטש תדיחי התוא לש יביטקרטאהו

:םיאבה ףונה ילולכמ והוז ןונכתה בחרמב
ץרא" ,"לארשי יכלמ קמע" ,"תישארב ץרא" ,"םינתסובה ץרא" ,"תורעמה ץרא"
יריצ ,םיליתה/תיפצתה תודוקנ תרשרש ,"תולוחה קראפ" ,"רבה יחרפ ץרא" ,"םינפגה
."תורעיה תשק"-ו יאלקח ירפכ בחרמ ,םיינוריע םיבחרמ ,תויממוקה תמחלמ

תא תפקשמה ,תידוחיי בחרמ תנומת תרייטצמ שיכל לחנ ןגאל באה תינכת תנכה םויס םע
ידי השעמ ןהו תויעבטה ןה רוזיאב תולעופ וא תומייקה תונושה תוכרעמה ןיב םיסחיה
.לחנה ןגאל ןונכתה תוינידמל סיסב הווהמו ,םדא

חרזמ-ןופצמ יללכה ןנוויכש ,תוירקיע תועוצר עבראל הקולחל ןתינ הז בחרמ
םיישארה םילחנה תשולש ידי לע תוצחנ ןהו (ףוחה וק ןוויכל ליבקמב) חרזמ-םורדל
לחנ ךפשל דע חרזמב יצראה םימה תשרפ וקמ) ברעמ-ןופצל חרזמ-םורדמ יללכה ןוויכב
.(ברעמב דודשאב שיכל

קפסיו ףוחה רושימל הכומנה הלפשה ןיבש "רפת"ב רבוע ןנכותמה לארשי הצוח שיבכ
.יכאלמ תיירק תברקבו תג תיירק תברקב םיפלחמ ינשב רוזיאל הבוט תושיגנ

ילעבו םייגולוקא-םייפונה םיכרעה ילעב םיחטשה םישרפתמ החרזמ הז וקמ
םיירושימה םיחטשה םישרפתמ - הברעמ הז וקמ .תורייתלו שפונל ההובג תויביטקרטא
ילעב םילחנו ,םוהיזהו זוקינה ימוחתב תויעב לש הובג זוכיר םע ,םיבשוימהו םייאלקחה
ףסונב ,הז רוזיאב םילחנל העיצמ תינכתה .יחכונה םבצמב הכומנ תויביטקרטא תמר
.רשקמ לחנ ריצ וא ירפכ לחנ קראפ ,ינוריע קראפכ חותיפ ,זוקינו םוהיז תויעב ןורתפל
.יאנפו שפונ ישומישו יפונ בוליש עצומ םירגאמב םימה יפוגל

םינג ,תורעי ,םילחנ יקמעמ תבכרומה ,"תשק" ןיעמ םירצוי חרזמב םייתוכיאה םיחטשה
.עבט תורומשו םיימואל

ימורד הסינכ רעש הווהמה ,תג-תיירק ריעה הייוצמ "תשק"ה לש ימורדה הדוקדוקב
הסינכ רעש הווהמה ,יכאלמ-תיירק ריעה ינופצה הדוקוקבו שיכל לחנ ריצ ךרד רוזיאל
.הלאה קמע ריצל ילאיצנטופ

רעיו ןירבוג-תיב ימואלה ןגה לולכמל םילשמ קלחכ ,וזכרמב רוזיאה תא הצוח ןירבוג לחנ
.הינטירב

,םיירוזאו םיצרא םיקראפב רשקמ ביכרמכ חותיפ הז רוזיאב םילחנל העיצמ תינכתה
םיינפוא ילולסמ ,לחנ יליבש ,יאנפו שפונ תורטמל םוגיא ,םייפונו םייגולוקא םיטקיורפ
.רומישל םילבויו טולישו

טרופמ ןונכת םודיקב לחוה ,שיכל לחנ ןגא חותיפלו םוקישל באה-תינכת רושיא םע
.תינגאה באה תינכת לש םושייה תינכת יפ לע םידקומו םיבחרמ לש עוציבל

ףונ םע היגולוקא םיבלשמה ,םיטקייורפ ינש עוציבל ןונכת יבלשב םייוצמ הלא םימיב
עטקב עוציבב יוצמה ,ףסונ טקייורפ .ןירבוג לחנב ינשהו הלאה קמעב דחאה :שפונו
.שפונו ףונ-זוקינ יכרוצ בלשמ ,היזוע-הדש-םילותש

.רוזיאבו לחנב ןיינעה ילעב לכ םע םואתב תושענ הלא תוינכת

םיחטשהו םילחנה תועוצר חותיפל םיבושח םינושאר םיפונמכ הלא תוינכת םיאור ונא
םינוש םיכרצו םיסרטניא בוליש ךות ,שיכל לחנ ןגאב ןהילע םיכמסנה ,םיחותפה
.ףתושמ טקייורפב

םיסרטניאה תא ףטוש ןפואב ביצמה ,ליעפ לולסמ תויהל ךישממ "םושיי-יוויל" לולסמ
.זוקינה ןגאב ןונכתה תפמ לע לחנה לש

רשא ,ירוטוטטסה לולסמה םודיקב לחנה תלהנימ הליחתמ הלא םילולסמ ינשל ליבקמב
.תובייחמ ראתמ תוינכתב ןהילע העפשהה ימוחתו לחנה תועוצר תא ןגעל ותרטמ


:רמאמה רבחמ תודוא
.הפוקנ תיב ,"ינויער-לגס" .ןונכתה תווצ שאר ,לגס תימע ףונ תילכירדא

48 ,45-40 * 2000 ראוני * 399 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ