היקשהל ןיחלוקב שומישב םיילכלכ םילוקיש
ילאשמ דוד `רד , יבורח הואנ , ןורי ןד `פורפ :תאמ
.23-19 םידומע ,(2000 ראורבפ) ,400 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שיקולים כלכליים בשימוש בקולחין להשקיה
תנכדועמ אל תיזחת יפל .תונבומ תוביסהו תואלקחב היקשהב יזכרמ םרוג ווהי ןיחלוקה
תויהל םירומא 2020 תנשב תואלקחל היקשהה יממ תיצחמכ ,97 תנשמ םימה תוביצנ לש
.תואלקחב ןיחלוקה לקשמ תא תיטסרד הרוצב לידגמ ןורחאה םימה רבשמ .ןיחלוק ימ

,אופסמו הדש ילודיג ויה ןיחלוקב הקשומה חטשהמ 95% -כ ,70 -ה תונש תיצחמ דע
.ןיחלוקב היקשה לש ןוכיסה ימרוגל םידימעה
ףוטפטב תוקרי ףא ילואו ,םירחא םיעטמ ,םירדה) םירחא םילודיג תייקשהל רבעמה
.היקשהב ןיחלוקב שומישל הריהזו השדח השיג בייחמ םישיגר םילודיג םהש (ןומט

המוציעב ,1997 תנשב םירחבנ םירגאמב ןיחלוק תוכיא לש םיינגרואנא םידדמ  .1 חול
היקשהה תנוע לש

:םיאשונ השולשב קסוע הדעווה ח"וד
םייקה בצמה תריקס .א
םיינוינש ןיחלוקב היקשה לש תלעות תולע חותינ .ב
תוצלמה .ג

םייקה תריקס
רפסמ .ןיחלוקה תוכיאו םיכפשה תוכיא רבדב םירקס רפסמ לש םיאצממ הנחב הדעווה
:ל"נה הניחבה תובקעב תולוע תודוקנ
ילוביל קיזהל הלולעה ,תילארנימ הניחבמ הדורי תוכיאב אוה ןיחלוקה לש רכינ רועיש .1
יחרכהל רבעמ םוהת ימ לש םוהיזה תא ץיאהל ןכו תועקרקב עוגפל ףא םיתיעלו ,םילודיג
םידירולכ יבגל 1 חול האר :ןורוב ,SAR ,ןרתנ ,תקונח ,םידירולכ) ןיחלוקב היקשהב
.(ןורובו
ףאו ,דבלב תיאורבת תואר תדוקנמ היקשהל ןיחלוק תוכיא רבדב תונקת תומייק םויכ .2
.(2 חול האר) תומיוקמ ןניא ןה
תויושרל םיקפוסמה ,עקרה ימ תוכיא לש תיתטיש האוושהל םינותנ דחוימב םירסח .3
לע דומלל ידכ תוינויח הלאכ תואוושה .םהיתולובגמ האיציב םיכפשה תוכיאו ,תוימוקמה
יוהיזלו תוימוקמה תויושרה תרגסמב םימב שומישה תובקעב םימהזמ לש תופסותה
.(3 חול האר) תוגירח םימהזמ תופסות יבגל דבלב םצמוצמו יקלח עדימ םייק .םוהיזה ימרוג
תונווכמה ,תוינידמ שבגל דואמ בושח ,ןכ-ומכ .הז םוחתב עדימה תא ביחרהל ינויח
םיבאשמ תוצקהל ןכו ,םייתיבו םייתיישעת םיכפשל םימהזמה לש תופסותה םוצמצל
.תוינידמה לש הפיכאו עוציבל

םירחבנ לופיט ינקתיממ האיציב ןיחלוק ימ תוכיא לש BODTSS לש םידדמ  .2 חול
ללכ לש ללוכה חפנב יסחי רועיש ;םירגאמ יחפנ יפל םיזוכיר תוגלפתה 1997 תנשב
(1) םירגאמה

-ב םירחבנ תומוקמב הקפסהה ימל האוושהב םיכפשל םימהזמלש תופסות  .3 חול
םיירקיע םידדמ 1994

:הדעווה הצילממ ל"נה םיאצממה חכונ
,םיכפש םוהיזב תורושקה תויעבה תא ןחבת רשא ,תידרשמ-ןיב םיחמומ תדעו םיקהל *
תושורדה תופסותה תא ,תומייקה תונקתה תא ןחבת ;םייתיישעת םיכפש י"ע רקיעבו
."םלשמ םהזמה" ללכה ללוכ ,הפיכאה יכרד תאו תונקתל
תויושרב םיכפשה תוכיאו הקפסה ימ תוכיא לש האוושהל דעוימה ,רקס רתלאל עצבל **
.תוימוקמה

ןיחלוקב היקשה לש תלעות תולע חותינ
ןיחלוקב היקשה תונורתי
.תואלקחב יזכרמ רוציי םרוגל הגרדהב וכפהי ןיחלוקה
,הכומנ תולע ,(תוכיאה חרכהב אלו ,תומכה תניחבמ) ההובג הקפסא תונימא ןיחלוקל
.םקוליסל ןיחלוק ינרצי רובע בוט ןורתפו ,תיסחי

ןיחלוקב היקשהה תונורסח
.םוהת ימ םוהיזל עקרקל ,םייאלקח םילודיגל ירשפא קזנב תורושקה ,תוכיא תויעב

:היקשההו םימה תקפסה תוכרעמב תורושקה תויעב
לש םיעוציבב תוערפהו ,םימייק םינקתימ לש המאתההו םישדח םינקתימב ךרוצ
.היקשה תוכרעמ

םילו לחנל ןיחלוק קוליס תולע תכרעה  .4 חול
:תרבגומ םימ תכירצ
.הפיטש תויקשהב ךרוצ ;םירגאמב תודאתה בקע תחפ
.עקרקב םיחלמה תורבטצה ;םיחלוקה תוכיא לש הרקבבו בקעמב ךרוצ

.'וכו ,הדובע תפסות ;אוצייל קזנמ ששח ;םימייוסמ םילודיגמ תוענמיה :תונוש

רבעמב םירושקה ,םיירשפא םיקזנו תויולע תכרעהב הבר הדובע העיקשה הדעווה
,החנה ךותמ ןיחלוקב היקשהמ תולעותה ןדמואב הקסע אל הדעווה .ןיחלוקב היקשהל
.תוטלחה תלבקל הברה ףיסוי אל יתומכה ןדמואה יכו ,תיתוכיא השיגב תועודי ןה יכ

תא תמכל ךרוצה תא הדעווה השיגדה תלעות/תולע לש תיללכ הכרעהל התשיגב
:ךותמ ,תאז .םינושאר םיבוריקב חרכה שי רשאכ םג םיכרעה
.תועמשמ שי םינושה םינתשמה לש לדוג ירדסל םג יכ ,הכרעה .א
.םירופישל סיסב תווהל םייושע םינושארה םיבוריקה .ב

:םיילכלכה םיבושיחל תרגסמכ תונורקע השולש הצמיא הדעווה
.(Accountability) םהזמה יוהיז ןורקיע .א
."םלשמ םהזמה" ןורקיע .ב
.Kaldor-Hicks תובקעב (Compensation Principle) יוציפה ןורקיע .ג

הפקתה הנקתב אוה ןיחלוקב היקשהל רבעמב "םלשמ םהזמה" ןורקיעה לש ויוטיב
הרוצבו תוכיאב םקלסל (תוימוקמה תויושרה) ןיחלוקה ןרצי לע>הבוח היפל ,םויכ רבכ
.הביבסל םייתודידיה
.4 חולב תגצומ (1997 ביבא יריחמב) ןיחלוק קוליס תולע לש הכרעה

תיטנוולר היהת אל גורדש אלל םיל קוליס לש הפולחה יכ ,םירובס הדעווה ירבח בור
.בורקה דיתעב

תיתודידי הרוצב םקוליס םשל ןיחלוק ןרציל רתויב הלוזה הפולחה איה ספאה תפולח
.הביבסל

ןיחלוקב היקשהל רבעמה לש לטנה בושיחב ביכרמ שמשל תבייח ספאה תפולח תולע
.הלשממהו ,ןיחלוקב שמתשמה ,ןיחלוקה ןרצי ןיב ותקולחו

:לופכ אוה ןיחלוקב היקשה יבגל יוציפה ןורקיע לש ויוטיב
.ןיחלוקל רבעמב ךורכה ,םישדח םינקתימב ךרוצה ןיגב םיאלקחה יוציפ
יכרצ ,םילוביב הדירי ,םימה תוכיאב הדירי תובקעב םיירשפא םיקזנ ןיגב םייוציפ
.(ןלהל טוריפ האר) 'וכו ,תועקרק לש הפיטש

היקשהל רבעמב תוכורכה ,תויולע ןיגב יוציפל םיאכז םיאלקחה יכ ,תעבוק הדעווה
תא דבאמה םדא יכ ,אוה וז הדמע דוסיב ןויגיהה .םיריפש םימב םתרמהו ןיחלוקב
.יוציפל יאכז (ולש רוצייה יסכנב העיגפ ןיגב וא ,ותדובע םוקממ םירוטיפ בקע) ותסנכה

(1) גציימ לעפמ רובע הבשה תויולע תכרעה  .5 חול

יתשל תוקלחתמ ,םיינויניש ןיחלוקב היקשהל רבעמב תוכורכה ,תופסונה תויולעה
:הנשמ-תוצובק
הבשהה תולע
.התוחנ תוכיאב םימב היקשה ןיגב םיאלקחל םימרגנה ,םיקזנו תופסונ תויולע

הבשה תולע
םיבושיחה .גציימ לעפמ רובע 5 חולב תיטמכס הרוצב תגצומ הבשהה תולע תכרעה
הכלוהו מ"ק 5 לש קחרמל םוגיאל הכלוה ,הנשל ק"מלמ 5 לש םיכפש חפנל םיסחייתמ
לש תיתנשה הקופתהמ 40% הווהמ םוגיאה חפנ יכ ,חנוה .מ"ק 5 לש קחרמל תודשל
.לופיטה לעפמ

:תושיג יתשב וכרענ תולעה יבושיח
ןרקל השרפה סולפ עקשומה ןוהה לע תיביר ללוכה ,יתנש ןוה רזחה תולע לש בושיח .א
.(שודיח יכרצל ןרק) תרבוצ ןרקל וא ,התחפה
,תויתפוקתה וא ,תויתנשה תושרפהה תא קר תללוכה ,דבלב תרבוצ ןרק לש בושיח .ב
.ולש יאלבה תפוקת רמגב טקייבואה שודיחל ןרק רובצל ידכ תושורדה

םימ תרמה ךרוצל שרדנה ,םימה תקפסה תכרעמב שדח ביכרמ לכ יכ ,הרובס הדעווה
תולעה ,המאתהב .יוציפה ןורקיעל המאתהב קנעמב םיאלקחל ןתניי ,ןיחלוקב םיריפש
בושיחב .(ולש יאלבה תפוקת רמגב ןקתימה שודיחל) תרבוצה ןרקה יפל בשוחת יאלקחל
וליאו ,םוגיאל הכלוההו םוגיאה תולעב תרבוצ ןרק יפל םיאלקחה תא בייחל עצומ ליעלש
,החנה ךותמ ,ןוה רזחה לש האלמ תולעב םיאלקחה תא בייחל תודשל הקולחה יבגל
.םייקה דויצב שמתשהל ןתינש

םיררושה ,םיאנתל המאתהל םינתינ ל"נה גציימה הרקמה יבגל םייתמכסה םיבושיחה
.םוקמו םוקמ לכב

התוחנ תוכיאב םימב היקשה ןיגב םיקזנו תויולע
תכרעמב תורושקה ,תויולעל סחייתמ םיאלקחל םיקזנו תויולע תפסות לש ינשה ךבדנה
םיינושאר םיבוריק רדגב םה םיבושיחה .6 חולב ןלהל תוטרופמ ןה ;םילודיגהו היקשהה
.םיינרתנ םימו ןורוב יקזנ םיללוכ םניא םה .גציימ עצוממ בצמ ןיעכל םיסחייתמו

גציימה הרקמל סחייתהב ,ןיחלוקל הרמה ןיגב ,יאלקחל תופסונה תויולעה ,כ"הסב
:ןה ,ליעלש
.ק"מ/'גא 46 :הבשה תולע
.ק"מ/'גא 40 :םיקזנו תופסונ תויולע

(1) ןיחלוקב היקשהל רבעמ ןיגב םיאלקחל םיקזנו תויולע תפסות .6 חול

ןיחלוק רוחמיתל "ןינב ינבא"
רוחמית תויורשפאל "ןיינב ינבא" םיקפסמ ,םיפסונ םינותנ םע דחי ,ל"נה םינותנה
:1997 ביבא יריחמב ןלהל םיטרופמ ןיחלוק
.ק"מ/'גא 73 תואלקחל םימ ריחמ
.ק"מ/'גא 96 םיריפש םימ תקפסה תולע
.ק"מל/'גא 46 תרבוצ ןרק יפל ;ק"מ/'גא 65 ןוה רזחה יפל הבשה תולע
.ק"מ/'גא 73 תינושילש תוכיא תמרל גורדש תולע
.ק"מ/'גא 40 ןיחלוקל רבעמ ןיגב םיאלקחל םיקזנו תופסונ תויולע
.ק"מ/'גא 113 -ל 4 ןיב "ספאה תפולח" תולע

ןיחלוקה ריחמ תעיבקל םילוקיש
:םיכרדה שולשמ תחאב עבקיהל יושע ןיחלוקה ריחמ
יאנתו המכסהל םיעיגמ הלא םא .הביבסה יאלקחו ןיחלוקה ןרצי ןיב רישי ןתמו-אשמ
רושיאל תאז המכסה הכזת ,הביבסה תוכיא לע הרימשל םינוירטירקב םידמוע המכסהה
.(םימה תוביצנ) םיינוטלשה םימרוגה
לכ אל ןכש ,ןתמו-אשמה ילהנמל עייסל יושע הדעווה ח"ודב ןיחלוקה רוחמיתב ןוידה
םעטמ ןתמו-אשמה ילהנמלו םיאלקחל םיעודי םיינכט-ורגאהו םיינכטה םיטרפה
.ןיחלוקה ינרצי
ידי-לע בתכוי ריחמהש יוארה ןמ ,המכסהל םיעיגמ םניא ןתמו-אשמה יאשונ רשאכ
.םימה תוביצנ ךכל יארחאה ינוטלשה םרוגה
.םרוג ותוא י"ע ריחמה בתכוי ,יתלשממ-ירוביצ קפס י"ע םירצוימה ,ןיחלוק יבגל

:תוחפל ,םינוירטירק ינשב דומעל בייח ,בתכומה וא ,םכסומה ריחמה
ינבא"ב בשחתהב ,"ןגוה" וא ,"ריבס" תויהל ךירצ ריחמהש ,אוה ןושארה ןוירטירקה
.ליעל ונמנש ,"ןיינבה

תויהל תבייח היקשהל ןיחלוקה ינכרצו ןיחלוקה ינרצי ןיב ריחמה לע המכסהה
וא ,ןיחלוקה ינרצי לש יטסילופוגילוא וא ,יטסילופונומ חוכ לש תועפשהמ תררחושמ
.םיאלקחה לש תויונגראתה לש ינוספונומ

שוקיבה תא ,רשפאה לככ ,ןזאל בייח אוהש ,הז ןבומב "ליעי" תויהל ךירצ ריחמה ,ףסונב
.יפולח דעיל קוליסל ךרוצו םיפדוע תורצוויה עונמל ךכבו ,ןיחלוקה לש עציהה םע

לש םינוירטירקב דמועה ,ןיחלוקל םיוסמ סיסב ריחמ עבקייש ,העצה תנמתסמ ןאכמ
הטמ יפלכ הז ריחממ תויטס הנרשפאתתו ,(efficiency) "תוליעי"ו (fairness) "תונגוה"
שוקיבה ןיב ןוזיאה תא ,רשפאה לככ ,חיטבהל ידכ ,תאזו חטשב בצמה רואל ,הלעמו
.ןיחלוקל תוגרדמ רוחמת ץמאל ץלמומ ,תיפיצפס .ןותנ רוזיא לכב ןיחלוקה לש עציההו
רוחמת ."תוגרדמ"ל הקולח םע ןיחלוק תוסכמ הנעבקית ןיחלוקב רוסחמ לש הרקמב
.הגרדמ לכל הלוע ריחמ לש המגמב היהי תוגרדמה
םיריחמ תכרעמ תצלמומ יסיסבה ריחמל ףסונב ןיחלוק לש עציה ףדוע לש הרקמב
.שוקיבה תא ריבגהל המגמב ,תודרוי םיריחמ תוגרדמ םע ,םיילאיצנרפיד
םיילושב תוליעיה תרבגהל םרותו קוש-תלכלכ לש תכרעמל איבמ תוגרדמה רוחמת
לש בוליש אוה תוגרדמ רוחמת םע סיסב ריחמ לש בולישה .תואלקחל ןיחלוקה תאצקהב
תאצקה יבגל םויכ לבוקמש יפכ ,םיילושב קוש ןונגנמ לש טנמלא םע תידסומ האצקה
.םיריפש םימ

לש יסיסבה רוחמתל תויורשפא ,הז בלשב ,עיצהל הקדצהה יבגל תועדה וקלחנ הדעווב
עדימ זכרל ךרוצה שגדוה .תינורקעה השיגה תגצהב קפתסהל תורשפאה תמועל ןיחלוקה
םילעפומה ,םיאלקחה ןיבו ןיחלוקה ינרצי ןיב םייזוחה םירדסהה ןווגמ יבגל יריפמא
עצבל ךרוצ שי יכ ,הרובס הדעווה .תועצהה תא הז יריפמא עקר לע ססבל ידכ ,םויכ רבכ
לש תויורשפאה תא שיחמהל ךרוצ שיש ,רבס הדעווה ירבחמ קלח ,תאז םע .הזכ רקס
.שוביגה תניחבמ רסחב תוקול ןה םא םג ןיחלוק רוחמת

:ןהבש ,ןיחלוק רוחמת יבגל תויורשפא יתש ןלהל תוגצומ ,המאתהב
ק"מ/'גא
73

- 40
33

ק"מ/'גא
96

- 40
56
:'א הפולח
יאלקחל םיריפש םימ ריחמ
תופסונ תויולע תוחפ
(הבשה ללוכ אל) יאלקחל םיקזנו
יאלקחל ןיחלוק ריחמ הווש

:'ב הפולח
םיריפש םימ לש הקפסה תולע
םיקזנו תופסונ תויולע תוחפ
(הבשה ללוכ אל) יאלקחל
יאלקחל ןיחלוק ריחמ הווש
לע היונבה ,'א הפולחב :ףידע המ הלאשה הלוע תונושארה תופולחה יתש לש האוושהב
,תויטילופ תועפשה לגרל ל"נה ריחמב תוביצי-יא לש ששח ונשי ,םיריפש םימ ריחמ
.םי-ימ תלפתהב לחתוי רשאכ ,םיאלקחל ריחמה תעיבק אשונב רקיעבו
תויולע תונתשה לש הקימניד היהת ןאכ םג .םימ תקפסה תויולע לע תססבתמ 'ב הפולח
םימ תולעל היהת תוסחייתההש החנהב ,םלוא .הלפתהה תליחת רחאל רקיעבו ,הקפסה
.יטיא היהי םימה לש תורקייתהה ךילהת ,תעצוממ

תענמנ םייטילופהו םייתרבחה םילוקישה םיבר יאלקחל ןיחלוק ריחמ תעיבקבו ליאוה
.תפדעומ הפולח לע עיבצהלמ הדעווה

:רמאמה ירבחמ תודוא
.תובוחר ,תואלקחל הטלוקפה ,הלכלכל הקלחמה ,ל"ז ןורי ןד 'פורפ
.תובוחר ,תואלקחל הטלוקפה ,הלכלכל הקלחמה ,יבורח הואנ ר"ד
.תובוחר ,ןלכלכ ,ילאשימ דוד ר"ד

רחאמ 19.12.99 םויב םלשוה רמאמה ;16.12.99 -ב ןורי 'פורפ י"ע הנתינ האצרהה *
.25.12.99 -ב רטפנ אוה .דעומב ומוסרפב הבר תובישח הארש

23-19 * 2000 ראורבפ * 400 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ