ילבקמ תעידיל םימה קשמ לע תודבוע רפסמ
תוטלחה
ןורי ןד `פורפ :תאמ
.27-24 םידומע ,(2000 ראורבפ) ,400 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מספר עובדות על משק המים לידיעת מקבלי החלטות
תיצמת
הרקיעב תדעוימ ,הילע רבדל םיברמ הכש ,םימל הידיסבוסה .םימל הידיסבוסה
1999 תנשבו 1996-1994 םינשב .הדוהיב תויוזחאיהו םילשורי ,הירפירפ ירוזאל
.הלא םירוזאל םידעוימ ויה ,הידיסבוסה ללכמ ,84%-ל 79% -ןיב

רמו (תירבע הטסירבינוא) ולסכ באוי 'פורפ תאמ רמאמ .תואלקחל םימל הידיסבוסה
םימב הכימתה רועיש תא גיצה - (1999 ,יאמ ,הלכלכ ןועברב) (יאמצע ץעוי) לטנזור ידג
טרופמ חותינ .1997 תנשב ח"ש ןוילימ 331 לש םוכסב "תורוקמ" ילעפמ ידי לע תואלקחל
םידעוימ ויה 1997 תנשב תואלקחל םימב תוכימתה לש 83% יכ ,הלעמ םינותנה םתוא לש
.הברעו בגנ ,(ן"דפש) ישילשה וקה ,ןדריה תעקב ,ןלוגה ,ןופצה לובג - הירפירפ ילעפמל
ןרק תרגסמב ,םילוז םילעפממ םימ לע הייבגה זוזיקו הירפירפ ילעפמב תוכימתה רוסיח
.דבלב ח"ש ןוילימ 33 ךסב ,הירפירפ ילעפמ םניאש ,םילעפמל הידיסבוס םיריתומ ,ןוזיאה

הב ןיא תוילאפיצינומ תויושרל םימה לש רוחמתה תטיש .תינוריע הכירצל םימ ריחמ
ןמ תונהנ תוימוקמה תויושרה ,וזמ הרתי .תויושרה ידי לע םימב ןוכסיחל היבציטומ
תנש יבגל יקסבוזור-ןייטשקא תדובע) ינוריעה םימה קשממ תוחיוורמו םייקה בצמה
.(1989-90

לופיט ילעפממ ןיחלוקה תוכיא לש לטובמ אל רועיש .ןיחלוקב שומישה
ןיחלוקב שומישב תוריהז בייחמו הדורי תילארנימ תוכיאב אוה םיימוקמ/םיירוזא
ורבעי םיאלקחהש ידכ ,תפרוג הרוצב תואלקחל םיריפש םימ ריחמ תאלעה .היקשהב
.תנכוסמ ףא ילואו ,הנובנ תוינידמ הניא ,ןיחלוקב שומישל

.ריעל הקפסהל האוושהב - תואלקחל רתוי םיכומנ םיריפש םימ יריחמל הקדצה
ינייפאמ .םייאלקחו םיינוריע םינכרצ בלושמב םיתרשמ "תורוקמ" לש םימה ילעפמ בור
,הקדצה ןיא .םייאלקחה םינכרצה לש הלאמ םירומח םיינוריע םינכרצ לש שוקיבה
.ינוריע שוקיב ינייפאממ תועבונה ,תואצוהה לטנב ואשי םיאלקחהש

תלבקב הרזע לע "תורוקמ" תרבחמ לגנא ןיטרמל הנותנ בתוכה תדות) טוריפה ןלהל
(םירבסהו םינותנ

םימל הידיסבוסה .א
הרבחה לש םימ תקפסה ילעפמ לש תונוערגה - (1993) "תורוקמ םכסה" תמיתח זאמ
.הנידמה ביצקת ידי לע םיסוכמ
ללוכה ךסהו ,"תורוקמ" לש םימה ילעפמ לש תונוערגהו םיפדועה לכ ךס םיגצומ 1 חולב
.1999-ל תיזחתו 1996-1994 םינשב וטנ תונוערג לש

םינשב וטנ תונוערג לש ללוכה ךסהו "תורוקמ ילעפמ" לש תונוערגהו םיפדועה .1 חול
(םיפטוש םיריחמב ח"ש 'למ) -1999ל תיזחתו ,1996-1994

1999 (3
1996
1995
1994
הנש
237
144
122
139
(1 םיפדוע כ"הס
496
465
502
430
תונוערג כ"הס
(2

269

321

380

291
ללוכ כ"הס
וטנ תונוערג
.ביצקת ינותנ-1999 תנש ."תורוקמ" לש עוציב יחוויד ,96-1994 םינש :רוקמה

:תורעה
םינכרצל םימ תוריכממ תוסנכה ףדוע םהב היהש ,םילעפמב םיפדועה לכ םוכיס .1
.הלשממה םע "תורוקמ םכסה" יפל ,תורכומ תואצוה לעמ ,םירחא םילעפמל תורבעהו

יפל תורכומ תואצוהל סחייתהב ,ןוערג םהב היהש ,םילעפמה לכב תונוערגה לש םוכיס .2
."תורוקמ םכסה"

ןיחלוק ילעפמ וללכנ אל םימוכסב .1998 לש עוציבה תא םיפקשמה ,תיזחת ינותנ .3
.הלפתהו

יוסיכל "תורוקמ" תרבחל םישרדנה הכימתה ימוכס תא הגיצמ 1 חולב הנורחאה הרושה
.היתונוערג
"תורוקמ" ילעפמ לכב תונוערגה ללכ לש םימוכסה םימושר 1 חול לש תישילשה הרושב
."תורוקמ" םכסה יפל תורכומ תואצוהל סחייתהב (ןוערג םהב היהש)

1999 תנשל תיזחתו 1996-1994 םינשב "תורוקמ" ילעפמב תונוערג .2 חול
הנש
הקפסה ירוזא
לעפמה םש
1999
1996
1995
1994

םילעפמ - 'א הצובק
םירוזאל םימ יקפסמ
םיפדעומ
103
92
112
108
לעפמה םשכ
בגנ
85
74
59
58
לעפמה םשכ
הברע
85
72
72
51
בגנ ,רושבה
ישילשה וקה
43
30
33
30
,לילגה ירה
חרזמ
ןופצ לובג
21
33
31
27
לעפמה םשכ
ןלוגה תמר
18
26
23
28
םילשורי
הבאוש
28
27
26
22
לעפמה םשכ
ןדריה תעקב
34
21
29
24
לעפמה םשכ
הדוהיב תויוזחאיה
-
6
14
8
(1)
(1) םינוש
417
381
399
356

הצובק תונוערג כ"הס


79

84

103

75


םילעפמ - 'ב הצובק
םירחא
ב הצובק תונוערג כ"הס
(2)
496
465
502
431

תונוערג לש ללוכ ה"ס
84
82
79
83

,ה"סב 'א הצובק רועיש
%
:רוקמה
(םילגועמ אל םירפסמל סחייתהב) "תורוקמ" יחוויד יפל - 1996-1994 םינש
.1998 יעוציב לע ססובמה ,1999 ביצקת יפל - 1999 תנש תיזחת

:תורעה
;1995 תנשב הבשה ן"דפש לעפמבו לואתשאב ,ןורמושב תויוזחאיה ללוכ - םינוש (1)

:תוצובק יתשל םיקלוחמ םילעפמה ;תונוערג םע "תורוקמ" ילעפמל סחייתמ 2 חול
םילשורי ,הירפירפ ילעפמ - םיפדעומ םירוזאל םימ םיקפסמה םילעפמ - 'א הצובק
םירוזאל םימ םיקפסמה ,םילעפמ - 'ב הצובק ילעפמו ;ןורמושו הדוהיב תויוזחאיהו
.םיפדעומ םניאש

,רפסה ירוזאל םימ םיקפסמה ,'א הצובק ילעפמ לש תונוערגה כ"הס ,2 חולב גצומש יפכ
תרבח ידי לע םימ תקפסה לש תונוערגה ללכמ 80% לעמ םיווהמ ,תויוזחאיהו םילשורי
םילוז ,םירחא "תורוקמ" ילעפממ םיפדוע (1) :ידי לע םיסכתמ הלא תונוערג ."תורוקמ"
.הלשממ תכימת (2) -ו ;ץראה זכרמ ירוזאל רקיעב םימ םיקפסמה ,רתוי

"תורוקמ" תרבח ידי לע םימ תקפסה תונוערג לש (84%79% ןיב) 80% לעמ ,םוכיסב
.הדוהיב תויוזחאיהו םילשורי ,הירפירפ ירוזא םיתרשמה ,םילעפמב םרוקמ


תואלקחל םימל הידיסבוסה .ב
- לטנזור ידג רמו ,תירבעה הטיסרבינואהמ ,ולסכ באוי 'פורפ ומסרפ 1999 יאמ שדוחב
ח"ש ןוילימ 331 לש םוכסב תואלקחל םימב הכימתה תא וגיצה ובו רמאמ ,יאמצע ץעוי
ינותנ לע וכמתסה םירבחמה .(155-106 'מע ,1999 יאמ ,הלכלכל ןועבירה) 1997 תנשל
םירבחמה יבושיח יפל .1996 תנשב עוציב לע ורקיעב ססובמה ,1997 ביצקתמ "תורוקמ"
,1997 ביצקת תא םאותה ,תואלקחל םיריפש םימל עצוממה םולשתה ,ל"נה רמאמה לש
,לעופב .ק"מ/'גא 117 - תיבה יקשמו ;ק"מ/'גא 87 היישעתל ריחמה ;ק"מ/'גא 53 אוה
לוצינ תדימל ,המאתהב ,לעפמל לעפממו ןכרצל ןכרצמ הנתשמ תואלקחל םימה ריחמ
ןוידב םיסחייתמ ונא ,דיחא סיסב לע רומשל תנמ לע .תוגרדמ ףירעתו םימה תסכמ
.לטנזור-ולסכ יפ לע ,עצוממה ריחמל ןלהלש

םלוש רשא ,םיריפשה םימה ריחמ יבגל ,בושיחה ותואו םינותנה םתוא לש טרופמ חותינ
.3 חולב תוגצומה ,תואבה תודבועה תא הלעמ ,םיאלקחה ידי לע

1997 תנשב תואלקחל םימב תוכימתה בושיח .3 חול
כ"הס
הכימתה
ח"שלמ
הכימת
ק"מ/ח"ש
לעפמה םש
331

ה"ס ,םילעפמה לכ

25

0.76
הירפירפ ילעפמ ,הזמ
ןופצה לובג
30
1.25
ןלוגה
30
1.09
ןדריה תעקב
79
0.66
(ן"דפש) ישילשה וקה
57
0.72
בגנ
54
1.47
הברע
275

הירפירפ ילעפמב כ"הס
83

כ"הסב הירפירפ ילעפמ רועיש
%

םיקתעומ ,הירפירפ ילעפמב כ"הסהו ןלוגה תמר ינותנ טעמל ,םירפסמה לכ :רוקמה
.(1999 ,הלכלכל ןועברה) לטנזורו ולסכמ

ודעונ תואלקחל םימב הכימתה רועישמ 83% 1997 תנשב יכ ,הלעמ 3 חולב ןויע
.הירפירפ ירוזאל

ליבומ הז וקש ,דבלב וז אל :דחוימ דמעמ שי 3 חולב לולכה ,(ן"דפש) ישילשה וקה לעפמל
בגנל םילבומ ישילשה וקה יממ 95%-כ) ןד שוג לש םירהוטמה םיכפשה ימ תא בגנל
ןיחלוקה קוליסב ,הביבסה תוכיא תרימשב דיקפת םג אלממ אוה ;(ןולקשא רוזאל רתיהו
.הביבסל תיתודידי הרוצב

םילוז םימ יקיפמ לע ולטוה רשא ,םילטיהה תא ןובשחב איבהל שי ,ליעל רומאל ףסונ
היה 1996 תנשב םילוז םימ יקיפמ לע םיליטיהה כ"הס .םימ ימדל ןוזיאה ןרק תרגסמב
םיקנעמה ,תאז דגנכ .תואלקח לע םילטיה ויה ח"ש ןוילימ 27,הזמ .ח"ש ןוילימ 68
דעוי ולוכ הז םוכסש ,חיננ טושיפ םשל .ח"ש ןוילימ 4 ויה םימ ילעפמל ןוזיאה ןרקמ
23-ב תמכתסמ 1996 תנשב ןוזיאה ןרקל תואלקחהמ וטנ הייבגה - המאתהבו ,תואלקחל
.ח"ש ןוילימ

:ןמקלדכ ,אופיא ,איה תואלקחל םימל הידיסבוסה תנומת

ח"ש ןוילימב םימל הידיסבוס ה"ס
(לטנזור-ולסכ יפל) 331 תואלקחל
  םימ לע םילטיה תוחפ
- 23 (ןוזיא ןרק) תואלקחל
308 םילטיה יוכינב הידיסבוס ה"סז
  תואלקחל םימל הידיסבוס הזמ
- 275 הירפירפ ילעפמב
  םימל הידיסבוס תרתי
33 םירחא םילעפמב תואלקחל

ח"ש ןוילימ 33 איה ,הירפירפ ילעפמ םניאש ,םילעפמל תואלקחל םימל הידיסבוסה ,ךכ
.דבלב


תינוריע הכירצל םימה ריחמ .ג
.תואלקחל םימה יריחמב םידקמתמ םימה רוחמת תוינידמב תומרופרה יעיצמ
לח הסכמהמ 50% לע רשאכ ,תוגרדמ רוחמתל םיפופכ םיריפשה םימה יריחמ ,תואלקחב
,הובג ריחמ לח - םירתונה 20% לעו ,ינוניב ריחמ - הסכמהמ םיפסונ 30% לע ,ךומנ ריחמ
דעוימ הסכמה לש םינושארה 50% לע ךומנה ריחמה ;הכירצה תא ןיטקהל דעוימה
לש הלעפה םע תואלקחב הכימת תבלשמ תוגרדמה רוחמת תטיש .תואלקחב ךומתל
תחא ;יונישל םינתינ וז רוחמת תטיש לש םיטרפה .הסכמה ילושב קושה ןונגנמ
ןוכסיחה תמגמ תא קזחל ידכ הנורחאה הגרדמה ריחמ תא תולעהל איה תויורשפאה
.תורחא תויורשפא םג שי .הכירצב

םג ןיאו ,"תורוקמ" ידי לע ריעל םימ תריכמב תוגרדמ רוחמת ןיא ינוריעה שומישה יבגל
- םימה תומכ לכ לע דיחא ריחמ תמלשמ תילאפיצינומה/תינוריעה תושרה .הסכמ תלבגה
ומליש תיבה יקשמ ,תאז תמועל .1999 תנשב ק"מ/ח"ש 1.36 ;1997 תנשב ק"מ/ח"ש 1.17
5.45,תיסיסבה תומכה לע ק"מ/ח"ש 3.75 ,גרדומ ףירעת יפ לע ,1999 תישארב
.בויב תרגא םימלשמ םיינוריעה םינכרצה ,ףסונב .תפסונה תומכה לע ק"מ/ח"ש

תושרל ,םימב ךוסחל היצביטומל איבמ םייתיבה םינכרצל תוגרדמה רוחמתש ,דועב
ןוניג ,תחפ םוצמצ) ינוריעה םימה קשמב ךוסחל וזכ היצביטומ ןיא המצע תילאפיצינומה
הריתומ דועו תויולעה תא ,םירקמה בורב ,הסכמ םימ דעב םימולשת תייבג .(ירוביצ
.חוור

,חותינב אצמנ ,ןליא רב תטיסרבינואמ יקסבוזור ר"דו ןייטשקא המלש 'פורפ לש הדובעב
וחיוורה תוילאפיצינומה תויושרה לש םימה יקשמ יכ ,1990/1989 תנשל סחייתהש
םיחוורה ויה ,תורחבנ םירעב .תויולעה לכמ ,עצוממב ,26%-כ םהלש םימה יקשממ
:ןמקלדכ
169% - םי תב
135% - הילצרה
80% - הננער
44% - ביבא לת
23% - דודשא
.6% - הלמר


ןיחלוקב שומישה .ד
םילעפמה דחא אוה - ישילשה וקה/ן"דפשה - בגנל ןד שוג לש םיכפשה קוליס לעפמ
,ןיחלוקב שומישל ,ךדיאמ .םינורחאה םירושעב םימה קשמב ומקוה רשא ,םיחלצומה
םוקמ שי ,םיכפשב לופיט לש םיימוקמה וא םיירוזאה םילעפמהמ קלח ידי לע םיקפומה
םעטמ הדעווה לש ןובשחו ןידב .תוינידמה יעבוק לש ןהו םיאלקחה לש ןה ,תוריהזל
לש רקס תואצות תוטטוצמ (1999 ,יאמ) תואלקחב ןיחלוקב היקשה לע םימה תוביצנ
םישמשמה ,ןיחלוק ירגאמ 95 יבגל ,עבטה תורומש תושרו הביבסה תוכיאל דרשמה
תוכיא יכ ,ךכ לע תועיבצמ תואצותה .ק"מלמ 52 לש ללוכ יביטקפא חפנב היקשהל
יכ ,הלעמ רקסה .הבר תוריהז תבייחמ ,םהלש ילארנימה בכרהה תניחבמ ,ןיחלוקה
ףאו תילובג המרב איה םידירולכה תלוכת ,ומגדנש ןיחלוקה לש ללוכה חפנהמ 56%
הווהמ ןורובה תמר ןיחלוקה לש ללוכה חפנהמ 44%-ב וליאו ,םישיגר םילודיגל תנכוסמ
ההובג ןרתנ תלוכת לע עיבצמ ,(1997 ,הדשה תוריש רקס) רחא רוקמ .םילודיגל ןוכיס
.עקרקל קזנ םורגל היושעה המרב ,םיכפשב לופיטה ילעפממ קלחב

םילעפמב םאצומש ןיחלוקב שומישב תוריהזב ךרוצה הלוע ל"נה הדעווה תוצלמהמ
ןיא ,היקשהל ןיחלוקה לש תוכיאה תויעב תא רותפל ילבמ .םיימוקמ וא ,םיירוזא
םימ תרמה לש ךילהתה .ןיחלוקב תפרוג היקשהל רבעמ לע יעמשמ דח ןפואב ץילמהל
.הריהזו הנובנ הרוצב עצבתהל ךירצ אוה ךא ,ענמנ יתלב אוה ןיחלוקל םיריפש

שומישל ורבעי םיאלקחהש ידכ ,תפרוג הרוצב תואלקחל םיריפש םימ ריחמ תאלעה
.הנובנ תוינידמ הניא ,ןיחלוקב


האוושהב תואלקחל רתוי םיכומנ םיריפש םימ יריחמל הקדצה שיה .ה
?ריעל הקפסהל
ינייפאמ .םיאלקחו םיינוריע םינכרצ בלושמב םיתרשמ "תורוקמ" לש םימה ילעפמ בור
.4 חולב תוארל ןתינש יפכ ,םינוש םה הלא תוצובק יתש לש שוקיבה

תואלקחו תיתיב הכירצל םימל שוקיב ינייפאמ .4 חול
תואלקח
תיתיב הכירצ
םינייפאמ

הכומנ-תינוניב

ההובג
חווטב הקפסה תונימא
(תיתנש-בר) ךורא

הכומנ

ההובג
רצק חווטב הקפסה תונימא
(תועש ,םימי ינפ לע)
הכומנ
ההובג
םימ תוכיא

הובג

ךומנ
שוקיב/איש שוקיב סחי
עצוממ
(םישדוח ינפ לע)

ךומנ

הובג
שוקיב/איש שוקיב סחי
עצוממ
(םוי תועש ינפ לע)


ינייפאמל האוושהב ,םירימחמ םניה תינוריע הכירצל שוקיבה ינייפאמ 4, חולב גצומכ
םה ,םייאלקחו םייתיב םינכרצ בלושמב םיתרשמ םילעפמהש ןוויכמ .יאלקחה שוקיבה
םימ תואלקחה תלבקמ םירקמה בורב ,ךכ .םירימחמה םישוקיבה תא אלמל םיבייח
הז .תואלקחה ידי לע םישורד םניאש שוקיב ינייפאמ םימאותה ,םילעפממ םיריפש
הדובעב ךרוצ שי ;תואלקחל םיריפש םימל רתוי םיכומנ םיריחמ ,ןורקיעב ,קידצמ
.םייתומכ םיללכ עובקל ידכ תטרופמ

:רמאמה רבחמ תודוא
הטלוקפב) תיאלקח הלכלכל הקלחמה ,תירבעה הטיסרבינואה ,ל"ז ןורי ןד 'פורפ
.(תואלקחל

27-24 * 2000ראורבפ * 400 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ