התושממתהו תינכתה - "קמעה ירע"
רפוס רירפצ :תאמ
.45-34 םידומע ,(2000 ראורבפ) ,400 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

"ערי העמק" - התכנית והתממשותה
  :רמאמה יקלח
אובמ
עקר
תינכותה תונורקע
תינכותה םושיי
םוכיס


אובמ
1992 תנשב "םימ יגלפ" ידי לע הגצוה םיכפש קוליסלו לופיטל "קמעה ירע" תינכת
היקשה לש ןורתיה לוצינו םיכפש תמירז בקע םוהיזה תייעב ןורתפל הנוש הייאר העיצהו
.םיחלוקב

םיבושי לש ןטק רפסמו ,ויכפשב לפטמה ,םיכפש םרות לש םיינטרפה תונורתפה םוקמב
עונמל ידכ לאערזי קמעל ללוכ ירוזא ןורתפ עצוה ,םיחלוקב היקשה םיעצבמה ,םייאלקח
לש לודג רפסמב םיחלוקב םילודיג תוקשהלו ,אוהש רוקמ לכמ םילחנב םיכפש תמירז
אצמיי םא הנשמ הז ןיאש ,אוה תינכותה ירוחאמ דמעש ןורקיעה .םייאלקח םיבושי
אלו תויה םילחנה תא םהזל וכישמי םירחא םא םיכפש ימרות רפסממ םוהיזל ןורתפ
.ןורתפ םהל אצמנ

ירוזא לעפמ .םיכפש קוליסלו לופיטל ירוזא לעפמל הנוש תוסחייתה הגיצה תינכותה
.םיחלוקב לופיט ןקתימ תמקהל םיכפש ימרות רפסמ לש תודגאתה הווהמ "יסאלק"
הווהמה ,תינכותה לש ןנכתמהו םזיה ,"םימ יגלפ" ,ירוזא ףוג םייק "קמעה ירע" תינכותב
לדגמ ,תיליע תרצנ ,תרצנ :םיבושייהו םירעה) ,םיכפשה ימרות ןיב "תרשקמ הילוח"
םיווהמה ,לאערזי קמע יבושי לש דואמ לודג רפסמ ןיבל ,(םענקי ,ןועבט ,ישי תמר ,קמעה
תא לרטנל ךרוצ היה תינכותה תא עצבל ידכ .םיחלוקב היקשה יחטשל לאיצנטופ
לופיט תונורקע עיצהלו ,םיאלקחה ןיבל (םירעה) םיכפשה ימרות ןיב תיעבטה תונדשחה
םילוז ויהי םינקתימה ,("20/30") םעה תואירב תונקתב ודמעי םיחלוקהש ךכ ,םיכפשב
המקהל ךומנ ריחמ .ךומנ ריחמב היקשהל םינימז ויהי םיחלוקהו ,לועפתבו המקהב
ריעה לש םולשתו ןקתימה תמקהל יוכיסה תא דואמ לידגמ רוהיט ןוכמ לש לועפתלו
.םיילכלכ םיישק םע תוצעומבו םירעב םג לועפתל

יוכיסה תא דואמ הלידגמ ךומנ ריחמבו היקשהל םירהוטמ םיחלוק לש ההובג תונימז
.תואלקחב רבשמ לש םירקמב םג םיחלוק לש לוצינל

דומעה שארל הרזח


עקר
חטש יאנת ויה ,"קמעה ירע" תא ןנכתלו םוזיל "םימ יגלפ"ב טלחוהשכ ,1992 תנשב
:ןמקלדכ
היצטיוורגב םיכפש תומירזמו ההובג היפרגופוטב תויונב לאערזי קמע ביבס םירעה .1
םירעה לש תויובייחתה ,וסרק 60 -ה תונשב ומקוהש םינקתימ .לאערזי קמע ןוויכל
היקשהל םירגאמל ומרז םיימלוג םיכפשו ,ומיוק אל ומתחנש םיזוח תרגסמב םיאלקחהו
.םילחנבו

לת ירגאמל וסנכנו הכירב ךרד ורבע ,םישדע-לת רוזיאל ומרז תיליע תרצנו תרצנ יכפש
אושנ אלל ויה לחנבו םירגאמב חירה ידרטמ .ערזמ לחנל םבורבו ,ערזמו םישדע
.םתואירב תא ונכיסש ,םיכפשב ושמתשה םיאלקחהו

רגאמב חירה ידרטמ .היקשהל ונממו רגינג רגאמ לא לופיט אלל ומרז קמעה לדגמ יכפש
.םישק ויה היקשהה חטשבו

,הירופלבו דירש ירגאמל םרזוה םקלח .סמועב דמע אלש ןקתימל ומרז הלופע יכפש
.םישדע לחנב ומרז םבורו ,הלופע יאלקח לש רישי שומישל םקלח

.תיזכרמ בויב תכרעמ התיה אל דוע ישי תמרב

הקוזחת רסוחמ ולבסו סמועב ודמע אלש ,תוכירב ךרד ורבע ןועבטו םענקי יכפש
.ןושיקל םרזוה םבורו םענקי ירגאמב וטלקנ םיכפשהמ קלח .טלחומ

.ק"מלמ 15.0 -ל לודיג לאיצנטופ םע ,ק"מלמ 6.4 לש תומכב םיכפש ומירזה הלא םירע

םירגאמ לש דואמ לודג רפסמ 70 -ה תונשב ומיקה לאערזי קמעב םייאלקחה םיבושיה .2
ףולחב .יעקרק תת זקנ ימו תויואג ימ תסיפתל ,דחא לכ ,ק"מ ףלא 400 דע 300 חפנב
ימו תואיצמה תא המאת אל רגנ תויומכל תבשוחמה הקיטסיטטסהש ,רבתסה םינשה
תותשרו היקשהל הביאש תוכרעמ םע םירגאמהש ,בצמ רצונ .ההובג תוחילמב ויה זקנה
.רתויב ליעי אלו טעומ לוצינב ויה היקשה

,ק"מלמ 11.2 לש ללוכ חפנב םירגאמ 29 ורתוא "קמעה ירע" תינכות תרגסמב
.ק"מלמ 12.6 חפנב םירהוטמ םיחלוק תטילק םירשפאמה

דומעה שארל הרזח


תינכותה תונורקע
םירגאמ לש יאצמו קמעל םיכפש תמירז לש ,וטרופש יפכ ,חטשב םיאנתה ינש ךותמ
:ןמקלדכ ,םיחנמ םיווק םע ,"קמעה ירע" תינכות הרצונ

ולפוטי לאערזי קמע םוחתב םיבושיהו לאערזי קמע ביבס םירעה לש םיכפשה לכ .1
.םילחנב המרזהה קספותו םיבושיה ירגאמב וטלקייו

רוניצ ןקתוי ,הנשה לש תונוש תופוקתב ,רוזיאל רוזיאמ םיחלוק יפדוע תמרזה ךרוצל .2
םירזי הז רוניצ .םירגאמה לכ לא םיכפשב לופיטל םינקתימה לכ תא רבחיש ,ירוזא
תוינכתל םאתהבו (עציה) לעופב םיחלוקה תומכל םאתהב םינוש םינוויכב םיחלוק
.(שוקיב) םיבושיה לש תויאלקחה

,לעופב תומכה רשאמ רתוי הלודג תומכב םיחלוק טולקל םילגוסמה ,םירגאמ רבחל שי .3
.הביבסה לש םוהיזו םילחנל םיחלוק תשילג היהת אל הרקמ לכבש ידכ

שומישל ףרוחב םיחלוקה םוגיאל ןה ושמשי םייאלקחה םיקשמה לש םירגאמה .4
תונקתב תשרדנה תוכיאל םאיבהל ידכ ,םיחלוקב לופיטהמ קלחכ םג ךא ,ץיקב היקשהל
'פורפ תושארב ןוינכטב עצובש ,רקחמ תובקעב עבקנ הז ןורקיע .("20/30") םעה תואירב
לופיט יעצמאכ רגאמ לש ויתולוגס תא שיגדהש ,וקינאוח ולסרמ ר"דו ףלש הילדג
רגאמל הסינכב םיחלוק תוכיא לע דיפקהל שי רגאמב לופיט תמלשה םשייל ידכ .םיכפשב
.היקשהל םלוצינ ינפל םיחלוקה לש הייהש ןמז רשפאיש ,ולש ןוכנ לועפתו

,רגאמהמ האיציב םיחלוקה תוכיא יוזיחל יריפמא יטמתמ לדומ חתופ רקחמל ךשמהב
.'וכו הייהש ןמז ,הסינכב םיחלוקה תוכיא ומכ ,םיבר םינותנ יפ לע

םתטילק רשפאל ידכ תשרדנה המרל םיכפשה תא ואיבי םיכפשב לופיטל םינקתימה .5
דע ל"גמ 60 לש ב"חצ זוכירב רגאמל םיחלוק תסינכ ,יטמתמה לדומה יפ לע .םירגאמב
םג רשפאתו ,סמוע בקע חיר ידרטמ אלל רגאמה לש דואמ ליעי לועפת תרשפאמ ל"גמ 100
םיללוכה ,םיכפשב לופיט ינקתימ ועצוה ,תאז רואל .תונקתב םידמועה םיחלוקב היקשה
ךומנ הלא םינקתימ תמקהל ריחמה .רוויא תוכירבו תויבוראנא עוקיש תוכירב
.לועפתה תויולע יבגל ל"נכו יסאלק "יביסנטניא" ןקתימ לש ריחמהמ תיתועמשמ

םיביכר 2 ללוכ ,תכרעמה לכ לועפתל תיארחא היהת ,ירוזא ףוגכ ,"םימ יגלפ" .6
:םיירקיע

רשפאת ןכא םיחלוקה תוכיאש ידכ ,םיכפשב לופיטל םינקתימה לש לועפתו הקוזחת
םילולע דחא ןקתימ לש םיעורג לועפתו הקוזחת .לופיט ךשמהל םירגאמב הטילק
ליעפיו קזחתיש ,דחא ירוזא ףוגל הבר תובישח הנשי ןכלו ,הלוכ תכרעמה תא לישכהל
.םינקתימה לכ תא
תמלשהל םיחלוקל םיאתמ הייהש ןמז רשפאל ידכ ,םיקשמה ירגאמל המרזהה לוהינ
לכ תעצובמ המרזהה לוהינ ךרוצל .םינוש םירוזאב רוסחמ וא ףדוע עונמל ידכו לופיטה
תבשחתמו ןקתימ לכמ םיחלוקה תויומכב תבשחתמה ,שדוח לכל המרזה תינכות הנש
.םיקשמה לש היקשהה תוינכתב

.הילע לטומה תא עצבל ,תיטפשמ הניחבמ ,תביוחמ היהת תכרעמה לכ .7
.לועפתהו הקוזחתה רובע םלשלו תוכרעמה תא םיקהל תיטפשמ תוביוחמ םירעה
תינכות יפ לעו תורדגומ תויומכב םיחלוקה תא טולקל תיטפשמ םיביוחמ םיקשמה
."םימ יגלפ" לש המרזהה
ידכ תומרזההו הקוזחתה ,לועפתה תאו המקהה תא להנל תיטפשמ תביוחמ "םימ יגלפ"
.תונקתב תשרדנה המרל םיחלוקה תא איבהל

לש םיעוציבל תוכיא תרקבכ םיחלוקו םיכפש תוקידב לש דואמ הלודג תומכב ךרוצ שי .8
רשפאל ידכ ,"םימ יגלפ" לש םיחלוק תוקידבל הדבעמ המקוה הז ךרוצל .תוכרעמה
.םיביצקתב הגירח אלל תובר תוקידב עוציב

דומעה שארל הרזח


תינכותה םושיי
יללכ .א
תרצנ יכפשב לופיטל ןושארה ןקתימה לש ותיינב םע ,1994 תנשב לחה תינכותה םושיי
.םישדע-לת תומדאב תיליע תרצנו

השלב") ריעה ןנכתמ ידי לע ןנכות הממיב ק"מ 13,000 -כ לש םיכפש תומכל ןקתימה
.חוקיפבו לוהינב ,"םימ יגלפ" ףותישב ,("ןולי

םישדע לתב לופיטה ןקתיממ ירוזאה םיחלוקה רוניצ לש ותנקתה הלחה 1996 תנשב
לדגמ לש לופיטה ינקתימ ומקוה 1996 תנשב .קמעה לדגמ רוהיט ןוכמ דע ברעמ ןוויכל
.ןועבט-םענקי לש לופיטה ןקתימ לש ותמקה המלשוה 1997 תנשבו ,ישי תמרו קמעה

םייתסהל יופצו ,1997 תנשב לחה החרזמ ןועבט םענקי ןוויכמ םג ןקתוה ירוזאה רוניצה
.2000 תנשב

וטקלנו לופיט ןקתימ ךרד םיכפשה לכ ורבע 1997 תנשב לחה - 1993 תנשב בצמה תמועל
לא םיחלוקהמ קלח ושלג ,2000 תנשב קר םלשויש ,ירוזא רוניצ רסוחמ .םירגאמב
.םירגאמב הייהש רחאל ,"20/30" לש תרפושמ תוכיאב ךא ,םילחנה

םיכפש תומכ .ב

לעופב תודדמנ ןהש יפכ ,לופיטה ינקתימל הסינכב םיכפשה תויומכ .1 'סמ הלבט

(ק"מ) תיתנש םיכפש תומכ
(ק"מ) הממיב םיכפש תומכ
לופיט ןקתימ

4,380,000

12,000
םישדע לת
(תיליע תרצנ ,תרצנ)
2,350,000
7,300
קמעה לדגמ
425,000
1,100
ישי תמר
1,690,000
4,600
ןועבט ,םענקי
8,845,000
25,000
כ"הס

לש ןכתה ינותנמ הנטק ןיידע ךא ,2000 תנשל יוזחהמ ההובג םישדע לתב תומכה
.ןקתימה
.וירעש תא רגס "קמעה ירפ" לעפמש םושמ ,יוזחהמ הכומנ קמעה לדגמב תומכה
.ןונכתה ינותנ יפ לע ןה ןועבט-םענקיבו ישי תמרב תויומכה

ימ תסינכ לע עיבצמו ,םישבי םימי ןיבל םשג ימי ןיב לודג אוה תימויה הקיפסב יונישה
.םירחא םיבושיב םג םייק ךא ,תרצנב דואמ טלוב יונישה .תכרעמל םשג

:תוירשפא תולקת לע םיעיבצמ הסינכב םיכפשה תומכב םייטסרד םייוניש
.ישאר ףסאמ וקב ץוציפ וא המיתס הקיפסב הדירי
תפיטש או/ו ,"יטאריפ" םיכפש םרות וא/ו ,תפסונ הנוכש לש תורבחתה הקיפסב היילע
.רצק ןמזל הלוע הקיפסה םא םילעפמב תכורעמ

תויולע
תמרזהל ירוזא רוניצו םיכפשב לופיטל םינקתימ ועצוב "קמעה ירע" תינכות תרגסמב
.םירגאמל םיחלוק

.הנשב ק"מ 3.6 לש םיכפש תומכל םקוה ,המגודכ ,קמעה לדגמ ןקתימ
.ח"שלמ 5.4-ל העיגה הרקבו למשח תכרעמו רוויא דויצ ,תרנצ ,רפע תודובע ללוכ ןקתימה תולע
.ח"שלמ 3.0 -ל העיגה ירוזאה רוניצה תולע
.ח"שלמ 8.4 תויולע כ"הס

.0.80 = 5% תיבירב ,הנש 20 ךשמב רזחה יפל ,ןוה רזחה םדקמ
.הנשל ח"ש 672,000


:ןוה רזחה

.'גא 18.7


:ק"מל ןוה רזחה

.'גא 20.0


:היגרנא תולע
.(לעופב תונובשח םולשת יפ לע)

.'גא 11.0


:הקוזחת תולע
.(לעופב ישדוח םולשת יפ לע)

.'גא 31.1


:לועפת תואצוה כ"הס

.'גא 49.7


,תואצוה כ"הס
:ןוה רזחה ללוכ

םיימלוג םיכפש תוכיא .ד
.לעופב םיכפשה רוטינ לש םינותנ סיסב לע ומקוה םיכפשב לופיטה ינקתימ בור
.היישעת יכפשל רקס םג עצוב םענקיבו קמעה לדגמב

.םייעובש לכ םיכפש לש רוטינ עצובמ ,לופיטה ןקתימ תמקה רחאל ,לעופב
.יטמוטוא םגוד תועצמאב תרבטצמ המיגד - םיימלוג םיכפש
.תיארקא המיגד - עוקיש ירחא םיכפש
.תיארקא המיגד - רוויא ירחא םיחלוק

םאתהבו הממיה תועשל םאתהב תיטסרד הרוצב הנתשמ םיימלוגה םיכפשה תוכיא
ל"גמ 1,100 -ל עיגהל לוכי קמעה לדגמ רוהיט ןוכמב ב"חצה זוכיר .עובשה ימיל
.םומינימב ל"גמ 400 דע תדרלו ,םומיסכמב

יזכרמ דיקפת שי ,םימי 3 דע 2 לש היהשה ןמז םע ,תויבוראנאה עוקישה תוכירבל
םייוניש תלעב תוכיאב םה עוקישה תוכירבמ האיציב םיכפשה .וללה םיכרעה "ץוהיגב"
.הברהב םינטק

םיחלוקה רגאמ לא ןקתימהמ האיציב םיחלוק תוכיא .ה
.תויבוראנא עוקיש תוכירב לא םיימלוגה םיכפשה םימרוז ,רומאכ

לועפתב - תולגוסמ ,והשלכ יגולונכט יעצמא אללו "תוטושפ" ןתויה תורמל ,הלא תוכירב
.ב"חצהמ 50% -כו םיפחרמה םיקצומהמ 70% -כ קיחרהל - ןוכנ

לועפתב תועט לש הרקמ לכב םישק חיר ידרטמ ומרגיש ,תוכירבב תולקתה הלא ,ךדיאמ
:המקהב וא/ו
ל"נכ .םינוכנ םימורבו ןוכנה םוקימב תויהל םיכירצ הכירבל םיכפשה תסינכל תורוניצה *
.תוכירבהמ םיכפשה תאיצי יבגל
.םיילוארדיה םירצק אלל ,האלמ הנכוב תמירזב תלעופ הכירבהש ,אדוול שי *
היהי הכירבה לע סמועהש ידכ ,םיכפשה תומכל םיאתמה ,תוכירב רפסמ ליעפהל שי *
.(םישק םידרטמ םרוג ידימ ךומנ סמוע םג) ןוכנ
הנייהתש יוצרו ,הכירב לכל םיכפש םירזהל תורשפא לע דיפקהל שי הנוכנ הלעפה ךרוצל
.לועפת תושימג רשפאל ידכ םינוש םילדגב תוכירב
םיכפשה תוכיאב תרכינ הערהו תובכש ךופיה שחרתהל לולע ביבאהו ויתסה תונועב *
הכירבל םיכפשה םירזהל הלא תונועבו ,דעומ דועבמ ךכל ךרעיהל יוצר .האיציב
.תיברזר הכירבכ הרומשה

םינושה םינקתימב םידדמנה םיכרעה .2 'סמ הלבט

(ל"גמ) םיפחרמ םיקצומ זוכיר
(ל"גמ) ב"חצ זוכיר
ןקתימה
םומינימ
םומיסכמ
םומינימ
םומיסכמ

440
1,050
360
510
םישדע-לת
200
750
400
1,000
קמעה לדגמ
250
700
300
1,100
ישי תמר
300
500
250
600
ןועבט-םענקי

חיר ידרטמלו םייתועמשמ הקחרה ירועישל עיגהל ןתינ תכרעמה לש ןוכנ לועפתב ,רומאכ
.םיילמינימ

טלחוה ,הובג סמועב םישדע לת ןקתימב עוקיש תוכירבל המרזה לש םינש 3 רחאל
הביאשה רמגב .תיעקרקב הצובה תומכ תא קודבל ידכ תוכירבהמ םימה תא בואשל
.דבלב מ"ס 70 -כ לש הבוגב הצוב האצמנ

3 דע 2 לש הייהש ןמזל תוננכותמה רוויא תוכירב לא עוקישה תוכירבמ םיאצוי םיכפשה
.םיפסונ םימי

:תופולח 2 ךותמ תחאב תולעופ "קמעה ירע" טקייורפב רוויאה תוכירב

,תחא רוויא תכירב ךרד םירבוע עוקיש תוכירבמ םיכפשה - ליבקמב רוויא תוכירב
,רוטקאירכ תלעופ רוויאה תכירב .רגאמה לא םיאצויו םימי 3 דע 2 ךשמב הב םיהוש
תמרבו םישדע לתב םינקתימב תלעופ וז הטיש .ןגאה חפנלו חטש לכל םלשומ לובריעב
.ישי

ןמזל הנושאר רוויא תכירב לא םירבוע עוקיש תוכירבמ םיכפשה רוטב רוויא תוכירב
תכירב .המוד הייהש ןמזל תפסונ רוויא תכירבל םירבוע הנממו ,םימי 2 דע 1.5 לש הייהש
קומעה קלחבו ,םינצמוחמ םימה ינפשכ ,םלשומ לובריע אלל תלעופ רוטב היינשה רוויאה
קמעה לדגמב םינקתימב תלעופ וז הטיש .יבוראנא קוריפו עוקיש םיעצבתמ
.ןועבט-םענקיבו

ינפל ,םינקתימהמ האיציב םיחלוקב ב"חצה זוכירל םיכרעה לש םוכיס .3 'סמ הלבט
רגאמל םתסינכ

ל"גמ) ב"חצ זוכיר
לופיט ןקתימ
100 דע 50
םישדע לת
60 דע 40
קמעה לדגמ
50 דע 20
ישי תמר
50 דע 20
ןועבט ,םענקי

,תרפושמ המרל םיחלוקה תא איבמ רוטב תוכירב לש לועפת ,רבטצמה ןויסינה יפ לע
,שוטיל תכירב העצוב םישדע לת ןקתימב .םיפחרמה םיקצומה זוכיר יבגל רקיעב
.םתסינכ ינפל הכרד םירבוע רוויאה תוכירבמ םיחלוקהשכ

הסינכל המיאתמו ןכתה ינותנב תדמוע םינקתימהמ האיציב לעופב םיחלוקה תוכיא
.לופיט ךשמהל םירגאמל

:רוויא תוכירב יבגל תוילועפת תונקסמ רפסמ ןלהל
האיציב דדמנה ,ןצמחה זוכיר יפ לע "קמעה ירע" ינקתימב םילעופ םיררוואמה
םע ,סמומ-ןצמח-דמ ןיקתהל ץלמומו ,דואמ בושח ביכר הווהמ ןצמחה דמ .הכירבהמ
.תימצע יוקינ תכרעמ אלל רישכממ הברהב רקי רישכמהש ,ןיצל שי .תימצע יוקינ תכרעמ
םיחלוקה תוכיא לע רשפתהל ןיא .ז"ועת אשונ תא םג הרקבה תכרעמל סינכהל בושח
תומכב ךוסחל ידכ לזומ למשחהשכ ןצמחב הכירבה תא תוורהל ןתינ ךא ,האיציב
.הגספ תועשב םילעופה ,םיררוואמה
םיחלוקה תביאש) םיפצ חטש-יררוואמ םה "קמעה ירע" תוכירבב םימייקה םיררוואמה
ךרדב ,םילעופ םיררוואמה .(םימה לא ריווא תרדחה) הקיני יררוואמו (ריוואב םתמרזהו
ההובג הנחבאו תינדפק תרוקיב השורד ,ךדיאמ .הטעומ הקוזחת םישרודו תונימאב ,ללכ
תא ןייצל שי ,הז אשונב .דויצל לודג קזנ עונמל ידכ ,ןתווהתה ןמזב תולקת רתאל ידכ
רבשלו ןפודל ףחסיהל ררוואמל םורגת םתעירקש ,ררוואמה תא םינגעמה םילבכה
םימ תסינכ לע העיבצמ הייטנ) ןזואמ ררוואמהש ,אדוול בושח .םייפנכב
בושח ןכל .הנוקית דע בר ןמז ךשמית הלקת לכו ,"ףדמ רצומ" םניא םיררוואמה.(ףוצמל
.ןוקיתה דע םושייל םייברזר םיררוואמ ויהיש ,יאדכו

םירגאמב םיחלוקה תוכיא .ו
.םיחלוקב לופיט ךשמהכ םדוקפיתב רושקה לכב הבוטל העתפה וויה םירגאמה

האיציב םיחלוקה תוכיא יוזיחל ,וקינאוח ולסרמ ר"דו ןוינכטה לש לדומבש ,רבתסמ
םימצמוצמ הייהש ינמזב םגש ,ויה לעופב תואצותה .ןוחטיב ימדקמ וחקלנ ,םירגאמהמ
.תרפושמ התיה רגאמהמ האיציב םיחלוקה תוכיא ,ןנכותמהמ

לופיטל םינקתימה .רתויב םישק םיאנתב תונורחאה םינשב הלעפ "קמעה ירע" תינכות
ןקתימהמ םיחלוקה .ביצקת רסוח תאפמ בכעתה ירוזאה רוניצה ךא ,ומלשוה םיכפשב
לש ןטק רפסמל ומרזוה ,ל"גמ 100 דע ל"גמ 80 לש ב"חצ זוכירב םיכפשב לופיטל
עונמל ידכו ,םייניב בלשכ ךא ,תינכותל דוגינב ויה ל"נה .לעופב םירבוחמ ויהש ,םירגאמ
.ריחמ לכב םילחנב המרזה

ורתונ םיסדרפו םיעטמש ,ךכל המרג השקה תרוצבה תנש .ןלוכמ רשקה התיה 1999 תנש
תורשפא אלל םיחלוק לש ףדוע היה לופיטה ינקתימב - ינש דצמו ,היקשהל םימ אלל
םינשי תורוניצבו היקשה תוכרעמב המרזה לש תירוזא תוליעפ קר .םיקיר םירגאמ אלמל
ירוזא רוניצ םלשומו ךלוה הלא םימיב .םירגאמהמ קלחל יהשלכ המרזה הרשפיא
לודג קלח רותפיש ,ןושיקה לחנ דעו קמעה לדגמ רוהיט ןוכממ מ"ק 8 ךרואבו 16" רטוקב
.המרזהה תויעבמ

תולודג םיחלוק תויומכב ואלמתה םירגאמהשכ ,רצונש השקה המרזהה בצמב םג
ב"חצה זוכיר .הבוט תוכיאב םירגאמהמ האיציב םיחלוקה ויה ,ןנכותמהמ הברהב
.ל"גמ 25 דע ל"גמ 15 היה היקשהה תנועב םירגאמב

תואלקחל םימה תוכיא .ז
לש תוקידב "םימ יגלפ" תעצבמ תיאורבת הניחבמ םיחלוקה תוכיא לש תוקידבה דצב
.('וכו ,S.A.R ,ןורוב :ןוגכ ,םינכוסמ םירמוחו תוחילמ) היקשהל םיחלוקה תוכיא

דומעה שארל הרזח


םוכיס
םירעה לש םנוצר תועיבשל תלעופו ,השעמלו הכלה ,השממתה "קמעה ירע" תינכות
.םיחלוקה יטלוק םיאלקחה לשו ,םיכפשה תומרות

,ןהיניב יזוח רשקב תורושק ןניאש ,םירעה ןיב רשקה תא רצוי "םימ יגלפ" ירוזאה ףוגה
.םהיניב םירושק אל םה ףאש ,םיאלקחה ןיבל

,"ודיגמ"ו "לאערזי קמע" תוירוזאה תוצעומה ידי לע ןתינ ךלהמה לכל ירוטוטטסה יוביגה
."םימ יגלפ" לש םילעבה תא תווהמה

ןוהה רזחה .היגרנא תולעלו לועפתל ,המקהל דואמ הכומנ תולעב תלעופ תכרעמה
.ק"מ/'גא 20 :היגרנאלו ,ק"מ/גא 11 :לועפתל ,ק"מ/'גא 19 -כ :המקהל

תורוגא 'סמ - דואמ הכומנ איה ףא ,םיאלקחה לע תלפונה ,המרזהה לוהינל תולעה
.םירגאמל הסינכב ק"מל

,'וכו ,היקשהלו הביאשל היגרנא תולע ,רגאמה תקוזחת לש תולע תפסוותמ וז תולעל
.יאלקחל יאלקחמ הנתשמה

:רמאמה רבחמ תודוא
."םימ יגלפ" תרבח ,רפוס רירפצ

45-34 * 2000ראורבפ * 400 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ