לע רגאמה ימב תותפר יחלוק בוליש תעפשה
היקשההו םימה תוכיא
טיילדלפ יטומ :תאמ
.20-19 םידומע ,(2000 ץרמ) ,401 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

השפעת שילוב קולחי רפתות במי המאגר על איכות המים וההשקיה
אובמ
הלא תותפר יכפש .תותפר ללוכ לארשיב םיירפכ םיבושיב תיאלקחה תוליעפהמ רכינ קלח
לופיטהו ,בושיה לש תיזכרמה ףוסיאה תכרעמל םיזקנתמ וא רדוסמ זוקינ אלל םירזפתמ
ימ םוהיזמ םייקה ששחה .תכרעמ התואב השענ ,םייק הזו הדימב ,םיכפשה חפנ לכב
ינפל תותפרה יכפש חפנ לכ לש רדוסמ לפיטו ףוסיא ותרטמש ,ךלהמל ליבוה םוהת
.םירחא תורוקממ ואבש ,םיכפש לש לופיט תוכרעמל םתסינכ

םיחלוק לש ,רבגיו ךליש ,שומישל לארשיב תואלקחה תא ליבוה היקשהל םימב רוסחמה
עדי תללוכה ,המלש תכרעמ תמקה הביתכה םיחלוקב היקשהה .היקשהה תוכרעמב
,תויעב לש המלש תכרעמו ,אשונל תויפיצפס תונקת ,יוטיחו לופיט תוכרעמ ,הריגא ,ידוחיי
.םיחלוקב שומישה בקע תומרגנה

,םימה תוכרעמ לש יסיפה הנבמהמ בייחתמה ,םיירטינס םיכפשב תותפרה יכפש בוליש
בר רפסמ ץראב םויכ םימייק ,לעופב .היקשהל םיחלוקב שומישה תעב תושק תויעב ביצמ
הלא םירגאמב .םימב לופיטב תעגופ םכותב תותפר יכפש תוחכונש ,םיחלוק ירגאמ לש
דרשמ ינקתב םידמוע םניא םה :היקשהל שרדנהמ הכומנ םתוכיאש ,םימ םירבטצמ
תא ןייצל רתומל .םימיוסמ םילודיגב שומישל םימיאתמ םניא ףא םיתיעלו ,תואירבה
תונקתב דומעל ןויסינב דמועה ישוקה תאו ,הלא םיבושיב תומרגנה ,תויתביבסה תויעבה
.הביבסה תוכיא

ןורתפל תושיגה תאו תותפר יכפש ידי לע תומרגנה תויעבל הביסה תא רוקסא הז רמאמב
.םימב שומישב עגונה לכב ,ולא תויעב


תותפר יכפש לש םינייפאמ
:םהב לופיטה תויתייעבל םימרוגה ,םינייפאמ רפסמ תותפר יכפשל
לכ .םוצע אוה ,םיכפשה תכרעמל תפר הפיסומש ,ינגרואה סמועה - הובג ינגרוא סמוע
לע םרגנה ,ינגרואה סמועהו ,שיא 40-25 ידי לע םרתנה הזל הוותשמה ,סמוע תמרות הרפ
ילדבה תא תוארל ןתינ .היסולכואה לכ ידי לע םרגנה ,הזל הוותשמ ,לארשיב תותפרה ידי
.1 הלבטב םינוש םיכפש תורוקמב ינגרואה סמועה
ןיב בר ינוש םייק .הלש םיכפשה תוכיא תא ביתכמ תפרה הנבמ - העובק אל תוכיא
תוכרעממו םיקצומה תדרפה תוכרעממ ,תפרה לש יוסיכה תדיממ עבונה ,תותפר
השקמ םיחלוקה תוכיאב ינושה .(תומייק הלאו הדימב) םינושה םימה יגוס לש הדרפהה
.אשונל דיחא ןורתפ תאיצמ לע
תימויה תוליעפל םאתהב םינתשמ םתוכיאו םיכפשה תומכ - הרידס אל הקיפס
ינגרוא סמועו הקיפס לע תססבתמה ,םימב לופיט תכרעמ לע השקמ הז בצמ .תיתנועהו
.םידיחא
השקש ,ףיחרתב םיקצומ לש הלודג תומכ םיליכמ תותפר יכפש - הלודג םיקצומ תומכ
הלוכי םימב לופיטה תוליעי .(שק רקיעב) םירחא קוריפ ישק םיקצומו ,םתוא עקשל דואמ
הלבטב .בר ישוק םימרוג הלא תותפר יכפשבו ,םיקצומה תדרפה תכרעמ ידי לע עבקיהל
יפוא לעו םיחלוקה תוכיא לע עיפשהל םיקצומה תדרפה יפוא לוכי המכ דע תוארל ןתינ 3
.םהב לופיטה
םיכפש תנייפאמ ןרתנו (ל"גמ 1.5 לעמ) ןורוב לש ההובג הלוכת - יתייעב םיסמומ בכרה
לופיטה תוכרעמב םילפוטמ םניא םירחא םיינגרוא-יא םיסמומו הלא .תובר תותפר לש
לע ינקלוו זכרמב עקרקה יעדמל ןוכמב הנורחאל השענש ,רקחמ הארהש יפכ ,יגולויבה
ןפואב ,וזוכירש תודוסיה דחא אוה ןורובהש ,הארה הז רקחמ .ןרקו הידבוע ,רוח-ןב ידי
םילודיגב תויעב תרצוי היקשהה תוכרעמל םתעגה .םיכפשב לופיטה םע ןטק וניא ,קהבומ
היעב םירצוי םיינגרואה םיסמומה .רתוי קוחרה חווטב עקרקה הנבמ לע העיפשמו םינוש
םיכילהתב ןחרזבו ןמחפב רוסחמ תמרוג םיכפשב ההובגה ןקנחה תלוכת :הנוש גוסמ
.(2 הלבט) םהב ינגרואה רמוחה תלוכת תא תיחפהל םירומאה ,םיילאירטקבה

םע .היקשה תכורעמב תותפר יכפש בולישב רצונה ,ישוקה תא ריבסמ ליעל רומאה לכ
ךרטצת לופיט תטיש לכ .םיאתמ לופיטל םיכרד תאיצמ תבייחמ חטשב םתואצמיה ,תאז
:םימרוג רפסמ םע דדומתהל
ימלו ,הבילחה ןוכמב םרוקמש םימל - הנוש םתוכיאש ,םיכפש תורוקמ ןיב הדרפה
סמוע ענמת תמדקומ הדרפה .תורצחה יכפשמ הברהב הבוט תוכיא ילעב םימשג
.רתוי םינטק םינקתימב שומיש רשפאתו לופיטה ינקתימב רתוימ ילוארדיה
לופיטה ינקתימ תא ןיזמו םיכפשה תמירז תא תסוומה ,ןונגנמ תאיצמ המירזה תוסיו
.תיסחי ,םיעובק תוכיאבו הקיפסב
עגפי אלש ןפואב תמדקומ הדרפה םיבייחמ םתוכיאו םיקצומה בכרה םיקצומ תדרפה
.לופיטה ךשמהב
הייהש ןמזו יביסנטניא לופיט בייחמ ברה ינגרואה סמועה ינגרואה סמועב לופיט
.לופיט יכילהת ךשמהל םיחלוקה תא טולקל היהי ןתינ ךילהתה ףוסבש ךכ ,םיאתמ
ןמז לע קר ססבתמה ,ליגר לופיט ענומ ראותש םיכפשה בכרהו ינגרואה סמועה - הריגא
גישמ אל ,לופיטהמ קלחכ ,הריגאב שומישה ,וז הביסמ .ךילהתב םיכפשה לש הייהשה
תמרב תותפר יחלוק ולביקש ,םירגאמב היקשהב שמתשהל היעב תמייקו ,ותרטמ תא
.המיאתמ אל לופיט

תואירבהו הביבסה תוכיא תויושר ידי לע תעכ תישענ הבר תוליעפ :םוכיסל והשמ
לופיטו היקשה תוכרעמב םבלשלו תותפר יחלוקב לפטל המיאתמ ךרד אוצמל הרטמב
,אשונה חותיפ לע םיארחאה ינפב םה םג ובצוי םייאלקחה םידדמהש ,בושח .םיכפשב
.דיתעב םג הארנכו ,םויכ ותיא דדומתמה הז אוה םיאלקחה רוביצש ןוויכ

ירפכ בושיב םינוש תורוקמ יכפשב ב"חצ יזוכיר .1 'סמ הלבט

(ל"גמ) ב"חצ
רוקמ
300
םירוגמ רוזיא
400
ירחסמ רוזיא
200
םיירוזא םילעפמ
4500
תפר


(ל"גמ) תפר יכפשבו םיירטינס םיכפשב ןקנח תלוכת לש האוושה .2 'סמ הלבט

תפר
םיירטינס

1320
85-20
יללכ ןקנח
527
50-12
הינומא
1.2
1.5-0
טרטינ


(ל"גמב םיכרע) תותפר יכפש תוכיא לע םינוש םיקצומ ידירפמ תעפשה .3 'סמ הלבט

2 דירפמ
1 דירפמ

קחרומ %
ירחא
ינפל
קחרומ %
ירחא
ינפל

(22.6)
5769
4705
43
1390
2385
ב"חצ
יללכ
(11.8)
4161
3720
38
762
1208
ב"חצ
סמומ
9.6
28150
31150
73.2
3240
12100
ב"חצ
יללכ
(18.4)
25700
21700
54.7
1344
2970
ב"חצ
סמומ
(45.7)
12600
8650
54
1393
3467
.צומ
.חרמ
8.4
690
753
30.1
235
336
הינומא

:רמאמה רבחמ תודוא
.מ.ע.א ,םימ תוכיא רודמ ,טיילדלפ יטומ

20-19 * 2000 ץרמ * 401 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ