ןיחלוק ימב היקשה לש חווט תוכורא תועפשה
1999 תודבכ תועקרקב סדרפ לע
רימא רנבא , דלוונירג ןורוד , טדטשנזיא םרוי , טוקנזיא רשא :תאמ
.15-7 םידומע ,(2000 לירפא) ,402 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

השפעות ארוכות טווח של השקיה במי קולחין על פרדס בקרקעות כבדות (1999)
  :רמאמה יקלח
אובמ
םירמוחו תוטיש
תואצות
תונקסמ


אובמ
לע םיעוטנ םבורש ,םינוש םינזמ םיסדרפ םנוד 16,000 -כ םייוצמ םיקמעה זוחמ םוחתב
תונוש תוכיא תוגרדמ ,ןיחלוק ימב םיקשומ ולא םיסדרפמ 25%.הדבכ עקרק
םינשב בחרתמו ךלוה לאערזי קמעב היקשהל םיחלוקה ימ לוצינ .םינוש תורוקממו
ותסינכ .ליבקמב ,םצמטצמו ךלוה תואלקחל םיריפש םימב שומישהש דועב ,תונורחאה
,קמעל הפיח רוזיאמ םיחלוק תקפסא תלדגהו "קמעה ירע" יחלוק לעפמ לש הלועפל
םינותנ .םיאלקחה תושרל םידמועה ,םיחלוקה ימ לאיצנטופ תא הבר הדימב םילידגמ
םוצמצו ,ןיחלוקב םיקשומה ,םיסדרפה יחטש תלדגהל המגמ לש המויק לע םידמלמ ולא
תנשב לאערזי קמעב םתעיפשו םיחלוקה ימ תורוקמ .םיריפש םימב םיקשומה םיחטשה
.1 הלבטב םיגצומ 1998

1998 תנשב לאערזי קמעב םיחלוקה תורוקמ .1 'סמ הלבט

ןילימב ,םיכפשה ימ תומכ
הנש/ק"מ
םיחלוקה רוקמ
25
הפיח יחלוק
8.4
קמעה ירע ילעפמ
3.0
םיירוזא םילעפמ
1.9
םייטרפ םילעפמ
38.3
כ"הס

ךרוצ שי ,ןיחלוק ימב םיקשומה ,םיסדרפה יחטש לש תרכינ הבחרהל םישגינש ינפל
םיצעה ,עקרקה לע ןיחלוקה ימב היקשהה תועפשה רחא ןמז ךוראו ידוסי בקעמב
,ולאכ םיקזנ ,אוהש לכ בלשב ,תמרוג וז היקשה םא ןוחבל תנמ לע תאזו ,לוביהו
קר עיפוהל וא ,תידיימ תויהל הלוכי העפשהה .ילכלכ יתלבל סדרפה לודיג תא םיכפוהה
העקשהה לכש רחאל תאזו ,עקרקל רבטצמ קזנמ האצותכ היקשה לש תובר םינש ירחא
.התשענ ,סדרפב ולא םימב לופיטהו ןיחלוקב היקשהה תכרעמ תמקהב הכורכה ,תיפסכה
:לופכ קזנ השעמל םרגיי ךכבו ילכלכ אלל סדרפה לודיג תכיפה ידכ דע עיגהל לוכי קזנה
.םיסדרפה תייקשהל םיחלוקה ימב לופיטהו הלבוהה תכרעמ תמקהב העקשהה דספה
.ותריקע ידכ דע ומצע סדרפב העיגפ

:יוסינה תורטמ
.םיחלוק ימב היקשה תובקעב עקרקה תוחילמב םייתנש-ברה םייונישה תא ןוחבל *
.תוילוכשא לובי לע םיחלוקה ימ תעפשה תא ןוחבל *
.חמצל הנזה ירמוחב םיחלוק ימ לש המורתה תא ןוחבל *
.ץעב םייסקוט םירמוח לש תורבטצה תמייק םא ןוחבל *

דומעה שארל הרזח


םירמוחו תוטיש
,ריורט תנכ לע זיירנס ןזמ המודא תילוכשאב ערזמ ץוביק לש סדרפב םייקתמ יוסינה
תוהובג תוידודג יבג לע הדבכ עקרקב עוטנ סדרפה .סיטרוקוזקאב הקבדה הרבעש
,םיזתמב הקשומ סדרפה .1986 תנשב התיה סדרפה תעיטנ .2 x 5 לש העיטנ יחוורמבו
ינש לכ ןיב חוורה זכרמב בצומ זתמה רשאכ ,ץעל זתמ לש הבצהב ,/40 לש הקיפסב
.םיחלוק ימב סדרפה הקשוה יוסינה תליחתל דעו ,1991 תנשב לחה יוסינה .םיצע

הנבמ .םיחלוקו םיריפש - םימ תורוקמ ינשל (תוילוכשא) רדה יצע תבוגת הנחבנ יוסינב
תורוש יתש הווהמ יוסינב הקלח לכ רשאכ ,תורזח עבראבו הרומג תויארקאב היה יוסינה
- ירפכו ,עיפימ - ינוריע היה םיחלוקה רוקמ .(הקלחל םיצע 25) רטמ 50 -כ ךרואב ,םיצע
.יוסינה תונש בורב ההז היה םילופיטה ינשב ןשדהו היקשהה ימ תומכ .ערזמ ץוביקמ
ימבש הנזהה ירמוח תלוכתב תיקלח הבשחתה םנודל ןקנחה תומכ ,הפלחש הנשב
ןקנח ג"ק 20 תומכב ,9-2-6 בכרומ ןשדב היה םיחלוק ימב ןושידה רשאכ ;םיחלוקה
דוסש דועב ;םנודל תינגלשא תצומחת ג"ק 30,םנודל תיתחרז תצומחת ג"ק 6.6 ,םנודל
תיתחרז תצומחת ג"ק 13 ,םנודל ןקנח ג"ק 30 תומכב ,7-4-9 היה םיריפש םימב ןשדה
םימה תורוקמ ינש לש היקשהה ימ תוכיא .םנודל תינגלשא תצומחת ג"ק 23 -ו םנודל
תילמשח תוכילומ :ןלהלדכ ויה םימה ימגדמב תוקידבה .יוסינה תונש לכ ךלהמב הקדבנ
.ןורובו ןחרז ,ילקינומא ןקנח ,יטרטינ ןקנח ,ןדיס ,םויזנגמ ,ןגלשא ,ןרתנ ,רולכ יזוכירו
םיפחרמ םיקצומ ללכו ,COD ,BOD-ה יכרע םג וקדבנ ןיחלוק ימב ולא תוקידבל ףסונ
.(TSS)

םילעה ימגדמב .םיירחסמ םיעטמב לבוקמכ ,ויתסב הנש ידימ ומייקתה םילע תוקידב
,ןגנמ ,ץבא ,רולכ ,ןרתנ ,ןדיס ,םויזנגמ ,ןגלשא ,ןחרז ,ןקנח :םיאבה תודוסיה וקדבנ
.ןורובו תשוחנ

ינפלו םימשגה תנוע םויס םע - ביבאה תליחתב :הנשב םיימעפ ומייקתה עקרק תוקידב
םוגיד תדוקנ .הרויה ינפלו ןורחאה היקשהה רוזחמ רחאל ויתסבו ,היקשהה תליחת
קמועל דע השענ םוגידה .םיצעה תרוש ךרואל זתמהמ רטמ 0.75 קחרמב התיה עקרקה
.מ"ס 30 לש תובכשב ,מ"ס 120 לש

יזוכירו תילמשח תוכילומ ,pH ,היוור הסיעב תוביטרה זוחא :וקדבנ עקרקה ימגדמב
הרפוג ,ןורוב ,ןחרז ,ילקינומא ןקנח ,יטרטינ ןקנח ,ןגלשא ,םויזנגמ ,ןדיס ,ןרתנ ,רולכ
.ןגנמו

דומעה שארל הרזח


תואצות
תומכ ,וז הנשב .יוסינה רוזיאב מ"מ 315 קר - דחוימב ןוחש היה (99) ףלחש ףרוחה
ךכ ,(רויא האר) ,91-9 יוסינה תונש לכ ךלהמב רתויב הכומנה התיה תיתנשה םיעקשמה
רתיב יוטיב ידיל אובל היושע םיחלוק ימב היקשהב תוחילממ האצותכ לוביב העיגפהש
תוגלפתה לש תומגמה תניחבל ןתינ דחוימ שגד ,ןכל .היוקל םיחלמ תפיטש ללגב תאש
.(ויתס) היקשהה תנוע ףוסבו הפיטשה תפוקת ףוסב ביבאב עקרקב תוחילמה

לובי .א
רשאכ ,93 תנש טעמל יוסינה תונש לכב עגפנ ,םיחלוק ימב היקשהמ האצותכ ,לוביה
21.3 - רתויב השקה התיה ,םיחלוק ימב היקשהמ האצותכ הפלחש הנשב התיחפה
םימה תויוכיא יתשב םיעצוממה םילוביה .(רויא האר) ,תיטסיטטס תקהבומו ,םיזוחא
98 תנשב רשאכ ,(העיטנה רחאל םינש 11) 97 תנשב אישל ועיגהו יוסינה תונש ךלהמב ולע
.רבעל דוגינב ,ול המדקש הנשהמ תוחנ םיחלוק ימב לוביה היה

תויוכיא יתש ןיב םיצעה תוחתפתהב רעפהו תירקמ הניא לוביב העיגפהש ,םשור השוע
ימב םיקשומה םיצעב הוולע לש רתוי הלודג הרישנ תמייק ,השעמל :לדג קר םימה
.םיריפש םימב רשאמ רתוי םינטק םיחלוק ימב םיקשומה םיצעה ,ןכ ומכ .םיחלוק

99 תנש לש לוביה ינותנ ,ןכלו .םייתסה אל ןיידע הנורחאה הנשב יוסינה תקלחב ףיטקה
היה ,99 רבוטקוא שדוחב םדקומ יביטקלס ףיטקב ,לוביה .םיאלמ אלו םייקלח םה
םילשמ ףיטק ,םיחלוק ימב רשאמ םיריפש םימב רתוי הובג (25%) םנודל ג"ק 837
.2000 ץרמב םייקתי

,ירפה לדוגב םג אלא לוביב קר אל יוטיב ידיל האב םיחלוק ימב היקשהב השקה העיגפה
,ורבע םינשב ומכ ,תוארל ןתינ ,ןכ ומכ .םיריפשב רשאמ ,םיחלוק ימב ןטק רתוי היהש
הובג רתוי ירפב רכוס זוחאו ,םיריפש םימב היקשהב הובג רתוי ירפב ץימה זוחאש
.(2 הלבט) תיטסיטטס קהבומו םיחלוק ימב היקשהב

םייקתי םילשמ ףיטק) 99 ,רבוטקוא ,יביטקלס ףיטקב תוילוכשא ירפ תוכיא :2 הלבט
(2000 ץרמב
הלשבה סחי
רכוס %
הצמוח %
ץימ %

6.07
11.925 a
1.966
52.42
םיחלוק
5.76
11.415 b
1.981
53.35
םיריפש
0.0614
0.0317
0.7
0.325
(F) תוקהבומ


תוחילמ .ב
,מ"ס 60 דע רתוי ההובג עצוממב התיה רבוטקוא שדוחב םיחלוק ימב עקרקה תוחילמ
האצותכ עקרקב הרבטצהש ,חלמה תומכ לכ טעמכ .םיריפש םימב היקשהב רשאמ
היקשהב חלמה תורבטצה רקיע .םשגה ידי לע ףרוחב הפטשנ ,םיחלוק ימב היקשהמ
תילמשחה תוכילומה תמר רשאכ ,מ"ס 60-30 עקרק תבכשב תשחרתמ םיחלוק ימב
,עקרקה תובכשב םיחלמה ללכ זוכיר - עיתפמ ןפואב ,םלוא .2.25 ds/m-ל העיגמ
םימב רשאמ רתוי ךומנ ,םיחלוק ימב היקשהב ,מ"ס 120-90 -ו 90-60 ,רתוי תוקומעה
האצותכ ,םיריפש םימב רשאמ רתוי הנטק םיחלוק ימב םימה תטילקש ,הארנכ .םיריפש
היקשהב ,רתוי תוקומעה עקרקה תובכשמ םיחלמה תפיטש תוליעי ןכלו רתי-תוחילממ
ןרתנו דירולכ תוגלפתה .םיריפש םימב רשאמ רתוי הבוט השעמל התיה ,םיחלוק ימב
ליפורפמ םיפטשנ ןרתנו דירולכ יפדועו ,עקרקב םיחלמה ללכ תוגלפתהל המוד עקרקב
.םשגה ידי לע עקרקה

זוכירש תורמל ,ההז טעמכ היה ,םימה תויוכיא יתשב ,ויתסב רדהה ילעב דירולכה זוכיר
.יוסינה תונש לכ ךלהמב ,םיחלוק ימב היקשהב רתוי הובג ,רומאכ ,היה עקרקב רולכה
השיגר הניא ,ריורט x זיירנס בולישב ,םירדהב תיטרדנטסה םילעה תקידבש ןכתיי
םע ורבטצהו וכלה םילעב ןרתנה יזוכיר ,תאז תמועל .עקרקב רולכה זוכיר ייונישל קיפסמ
,תורמל .0.018% לש בצקב הנש לכ לדג םיחלוק ימב םילעב ןרתנה זוכיר רשאכ ,ןמזה
םיחלוק ימב היקשהמ האצותכ ,ןרתנ תורבטצה לש המגמ תמייק התיה אל עקרקבש
זוכירב היילע לש המוד המגמ תמייק התיה אל םיריפש םימב ,תאז תמועל .יוסינה יאנתב
תוחתפתהב עוגפל הלולע םילעב ןרתנה תורבטצהש ,תויהל לוכי .ןמזה םע םילעב ןרתנה
זוכירב יונישה ,םילעה דירולכ זוכירל דוגינב .םילעה לש תמדקומ הרישנ םורגלו םיצעה
.עקרקב ןרתנה יזוכיר ילדבהל שיגר היה הלעב ןרתנה

הנשה טעמל ,םירדהב רתומה ןוילעה ףסה תא דרגמ םיחלוקה ימב ןורוב זוכיר
תחתמ יוסינה תונש לכ ךלהמב היה עקרקב ןורוב זוכיר ,ןכ ומכ .ותוא רבע הב ,הנורחאה
,בושחל ןתינ היה ,הרואכל .עקרק ג"ק/ג"מ 0.5 - םירדהב קזנ םורגל יושעה ,ףס ותואל
ןורובה זוכירש רבתסמ ,םלוא .םירדהב תיתועמשמ העיגפ היופצ התיה אל ולא םיאנתבש
היקשהב םילעב ןורוב לש הריבצה בצק לבא ,םימה תורוקמ ינשב הדמתהב הלוע םילעב
םיחלוק ימב םילעב ןורובה זוכיר הנש לכבו ,םיריפש םימבמ הברהב הובג םיחלוק ימב
ימב היקשהב ,1999 תנשב םילעב זוכירה רשאכ ,המאתהב ,מ"ח 1540 -ב הלוע םיריפשו
יד הנכס תמייקש ,ךכ (מ"ח 270) קזנכ עודיה ףסהמ רתוי הובג מ"ח 10 -ב היה ,םיחלוק
.סדרפה םויקל תישחומ

זוכיר ,דחוימב םיהובג םיחלוקה ימב ןורוב יזוכיר ויה (99) הנורחאה הנשב ,רומאכ
.ורבע םינשל האוושהב ,דחוימב הובג אוה ףא היה ,מ"ס 40 קמועל דע ,עקרקב ןורובה
.רבעב רשאמ הנוש התיה אל וז הנשב םילעב ןורובה זוכירל תפסותה תאז תורמל

ןורוב זוכיר .א :עקרקב ןורוב תוגלפתהו זוכירל סחיב תוניינעמ תועפות יתש תומייק
,ויתסב רשאמ רתוי הובג ,עצוממב ,היה םיחלוק ימבו םיריפש םימב ביבאב עקרקב
.םשגה ידי לע היופצה הפיטשה תורמל

ןורוב לש תורבטצה םיהזמ אל ךדיאמו ,מ"ס 90 -ל תחתמ ןורוב לש הפיטש ןיאו טעמכ .ב
רמוחלו עקרקל חפסנ ןורובהמ קלחש ,תויהל לוכי ,ןכל .עקרקה לש תונוילעה תובכשב
.עקרקב ןורוב זוכיר ייונישל קיפסמ השיגר אל הקידבה תטישש וא ,עקרקב ינגרואה

:םיכרד יתשב רדהה ילעב ןורוב תורבטצה תא ריבסהל ןתינ ,ליעל רומאה רואל
תפסות תמייק ךכ ידי לעו ,ץעב ןורוב לש תיקלח היצקולסנרט תמייק - יחמצ םרוג .1
לש היצקולסנרטו ,עקרקהמ הטילקמ האצותכ ,הלעב ןורוב לש טעמכ העובק תיתנש
.(םיריעצ רתויה םילעל ,םינקדזמ םילעו עזגה יקלחמ) ץעב ןורוב

ימב היקשהל תונושארה םינשב ,ץעה ידי לע הטילקל ןורובה תונימז - יעקרק םרוג .2
רחאל ,םלוא .עקרקבש ינגרואה רמוחלו עקרקל החיפס בקע הכומנ התיה ,םיחלוק
הטילק תמייק ךכמ האצותכו ,ץעל ןורובה תונימז הלוע חפוסה סקלפמוקה תיוורה
.ץעה ידי לע ןורוב לש תרבגומ

ןושיד .ג
םיהובג ,ויתסב רקיעב ,םיחלוק ימב היקשהב ויה עקרקב ןגלשאו ןחרז ,ןקנחה יזוכיר
םיהובג ויתסבו ביבאב ויה ןחרזהו ןגלשאה יזוכיר רשאכ - םיריפש םימב רשאמ רתוי
וא ףרוחה ךלהמב ףטשנ ןקנחה בור ,תאז תמועל .ץעל רוסחמכ עודיה ףסל רבעמ דחוימב
םייקו תיסחי ךומנ עקרקב ןקנחה זוכיר היה םדקומה ביבאבש ,ךכ .היצקיפירטינד רבוע
תיחפהל ןתינו םיחלוקה ימ לש המורתה הלוע הנועה ךלהמב ,םלוא ;םדקומ ןושידב ךרוצ
.ינקנחה ןשדה תומכב

דומעה שארל הרזח


תונקסמ
האצותכ הארנכ ,םיריפש םימבמ 25% דע תוחפ היהו עגפנ םיחלוק ימב היקשהב לוביה *
.םיחלוק ימבש ההובגה תוחילמה תמרמ

יזוכיר תמחמ םיחלוק ימב היקשהמ האצותכ סדרפב םיצעה תונוונתהל הנכס תמייק *
רפסמ דוע ןיחלוק ימב שומישה תא ערזמ עטמב ןוחבלו ךישמהל בושח ,ןכל .ןרתנו ןורוב
.התוא לולשל וא ,הנוכנ ןכא עטמב תנמתסמה המגמה םא אדוול ידכ םינש

תפסותה רשאכ ,םיריפשו םיחלוק ימב םילעב ןורובה זוכירב היילע תמגמ תמייק *
.המאתהב ,םיריפשו םיחלוק ימב ג"ק/מ"ח 1540 איה םילעב ןורובה זוכירל תיתנשה

יפדוע תא ףוטשל ללכ ךרדב תוחילצמ ערזמ ץוביקב ףרוחה ךלהמב םשגה תויומכ *
.םיחלוק ימב היקשהמ האצותכ עקרקב םירבטצמה ,םיחלמה

לש ההובגה תוחילמה תמרמ האצותכ ,הארנכ ,תעגפנ ץעה ידי לע םיחלוק ימ תטילק *
םיחלוק ימב רתוי הליעי התיה קומעה עקרקה ליפורפב םיחלמה תפיטש ,ןכל) םימה
.(םיריפשב רשאמ

רשאמ רתוי םיהובג ,םיחלוק ימב היקשהמ האצותכ ,עקרקב ןגלשאו ןחרזה יזוכיר *
.ןושידה יכרוצ לכ תא קפסל םייושעו ,םיריפש םימב

,ןרתנו ןורובל תדחוימ תושיגר האצמנ ריורט x זיירנס תבכרה לש םילע תוקידבב *
.דירולכה זוכירל תושידאו

:רמאמה ירבחמ תודוא
.םיקמעה זוחמ הדש תוריש :טדטשנזיא םרוי ,טוקנזיא רשא
.םיקמעה זוחמ םירדה את :רימא רנבא ,דלוונירג ןרוד

15-7 * 2000 לירפא * 402 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ