הלעמ קנזמ הדירולפב םימב רזוחה שומישה
ןמלוק-רקוו ןרול , קרוי `ו דוד :תאמ
.17-16 םידומע ,(2000 לירפא) ,402 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

השימוש החוזר במים בפלורידה מזנק מעלה
קלחל ךפהש ךכ ידי לע .הלעמ קנזמ הדירולפב םימב רזוחה שומישה
הרבח ,הנידמב םימה יבאשמ לוהינמו םיכפשה לוהינמ ילרגטניא
.תירבה תוצראב םימה תבשה תלבוהב הינרופילק לא הדירולפ

דדועל הדעונש ,תינכות הדירולפ לש הביבסה תנגה דרשמ םזי 1986
וננוכ םבורש ,תינכותה יביכרמ .םיבשומ םימב רזוחה שומישה תא
:הלא םה ,80 -ה תונשב הנושארל
.ומודיקו םימב רזוחה שומישה דודיע לש םיימשר הנידמ ידעי *
.רזוח שומיש אשונל תסחייתמה ,הנידמ תקיחת *
.הנידמה לש םימה תוינידמב הלולכה ,תבייחמ רזוח שומיש תינכות *
.םימב רזוחה שומישה תא תורידסמה ,תופיקמ תונקת *
.רזוח שומיש לש תונכתיהה ןדמואל תושירד *
.םיידרשמ-ןיבה םואיתהו תרושקתה םודיקל םינונגנמ *

,הנידמ תויושר המכ תוברועמ "הדירולפ לש רזוחה שומישה" תינכותב
תודוגא שמח ;הביבסה תנגהל דרשמה :םיאבה םיפוגה רקיעב ןהיניבו
דרשמ ;םיינכרצה ןהישומיש תאו םימה תוסכמ תא תורידסמה ,םימה
,שרדנ רזוח שומיש .ןכרצל םיתורישהו תואלקחה דרשמ ;תואירבה
תודוגא ידי לע ורדגוהש ,םירוזאב םימה תוינידמ ידי לע ,ינורקע ןפואב
,םירוזא םה הלא ;"םימה יבאשמב ריהז לופיט ינועט םירוזא"כ םימה
יכ ,יופצש הלאכו ,םימה תקפסאב תויטירק תויעב םויכ תומייק םהבש
ביכרמ .תואבה םינשה םירשע ךלהמב םהב הנחתפתת תויטירק תויעב
בחר חווטל תוסחייתמה ,תופיקמ תונקת לש תכרעמ אוה תינכותב ירקיע
ללוכ) תיאלקח היקשה תוללוכ הלא תויוליעפ .רזוח שומיש תויוליעפ לש
ירוזאב תואשדמ תייקשה ללוכ) ןוניגב היקשה ;(לכאמ ילודיג תייקשה
רזוח שומישו ,םוהת ימ לש רזוח יולימ ;םייתיישעת םישומיש ;(םירוגמ
םיחנמה םיווקב שרדנה תא תומלוה תונקתה .םיריפש םימכ ףיקע
.רזוח שומיש ןיינעב תירבה תוצראב םייצרא-ללכה

הדירולפב רזוח שומיש
רושעה ךשמב .הדירולפב דואמ התלע רזוח שומיש לש תוירלופופה
םינתינה םיבשומ םימ םיקיפמה ,רוהיטה ינקתימ רפסמ הלע ןורחאה
הלע ,רזוח שומיש םהב השענש ,םימה חפנ .451-ל 118 -מ ,רזוח שומישל
תגציימ םויל ק"מלמ 4 לש וז תומכ .םויל ק"מלמ 4 -ל ק"מלמ 1.5 -מ
.הנידמב םירהוטמה םייתיבה םיכפשה תומכ ללכמ 45%

-ב תונוש תורטמל םיבשומ םימב שומישה תוגלפתה תא גיצמ אבה רויאה
.1998


הנשי רוביצלש ,םיחטש תייקשהל םישמשמ םיבשומה םימה ןמ 40% -כ
תונוכשו םירחא ןוניג יחטש ,םיקראפ ,ףלוג ישרגמ) םהילא השיג
,םיסכנ 74,767 ,םושירה יפ לע ,הלא םיחטש ופיקה 1998 תנשב .(םירוגמ
רפס יתב 128 -ו םיקראפ 307 ,ףלוג ישרגמ 346 ,םירוגמל םישמשמה
ףקיה ;םיבשומה םימה ןמ 18% -כ ונפוה תיאלקח היקשהל .הדירולפב
ילודיג ןיבמ .םנוד 132,000 -מ הלעמל היה םתרזעב וקשוהש םיחטשה
םימ לש רתויב הלודגה תומכב וקשוהש הלא םירדהה ויה לכאמה
,ליצח ,סרית ,ןולמ ,בורכ ,היינבגע וללכ םירחא םילודיג .םיבשומ
.לובית יבשעו ןופפלמ ,לפלפ ,היוס ילופ ,הנופא ,תעלד ,הדש-תות

םוחתב םיסרפ ירוטעו םיעדונ םיטקיורפ המכב תחבתשמ הדירולפ
'טס לש רזוחה שומישה תכרעמ דחוימב ונייוצי .רזוחה שומישה
רזוח שומיש טקיורפ) CONSERV II ,(ינוריע רזוח שומיש) גרובסרטפ
APRICOT טקיורפ ,('גנרוא זוחמ לשו ודנלרוא לש םיקלח תרשמה ,יאלקח
תכרעמו (סגנירפס הטנומטלא לש ינוריעה רזוחה שומישה תכרעמ)
.יסאהלט לש יאלקחה רזוחה שומישה

תוכרעמב דקמתהל ךישמת רזוחה שומישה תוליעפש ,איה תיזחתה
,םיקראפ ,ףלוג ישרגמ תייקשה ללוכ הז רבד .תוינוריע רזוח שומיש
םיינוריע םישומישו ,םירחא ןוניג יחטשו םירוגמל םישמשמה םיסכנ
ףא רבגי היישעתהו תואלקחה ימוחתב רזוחה שומישהש יופצ .םיפסונ
חתפב יכ ,הארנ :תכלוהו הלדג תוירלופופמ הנהנ רזוחה שומישה .אוה
."!הדירולפ ,בוש הזב ישמתשה" איה המסיסה 21-ה האמה


:רמאמה ירבחמ תודוא
,םימב רזוח שומיש זכר אוה ,סדנהמ ,(David W. York) קרוי 'ו דוד ר"ד
- רזוח שומישל תיחמומ איה (Lauren Walker-Coleman) ןמלוק-רקוו ןרול
.הידרולפ לש הביבסה תנגה דרשמב םהינש

רפיק הילט י"ע השענ רמאמה םוגרת *
IRRIGATION Business and Technology, VII 6 November :ךותמ רמאמה *
.1999

17-16 * 2000 לירפא * 402 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ