לאערזי קמע תועקרק לע ותעפשהו ךורב רפכ םגא
הפי ןורהא :תאמ
.36-33 םידומע ,(2000 לירפא) ,402 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

אגם כפר ברוך והשפעתו על קרקעות עמק יזרעאל
:רמאמה יקלח
אובמ
דוסי ינותנ - לאערזי קמע ברעמ
ךורב רפכ םגאו ןושיקה לעפמ תמקה
יברעמה קמעה תועקרק תחלמה
תועקרקה תחלמהל תונורתפה
תורעה


אובמ
.היצק דע םימה תקפסא תלוכי תא חתומ לארשי תייסולכואב ץאומ לודיג
ץראב םיבשומ םימו םיריפש םימ תפיט לכב לכשומה שומישה
,תובורקה םינשב ,סנכיהל ךרטצנש ינפל דוע ,הבוח אוה תידירא-ימס
לש הייתשה ימ יכרוצ תא קפסל ידכ םי-ימ תלפתה לש טקייורפל
.הלש םייחה תמר תיילע לשו הלדגה הייסולכואה

המזי םתוא ,הנידמה לש תונושארה םינשב םינושארה םימזימה דחא
רפכל בגויה בשומ ןיבש עטקב ,ןושיקה לחנ לע רכס םיקהל היה ,ל"הת
קמע ברעמ לש םיירופהו םיבחרנה ויתודש תא סינכהל ךכבו ,ךורב
תנידמ לש הלדגה הייסולכואל ןוזמ קפסל ידכ ,היקשה רטשמל לאערזי
.הריעצה לארשי

הייתשל שמשיש ,םימ ףוג תריצי :תורטמ רפסמ ודמע םימזיה ינפל
לע הטילש ;קמעב ומקוה רשא ,םישדחה םיבושיה תודש תייקשהלו
תוציבו תונופטש ,םיתיעל ,ומרג וימימש ,ןושיקה לחנ לש המירזה רטשמ
.שפונו יוליבל שדח רתא תריציו יברעמה קמעה לש תודבכה תומדאב

,יאוול תועפות ומיע ררוג םדאה ידיב עבטב םירבדה ירדס יוניש ,תאז םע
ךלהמ תא ריזחהל ץלאנ אוה יכ דע ,שארמ םורעיש אל םיננכתמהש
םע רבדה היה ךכו הלוחה םגא שוביי םע רבדה היה ךכ .רוחאל םירבדה
.ןושיקה םגא לעפמ

דומעה שארל הרזח


דוסי ינותנ - לאערזי-קמע ברעמ
סכרב ונופצמ םוחתה ,ןבארג סופיטמ רוגסו בחר קמע אוה לאערזי קמע
,ר"מק 250 וחטש .למרכה סכרב ומורדבו ,תרצנ ירה לש טסרוה סופיטמ
.ןיחלש יחטש םהמ ר"מק 140 -ו םידבועמ םהמ ר"מק 200 -שכ

םרוז אוה םשמו ,עובלגה בגב ותישארש ,ןושיקה לחנ זקנמ קמעה ימ תא
ילחנ תא וילא זקנמ אוה ןוכיתה םיה לא וכרדב .הברעמ יללכ ןוויכב
.ןושיקה םגא םויכ יוצמ הילעש ,הדוקנב םירבחתמה ,ערזמו םישדע
.ירופיצ לחנ וילא רבחתמ ,רשנל ברעמ-ןופצמ ,ןולובז קמעל ותאיציב
- ןועבט תועבגל למרכה ןיבש רצ חתפ ךרד ןולובז קמעל ץרופ ןושיקה
ישותי םע תוציב תורצוויה םרגו וקלחב םסחנ הירוטסיהה ךלהמבש חתפ
,תונושארה הנידמה תונשב תשורח-תירקב תונופטשו תופצה ןכו ,הירלמ
.ל"קק ידי לע לחנה זוקינ רדסוהש דע

ויתומדא הבוגו מ"מ 550 -כ אוה יברעמה קמעב יתנשה םיעקשמה עצוממ
-כ לש הבוגל דע םיאשנתמ ותוא םירטועה םירההשכ 'מ 100-30 ןיב ענ
םירההמ ופחסנ ןבורש ,תוינריג הילב תועקרק ןה קמעה תועקרק .400
.תישעג תוליעפמ האצותכ ,תלזב ינושיא םירוזפ ומצע קמעבו ,םיבבוסה
בקע ,לוחלח תויעבו םיעורג םייעבט זוקינ יאנת תולעב ןה קמעה תומדא
םיחילמ םניהש ,םיהובג םוהת ימו עגמ תונייעמ ,םייגולואיג םירבש
.םיתיעל

1920 -ב .םינושארה תינויצה תובשייתהה יכבדנמ דחא אוה לאערזי קמע
םהילע ,לולעמו סירונ ישוג תא ,ןיקנח עשוהי תועצמאב ,ל"קקה השכר
.דורח-ןיע ץוביק וירחאלו ,(1922) ללהנ ןושארה םידבועה בשומ םקוה
הדיקפתש ,זוחמ ריע קמעה זכרמב םיקהל ןנכתמה ןנכת הלא םינשב
קמעב המקהל וננכותש ,םייאלקחה םיבושיה תשרל םיתוריש תתל היהי
.(הלופע)

ןנכתמה לע היה םייאלקחה םיירבעה םיבושיה שוג תא םיקהל ידכ
דחאל קמעה ךפה הלא ולפוטשמו ,היקשההו זוקינה תויעב לע רבגתהל
.לארשיב רתויב םיינרציהו םיירופה םירוזאה

לש מ"ק 200 -כ ורפחנ (1)1980-1950 םינשב דחוימבו ,םינשה ךלהמב
םנוד 40,000 -כ .קמעה ברעמל תיסיסב זוקינ תשר ורציש ,זוקינ תולעת
תופצהל םידעוימה םיחטשה ולפוט הליחתבשכ ,תרחא וא וז ךרדב ולפוט
םידעוימה ,םנוד 16,000 -כב זוקינ תשר המקוה 1966 תליחתב .תויתציב
מ"ס 90 לש קמועב הנקתוה וז זוקינ תשר .םיסדרפלו תואובת תעירזל
.םייביבא העירזו דוביע רשפאלו ףרוחה תואובתל קזנ עונמל ידכ

דומעה שארל הרזח


ךורב רפכ םגאו ןושיקה לעפמ תמקה
אוהש ,ןושיקה לחנ לש ירקיעה תווקיהה ןגא אוה יברעמה לאערזי קמע
,ללוכו ר"מק 1,100 -כ דע עיגמ זוקינה םוחת .לארשיב ולדוגב ישילשה
םיזקנתמה ,ןותחתה לילגהמ םיבחרנ םיקלחו לאערזי קמע תא ,רומאכ
.ןולובז קמעו ,םיל ואצומל ךומס ןושיקל ךפשנה ,ירופיצ לחנל

ימב רוסחמהו ,בזכא לחנ אוהש ,ןושיקה לש המירזה רטשמ ,תאז תורמל
תישארב דוע היקשהו הייתש ימב רוסחמל ואיבה קמעב םוהת
ימעטמ ,ופידעה קמעב םייאלקחה םיבושיה .תירבעה תובשייתהה
יגולואיגה הנבמה בקע ,םלוא .בושייה תולובג ךותב םימ יחודיק ,ןוחטיב
.םימ יד םהב ואצמנ אל קמעה לש

לש הקיפסב הייתש ימ קפיסש ,ללהנ דיל ,ןורמיש ןייעמ :ויה ןפוד יאצוי
םג ןכ ;בושייב םקוהש םימה לדגמל ,היצטיברגב ,העשל ק"מ 100 -כ
,קיילב ,טדנמה תלשממ לש גולואיגה ידי לע החדקנש ,םימ ראב
.העשל ק"מ 10 -כ לש הקיפסב ,ללהנ תועקרקב

,העשל ק"מ 30 -כ לש הקיפסב םימ ואצמנ םישדע-לת דיל םימ חודיקב
-כ לש הקיפסב םימ וקפיס ,היבחרמ בשומב וחדקנש ,תוראב שולשו
.העשל 25-20
.(םענקי יחודיקו ודיגמ יחודיק) קמעה ילושב תוראב וחדקנ רתוי רחואמ

ןיחלש דוביעל ויתועקרקמ קלח תרבעהו קמעב יאלקחה רזגמה תבחרה
,זאד תורוקמ ל"כנמ שפיח 1935 ץיקב רבכ .תרכינ םימ תפסות וכירצה
ינפל .לאערזי קמעל םימ ריבעהל ךרד ,(לוכשא) קינלוקש יול
,ןדריה קמעב םימה לעפמ לש חלצומה לדומה דמע (2)םיננכתמה
.םיקיפא ץוביק תמקה תא רשפיאש

לאנבי ,דורח קמע יקשמב ויה םיפסונ םיחלצומ םיירוזא םימ ילעפמ
,ןושיקה לש תווקיהה ןגאב חודקל "תורוקמ" תרבח תא דדוע הלא .דועו
4,000 לש ךרואב תורוניצב קמעל םימה תא ליבוהלו ,למרכה ןורדמ לומ
1938 תנשב קמעל ומרזוה םימהו 1935 ףוסב ולחה םיחודיקה .
םג המקוה םש - םיקמעה-רעשב תישארה הביאשה תנחת תועצמאב
םישדח םיבושי השולש תמקה רשפיא הז לעפמ .תפסאמה הכירבה
תונוכש תמקהו ,םירעש-תיבו םינולא ,דייז תועבג :קמעה ברעמב
.ןועבטו למע-תירק םידבועה

םיבושיה רובע םיפסונ םימ תורוקמ תאיצמב ךרוצה הלע 50 -ה תונשב
ענצה .ץראב הלדגה הייסולכואלו קמעב ומקוהש ,םישדחה םייאלקחה
תויומכ תלדגהב ךרוצ ורצי ,הפוקת התואב ץראב וררשש ,רוסחמהו
.קמעב ןיחלשה יחטש תלדגה תועצמאב ןוזמה

יבושיילו םענקי רוזיאל םימ רוניצ תחנה ;קמעה ילושב םיחודיקל ףסונ
רוצאל םג ןנכות קמעל יברעמה לילגהמ םימ רוניצ תחנהו ;השנמ-תמר
ולכי אל תודבכה קמעה תועקרק .ןושיקה לחנ ןגאב תונופטשה ימ תא
ןוילימ 100 ידכל דחוימב תומושג םינשב םיעיגמה ,םימשג ימ רוצאל
.(3)לחנב הריגא רכס תונבל ךרוצ היה ןכלו ,ק"מ

רוזיאב ,ןושיקה ץורעב ,ל"הת ידי לע 1953 ץיקב םגאה תמקהב לחוה
לחנ יצורע ורבחתה הז םוקמב .(4)ךורב רפכל בגויה בושמ ןיבש יתציב
8 ליכהל רומא םגאה היה ןושאר בלשב .ןושיקה לחנו ערזמ לחנ ,םישדע
דע בחרוה אוה 1983 תנשב .םנוד 1200 -כ לש חטשבו ,ק"מ ןוילימ
ירקיעה לועפתה םגאל םגאה ךפה הרהמ דע .ק"מ ןוילימ 12 לש תלוביק
,ולש הבוגה תדוקנ לעמ (םייתוכאלמו םייעבט) םירוכסה םימה לכ .קמעל
-כב קמעב זוקינה סיסב תא םירה אוה ,ףסונב .וילא וסנוכו רוהיט ורבע
וילא העיגה םימ לש וז תרכינ תפסות .48 -ל דע 'מ 39 -מ -10
םירהוטמה בויבה ימ תרבעה .תוירקהו הפיח לש בויבה ימ רוהיט לעפממ
רגאמהו ,וילא יצראה ליבומה ימ תמרזה תקספה תא הכירצה םגאל
.תיסחי ,הדורי תוכיאב ,דבלב היקשה ימ תקפסאל זאמ שמיש

.קמעב תירוזאה םימה תכרעמ לש הבילכ שמשל דעונ ךורב-רפכ רגאמ
יבושי שומישל םימ ירגאמ 80 -כ לש תימוקמ םימ תכרעמ המקוה ודיצל
שמשלו תונופטש ימו םימ יפדוע טולקל הדעונ וז תכרעמ .קמעה
םיחטשהש ,הנתוכה אוה טלובה לודיגה) ץיקה תואובת תייקשהל
.(דואמ ולדג ול וצקוהש

הגדה) גידה ףנע :םיינשמ םישומיש המכ וחתפתה ךורב רפכ םגאב
הז ףנע .(תוצאמ ורוהיטו םשל וימימ תוכיא לע רומשל ידכ םגאל הפסוה
ןיחלוק ימ תרדחה םע וימימ תוכיא הדרי רשאכ ,השעמל ,לסוח
יבשותל יאנפה תועש יוליבו םימה טרופס יפנע םג וב וחתופ .םירהוטמ
.יברעמה קמעה

דומעה שארל הרזח


יברעמה קמעה תועקרק תחלמה
.הלוע ןושיקה רגאמ ימב תוחילמה תמר יכ ,ררבתה 80 -ה תונש עצמאב
תנוע ךלהמב האישל העיגהו ,לירפא שדוחב דחוימב הטלב וז העפות
ימ סלפמ תיילע התיה הנחבואש תפסונ היעב .תודשה וקשוה הב ,ץיקה
דע הלע םוהתה ימ סלפמ יכ ,ררבתה .םתוא זקנל תלוכיה רסוחו םוהתה
ינפל דע םוהתה ימ ועיגה םהב ,תומוקמ ויה קמעה בלבו ,מ"ס 80 ידכ
העיגפו םילוביב תיתועמשמ הדיריל ואיבה הלא תועפות .עקרקה
לש ךיפה יתלב סרהל איבהל הלולע התיה וז העפות .םישיגר םילודיגב
.תועקרקה

?יברעמה לאערזי קמעב םוהתה ימ סלפמ תייעבלו החלמהל םרג המ
חטש הרציש ,ךורב רפכ םגא לש הללוסה ידי לע םסחנ ןושיקה לחנ קיפא
םיילעה םוהתה ימ תמירז לע דיבכה רצונש םימה ףוג .הפצה
סיסב תאלעהל ,איה םג ,המרג ןושיקה לחנ תריכס .םייעקרק-תתהו
הלעמב םוהתה ימ סלפמ לש הליבקמ היילעלו ,עצוממב ,3 -ב זוקינה
לעמ ,ןיחלשה יחטש לש היצקיפיסנטניאה המרג ,הלאל ףסונ .המירזה
תעפות תרמחהל ,רתויב תלבגומ תילורדיה הכלוה לעב רפיווקא
.החלמהה

יצראה ליבומה ימ תסנכה עקר לע דחוימב הפירחה תוחילמה תייעב
ימ .םימשג ימב זא דע הקשוהש ,קמעב היקשהה תוכרעמל ונממו ,םגאל
םרגילימ 420 לש תרתומ תוחילמ ידכל ןושיקה ןגא רוזיאב ועיגה ליבומה
תא ריתוהו םיל ונממ םיחלמה תפיטש ענמ ןושיקה ינפ לע רכסה .רולכ
.םגאה תיעקרק לע חלמה

תיעבטה המירזה לע םג העיפשה ךורב רפכ םגא לש תילורדיהה המיסחה
טעמכ המיסח הרצונ עקרקה-תתב .םיה רבעל עקרקה-תת יקיפאב
יוויש רפוה ךכ .ןושיקל ליבומה עופישב ומסחנש ,םוהתה ימ לש תטלחומ
לש תרכינ היילע ומרג ףאו הלעמ יפלכ ולע םוהתה ימו ,יעבטה לקשמה
חלמהש ,רוגס םימ ףוגל ךפה םגאה .הלעמ יפלכ הצירפ ידכ דע תוחילמה
.םיל ונממ ףטשנ אלו טעמכ

דומעה שארל הרזח


תועקרקה תחלמהל תונורתפה
תדוגא היה ,לאערזי קמע יקשמל םימה תקפסאב לפטל רומא היהש ,ףוגה
ידכ םירושימ המכב הלעפ הדוגאה .םענקיב תנכושה ,"םימ יגלפ"
:ןלהלדכ ,תועקרקהו םימה תחלמה תייעב לע רבגתהל

םיה לא ומרזי םימהש ךכ ,םישדע לחנו ערזמ ,ןושיקה ילחנ ימ תקמעה
םגאה תיעקרק תא התלעה םינשה ךשמב העקשש תפוחסה .הערפה אלל
ימב לוליד אלל - ידבלב ןפואב יצראה ליבומה ימב שומיש .םיבר מ"סב
הלעמ רגאמב הביאש תנחת תנקתה הבייח וז הלועפ .ךורב רפכ םגא
.תירוזאה היקשהה תרנצל תיפולח תרנצ תמקהו ןושיקה
ךכ םשל .עקרקה-תתבש םיחולמה םימל תיעקרק-תת זוקינ תלועפ
הטעמב ופטענ תורוניצה .2 קמועב המדאל םיררוחמ תורוניצ ורדחוה
םימרוז םימה .םיבקנ תועצמאב םימ םהילא םיפסוא הלא תורוניצ .ץצח
,תורוניצל םיזקנתמה ,םימה .היצטיברגה חוכב םהילעמו תורוניצה ביבס
לע הרימש ךות ,ןושיקה לחנ ןוויכל םימרזומה םיחולמ םימ יפדוע םה
יחודיק העציבו תורוניצה תא החינה "םימ יגלפ" תדוגא .עופישה טניידרג
.עקרקה-תתב םימה ץחל תא םיררחשמה ,ץצח םיאלוממ הבורא
חפנ ילעב) יברעמה קמעב םירגאמה 60 ךותמ 20 -ב שומישה תקספה
ויה הלא םירגאמ 20 -ב .(ירשפא ק"מלמ 23 ךותמ ק"מלמ 7 לש םוגיא
תועיבנו זוקינ ימ ,םיחילמ םימ תטילקמ האצותכ הדורי תוכיאב םימה
םיווהמה ,םירהוטמ ןיחלוק ימ "םימ יגלפ" תדוגא העיצמ ,ללככ .תוחולמ
.םירגאמה ימל ףילחת

ךורב רפכ םגא רכס זכרמ תא ץורפל הנווכ תמייק רתוי רחואמ בלשב
.םיה ןוויכל רכסה ךרד םורזל ערזמ לחנו ןושיקה לחנ ימל תורשפא תתלו
יפוגמ תא רוגסל היהי רשפא םיחולמ אל םימשג ימ םגאל ומרזי םא
חותפל היהי ןתינ םימה תוכיא ערות רשאכ ךא ,תינש ףצוי םגאהו רכסה
.םיל םימה תא םירזהלו םיפוגמה תא

תולגתמה ,תויוזח אל תויעב תרצוי תישארב ירדסב םדאה תוברעתה
ךירצהש ,השעמ - הלוחה םגא שוביי תעב םג הרק ךכ .םימיה תוברב
האצותכ תושחרתמ תומוד תועפותו ,שבוימה םגאה לע ףסונ םגא תמקה
.ןושיקה לחנ תריכסמ

האובתה םסאכ ותובישח לעו קמעה תומדא לע המייא תוחילמה תייעב
םרט קמעה תומדא תחלמה תייעבל ואצמנש תונורתפה .לארשי תנידמ לש
תדירי םע דחי ,תדרל תוחילמה תמר הדיתע םינמיסה לכ יפ לע ךא ,וסונ
עקרק םישרודה םילודיג ריזחהל קמעה יאלקח ולכוי ךכו ,םוהתה ימ ינפ
.רתוי הכומנ תוחילמ תמר ילעב םימו

דומעה שארל הרזח


:תורעה
(1) Zvi Schein & Avri Livne - "Drainage for Salinity Control in Iezre'el
              Valley in Israel", Drainage in the 21th Century. Proceedings
of the 7th Annual Drainage Symposium. Orlando, 1998.

,קמעה רפס-ןושיקה ץראמ "ןושיקה קמעל םימ תקפסא" .ש ,סאלב (2)
.258-257 'מע ,ז"כשת ,הדשה תיירפס

.260-259 'מע ,"ןושיקה קמעל םימ תקפסא" ,סאלב (3)

לע תויוצמ ויתוברוח דיל ,תבריח יברעה רפכה בשות ,ןנתסמ לע עודי (4)
.םיבשומה דחאב םיבשותה ידיל ומצע ריגסהש ,םישדע לחנ תודג
ול רכומה תישארבה ףונב לחש ינוציקה יונישהמ םומה היה ןנתסמה
תא ואיבה דציכ ןיבמ יניא ךא םידוהיה לע לכה ןימאמ ינא" :למלימו
."קמעל םיה

דומעה שארל הרזח


:רמאמה רבחמ תודוא
תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגל הקלחמב טרוטקוד - הפי ןורהא
.םילשוריב

.36-33 * 2000 לירפא * 402 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל םירומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ