קשמ רבשמ םע תודדומתהל תיתלשממ הטלחה תעצה
םימה
סלג יאתבש :תאמ
.7-2 םידומע ,(2000 יאמ) ,403 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

הצעת החלטה ממשלתית להתמודדות עם משבר משק המים
םע תודדומתהל הטלחה תעצה שיגמ תויתשתה דרשמש ,ונרשבתה חספ ברע
.םימה קשמ רבשמ
.רצואה רש ןיבל וניב הגשוהש ,המכסה ירפ איה הטלחהה תעצהש ,ריהבה תואלקחה רש
,הביבסה תוכיא ,(תוילפיצינומ תויושר) םינפה ידרשמ תא בייחת איה לבקתת וזו הדימב
.לארשי יעקרקמ להנימו תואירבה

2010 תנשל דעש ,תואלקחה דרשמ לש אצומה תדוקנ תדמוע הטלחהה תעצה עקרב
,ק"מ דראילמ 1.1 -ל עיגת ,םיאלקחה תושרל דומעתש ,םימה תומכ ללכ (ןונכתה תפוקת)
יכרוצל תדעוימה ,לזרב תנמכ אלא ושמשי אל רשא ,םיריפש םימ ק"מלמ 500 םכותמו
ףקות לבקת ךא ,המכסוהו השבוגש ,הטלחהל העצה יהוזש ,שיגדהל בושח .תואלקחה
.יאמ שדוח תיצחמב (דבועתש רחאל)

רקיעבו ,םימה תויעב לולכמל תסחייתמה ,ךרד תצירפ הווהמ המכסההש ,ןייצל יואר
םימ תורוקמ חותיפל יתימא ףונמ הווהת איה שמומת הטלחהה רשאכ .תואלקחל םימל
.תואלקחל םייפולחו םינימז
היהי ,םימה תורוקמ לש חותיפה ןומימ רובע יאלקחה םלשיש ריחמהש ,ןייצל בושח
.20% -ב תואלקחל םיריפשה םימה רוקיי

תויעב לולכמב לופיטה ןורקיע לע השוחנה םתדימע לע ותווצו תואלקחה רש תא חבשל שי
.יוציפב וא ריחמב קר אלו ,םימה

תואלקחה רש .םיאלקחה ןמ קלחל תוומ תכמ תווהל לולע 20% -ב םימה יריחמ רוקיי
תסנכב יאלקחה יבולה ישנא לעו םיאלקחה ,ונילע לבא ,םימה יריחמ לע םותחל ץלאיי
םירוזא דחיל וא ,ריחמה תדרוה ןעמל סייגתהל ,(טדימשדלוג ,לדנה ,ןוחמיש ,ןליו כ"הח)
םהל קפסל תורשפא ןיאו ,םיהובג הכ םימ יריחמ םלשל םילגוסמ םניא רשא ,םילודיגו
.םיתוחנ םימ

ירוזאב םיאלקחל רשפאת רשא ,ןמז ךרואל הכימתב םיוולמ ,הבסה ילולסמ תוותהל שי
יריתע םילודיג תרמה רשפאתש ,תמכחותמו תיביסנטניא תואלקחל רובעל הירפירפה
תויוכיאלו תויומכל ,רוזיאל ומאתויש ,םירחא םילודיגב וא הממח ילודיגב םימו חטש
.וב תויוצמה םימה

שמחל תסחייתמ הטלחהה תעצה .םירצק םירבסה תפסותב ,הטלחהה תעצה ןלהל
:תואבה תודוקנה

םי-ימ תלפתה
-ב הבחרהל היצפוא םע ,הנשל ק"מלמ 50 לש ףקיהב םי-ימ תלפתהל זרכמ םוסרפ רשאל"
."1.9.2000 םוימ רחואי אל ,םיפסונ ק"מלמ 50
.םילפתומה םימה יריחמ תא םלשי ימ רורב אל ,העצהה יפ לע


םיחילמ םימ תלפתה
,תואלקחה דרשמ םע םואיתבו יללכה בשחה םע ףותישב ,םימה ביצנל תורוהל
תכרעמל וא ,תוירוזא םימ תוכרעמל םרוביחו םיחילמ םימ תלפתהל םיזרכמ םסרפל
,םיחילמה םימה לאיצנטופ אולמ לוצינל דע ,זכרה קוליסל תוסחייתה ךות ,תיצראה
.םימה תורוקמ תפסותל תופידע ןתנית .2000 ץרמ שדוחמ םימה תוביצנ ח"וד יפ לע
.1
.הקפהה לטיהמ םירוטפ ויהי וקפויש םיחילמה םימה
.2
םימה תושרכ הדיקפת ףקותב "תורוקמ" תרבחל תורוהל שי ,1 ףיעסב רומאל ךשמהב
,םהימימ תא וליפתהש ,םימה יקפס לש םימ תויתשת רוביח רשפאל ,תיצראה
.תיצראה תכרעמל
.3

םימ תלפתהל םיזרכמ םסרפל ,םימה ביצנ םע םואיתב ,"תורוקמ" תרבחל תורוהל
תמקה תא ללוכה ,רדסהל ףופכב ,התושרבש םיחודיקב ,הייתשל ושמשיש ,םיחילמ
."תורוקמ" תרבח םע םכוסש ,ינבמה יונישל םאתהבו תורבחה

,םיריפשה םימה ןזאמל ףיסוהל ןתינש ,רמאנ הטלחהה תעצהל רבסהה ירבדל 1 ףיעסב
םיחודיק .םיחילמ םימ תלפתה ידי לע הנשב ק"מלמ 110 לש תומכ ,הייתשל םידעוימה
.הנשל ק"מלמ 80 -כ קיפהל םייושע תיטרפ תולעבבש

.החלמהה תעפות תא רוצעתו רפיווקאה ןמ חלמ ערגת םיחילמ םימ תלפתה
,ק"מלמ 50 ךסב םימה ןזאמל תפסות םורגת םיחילמ םימ תלפתה ,"תורוקמ" ירבדל
.(היקשהל) שומישב אצמנ םיחילמה םימה ןמ קלחו רחאמ
םאתהב םימה תויומכ לכ תא טולקל "תורוקמ" תא תבייחמ איהש ,אוה העצהב שודיחה
.םימה תוביצנו רצואה ידי לע ועבקייש םיריחמבו הכלוהה תונקתל

םימה דוינו הקפהה רשוכ תרבגה ,תוראב בויט
:הטלחהה תעצה
,םירחא םימהזמבו תוקנחב ומהוזש ,תוראבב לופיט םדקל םימה ביצנ לע ליטהל
דמועה לאיצנטופה לכ לצוניש ןפואב ,הייתשה ימ תורוקממ קלחכ ןליעפהל המגמב
קוליסל ןורתפ ןתמ ךות ,2000 ץרמ ,םימה תוביצנ ח"וד סיסב לע ,םימה קשמ תושרל
.םימהזמה
.1
לטיהמ םירוטפ ויהי ,ליעל רומאכ ולפוטש ,תומהוזמ תוראבמ םיקפומה םימה
,רתלאל תונקתב רוטפה םוסרפל וגאדי רצואה דרשמו תויתשתה דרשמ .הקפה
.הקפה ילטיה תרדסה תרגסמב
.2
.עקשומה ןוהה לע 40% לש קנעמ ןתניי
.3
ףוחה ןגאב תויטרפ תוראב רוביח 2003 דע 2000 םינשב םוזיל םימה תוביצנ לע ליטהל
ק"מלמ 50 -ב לדגי תאז תכרעמ לש הקפהה רשוכש ןפואב ,תיצראה םימה תכרעמל
.תוחפל ,הנשב
.4

העצה 31.7.2000 דע הלשממל ושיגיו ושבגי תואלקחה רשו תויתשתה רש ,רצואה רש
.וז הלועפ רשפאיש ,םיאתמ יביצקת יוביגב ,ןודנב םילהנו תונורקעל

:העצהל רבסה ירבד
לופיט ידי לע ,םירחא םימהזמבו תוקנחב ומהוזש ,תוראב לש שומישל ןתרזחה .1
לש תורכינ תויומכ םימה קשמל ףיסוהלו םימה תקפה רשוכ תא ריבגהל היושע ,םיאתמ
.הייתשל םייואר םימ
היהי לעופב עוציבה רשאכ ,רומאכ ,תוראבב לופיט םוזיל םימה תוביצנ לע ליטהל עצומ
.תוראבה תואצמנ ןתולעבבש ,תוימוקמה תויושרה ידי לע
םימה תוביצנב םימייקה ,םייפסכה םיעצמאהמ הלא תויושרל תיפסכ עייסל איה הנווכה
.הז ןיינעל

,שומישל ןריזחהל ןמוחתבש תומהוזמ תוראבב לפטל תוימוקמ תויושר דדועל תנמ לע .2
תויושרה וצלאי םא .הקפה לטיהמ ,הלא תוראבמ וקפויש ,םימה תא רוטפל חרכה שי
םימה יפירעתמ ךורע-ןיאל ההובג ןהלש םימה תולע היהת ,הקפה לטיה םלשל תוימוקמה
,ןכ ומכ .תילכלכ הניחבמ םהל תיאדכ היהת אל הנודנה תוליעפהו ,"תורוקמ" תרבח לש
לפטל תוימוקמה תויושרה תא דדועל תנמ לע ,רתלאל תונקתב רוטפה רבד תא םסרפל שי
.תומהוזמה תוראבב םדקהב

תולעמ 40% היהת םיחודיק בויט טקיורפב םימה תוביצנ לש היופצה תופתתשהה .3
.קנעמכ ןתניתש טקייורפה
בויטל עויס יקנעמ תאצקהל םילהנו תונורקע ףתושמב ודביע רצואה דרשמו םימה תוביצנ
.תוראב

יושע ,תיצראה תכרעמל - תולצונמ ןניאש הלא דחוימב - תויטרפ תוראב לש ןרוביח .4
ךוסחלו ,םימ תפסותל םילכ תריציל דע ,תרוצב תונש תובקעב םימב רוסחמ לע רשגל
רקיעב ,םישדח םיחודיק עוציב ידי לע הקפהה רשוכ תרבגהב תועקשה הנידמה קשמל
קשמ עיקשה 1999 תנשב .הייתש ימל ,רבוגו ךלוהה ,שוקיבה לע תונעל ודעונש םיחודיק
- כ לש ךס - ףוחה רוזיאב הקפהה רשוכ תרבגהב ,"תורוקמ" תרבח תועצמאב ,םימה
.ח"שלמ 55 -כ עיקשהל םימה קשמ דתעתמ 2000 תנשב .ח"שלמ 14.5
.תוחפל הנשב ק"מלמ 50 -ב ,רומאכ ,הקפהה רשוכ תא ריבגהל ןתינ
תשרדנה תוליעפה עוציבל םיאתמ םוכס םימה תוביצנ ביצקתב לולכל ,אופיא ,עצומ
.תאז עצבל םילהנהו םיכרדה תא שבגל רצואהו תויתשתה ירש לע ליטהלו
לש תוראבל סחייתמ אוה ןיא .דבלב תויטרפ תוראבל סחייתמ הטלחהה תעצהב הז ףיעס)
.(תויטרפה תוראבה תמאלהל המודה ,דעצ והז ,השעמל ."תורוקמ" תרבח

םיריפש םימל הרמהב םיחלוק תבשה
:הטלחהה תעצה
,תואלקחל םירהוטמ םיחלוק ימב שומישו םיחלוק לש הבשה ילעפמ תמקה דדועל .1
יאנת ןתמ ךות ,הייתש יכרוצל ונפויש ,םיריפש םימל הרמהב ,ירוביצה רזגמלו היישעתל
75% לש ףקיה רשאל ,ןכ ומכ .60% דע לש ףקיהב הבשה ילעפמל םידחוימ םיקנעמו עויס
.הבשהל םיטקיורפ תמקהל המזויה לע לקהל תנמ לע הבשהה ילעפמ לש ןונכתה תולעמ
םע ףותישב ,םימה ביצנ יאשר ,תאז םע דחי .2002 רבמצד דע ףקותב ויהי עויסה יאנת
ועבקייש םירוזאב םיחלוק תבשהל םיזרכמ םסרפל ,תואלקחה דרשמו ל"כשחה
.ףתושמב

הרטמב ,ןולקשאל הפיח ןיב ,זכרמה רוזיאב םירהוטמ םיחלוק ימב שומיש דדועל .2
.םוהת ימ םוהיז עונמלו "תוקורי תואיר"ו םייאלקח םיחטש רמשל

תואירבה ,תויתשתה ,תואלקחה ירש םע םואיתב ,הביבסה תוכיאל הרשה לע ליטהל .3
םוחתב הניקת עבקיו ,ויטביה לכ לע ,אשונב קוסעיש ,ידרשמ ןיב תווצ תונמל ,רצואהו
,הביבסה תוכיא לע הנגהל הניקת יכילה תעיבק להונל םאתהב ןיחלוק ימ תויוכיא
.31.12.2000 -ל דע ושגוי ,רומאכ ,הניקתל תוצלמהה .םיחלוקה קוליס ידעיל םאתהבו

2.5 לש ףקיהב ,ידועיי ביצקת תוצקהל תואלקחה דרשמב ישארה ןעדמל תורוהל .4
תויוכיאל םייאלקחה םילודיגה לש םתמאתה תניחבל ,תואבה םינשה 5 -ל הנשל ח"שלמ
.(רצואה דרשמ) םיחלוקב ךשוממ שומיש בקע עקרק תתחשה תעינמלו ,תונושה םיחלוקה

תקידב םשל ,הנשל ח"שלמ 5 לש ידועיי ביצקתב ישארה ןעדמה תא בצקתל - 4 *
רוזיאו םילקא ,עקרק יאנתב םייאלקח םילודיגל תונוש תויוכיאב םיחלוק לש םתמאתה
.(תואלקחה דרשמ) םינוש

תואלקחה דרשמ תעצה ןיבל (4) חותיפלו רקחמל רצואה תעצה ןיב םילדבהה תא האר
.(*4)

,לארשי יעקרקמ להנימ תצעומב הטלחה לבקל לועפל רצואהו תויתשתה ירש לע ליטהל .5
ינוכמ שמשל תודעוימה ,תועקרק לע םיילמס הריכח ימד ומלושי 2000 תנשב לחה יכ
.םימה ביצנ ידי לע ורשואש ,םיחלוק תוריגאל םירגאמו רוהיט

ינקתימל תוינכת רושיאל תופידע ןתמ םינפה רש םע םאתל תויתשתה רש לע ליטהל .6
.היינבהו ןונכתה תודעו תרגסמב םיחלוק רוהיטו הבשה

:העצהל רבסה ירבד
םימ .תואלקחל ירקיעה םימה רוקמ םניה םירהוטמה םיחלוקה ימ יכ ,לכל רורב ,םויכ .1
ימ יכרוצל ונפוי רשא ,םיריפש םימל הרמהב םייאלקח םיכרצל ונתנייו וחתופי הלא
.הייתש
םתמקה םדקלו לקהל שי .םהב שומישה תא דדועל תנמ לע ןתינש לכ תושעל שי ,ךכל יא
םינכרצ תודוגא ןיב תויופתושו םייטרפ םימזי ידיב רקיעב ,םיחלוק לש הבשה ילעפמ לש
רצואה לש ןווכמו ףיקמ עויס אלל תאז תושעל ןתינ אל .םייטרפ םימזיו תויאלקח
.הנידמהו

תא) ףיעסה שומימ תא תונתהל הצר רצואה .תואלקחל םימ תפסותב רבודמ הז ףיעסב
.הנש 20 ךשמב םיחלוקה תא שוכרל יאלקחה תובייחתהב (הנידמה תופתתשהו ןומימה
תשיכרל תובייחתההש (ותוא ענכש םגש הווקמ ינא) רצואה רשל ריהבה תואלקחה רש
.הנידמה לש איה ןיחלוקה

ללכמ 60% לש ףקיהב םיחלוק תבשהל םידחוימ םיקנעמ תקנעה רשפאל ,אופיא ,עצומ
- ןונכתה תולעמ 75% לש ףקיהב ןונכת יקנעמ ןתמ הז ללכבו ,הבשהה לעפמ לש תולעה
לש וזמ ההובג היהת אל ,ןכרצל םיקפוסמה ,םיחלוקה ימ תולעש ךכל איבהל תנמ לע לכה
- ק"מל 'גא 50) "תורוקמ" תרבח ידי לע תואלקחל םיקפוסמה ,םיחלוקה ימ יפירעת
.תילכלכ הניחבמ יאדכ היהי םהב שומישהש ךכ ,(1.1.99

המקההו ןנוכתה יקנעמ ,ןכל .חטשה שארב 'גא 50 לע דומעי םיבשומ ןיחלוק ק"מ ריחמ
.חטשה שארב םיחלוקל העבקנ רשא ,ריחמה תמר לע רומשל ודעונו ריחמה ןמ ורזגיי

םיחלוק ימ קפסל םידעוימה ,הבשה ילעפמל ונתניי םידחוימ םיקנעמ יכ ,עצומ דוע
רתוי ההובג תוכיא תמר םיבייחמה םיחלוקל ןכו ,לופיטה ןקתיממ םיקחורמ םיחטשל
תא ואלימ - רחא םימ םהזמ לכ וא תימוקמה תושרה - תורחאה תויושרהש רחאל)
תנמ לע ,תאז לכ .םידחוימ םייגולורדיה םיאנת בקע וא ,םידחוימ םילודיגל (םתבוח
.הנשה תונוע לכב ,םיחלוקה לש ,רשפאה לככ ,בחרו אלמ לוצינל איבהל

םיכפשה ףוסיא תולע .דבלב ןיחלוקה תבשהל םידעוימ עויסהו םיקנעמהש ,שיגדהל בושח
.(תילפיצינומה תושרה) םהזמה לע לוחת םרוהיט תולעו
גורדישה תמרל עיגהל תפאושה ,רתויב ההובגה המרל םיחלוקה תא גרדשל עויסה תרטמ
(בור) לכ תא לדגל רשפאמה ,םיחלוקה לש יברמ לוצינל עיגהל איה הנווכה :ן"דפשה לש
.םילודיגה

לוצינל ושמשי ,ןולקשאל הפיח ןיב ,זכרמה רוזיאב םירצונה ,םיחלוקה ימ לכ יכ ,עצומ .2
.םירחא םירוזאל ודייוני אלו תואלקחב ימוקמ
ןוכסיח ךכב גשומ ןכו ,תיתביבסו תילכלכ ,תיאלקח הניחבמ תופידע שי וז תוינידמל
.םיקחורמ םירוזאל םיחלוקה תכלוהב ךרוצה תעינמ ידי לע תויולעב

םינקתה תא םיאתהל םיבייח םירהוטמ םיחלוק ימב שומישה תא ריבגהל תנמ לע .3
תואירבו הביבסה תוכיא ימעטמ ,םיכפשב לופיטה ינוכממ םישרדנה ,םייאורבתה
.םיחלוקה לש קוליסה ידעיל םאתהב ,רוביצה

,תאזכ היהת ,תיאלקח היקשהל ושמשי רשא ,םיחלוקה תוכיא יכ ,ךכל םורגל שי
םיכרצה לע םג דיפקהל שי ,ליבקמב .רשפאה לככ ,לודג םילודיג ןווגמ תייקשה רשפאתש
שומיש ידי לע םירפיווקאב העיגפו תועקרק תחלמה םורגל אל ונייהד ,םייגולורדיהה
.םיחלוק ימב ךשוממ
יקוחמ םיבייחתמה ,םיכשוממו םיכבוסמ םיכילהב הכורכ הבשה ילעפמ לש םתמקה
.םינוש םינקתימו םירגאמ תמקה ךרוצל רקיעב ,היינבהו ןונכתה
םיישקב לקתית אל הבשה ינקתימ תמקהש תנמ לע ,הלא םיכילה זרזלו טשפל שי
.שורדה ןמ הלעמל םייביטרטסינימדא

,ידרשמ-ןיב תווצ הביבסה תוכיאל הרשה סנכת ליעל רומאה תא עצבל תנמ לע .4
דרשמ ,תואלקחה דרשמ ,םימה תוביצנ ,תוימואלה תויתשתה דרשממ םיגיצנ תופתתשהב
ימוקמה ןוטלשה זכרמ ,רצואה דרשמ ,תואירבה דרשמ ,ס"מתה דרשמ ,םינפה
םוחתב םימיאתמ םינקת לע ץילמהל היהי תווצה לש ודיקפת .םיניישעתה תודחאתהו
.31.12.2000 דע ,רומאכ ,ושגוי תוצלמהה .קוליסה ידעיב בשחתהב םיחלוקה ימ תוכיא
.םיחלוקה ינכרצ ,םיאלקחה יגיצנ הז תווצב םירסח

תושעיהל ולכוי אל תויאלקח תורטמל םיחלוקב שומישה אשונב תומדקתהו חותיפ לכ .5
דרשמש ,אופיא ,עצומ .םתעינמו םינוכיסה יוהיזל אשונב ףיקמ רקחמ לש יוויל אלל
םייאלקחה םילודיגה תמאתהל ודעוייש ,םירקחמל םידחוימ םיבאשמ הצקי תואלקחה
ימב ךשוממה שומישה בקע עקרקה תתחשה תעינמלו תונושה םיחלוקה תויוכיאל
.םיחלוק

רוטפל ךרוצ שי ,הבשה ילעפמב םישרדנה םירגאמל תועקרק תדמעה רשפאל תנמ לע .6
היהי ןתינ ךכ .רשפאה לככ ,םניטקהל וא ,הנונרא יסיממו הריכח ימדמ הלא תועקרק
יכ ,םוקמ שי ,ןכל .תואלקחל םירהוטמ םיחלוק לש הבשה ילעפמ תמקה דודיעב עייסל
וז הרטמ גישהל המגמב לארשי יעקרקמ להנימ םע םירבדב ואובי רצואהו תויתשתה ירש
.2000 תנש וז הנשב לחה

םימה תורוקמ תלדגהו היגולורדיה .ה

:הטלחהה תעצה
ןיב ,היכרותמ ואבוייש ,םימ תטילקל םימה קשמ לש תידיימ תוכרעיה לע תורוהל .א
.רהז תנחתל ןולקשאמ םימ תכלוהל וק לש עוציבו הרבשהו ןונכת ידי לע ראשה

תנמ לע ,היכרות תלשממ םע מ"ומ להנל רבדב םיעגונה םידרשמה לע ליטהל .ב
5 לש השיכר תפוקתל היצפוא םע ,םיאבוימה םימה תשיכרל ריחמ תעצה לבקל
.תילארשיה םימה תכרעמל םיאבוימה םימה תוכיא תמאתה תניחב הז ללכבו ,םינש

.רתלאל ,לארשיל היכרותמ םימה תלבוהל זרכמ םוסרפ רשאל .ג

.1
םייגולורדיה םיאשונב רוטינ תוליעפ עוציבל ידועי ביצקת םימה תוביצנל רשאל
תא רמשל תנמ לע לכה ,תובורקה םינשה 4 ךשמל ,הנשל ח"שלמ 10 לש ףקיהב
,תינכותל ףופכב ,ליעיה םלוצינ תא רשפאלו התחשהו םוהיז ינפב םימה תורוקמ
.תוימואלה תויתשתהו רצואה ירש ידי לע רשואתש

.2
תווצה .יליעה רגנה תרדחהו לוצינה תרבגהל תונקת ןיכיש ,ידרשמניב תווצ תונמל
.31.12.2000 דע ויתוצלמה שיגי
ילעפמ) הצק ינכרצל םימ ינאובי ןיב תורשקתה רשפאל םימה ביצנל תורוהל
.(םיאלקח ,תוימוקמ תויושר ,היישעת
.3

:העצהל רבסה ירבד
תשיכרלו אובייל היצפואה תויאדכ תא ןוחבל שי ,תורחא תויורשפא חינזהל ילבמ .א
.היכרותמ םימ
םגש ,םי-ימ תלפתה עוציב ומכ אלש - תידיימ תויהל היושעו הנימז איה וז תורשפא
,םימ לש השיכר לכ .השעמל הכלה ,עצבתתש דע ןמז שרדיי ,הילע טלחוי םא
ןעוציב ךשמש תולועפ - הלא םימ לש הכלוהו הטילק תכרעמ תמקה בייחת ,רומאכ
תא וקרפי וב םוקמ - ןולקשאמ םימ תכלוה וק לש ועוציב רקיעבו ,םישדוח 8 -כ וניה
תידיימ תוכרעיה לע תורוהל עצומ ,ךכל יא .רהז תנחת דע - תוינואהמ םימה
.הז ןיינעל םיאתמ יביצקת יוביג תוברל ,המיאתמ

;םימה תשיכר יאנתל רשאב היכרות תלשממ םע מ"ומ םייקל שי ,תאזל ףסונ .ב
5 היהת ,ןובשחב חקליתש השיכרה תפוקתש ,היצפוא םע ,השיכרב הכורכה תולעה
.תיצראה תכרעמב הטילקל םתמאתהו םיאבוימה םימה תוכיא תניחב ;םינש

לע ,םימה ביצנ ,תוימואלה תויתשתה דרשמ םע םואיתב ,יללכה בשחל תורוהל שי .ג
.ומוסרפו םימ תלבוהל זרכמה יכמסמ לש רתלאל הנכה

.1
גוס לכמ ,םוהיז ינפב םהילע הנגהב ינויחה ךרוצהו םימה תורוקמ לש השקה םבצמ
רוטינ תולועפ םייקל ידועיי ביצקת ןתמ בייחמ - ליעי יתלב לוצינו התחשה ,אוהש
.ידוסיו בחרנ ףקיהב
ףוגה אוהש ,יגולורדיהה תורישה רובגת ןכו ,רוטינ יחודיק תחידק בייחמ הזכ רוטינ
.םיינשדח םייגולונכט םיעצמאבו םיאתמ יעוצקמ םדא חוכב ,ךכב קסועה יעוצקמה
םימה קשמ תושרל דמעוי הז יכ עצומו ,ח"שלמ 40 לש ףקיהב ביצקת שורד הז ןיינעל
.תובורקה םינשה 4 ךשמב
.2

7-2 * 2000 יאמ * 403 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ