ימב םידירולכה זוכיר תא ןיטקהל בושח עודמ
תרנכה
קילס דוד :תאמ
.41, 29-25 םידומע ,(2000 יאמ) ,403 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מדוע חשוב להקטין את ריכוז הכלורידים שמי הכנרת
:רמאמה יקלח
תרנכהמ םיחולמ םימ תורוקמ תייטה לש תמייק תוינידמ
תרנכהמ עבש-רונ תונייעמ תייטה תקספה םוקמב - םימ תפסות תריציל העצה
תרנכה ימב םידירולכה זוכיר תנטקהל העצה
תוצלמהו םוכיס


תרנכהמ םיחולמ םימ תורוקמ תייטה לש תמייק תוינידמ
'בח יסדנהמ ומגד ,יצראה םימה לעפמ לש ותלעפה תלחתה ינפל םינש 6,1958 תנשב
400 -כ היה תרנכה ימב םידירולכה זוכירש ,םתמהדתל ,ררבתהו תרנכה ימ תא .ל.ה.ת
.רטיל/ג"מ

.ל.ה.ת 'בחל םימה ביצנ הרוה םימה תוביצנלו תואלקחה דרשמל אצמימה עדוויהב
'בחש הרטמב ,תרנכל םיסנכנה םיחולמה םימה תורוקמ תא ,ירשפאה םדקהב ,רתאל
ןיטקהל ידכ תאזו ,תרנכהמ םיחלמ תייטה רשפאי רשא ,יסדנה לעפמ תמקה עיצת .ל.ה.ת
.תרנכה ימב םידירולכה זוכיר תא

,הנידמה לש התלכלכב יניצר ביכרמ וויה ,םיסדרפה רקיעבו ,תואלקחה ,60 -ה תונשב
:ןמקלדכ היה ,םיסדרפ תייקשהל רתוהש ,יברמה םידירולכה זוכיר רשאכ

.רטילל/רולכ ג"מ 170 -כ - ץראה ןופצב ,םיסדרפ תייקשהל *
.רטילל/רולכ ג"מ 250 -כ - ץראה םורדב ,םיסדרפ תיקשהל *

ףותישב ,הלש םיגולורדיהה יבוט תא .ל.ה.ת 'בח הסייג םימה ביצנמ היחנהה לבקתה םע
,םיחולמה םימה תורוקמ ורתוא יביסנטניא רקחמ לש םייתנש רחאלו ,הלש םיסדנהמ
.היפוח ךרואל ןהו םגאה תיתחתמ ןה ,תרנכל םיסנכנה

לעפמ ןלהל - "תרנכהמ םיחולמ םימ תורוקמ תייטה" לעפמ עצבל התיה רקחמה תצלמה
.(הלבט האר) םיחולמה םימה תורוקמ תא הטי רשא - ".מ.מ.ה"

.מ.מ.ה לעפמ תלעתל םיחולמ םימ םירזמה ,5 תרנכ חודיק חדקנ םינשה תצורמב :הרעה
תויומכב ,רטיל/ג"מ 7,800 -כ לש םידירולכ זוכירב ,ק"מלמ 1.2 לש תיתנש הקיפסב
64,000 -כ תוטהל םייקה .מ.מ.ה לעפמ לגוסמ םויכ .תונוט 9,400 לש תיתנש םידירולכ
.תרנכהמ ,הנשב םידירולכ תונוט

.מ.מ.ה לעפמ תועצמאב היטהל םיעצומ םיחולמ םימ תורוקמ
תמכסמ הלבט
תומכ
םידירולכ
הנש/תונוט
זוכיר
םידירולכ
רטיל/ג"מ
הייטהה תקיפס
הנש/ק"מלמ
םימה רוקמ םש
הייטהל עצומה
1,600
1,150
1.4
עבש תונייעמ
37,000
2,300
16.2
רונ תונייעמ
16,400
14,600
1.1
הירבט-ימח .מ
55,000
2,940
18.7
היטהל כ"הס

ףסואו עבש ןייעמב ליחתמ לעפמה .תרנכה לש יברעמה הפוחב עצובו ןנכות .מ.מ.ה לעפמ
לש בויבה ימ תיברמ תא ףסוא םג אוה םויכ .םיחולמה םימה תורוקמ תא וכרדב
ריעה לש בויבה ללוכ ,תרנכה לש יברעמה ףוחב םיאצמנה ,שפונה ינקתימו םיבושיה
רכס דרומב ,ןותחת ןדרי קיפאל םיסנכנ בויבה ימ + םיחולמה םימה תורוקמ .הירבט
..מ.מ.ה לעפמ םייתסמ הב ,הדוקנב םייקה ,תומולא

םימ בואשל ולחה הב הנש ,1964 תנשב תרנכהמ םיחלמ תוטהל לחה .מ.מ.ה לעפמ
.יצראה םימה לעפמ תועצמאב הנידמה םורדל תרנכהמ

לש רועישב תרנכהמ םיחלמ תייטה בקעו םימשגב תוכורב םינש רפסמ תובקעב
1988 תנשב תרנכה ימב םידירולכה זוכיר תחפ ,הנש/םידירולכ תונוט 64,000-55,000
תרנכה ימב םידירולכה זוכיר ,1999 רבמצד שדוחב ,םויכ רשאכ ,רטיל/ג"מ 210-190 -כל
.רטיל/ג"מ 260 -כ וניה

םימה סלפמ תדירימ האצותכ םרגנ תרנכה ימב לדגה םידירולכה זוכירש ,הנעטה תעמשנ
.1999 רבמצדב ,'מ -213.28 לש םורל םגאב

לש םורל תחתמ ,תרנכב םימה סלפמ תדיריש ,ענכושמ יננה ,ידיב םייקה עדימל םאתהב
.תרנכה םיל וסנכייש ,םיחלמה תומכב היילע םורגת אלו המרג אל ,'מ -214 דע 'מ -213

:םיאבה םימרוגה ינש לש האצות הניה תרנכה ימ לש םידירולכה זוכירב היילעה ,יתעדל
.יתנש ברה עצוממהמ ןטק וניהש רועישב ,תרנכל םימ ילובי תסינכ 1.1
,תרנכל וסנכנש םימה לובימ ןטקה רועישב םימ ילובי תרנכל וסנכנ 1993-99 םינשב
,עיפשה הז רבד .דחוימב הנוחש הנש התיהש ,1998/99 תנש ללוכ ,יתנש בר עצוממב
.תרנכה ימ לש םידירולכה זוכירב היילעה לע ,רכינ ןפואב

ןטק ןכ ;תרנכהמ םיחלמ תוחפ וטוה ךכמ האצותכו ,תרנכהמ םימ תוחפ ובאשנ :הרעה
.םגאב םימה חפנ

.'מ -213 תברקב םימ יסלפמב ,תרנכהמ עבש-רונ תונייעמ לש םתייטה תקספה 1.2
'בחל םימה תוביצנ התרוה ,'מ -213 לש םורל ברקתה תרנכב םימה סלפמש ,םעפ לכ
הסנכנ םנמא ,ךכמ האצותכ .תרנכהמ עבש-רונ תונייעמ תייטה תא קיספהל "תורוקמ"
ופסוותנ םימה תפסות םע דחי לבא ,הנש/ק"מלמ 17.6 לש רועישב םימ תפסות תרנכל
.הנש/תונוט 38,600-כ לש רועישב םידירולכ תרנכל

תרנכל ףיסוהש רבד ,םימעפ 3 עבש-רונ תונייעמ לש םתייטה הקספוה 1988 תנשמ
םיב םידירולכה זוכירב תפסונ היילע םרגש המ ,תונוט 100,000 -כ לש רועישב ,םידירולכ
.תרנכה

,תרנכהמ עבש-רונ תונייעמ תייטה-יאמ האצותכ המרגנש ,םידירולכה תפסות תיברמ
תפסות רשאכ - היישעתלו םירפיווקאל הרדחהל ,היקשהל ,תיב תכורצת יוסיכל :הקפוס
:ןמקלדכ תומייק תויעב הריבגה (םינושה םימה ישוקיבל) ל"נה םידירולכה

זוכירב היילע םג תמרוג ,תיב תכורצת יוסיכל םיקפוסמה ,םידירולכה זוכירב היילע *
,םיחלוק ימ תקפסה לטבל יושעה רבד היקשהל םיקפוסמה ,םיחלוקה ימ לש םידירולכה
.היקשהל ,לוהימ אלל

קזנ ,ילכלכ קזנ תמרוג ,היקשהל םיקפוסמה ,םיחלוקה ימב םידירולכה זוכירב היילע *
םימ יפדוע םיזקנתמ םהילא ,םוהתה ימ לש םתחלמה בצקב היילעלו תודבכ תועקרקל
.היקשהמ

היילע תמרוג ,םירפיווקאל הרדחהל םיקפוסמה ,תרנכה ימב םידירולכה זוכירב היילע *
,היקשהל םהב שמתשהל היהי ןתינ אלש ,וזכ המרל דע םוהתה ימ לש םתחלמה בצקב
,הובג רועישל עיגי םוהתה ימב םידירולכה זוכירו הדימב .תיב תכורצת יוסיכל ףא ילואו
יממ קלח ליפתהל וא/ו ךומנ םידירולכ זוכיר ילעב םימ םע םוהת ימ לוהמל רבדה בייחי
."םיחולמה" םוהתה ימב םלוהימ ךות ,םוהתה

דומעה שארל הרזח


עבש-רונ תונייעמ תייטה תקספה םוקמב - םימ תפסות תריציל העצה
תרנכהמ
םימ ףיסוהל שיש ,לוקישהמ תעבונ תרנכהמ עבש רונ תונייעמ תייטה יא ,רכזוהש יפכ
.ק"מלמ 17.6 -כ לש רועישב ,תרוצב תונשב תרנכל

,תרנכהמ םידירולכ םומיסכמ הטתש ,תיפולח תוינידמ טוקנל עצומ ,וז תוינידמ םוקמב
:ןלהלדכ ,םיפסונ םימ תורוקממ םימב רוסחמה תוסכל עצומ רשאכ

תרנכה רוזיאב היקשהל םיחלוק ימ לוצינל העצה .2.1
תקפסה לעפמ עוציב ידי לע ,םיחלוק ימ הנש/ק"מלמ 15-12-כ תרנכה רוזיאב ףיסוהל ןתינ
:ןמקלדכ םיחלוק ימ

םיבושימ בויבה ימ תא ףוסאיש ,רוניצ חינהל עצומ ,םייקה .מ.מ.ה לעפמ ךרואל
חנוי רוניצה .מ.מ.ה לעפמל םויכ םימרזומה ,הירבט ריעה לש בויבה ללוכ ,שפונ ינקתיממו
.םייקה תומולא רכס תברקב ומקמל עצומש ,בויב ימ לש רוהיט ןקתימל דע

תונייעמ ימ קר .מ.מ.ה לעפמב ומרזי ,בויב ימ לש ףסאמ רוניצ עוציב םע :הרעה
.םליפתהל ןתינש םימ ,רטיל/ג"מ 3,000-כ לש םידירולכ זוכירב ,םיחודיקו

,ןדריה קמע יבושי לש בויב ימ םג תוטהל עצומ ,ןנכותמה ,בויב ימ לש רוהיטה ןקתימל
תומולא רכס דרומב ןותחתה ןדריל םהלש בויבה ימ תא ,םויכ רבכ ,םימירזמ רשא
.םייקה

לש םידירולכ זוכירב ,היקשהל םייואר םיחלוק ימ ורצוויי בויבה ימ לש םרוהיט רחאל
ולא םיחלוק ימ תוטהל עצומ .הנש/ק"מלמ 15-12 לש םימ תומכב ,רטיל/ג"מ 300
ינוכמ ידי לע היקשהל ובאשייו תרנכה ימ םע ולהמתי םה םשו ,םייקה תומולא רגאמל
.םימייק הביאש

םיחודיקו תונייעמ ימ קר ןדריב ומרזי ןותחתה ןדריל בויב ימ תייטה תקספה םע :הרעה
.ןדריה קמע רוזיאב היקשהמ םרוקמש ,זוקינ ימ + םיחילמ

תרנכה רוזיאב םיחילמ םימ תלפתהל העצה .2.2
םיחודיק ימ ןדריב ומרזי ,ןותחתה ןדריל בויב ימ תייטה תקספה םע ,רכזוהש יפכ
ימ + ק"מלמ 20.0 לש תיתנש םימ תומכב ;רטיל/ג"מ 3,000 -כ לש רולכ זוכירב תונייעמו
1,500-1,000 לש םידירולכ זוכירב ;הנש/ק"מלמ 3.0 -כ לש רועישב ,ןדריה קמע לש זוקינ
.רטיל/ג"מ

.הנשב םימ ק"מלמ 23.0 -כ ןדריה קיפאב ומרזי לכה ךס

ןקתימ .ןדריה ימ ובאשיי וכותל ,םייקה גרבנטור םגא תבריקב הלפתה ןקתימ עצבל עצומ
ג"מ 200-כ לש תוכיאב הנש/ק"מלמ 18.0-כ לש תומכב םילפתומ םימ קפסי הלפתהה
.ןדריב וא/ו לארשיב םימה תכורצת יוסיכל ונפוי םילפתומה םימה .רטיל/רולכ

,ןדריה קמע לש זוקינה ימ + .מ.מ.ה לעפמ ידי לע וטויש ,םיחילמה םימה תורוקמ :הרעה
ןותחת ןדרי קראפל םימ רוקמ ושמשי ,(גרבנטור רגאמ דע תומולא רכסמ) ןדריב ומרזיש
.ןנכותמה קראפה תמקה םשל ,ןדריל םייפולח םימ תמרזה ךוסחיש רבד -

ןאש-תיב קמע רוזיא לש םיחילמ םימ תלפתהל העצה .2.3
,הנש/ק"מלמ 45-40-כ לש הקיפסב ,םיחילמ םימ תורוקמ םימייק ןאש תיב קמע רוזיאב
.רטיל/רולכ ג"מ 2,500-1,000 לש םידירולכ זוכירב

םילפתומ םימ הנש/ק"מלמ 33.0 דע 30.0 ךכ ידי לע רוצילו ולא םימ ליפתהל עצומ
תרנכ" לעפמל םילפתומה םימה םירזהל עצומ .רטיל/רולכ ג"מ 200-כ לש תוכיאב
.ןדריב וא/ו לארשיב םימ תכורצת יוסיכל םימה וקפוסי וכרד ,םייקה "ןאש-תיב

ימואלה םימה ןזאמל ופסוותי ,ליעל 2.3-2.1 :םיפיעסב תורכזומה תולועפה עוציב םע
.םינשה לכ ףוצר ןפואב וקפוסיש םימ - הנשב םימ ק"מלמ 66.0-60.0

זוכירב םימ הנש/ק"מלמ 25.0-כ דוע ליפתהל ןתינ ,תרנכה רוזיאל רשק אלל :הרעה
ןקתימ .םינינתה תונייעמב םיעפושה ,םימ רטיל/ג"מ 2,500-2,000 -כ לש םידירולכ
.רטיל/ג"מ 200 -כ לש םידירולכ זוכירב ,הנשב םימ ק"מלמ 20.0 -כ קיפי ,עצומה הלפתהה
.הפיח ריעהו למרכה ףוח רוזיא לש םימה תכורצת יוסיכל םילפתומה םימה קפסל עצומ

דומעה שארל הרזח


תרנכה ימב םידירולכה זוכיר תנטקהל העצה
,םימ רוקמ רוציל ךרוצה לע ,רתיה ןיב ,םיססבתמ ףוחד ןפואב םי-ימ תלפתהל םיקומינה
זוכיר ילעב םימב םרוקמש ,םיחלוק ימ לוהימ רשפאי רשא ,ךומנ םידירולכ זוכירב
.םילפתומ םי-ימ םניה לוהימל עצומה םימה רוקמ .הובג םידירולכ

הטישה הניה ,רטילל/ג"מ 100 -כ לש ,ךומנ םידירולכ זוכירב ,תרנכ ימ תקפסה ,יתעדל
.תרנכה ימב םרוקמש ,םיחלוק ימב םידירולכה זוכיר תנטקהל רתויב הליעיהו הלוזה

:האבה הרוצב עוציבל תנתינ תרנכה ימב םידירולכה זוכיר תנטקה

ןפואב ,.מ.מ.ה לעפמ תועצמאב ,תרנכהמ םיחלמ לש תיברמ היטה לש הטלחה תלבק .3.1
.םינשה לכ ףוצר
םייקה .מ.מ.ה לעפמ תועצמאב תרנכהמ םיחולמ םימ תייטה לש תוינידמ םשייל עצומ
םינשב םג (הייתשל םימ תקפסה לעפמ ומכ) ןימא ןפואב ,לעפי לעפמהש ,הפיאש ךות
היילעה תא ןיטקי וז תוינידמ ץומיא .'מ -213 לש םורל ברקתי תרנכב םימה סלפמש
עצוממל תחתמ םימ ילובי תרנכל וסנכיי ןהב םינשב ,תרנכה ימבש םידירולכה זוכירב
.יתנש ברה

+ תרנכל עבש רונ תונייעמ תייטה ידי לע תונוחש םינשב תרנכל םימ ףיסוהל םוקמב
לכ ךשמב) תרנכל םימ ףיסוהל ,ןלהל ,עצומ - הז םגאל םידירולכ תונוט 39,000 -כ תסנכה
ןפואב ,הנש/ק"מלמ 65.0 -כ לש תומכב ,2.3-2.1 םיפיעסב ץלמומ רבדהש יפכ (םינשה
.תרוצב תונשב קר אלו ףוצר

תרנכהמ םיחלמ תפסות תייטהל העצה .3.2
.מ.מ.ה לעפמ תועצמאב תרנכהמ םידירולכ תפסות תוטהל .ל.ה.ת 'בח לש העצה תמייק
5-4 -כ לש םימ תומכב ,הנשב םיפסונ םידירולכ תונוט 40,000 -כ לש תומכב בחרוי רשא
.הנש/ק"מלמ

תונוט 110,000 -כ דע 100,000 -כ תרנכהמ תוטהל היהי ןתינ ,ףסונה לעפמה לש ועוציב םע
לש רועישל ,תרנכה ימ לש םידירולכה זוכירב הדיריל איביש רבד - הנשב םידירולכ
.יתנש בר עצוממב ,רטיל/רולכ ג"מ 100
לש םידירולכ זוכיר) םי-ימ תלפתהמ הברהב הלוז הניה תרנכהמ םידירולכ תייטה
.(רטילל/ג"מ 5,000 -כ לש םידירולכ זוכיר) םיחילמ םימ תלפתהמ וא (רטיל/ג"מ 30,000

םי-ימ תקפסהל םינקתימהש דועב ,םימייק תרנכ ימ תקפסהל םינקתימה לכש ,ןייצל שי
תא ורקיי םי-ימ תלפתהל םינקתימ עוציב .םעצבל ךרוצ היהיו ,םימייק אל םילפתומ
.םילפתומה םימה לש םתולע

תוכיאב םימ רוקמ היהת רטילל/רולכ ג"מ 100 -כ לש םידירולכ זוכירב םימ םע תרנכ
!ערותו ךלת םוהתה ימ לש תוכיא רשאכ - (!)תורוד ךשמב תניוצמ

תא ימואלה םימה קשמל קינעת רטילל/רולכ ג"מ 100 לש זוכירב םימ םע ,תרנכ
:םיאבה תונורתיה
200-150 לש םידירולכ זוכירב (תרנכה ימב םרוקמש) םיחלוק ימ תקפסה חיטבת *
.רטילל/ג"מ
- "םיקותמה" תרנכה ימ םע הובג םידירולכ זוכיר ילעב םימ לש םלוהימ תא רשפאת *
.ימואלה םימה ןזאמל םימ תורוקמ תפסוה רשפאיש רבד
.םוהתה ימ לש םתחלמה בצק תא ןיטקת הרדחהל "םיקותמ" תרנכ ימ תקפסה *
תאו תיאלקחה עקרקה סרה תא ןיטקת ,היקשהל "םיקותמ" תרנכ ימ תקפסה *
.יאלקח זוקינמ םוהתה ימל םיסנכנה ,םימ ידי לע ,םוהתה ימ לש םתחלמה

עצוממב ,רטיל/רולכ ג"מ -100כל תרנכה ימב חלמה זוכיר תנטקהש ,העד תמייק :הרעה
וז העדש ,יל הארנ .תרנכה ימ לש תיגולויבה םתוכיאב תיתועמשמ הערהל איבת ,יתנש בר
.היד תססובמ הניא

ןיאו ,ךומנ םהימימב םידירולכה זוכירש ,תרנכה תמיל םימוד םימגא םלועב םימייק
.ךומנ םידירולכ זוכירב הרוקמש ,תיגולויב הניחבמ ,הדורי םימ תוכיא לש העפות םהב

דומעה שארל הרזח


תוצלמהו םוכיס
תועצמאב ,הפוצרו תיברמ הרוצב ,תרנכהמ םיחלמ תייטה לש תוינידמ טוקנל עצומ .1
.םייק .מ.מ.ה לעפמ

המגמב ,הנשל תונוט 40,000 -כ לש תומכב םידירולכ תפסות תרנכהמ תוטהל עצומ .2
!רטיל/ג"מ 100 -כ לש םידירולכ זוכירב תרנכ ימל עיגהל

המגמב ,לארשי תנידמ יחטש לכבו תרנכה רוזיאב םיחלוק ימ םומיסכמ לצנל עצומ .3
םיחלוקה ימ תא לצנל הרטמבו ,םיהו םילחנה ,םירפיווקאה ימ לש םמוהיז תא עונמל
.היקשהל םויכ םילצונמה ,םיריפש םימ םוקמב היקשהל וקפוסי םיחלוקה ימ .היקשהל
.הייתשה ימ תכורצת יוסיכל הנפות ,לבקתתש םיריפשה םימה תפסות

לכבו ןאש-תיב תרנכה רוזיאב ,תיברמ הרוצב ,םיחילמ םימ תלפתהב ליחתהל עצומ .4
,םימ תכורצת יוסיכל םתקפסה ללוכ ,םיחילמ םימ תלפתה רשאכ ,לארשי תנידמ חטש
.םי-ימ תלפתהמ הברהב הלוז הניה

:רמאמה רבחמ תודוא
טרופמ ןונכת ,יללכ ןונכתב ףתושכ ,.ל.ה.ת תרבחב סדנהמכ 89-59 םינשב דבע קילס דוד
.תרנכהמ םיחולמ תונייעמ תייטה לעפמ לש הקזחאו

41 ,29-25 * 2000 יאמ * 403 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ