יתלב היקשהל ןיחלוק רוהיטל ירלונרג ןוניס
תלבגומ
םייח-רב ןנח :תאמ
.38 ,33-32 םידומע ,(2000 יאמ) ,403 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

סינון גרנולרי לטיהור קולחין להשקיה בלתי מוגבלת
:רמאמה יקלח
המדקה
עגמ ןוניס
ירלונרג ץחל ןוניסב םייסיסב םיגשומ
תורפס


המדקה
רהטל תנמ לע ,ונתושרל םידמועה ,םיעצמאה דחא וניה ירלונרג ןוניס
יפכ) "תלבגומ יתלב היקשה"ל םיאתתש ,דואמ ההובג המרל ןיחלוק
ינפב םסחכ שמשמ ירלונרגה ןוניסה .(ןירפלה תדעו ח"ודב רדגומש
תולחמב תוקבדה וא ,תופגמ תוטשפתה ,רוביצה תואירבל םינוכיס
לש (תלבגומ יתלב) היקשהל םירהוטמ ןיחלוק שומישב ןרוקמש ,תוינגותפ
.יונ תוניגו םיאשד

םיקצומ .םימהמ םיפחרמ םיקצומ לש קוליסה ךילהת וניה ירולנרג ןוניס
תואירבל ןוכיסו םימוהיזל ילאיצנטופ רוקמ םיווהמ ולא םיפחרמ
קמועל םימה תמרזה ידי לע תעצבתמ םימהמ םיפחרמה תדרפה .רוביצה
ידכ ךות ,(םחפ וא תלזב יגוס וא ,ץראווק בורל) לרנימ לש םיריגרג עצמ
.םיבכרומ םיילקיזיפ-םיימיכ םינונגנמ לוצינ

ןונגנמל רקיעו ללכ םימוד םניא ולא םינונגנמש ,שיגדהל םוקמה ןאכ
.תשר ןוניסב לעופה ,הדרפהה

דומעה שארל הרזח


(Contact Filtration) עגמ ןוניס
שיו םינש 100 לעמ םייק רשא ,םימב לופיט ךילהת וניה ירלונרגה ןוניסה
.רפסמ תואסריג ול

םיננסמב "עגמ ןוניס" לש ךילהתב זכרתהל םישקבמ ונא הז רמאמב
םימב לופיט .("Rapid Filtration") ץחל תחת םידבועה ,םירלונרג
םירקוח רשאכ ,הנש 25 - מ הלעמל ינפל חתופ "עגמ ןוניס" לש ךילהתב
הז ךילהת חותיפל רשקהב .הז ךילהת לש רקחמה תא וליבוה םילארשי
תונורקע תחנהב םיצולחכ ,ןוהבר 'פורפו ןידע רנבא 'פורפ תא ריכזנ
ןוניס" גשומה תא ועיבטה רשא םהו) "עגמ ןוניס" םושייל םייסדנה
.(Contact Filtration "עגמ

התתפהה ךילהת ובש ,ןוניס ךילהת וניה (Contact Filtration) עגמ ןוניס
.ירלונרגה ןנסמה יריגרג ינפ לע עצבתמ (היצלוקולפ)

יתלב היקשהל) ןיחלוק ימ רוהיט תכרעמב ירלונרגה עגמה ןוניס תונורתי
(תלבגומ

.ןיחלוק רוהיטל תויפולח תוכרעמל תיסחי ,רתויב ךומנ ןוה ביכרמ *

,תכרעמב תעצבתמ ,עגמה ןוניס ןורקיע סיסב לע ,ןיחלוקה רוהיט תלועפ *
תופולחה תחא איה תכרעמה ןכלו ,םיטושפ םידויצמ תבכרומה
הניחבמ תויביטקרטא-רתויה
.תילכלכ

תתחפה תמרוגה הלועפ - ןורקימ 1 לש לדוג רדסל ןנסמ עגמה ןוניס *
.לדוג ירדס השולש דע םיינשב םיקדייחה תומכ

םיכרעל ל/'גמ 30 - מ םיפחרמה תומכ תא תיחפי ירלונרגה עגמה ןוניס *
.רטילל/'גמ 10 - ל םיבורק

דע הנמזהה עגרמ םידדוב תועוב - תיסחי ,רצק ןקתימה תנקתה ןמז *
.ןקתימה תלעפה עגר

עגמ ןוניס לע םיססובמ ןיחלוק רוהיט תכרעמ לע חוקיפהו הקזחאה *
.תויספא תואצוהל םיפאושו טושפ

לש תידגנ הפיטשל הבאשמ איצוהל ,םיענ םיקלח םע דויצ ןיא תכרעמב *
.עצמה

.תוקד 10 - מ רתוי תצק תכרואו הממיב םעפ תעצבתמ תידגנה הפיטשה *

.ןקתימה תקיפסמ 1.5% -כ איה תידגנה הפיטשה ימ תומכ *

ילבמו (טנלוקולפ ל/'גמ 3 - ל 1 ןיב) ירעזמ אוה םילקימיכב שומישה *
.רוביצה תואירב תא תנכסמה ,המרב יאוול ירמוח רצייל

הלועפ תונורקע - יתבכש בר ירלונרג עגמ ןוניס

:האבה הרימאה תא גיצנ עגמה ןוניס ךילהת תובכרומ תא ריבסהל ידכ
ינפ לע ןורקימ 1 דע לש לדוגב םיפחרמ יקיקלח "םידכול" ונא עגמ ןוניסב
- כ ויהי םמצע םיריגרגה ןיב םיחוורמה תובורק םיתיעלשכ ,עצמ יריגרג
.(!)ןורקימ 500

:תוצובק יתשל םיקלחתמ ןוניסה ךילהתב םיפתתשמה םינונגנמה
העסה ינונגנמ - א
הדמצה ינונגנמ - ב

,עצמה יריגרג לא ךולכלה יקיקלח תלבוהל םיארחא העסהה יננוגנמ - א
ענת ,היצרניא ,םיינויצטיוורגה עוקיש :םיאבה תוחוכה תא ןייצנ םהיניבו
.היזופיד ,םייטניק/םיילוארדיה תוחוכ ,(טקפמיא)

לע םיפחרמה יקיקלח תודמציהל םימרוגה םה הדמצהה ינונגנמ - ב
םינפ חתמ ,םייטטסורטקלאה תוחוכה :תא ןייצנ םהיניבו ,עצמה יריגרג
.סלאו-רד-ןאו תוחוכו

ךרע ומכ ,םימה תונוכת תובישח תעבונ הדמצהה ינונגנמ לש םעבט םצעמ
.דועו ,םיטנלוקולפ תוחכונ ,(pH) הבגהה

דומעה שארל הרזח


ירלונרג ץחל ןוניסב םייסיסב םיגשומ

תדיחיב עובק ךולכלה יקיקלח יפואש ןוויכ ."תוליעפ ןוניס תובכש" *
,עצמה יריגרג לא ךולכלה תא םידימצמהו םיעיסמה תוחוכה םג ךכו ,ןמז
אצמנ ןכלו ,עצמה לש רוזיא ותואב ודמציי ךולכלה יקיקלח בורש אצוי
הבכשש עגרב .מ"מ 400 - ל מ"מ 200 ןיב ענ הליעפה ןוניסה תבכש יבועש
"דודנת" ,םימהזמה םיקיקלחב היוור היהת ירלונרגה עצמב תמייוסמ
.ךולכלה תטילקב "הליעפ"ה ,תירלונרגה הבכשה הטמ יפלכ

לעב ,ילרנימ רמוחמ עצמ לש הבכש היהת רשאכ ,יתבכש בר עצמב
רוציל חילצנ ,הנוש םיריגרג לש הירטמואיגו תונוש תויטנרהניא תונוכת
:המגודל) רחא םימהזמ גוס לע עיפשתו ןכתייש ,הליעפ ןוניס תבכש דוע
.(תוצא

ךולכלה ןעטמו ההובג היהת ןוניסה תוריהמ רשאכ ."עצמה תמיתס" *
"יופיצ" לבקת עצמה לש הנוילעה הבכשה ובש ,בצמ רצווייש ןכתיי הובג
בצמה .ןוניסה עצמ לע יתועמשמ דמוע תורצוויה םורגיש רבד - ןיט יומד
.ירלונרגה ןוניסה עצמב םירבעמ םהל וצרפי םימהש ,אוה ינוציקה

ילעב םה ןנסמהמ םיאצויה םימה ובש ,בצמ והז ."תוריכע תצירפ" *
בר ףא םיתיעלו ,םיסנכנה םימה תוריכעל טעמכ הוושה ,ההובג תוריכע
.תסנכנה תוריכעהמ רתוי

ןנסמל תסנכנה ,םימה תקיפס לש אצוי לעופ והז ."ןוניס תוריהמ" *
תצלמומ ןוניס תוריהמ .ירלונרגה ןנסמה ךתח חטשב תקלוחמ ,ירלונרגה
.העש/רטמ 17.5 - ל 12 ןיב היהת ןיחלוק רוהיטל ירלונרג ץחל ןנסמב

"ירלונרגה עצמה גוס"
:תוירקיע תונוכת עבראב ןייפואמ עצמה
10% ורבעי התואש ,םירוח לדוג תלעב הפנל סחוימ "יביטקפא לדוג" *
.עצמהמ תילקשמ
לדוג תלעב הפנה לש הנמה ידי לע ןייפואי עצמה לש "תודיחא םדקמ" *
.יביטקפא לדוגב קלוחמ ,תילקשמ 60% ורבעי התואש ,םירוח
.דועו טיצרטנא ,תלזב ,לוח :לרנימה גוס *
.עצמה גוס ידי לע עבקנ ,עצמה לש "ילוגסה לקשמה" *
גוס ידי לע תועבקנ ,"MOHS" םלוסב תדדמנ רשא ,עצמה "תוישק" *
.עצמה

:םיבלש השולשב השעיי ירלונרג ץחל ןנסמב עצמה תפיטש

לש ןוילעה וקלח לא תיתחתהמ ריווא תמרזה - ריוואב תידגנ הפיטש *
.ןנסמה
וקלח לא תיתחתהמ הפיטשל םייקנ םימ תמרזה - םימב תידגנ הפיטש *
.ןנסמה לש ןוילעה
וקלח לא ןנסמה לש ןוילעה וקלחמ םימ תמרזה - הרישי הפיטש *
.(ןוניסה תלועפל המודב) ןותחתה
.וחפנ לדג עצמה לש תידגנה הפיטשה ךילהתב - "עצמה תוטשפתה" *
גוסבו תידגנה הפיטשה תוריהמב יולת עצמה לש יחפנה תוטשפתהה זוחא
גוסב יולת ,35%-ל 20% ןיב תויהל הכירצ תעצוממה תוטשפתהה .עצמה
.ותוכיאבו ןיחלוקה גוסבו עצמה

לע תססובמה ,תלבגומ יתלב היקשהל ןיחלוק רוהיט תכרעמ יביכרמ
"עגמ ןוניס" ןורקיע

לש תיזיפ הקחרהל (הטמו ןורקימ 100) ןידע תשר ןוניס - תשר ןוניס *
.יוטיחהו ירלונרגה ןוניסה לע סמועהמ דירומ הז בלש .םיפחרמ

.טנלוקולפ תפסוהו ,ךרוצה תדימב ,הבגהה ךרע תוסיו - ימיכ לופיט *

.יתבכש-בר ירלונרג ץחל ןנסמב - עגמ ןוניס *

םע בורל ,"ןירפלה תדעו" תויחנהל םאתהב השעיי יוטיחה - יוטיח *
לש ורושיאל ףופכ) תורחא תוטישב םג ןתינ ךא ,טירולכופיה-םוידוס
.(תואירבה דרשמב יארחאה סדנהמה

רתוי התוחנ תוכיא תמרב םירהוטמ ןיחלוקב שומישב רבודמ רשאכ *
.יוטיח אלל תירלונרג ןוניס תכרעמב שמתשהל רשפא

רשא ,ילועפת לכימב םירהוטמה ןיחלוקה תריגא - יוטיחל הייהשה ןמז *
רמוח תלועפ תא רשפאל ידכ הייהש ןמז לש העש יצח תוחפל הנקי
ןיחלוק תריגא ןוגכ ,תילועפת תושימג ליעפמל ונתי ולא םילכימ .יוטיחה
.היקשה ןיא ןהבש תועשב םירהוטמ

:תורפס

- ןירפלה תדעו ח"ודמ) ןיחלוקב היקשהל םירתיה ןתמל תונורקעה .1
.(1999    

הצירפ ימוקע יוזיחל לדומ חותיפ - 1975 ילוי ,ןוהבר .מ ,ןידע רנבא .2
הסדנהל תודבעמה ,ןוינכטה דסומ ,013404 'סמ רקחמ ,עגמ ןוניסב    
.תיתביבס    

3. Water Quality and Treatment. AWWA; McGraw-Hill.

4. Wastewater engineering Treatment, Disposal, and     Reuse Metcalf .& Eddy, McGraw - Hill.

:רמאמה רבחמ תודוא
תוכרעמ - דעימע 'בח ,םימב לופיטל 'חמה להנמ ,םייח-רב ןנח 'גניא
ןוניס


38 ,32-33 * 2000 יאמ * 403 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ