תנש ךלהמב םיה לא תויתיישעת תוחלמת יוניפ
1999
רבו ךורב :תאמ
.13-10 םידומע ,(2000 ינוי) ,404 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

פינוי תמלחות תעשייתיות אל הים במהלך שנת 1999
לש תומכב חלמ וליכה רשא ,ק"מ 555,187 לש ךס םיל ונופ 1999 תנשב
תועצמאב םיל התנופ (ק"מ 530,000 -כ) תומכה תיברמ .תונוט 17,612
םיקחורמה ,םילעפמ לש תורוניצ תועצמאב התנופ הרתיה) שיבכ תוילכימ
קבולגוז ןכו םורד ינבו הנבי תצובקב םירומישה ילעפמ תמגוד ,םיה ןמ
וא המרזה ירתיהב םילעפמ 1031999 תנשב וזחא ,לכה ךס .(ימולש
.תוחלמת ללכ וניפ אל םילעפמ הנומש םכותמו ,םיה לא הלטה ירתיהב

עקר ינותנ .1
לש הלטהה וא המרזהה תודוקנב תרוקיב ינותנמ ופסאנ םינותנה *
רתיה ולביקש ,תוחלמת ןה תוטרופמה תוחלמתה לכ .םיה לא תוחלמת
,םייתשבי תורוקממ םי םוהיז תעינמל קוחה תוארוה יפ לע ןידכו תדכ
.םי םוהיז םרגנ אל יכו םקוליסל תיתשבי הפולח ןיא יכ ,אצמנש רחאל

םיל םימירזמו םיל ךומס םייוצמה ,םילעפמ םיללוכ םניא םינותנה *
,המלת ,תואולימ ילעפמ ,וכע םוראטורפ ,הירהנ אתלד תמגוד ,תורישי
אל ,ןכ ומכ .דודשאב קוקיזה יתבו ןגא ,הנבי ןמגרא ,ןושיקה ילעפמ
םתור רושיממ חלמה םיל םימירזמה ,םילעפמה תא םינותנה םיליכמ
תוכירבל םימירזמה ,םילעפמ וא (םורד םילקימיכ הפיחו םינשד םתור)
.(תוטחשמ רפסמ ןכו בבוח תמר ילעפמ) יודיא

יחפנו תוילכימ תריפס יפ לע ,ןה םילעפמה בורמ תוחלמתה תויומכ *
ילעפמ ,קבולגוז ,לאימרכ אתלד) םינותנה תצקמ .לעופב תוילכימ
יחוויד יפ לע ועבקנ (הנומיד לייד ןכו דודשא רוזיאב םירומישה
.םהלש המרזהה רתיה יאנתל םאתהב וא ,םמצע םילעפמה

:תואבה תורודצורפל םאתהב וחקלנ תחלמתב חלמה זוכיר ינותנ *

והז .2.5% לש רועיש יפל עבקנ םינוי יפילחמ תחלמתב חלמה זוכיר *
תעינמ) םימה תונקת תוארוהב דמוע לעפמו הדימב לבקתמה זוכירה
.1998 ח"נשתה ,(םימ תורוקמל תחלמת תמרזה רוסיא) (םימ םוהיז

םימיוסמ םירקמב יכ ,הלעה םילעפמ רפסמ לש םגדמ לע ושענש תוזילנא
אל םילעפמש ,איה םינותנה תועמשמ .7% לש רועישל חלמה זוכיר עיגה
תחלמת ק"מ 35 -כ) תונקתה יפ לע תשרדנה תחלמתה תומכ לכ תא וניפ
התנופש חלמה תומכ לעופב יכ ,קיסהל ןתינ דוע .(ךרצנ חלמ הנוט לכל
טרופמהמ רתוי ההובג ,השעמל ,התיה םינוי יפילחמ תחלמת תועצמאב
.הז ח"ודב

ססבתהב ,7.5% לש ךרע יפל עבקנ תוטחשמ לש תחלמתב חלמה זוכיר *
.תוטחשמ רפסממ ולבקתהש םינותנ לע

ימ יוניפ יכ ,ןייוצי .0.7% לש ךרע יפל ועבקנ הניבג ימב תחלמתה ינותנ *
הניבג ימ דוביעל לעפמה תמקה םויס םע קספיהל רומא םיל הניבג
.רובת-ןולאב

.10% לש ךרע יפל עבקנ םיחולמ םיגדו םיצומח ילעפמב חלמ זוכיר *

דרשמה תוזוחמ יפ לע חלמו תחלמת יוניפ ינותנ תוגלפתה .2
הביבסה תוכיאל
הביבסה תוכיאל דרשמה תוזוחמ יפ לע תחלמת יוניפ ינותנ תוגלפתה
:1 רפסמ רויאב תטרופמ
םשמ ,לאימרכ אתלדמ תוחלמתה יוניפ תא תללוכ הניא תוגלפתהה
שיבכ תוילכימב הנופמה ,תחלמתה תומכ תיצחממ הלעמל תענושמ
םמוקימ אוה וז תוגלפתהב טלוב .(הנשל ק"מ 300,000 -כ) לארשיב
רועיש רשא ,ביבא לתו הפיח - םינטקה תוזוחמה לש ,תיסחי ,הובגה
.דחוימב לודג םש םיחלוקה תבשה

המרזהה ירתא יפ לע תחלמת יוניפ תוגלפתה .3
:ןמקלדכ םה 1999 תנשל םיה לא המרזהה ירתא
.אתלדו קבולגוז ילעפמל - הירהנ רוזיאב המרזה *
.הפיח למנ תועצמאב - הלטה *
םינוי יפילחמ תוחלמתל - תילתעב חלמה ילעפמ תועצמאב המרזה *
.דבלב
.הרדחב למשחה תרבח לש חוכה תנחת *
.ן"דפש *
.ןמגרא לעפמ *
ילעפמ ינש תחלמתה םימירזמ ותועצמאבש ,קוקיזה יתב - ןגא רוניצ *
.דודשא רוזיאב םירומיש
.חלמה םי ןופצ - הילק *
.חלמה םי ילעפמ *
.תליאב חלמה תרבח ילעפמ *

לש בר רפסמ לעופ וניא וכע דיל םיה לא קומע רוניצב המרזהה רתא
.וכע תייריע תודגנתה לשב םינש

:2 רפסמ רויא
-
רויאה .הלטהה ידעי יפל תחלמתה יוניפ תוגלפתה תא ראתמ 2 'סמ רויא
.קבולגוזו לאימרכ אתלד תוחלמת תונופמ םש ,הירהנ רתא תא ללוכ וניא
,ןמגרא לעפמ ירתא ךרד תוחלמתה תמרזה תא טרפמ "תונוש" חנומה
הנשה תליחתב וניפש ,םילעפמהמ קלח יכ ,ןייוצי) תליאו חלמה םי ילעפמ
וז הגצהב םילולכ םהו ן"דפשל םהיתוחלמת תא םירזהל ורבע ,ןמגראל
רתאל תוחלמת םינפמ םויכ .ן"דפשל הנשה לכ וניפש ,םילעפמה תמישרב
.(םילעפמ ינש קרו ךא ןמגרא

םיל הנופמה תחלמתה יגוס תוגלפתה .4
:3 רפסמ רויא

.םיה לא תונופמה תוחלמתה יגוס תוגלפתה תא רסומ 3 רפסמ רויא
יפילחמו תוטחשממ תעבונה ,תחלמתה תומכ ,ליטסקטה תא איצוהל
הנפמ ,םויכ .תחלמת גוס לכל 15% -כ לש רועיש לע תדמועו הווש ,םינוי
םימה תונקת .(ליטסקט אתלד) םיה לא דחא ליטסקט לעפמ קרו ךא
- ח"נשתה ,(םימ תורוקמל תחלמת תמרזה רוסיא) (םימ םוהיז תעינמ)
יכ ,יופצ זאו הנשכ דוע לארשיב היישעתה ילעפמ לכ לע הנלוחת ,1998
.הבר הדימב לדגי ,םיה לא תוחלמת ונפיש ,ליטסקטה ילעפמ רפסמ
.הבר הדימב לדגי ,םיה לא תוחלמת ונפיש ,ליטסקטה ילעפמ רפסמ

םיינזאמ םינותנ .5
ן"דפשב חלמ יזוכיר .א.5

:4 רפסמ רויא

,ןד שוג יכפשב םידירולכה ירועיש תדירי ינותנ תא רסומ 4 רפסמ רויא
ודרי 1998 תנש ףוס דעו 1993 תנש זאמ ."תורוקמ" תרבח יחוויד יפ לע
290 -כ לש זוכירל 'ל/ג"מ 340 לש זוכירמ ןד שוגב םידירולכה ירועיש
100 לש םיכפש תומכ לש החנהב ./ג"מ 50 -כ לש הדירי ונייהד ,/ג"מ
,םידירולכ תונוט 5,000 לש המרזהב הדיריב רבודמ ,םיכפש ק"מ ןוילימ
.חלמ תונוט 8,300 -כ וא

,ן"דפשל םימירזמה םילעפממ 1999 תנשב לעופב התנופש חלמה תומכ
הדיריה ןיב םישרפהל הביסה .דבלב תונוט 900 -כ לש ךס לע תדמוע
תויהל הלוכי ,םייוניפה תומכ ןיבל ,ןד שוג יכפשב תוחילמ לש לעופב
:ןלהלדכ תרבסומ

םינשב ורגסנ ,תיקיזו וגלטיו תמגודכ ,םילודג ליטסקט ילעפמ רפסמ *
.ביבא-לת רוזיאב תונורחאה

ריכזהל ןתינ .חלמ תולוטנ תויגולונכטל ורבע םילעפמ לש בר רפסמ *
תודחא - הניחט ,(הנש/חלמ תונוט 200 -כ) הלוק הקוק תא וז המישרב
חלמ תונוט 20) ביבא לתב תיזכרמ הנחת ,(הנשל חלמ לש תונוט תואמ)
הזומסוא לש תויגולונכטל ורבע םילעפמהמ רכינ קלח .דועו (הנשל
לש תושדחה תונקתל םתוכרעיהמ קלחכ ,םינוי יפילחמ םוקמב ,הכופה
.הביבסה תוכיאל דרשמה

חקלנש ךרעהמ רתוי הובג היה םינוי יפילחמ תחלמתב חלמה זוכיר *
לכ תא וניפ אל םילעפמהש ,איה הדבועה תועמשמ רשאכ) יחכונה ןזאמל
ונופ לעופב יכ ,קיסהל ןתינ ןאכמ .(תונפל םירומא ויה התוא ,תחלמתה
עיצהל ןתינ ,בוריקכ) השולש וא םיינש יפ דע לש תולודג חלמ תויומכ
רוזיאב 1999 תנשב םיל השעמל ונופש ,חלמ תונוט 1,500 לש ךרע
ןתינ הפיכאה תקמעה תועצמאב יכ ,ךכמ קיסהל ןתינ דוע .(ן"דפשה
רוזיאב םיל הנופמה ,תחלמתה תויומכ תא תרכינ הרוצב לידגהל
.ן"דפשה

רשב תרשכהמ תוחלמת .ב.5
דמוע ,לארשיב רשב תחלמהל ךרצנש ,חלמה ךס ,תומדוק תוכרעה יפ לע
-כ םיה לא ונופ יכ ,הלוע םיינזאמה םינותנהמ .הנשל תונוט 30,000 -כ לע
.הז רוקממ חלמ תונוט 6,300
:איה םישרפהל הביסה
יודיא תוכירבל םויכ תונופמה ,תוחלמת םיללוכ םניא םינותנה *
,(ץראה םורדב הטחשמו ןאש ןיב ףוע ,לילגה ףוע ,היבוט ראב תוטחשמ)
רבודמ ,הכרעהה יפ לע .(ףועולימ) םיל תורישי תומירזמה ,תוטחשמ וא
.תונוט 15,000 -כ לש תומכב

דגנכ הפיכא ליעפהל וחילצה הפיחו םילשורי ,ביבא לת תוזוחמ *
הנלדגת תוחלמתה תויומכ ,ןכל .הנשה ףוס תארקל קר תונטק תוטחשמ
.האבה הנשה תארקל יתועמשמ ןפואב

ןדגנ הלעפוה אל ןיידעש ,תונטק תוטחשמ לש לטובמ אל רפסמ ןיידע שי *
.הפיכא תכרעמ

,םיה לא תונופמה ,חלמה תויומכ ולעי 2000 תנש תארקל יכ םיכירעמ ונא
.תוחפל ,חלמ תונוט 10,000 לש לדוג רדסל

םינוי יפילחמ תוחלמת .ג.5
-כ לע דמע םינוי יפילחמל ךרצנש חלמה ךס ,תומדוק תוכרעה יפ לע
התנופש חלמה תומכ יכ הלוע םיינזאמה םינותנהמ .הנשל תונוט 20,000
:ןה םישרפהל תוביסה .דבלב חלמ תונוט 1,700 -כ לע הדמע םיה לא

,בבוח תמר תוישעת ידי לע תוכרצנ םינויה יפילחמ תוחלמתמ רכינ קלח *
םיינזאמה םינותנב תויוצמ ןניאש ,ןושיקה ילעפמו םתור רושימ
.םיחכונה

תורוקמל תחלמת תמרזה רוסיא) (םימ םוהיז תעינמ) םימה תונקת *
תונוט 10 לעמ םיכרוצה ,םילעפמ לע קרו ךא תולח 1998,- ח"נשתה ,(םימ
.הנשל חלמ

חלמה זוכיר היה לעופב ךכו ,תחלמתה לכ תא וניפ אל םילעפמה *
םימוגיד ,רמאנש יפכ .רתוי הברה הובג ,םיה לא התנופש ,תחלמתב
חלמה זוכיר עיגה םירקמ לש םייוסמ רפסמב יכ ,וחיכוה םייארקא
שרדנכ - 2.5% אלו ,7% ידכ דע ,םילעפמ רפסמב ,םינוי יפילחמ תחלמתב
,םילעפממ שורדל שי יכ ,הנקסמל ונתוא איבה רבדה .תונקתה יפ לע
,תחלמת לכ םיגיצמה ,םיינזאמ םיחותינ ,םיה לא תוחלמת םינפמה
השירדל תוארוה .לעופב תינופמ איה םנמא םא ,יוניפב תבייוחמה
תודיחיהו תוזוחמל וחלשייו חוסינ יבלשב תעכ תואצמנ וזכ תינזאמ
.םדקהב תויתביבסה

שומיש ומכ ,חלמ תוכרוצ ןניאש ,תושדח תויגולונכטל ורבע םילעפמ *
הזומסוא לש תויגולונכטל רבעמ וא ,רוריק ילדגמב םיככורמ אל םימב
הכופה הזומסוא תוכרעמ 400 -כ ,תוירחסמ תורבח יחוויד יפ לע .הכופה
יוניפמ ענמיהל תנמ לע ןקלח ,תונורחאה םייתנשב היישעתל ורכמנ
.םיה לא תוחלמת

םימ תורוקמל החלמה תעינמ אשונב תפסונ תוליעפ
:אבה עדימה תא םכתעידיל איבהל וננה
הייחש תוכירב יכ ,ךכ לע עיבצמ ,ולא םימיב םלשנו ךלוהה ,רקס *
םינותנה .לארשיב םיכפשל הנשל חלמ תונוט 10,000 -כ לש ךס תומרות
.רקסה תמלשה םע ומסרופי

םלועב ול המוד ןיאש ,םיטנגרטדל שדח ןקת רשוא 1999 תנש ףוסב *
,ןורובו םידירולכ ,ןרתנ לש הכומנ הלוכת שרוד שדחה ןקתה .בחרה
תעכ םידקוש ונא .ןורובב םוהיזה תייעב תא םויה רדסמ ריסהל רומאו
ןורובבו חלמב םוהיז לש תינזאמה הדיריה תא טרפמה ,ךמסמ תנכה לע
םע םסרופי אוהו ,םישדחה םיטנגרטדל רבעמהמ האצותכ ,לארשיב
.ותמלשה

:רמאמה רבחמ תודוא
.הביבסה תוכיאל דרשמה ,םילחנו םימ ףגא - רבו ךורב

13-10 * (2000 ינוי) * 404 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ