ריווא-תוררוקמ רוריק תוכרעמ ןיב האוושה
רוריק לדגמ ידי לע תוררוקמה ,רוריק תוכרעמו
רורד ןב ןתנוי :תאמ
.20-14 םידומע ,(2000 ינוי) ,404 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

השוואה בין מערכות קירור מקוררות-אוויר ומערכות קירור, המקוררות ע,י מגדל קירור
:רמאמה יקלח
המדקה
אובמ
ריווא גוזימו רוריק
תונקסמ
תוצלמה

המדקה
הזכרמב .הביבסה לע ןתעפשהו ,ןהינימל ריווא גוזימו רוריק תוכרעמ ונחבנ תאז הדובעב
,רוריק לדגמ ימ ידי לע ררוקמה ,הבעמ תולעב רוריק תוכרעמ ,תילכלכו תינכט ,וקדבנ
תוכרעמ יכ ,הלוע חותינהמ .ריווא-ררוקמ הבעמ תולעב רוריק תוכרעמל האוושהב
םיסחדמב תושמתשמה ,ריווא ררוקמ הבעמ תולעב ,תולודג תוירחסמו תויתיישעת
םיבעמ תולעב תוכרעמ תמועל - ןתוילכלכו ,םינש רפסמ הזמ בטיה תולעופ ,םייגרוב
םימב ןוכסיח :םיפסונ תונורתי הלא תוכרעמל .קפסב תלטומ הניא - םימ-יררוקמ
לופיטל םיפסות םיליכמה ,םיחולמ םיכפש תמרזהב םוצמצ ;תיתיישעתו תינוריע הכירצל
םוהיז םוצמצו ,םימ םומיחלו הקסהל קלדב ןוכסיח ;םירפיווקאה תחלמה בצק תנטקהו
.ותפירשמ עבונה ריוואה

םימל ףגאהו תישארה תינעדמה תכשל ,הביבסה תוכיאל דרשמה רובע עצוב רקסה
.היישעת יכפש לע הנוממה ,רבו ךורב רמ תייחנהב ,םילחנלו

דומעה שארל הרזח


אובמ
.םיתיישעת רוריק ינקתימו ריווא ינגזמ :םיירקיע םיגוס ינשל םיקלחנ רוריקה ינקתימ
הדובע ןיאו ריווא יררוקמ םלוכ ,םילצופמ םינגזמ וא ןולח ינגזמ ,םייתיבה ריוואה ינגזמ
,היישעתבו רחסמב םילודג םיחטש םיגזממה ,םיירחסמ םינגזמ .םהב תקסוע תאז
תלבוקמה הכרעהה .רוריק ילדגמ ימ ידי לע םיררוקמ םקלחו ריווא יררוקמ םקלח
היישעתל םימהמ 50%-כו ,רחסמ ירוזיאב םיכרצנה םימהמ 70%-כ יכ ,איה תורפסב
הלא םג ,רוריק ילדגמ .רוריקה ילדגמב םיכרצנ ,(ריווא גוזימ וא רוצייה ךילהתב רוריק)
יפ ההובג םהב םיחלמה תלוכתש תותיש ימ בויבל םישירפמ ,(םישק) תשר ימב םילעופה
ימ לש תיקלח תודאתה ידי לע תגשומ רוריקה תלועפ יכ - הנזהה יממ 3.5 יפ דע 2.5
ימב לעופה ,רוריק לדגמ ,םנמא .לדגמה ןגא ימ לש תוזכרתה הלח ךכמ האצותכו ,הנזהה
תורוקמ תחלמה םרוג אוה ךכ םג ךא ,ללוכ ןזאמב םיחלמ תפסות איבמ וניא ,תשר
רבעמל .יוטיח ירמוחו הדולח יענומ ,תינבא עוקיש יענומ ,םיימיכ םירמוח תפסותו
ידי לע רוריקב םוקמב - ריוואב תוררוקמה ,ריווא גוזימו רוריק תוכרעמב בחרנ שומישל
.םירכינ םייתביבס תונורתי שי ,לדגמ ימ

תא םיקלסמה ,הלא םה םייתיישעתהו םיירחסמה ריוואה ינגזמו םיררקמה תיברמ
תקינס ץחלב םילעופ הלא .רוריק ילדגמ ימ ידי לע םיררוקמה ,םיבעמ ךרד הביבסל םוחה
תא ןייפאמ הז ךומנ ץחל .ריווא ררוקמ הבעמ ילעב םיררקמ לש הזמ רתוי ךומנ סחדמ
לדגמ ימ .תולודג תוכרעמב רתויב םילבוקמה רבעב ויהש ,םיילגופירטנצה םיסחדמה
,םוחה קוליס ךות הדאתמ םקלח .רוריקה לדגמו הבעמה ךרד םיררחתסמ רוריקה
םינזומ םיכר םימ וא תשר ימ .םיחלמ לש רתי-זוכיר תעינמל לגעמהמ קלוסמ םקלחו
תעינמ ,םיעקשמ תעינמל ,רוריקה ימב לופיטה תוטיש .הלא תויומכ ןזאל ידכב תופיצרב
לופיט ירמוח תנזה וא/ו הנזהה ימ ךוכיר תוללוכ םימזינגרואורקימ תליטקו היזורוק
םיררקתמ ,הבעמב םיממחתמ ,הובג םהב םיחלמה זוכירש ,רוריקה לדגמ ימ .םיימיכ
,ךולכלו קבא ,םינוש םיזגו ריווא לש הטילפ וא הגיפס ךות ,הריפסומטאל םיחותפו לדגמב
לש הריהמ התבשה םרוג לופיטה תינכותב ןולשיכ .תכבוסמ תילופיט היעב םיווהמו
שאר ץחלב היילע ךות םוחה רבעמ תוליעיב העיגפו היזורוק ,המיתס בקע רוריקה תכרעמ
.סחדמה

דומעה שארל הרזח


ריווא גוזימו רוריק
ללכ ךרדב עבקנ רוריקה תכרעמ ביט .רוריק לש בלשל םיקוקז היישעתב םיבר םיכילהת
לזונ ררוקי הלעמו סויזלצ תולעמ 40 לש דעי תרוטרפמט רובע .דעיה תרוטרפמט יפל
ךילהתה לזונ רורחס וא ,ךילהתב םוח ףילחמ ךרד רוריק לדגמ ימ רורחס ידי לע ךילהתה
תולעמ 40-מ הכומנ דעיה תרוטרפמט םא .רוריקה לדגממ קלח הווהמה ,םוח ףילחמ ךרד
ידי לע וא ,ךילהתהמ קלח אוה ולש דייאמהש ,רוריק ןקתימ ידי לע רוריקה עצובי סויזלצ
,(םימ ללכ ךרדב) םייניב לזונ וא ,רוריקל דעוימה ,ךילהתה לזונ םרוז וב ,(Chiller) ןנצמ
.(תורוניצו תפטעמ םוח ףילחמ) דייאמה ךרד

תוכרעמב הלכו ןולח ינגזמב לחה ,בחרנ הלועפ םוחתב םישמשמ ריווא יררוקמ םיבעמ
ריווא תמירזב - ןטקה םקלח .הלעמו רוריק תונוט 1000 לש םילדגל דע ,תויזכרמ גוזימ
.תוילגופירטנצ תופינמב וא ,ףחדמ תופינמב שומיש ךות ,תצלואמ המירזב - םבורו ,תיעבט
וילא לעותמ ריוואהו ימינפ אוה הבעמה םהב םירקמב תושמשמ תוילגופירטנצ תופינמ
.ונממו

שאר ץחלל םיילנויצרופורפ רוריק תוכרעמב םיסחדמ לש היגרנאה תכירצו הקופתה
שאר ץחל .סחדמה תקופת הלועו היגרנאה תכירצ תדרוי ,שארה ץחל דרויש לככ .סחדמה
ךרד םרוזה ריוואה תרוטרפמטב היולתה ,יוביעה תרוטרפמטל ילנויצרופורפ סחדמה
.סחדמה תקופת הלועו היגרנאה תכירצ תדרוי ,ריוואה תרוטרפמט תדרויש לככ .הבעמה
,בחר םוחתב הנתשמ ריוואה תרוטרפמט יכ ,ןונכתל רתוי תושק ריווא תוררוקמ תוכרעמ
.העובק טעמכ רוריק לדגמ ימ תרוטרפמטש דועב

רוריקה לגעמ .א
הביבסל םוחה קוליס .הגיפס רוריקו הסיחד רוריק :רוריק תוכרעמ יגוס ינש םימייק
.תוחפ הברה הצופנ הגיפס רוריק תכרעמ ךא ,תוכרעמה יתשב המוד

םרוז יודיא ידי לע רוריק ךילהת עצבתמ וב ,הסיחד ןנצמ אוה רתויב לבוקמה ןנצמה
לע םיסחדנ םידאה .דייאמב ךילהתהמ םוחה תגיפס ךות ,(Refrigerant) - ררק - רוריק
הבועמה םרוזה .הביבסל םוחה רורחש ךות ,םיבעתמ םה םש ,הבעמ לא סחדמ ידי
,דייאמה לא (הרוטרפמטהו ץחלה תדרוהל) תוטשפתה םותסש ךרד ,רוגס לגעמב ,רזחומ
.הלילח רזוחו

ריווא רוריקבו םימ רוריקב הבעמ .ב
,לטה תדוקנ לעמ תולעמ 20-10-ב ההובגה ,יוביע תרוטרפמט ךירצמ לדגמ ימ תרזעב יוביע
לעמ תולעמ 15-10-ב ההובגה ,יוביע תרוטרפמט השורד ריווא ררוקמ הבעמב וליאו
שרפהש ידכ - לטה תדוקנ לעמ תולעמ 30-15 רמולכ ,שביה ריוואה תרוטרפמט
,ןאכמ .הריבס המרל םצמוצי םוחה רבעמ חטשו לודג היהי הביבסל תורוטרפמטה
.הובג הסיחד סחי בייחתמ

ךרוצ שיו הביבסה תרוטרפמט הלוע רשאכ :ריווא תוררוקמ תוכרעמב תירקיעה היעבה
תכרעמה תקופת הנטק ,תוחונ יאנת רוציל תנמ לע ,גוזימה תכרעמ לש תרבגומ הקופתב
הכורכה ,תנקתומה רוריקה תקופת תלדגה תבייחמ תאז היעב .היגרנאה תכירצ הלועו
תררוקמ גוזימ תכרעמ לש לודגה ילכלכה הנורתי ,תאז תמועל .רתוי ההובג העקשהב
ךרוצה .רתויב הליעיה םומיחה תטיש איהש ,ףרוחב םוח תבאשמכ הלוצינ אוה ריווא
,ףרוחל םומיח תוכרעמב העקשהב ןוכסיחה ידי לע זזקתמ רתוי הלודג תכרעמב
תזזקתמ רוריקל תפסונה תיטגרנאה תולעה .ךכמ עבונה ,תונוכמה ירדח יחטש תנטקהבו
לע םומיחב יטגרנאה ןורתיהו רוריקה ילדגמ ימ רורחס תכרעמב הביאשה תואצוה דגנכ
.םוח תבאשמ ידי

ררקמ םדק תפסות ידי לע ,ריווא הבעמ תלעב ,רוריקה תדיחי לדוג תא ןיטקהל ןתינ
ריווא תא ררקמו הבעמה ינפל בכרומה - םיירבדמה םיננצמל המודב ,בטרומ עצמ - ריווא
הביבסה תרוטרפמט רשאכ קר הלועפל סנכנ ריוואה ררקמ םדק .וכרד רבועה ,הביבסה
.תיספא וב לופיטה תולעו הכומנ ,רוריק לדגמל האוושהב ,וב םימה תכירצ ןכלו ההובג
ותוליעי םש ,הכומנ ריוואה תוחל םהב ,םיירבדמ םירוזאב רקיעב וב םישמתשמ ץראב
.םירחא םירוזאב םג ותנקתה תא לוקשל יאדכ ךא ,רתויב ההובגה איה

,םינש רשעכ ינפל דע ,ויה ריווא גוזימו רוריק ינקתימ לש ריווא רוריקב יוביע תוכרעמ
הסיחדה תלועפ תישענ םהב ,(רוריק תונוט 200-כ דע) תיסחי ,םינטק םינקתימל תולבגומ
םתוליעיש ,םיילגופירטנצ םיסחדמ ונקתוה רתוי םילודג םינקתימב .הנכוב יסחדמ ידי לע
יררוקמ םיבעמל םימיאתמ םניא ןכלו ,הסיחדה סחי תיילע םע הלולת הדירי תדרוי
.ריווא

,תאז תמועל .ידמל םיעובק יוביע (ץחל) תרוטרפמט יאנתב םילעופ םימ יררוקמ םינקתימ
הלא םיאנתב .בחר םוחתב ,ריווא יררוקמ םיבעמב ,יוביעה (ץחל) תרוטרפמט הנתשמ
.סחדמב הקיפסהו שארה ץחל לש תחתופמ הרקב ,ריווא תוררוקמ תוכרעמב ,תשרדנ
.םימותסשה תריגס תרקב ידי לע עוציבל לק הנכוב יסחדמב הקיפסהו ץחלה תוסיו
יסחדמ ,הנכובה יסחדמכ ,םה ףאש ,םייגרוב םיסחדמ שומישל וסנכנ ןורחאה רושעב
,ריווא תסיחדל םישמשמה ,םיסחדמ רוריקה תוכרעמל ומאתוה ,הליחת .תיבויח הזזה
.העובק הקיפסבו עובק ץחלב ,ןכל ,םילעופ םהו ,םיעובק םהלש רוטטסהו רוטורה רשא
ךות ,הקיניל הקינסהמ ריזחת וקב הקיפסה תרקב ידי לע העצבתה הקינסה ץחל תרקב
תוכרעמל םיידועיי גרוב יסחדמ וחתופ רתוי רחואמ בלשב .תוליצנב תיתועמשמ הדירי
הנכוב תרזעב ,רוטורל תיסחי ,רוטטסה תזזה ידי לע הלועפה תרקובמ םהב ,רוריק
םימ יררקמ חותיפ ורשפא תילועפתה םתחלצהו גרובה יסחדמ תוחתפתה .תדקופמ
םירכמנה ,ריווא יררוקמ םיבעמ ילעב ,ריווא גוזימו רוריק תוכרעמל םילודג (Chillers)
תולעופ ץראב .הלעמו ק"ט 1000-500 לש תוקופתב ,(Package units) תומלש תודיחיכ
,(ק"ט 4000-כ לש תללוכ הקופת) "םידיתע" היישעתה רוזיאב הלאכ תודיחי רפסמ
.םינוינק רפסמבו תליאב תונולמ רפסמב

ירקיעה ןורתיה .םימ תוררוקמ תוכרעמ ינפ לע םיבר תונורתי ריווא תוררוקמ תוכרעמל
תוכרעמב תמייק הניאש תורשפא - ףרוחב םומיחל םוח תובאשמכ ןלוצינ ,קפס אלל ,אוה
תונורתי תלעב איה םומיחל םוח תבאשמכ ריוואה גוזימ תכרעמ תלעפה .םימ תוררוקמ
.םימהזמ הפירש יזג תורצוויה-יאו קלד זובזב תעינמ ,היגרנאב ןוכסיחל טרפ ,םיפסונ
,קלד ילכימבו ,תונוכמ ירדחל שרדנה ,רקי חטשב ןוכסיח ךות ,ןטק הקסה ידודב ךרוצה
יכ ,ןטק אוה ריווא תוררוקמ תוכרעמל שורדה ,תונוכמה רדח .םתביבס תא םימהזמה
הביאש תנחת ,השעמל ,אוה תונוכמה רדחו ,גגה לע וא ,רצחב תומקוממ הלא תוכרעמ
תונוכמה רדח חטש תאו הקסהה ידודב ןוכסיחה תא ןובשחב םיאיבמ רשאכ .הנטק
,םימ תוררוקמ תוכרעמל ריווא-תוררוקמ תוכרעמ ןיב העקשהב רעפה םצמטצמ ,ךסחנה
.רתוי תורקי ףא תונורחאהש ,םינעוטה שיו

לש הלאמ רתוי תוהובג יוביע תורוטרפמטל תוננכותמ ריווא תוררוקמ תוכרעמ ,רומאכ
תרוטרפמט היהת ,צ"מ 42 לש ןונכת ךרוצל הביבס תרוטרפמטב .רוריק ימ ידי לע יוביע
ןוכסיחב תוכזל ולכוי ,ןולמ יתבכ ,םימח םימ םג םיכרוצה םינכרצ .צ"מ 55-52 יוביעה
יוביעה םוח שמשמ וב ,רוגס לגעמב םימ הבעמב יקלח יוביע םדק ידי לע ,ףסונ יטגרנא
.צ"מ 50-45 לש הרוטרפמטל ,הסיבכו הצחר ימ םומיחל טלקנה

לובג םוקע וא ,הדוקנ תעיבק ךרוצל ,םיילכלכהו םיינכטה םירטמרפה תניחב ךותמ
שומישה ףידע תוכרעמה תיברמב יכ ,קיסהל ןתינ ,םימ רוריקל רבעמל ילמיטפוא
םייושעה ,םיימוקמ םיאנת םימייק םהב ,םירקמ ונכתיי ךא ,ריווא תוררוקמ תוכרעמב
לש היצקנופ םה םקלחש ,םירטמרפה יוביר תאפמ .םימ תוררוקמ תוכרעמ תפדעה םורגל
תועמשמ תרסח היהתש ,תיללכ היצזימיטפוא עצבל ,שורד אל הארנכו ,רשפא יא ,רתאה
.ופוגל הרקמ לכ קודבל שיו ,תישעמ

האוושהל םינותנ .ג
,םיישדוח היגרנאו םימ תכירצ לש םיישממ םינותנ ולבקתנ תאז הדובע עוציב ךלהמב
ריווא גוזימ תכרעמ (א) םהמ דחאבש ,תליאב םינכש ןולמ יתב השולשב ,1997 תנשב
.םינוש םינרצי לש ריווא רוריק םע תוכרעמ ('ג ,'ב) םירחאה םיינשבו ,לדגמ ימב תררוקמ
תיתנשה הסופתה ,'בו 'א תונולמב .500-כ ,המוד םירדחה רפסמ ןולמה יתב תשולשב
תומושתה יריחמ .92% - 'ג ןולמבו ,המאתהב ,66%-ו 67% איה תעצוממה תבשוחמה
לש ללקושמ עצוממ) למשח ,ג"קל ח"ש 1.3 - זג ,ק"מל ח"ש 4 - םימ :םתשולשל םיווש
.הקסהל זגב םישמתשמ ןולמה יתב תשולש .ש"ווקל רלוד 0.07 - (םינושה םיפירעתה

המאתה ךות ,ןולמ לכ לש היגרנאלו םימל תוישדוחה תואצוהה ובשוח האוושהה ךרוצל
םע תונתשמ 40%-ו הסופתב תויולת ןניא תומושתהמ 60% יכ ,החנהב ,הסופתה יסחיל
.1'סמ הלבטב תונותנ ןהו ,הסופתה

םימה קשמ לוהינ תוכיאלו ,ףתושמב םילהונמ ןולמה יתב ןיאש ,רוכזל ,ןבומכ ,שי
הבעמ םע ררקמ לעב ןולמ ןיב םירעפה ךא .תואצותה לע העפשה תויהל היושע היגרנאהו
קיסהל ןתינש יפכ ,ריווא ררוקמ הבעמ םע ררקמ ילעב הלא תמועל ,לדגמ ימב ררוקמ
.היינשה הטישל ילכלכ ןורתי לע עיבצהל ידכ קיפסמ םיקהבומ ,ןלהל הלבטהמ

(הסופתל תמאתומ) תליאב ןולמ יתב השולשב היגרנאו םימ תאצוה .1 'סמ הלבט
ריווא יוביע - 'ג ןולמ
ריווא יוביע - 'ב ןולמ
םימ יוביע - 'א ןולמ
רעש
$
שדוח
םימ
(ח"ש)
זג
(ח"ש)
למשח
(ח"ש)
םימ
(ח"ש)
זג
(ח"ש)
למשח
(ח"ש)
םימ
(ח"ש)
זג
(ח"ש)
למשח
(ח"ש)
עצוממ

65,243
20,393
232,246
73,616
21,496
214,010
72,800
20,800
288,100
3.268
ראוני
66,288
23,023
210,263
64,688
22,857
186,511
71,200
18,402
245,564
3.341
ראורבפ
24,839
15,816
240,066
69,532
19,900
212,839
80,000
20,380
295,901
3.373
ץרמ
58,024
19,582
271,829
76,576
19,781
257,502
88,720
15,811
302,935
3.398
לירפא
60,484
11,123
332,141
72,840
14,724
316,598
101,972
31,099
391,559
3.392
יאמ
64,759
10,382
352,280
69,008
13,602
335,473
106,752
28,340
411,089
3.413
ינוי
75,376
4,809
405,686
82,528
17,866
390,835
120,000
48,363
424,473
3.567
ילוי
71,244
17,299
377,017
77,192
11,470
390,298
112,000
31,200
418,880
3.520
טסוגוא
67,686
6,691
336,942
67,752
15,427
346,736
100,000
45,204
416,738
3.502
רבמטפס
63,636
5,820
320,554
68,360
17,581
324,790
118,880
27,485
376,992
3.520
רבוטקוא
57,300
2,514
289,168
63,480
18,103
276,355
100,300
20,363
346,626
3.537
רבמבונ
60,249
8,632
254,986
64,512
26,339
243,653
89,780
25,975
331,483
3.538
רבמצד
735,126
146,086
3,623,357
850,084
219,145
3,495,598
1,162404
333,420
4,250,340
3.447
כ"הס
הנשל

דומעה שארל הרזח


תונקסמ
יוביע) 'ג-ו 'ב תונולמב םימלו היגרנאל תואצוהה יסחי םימכוסמ האבה 2'סמ הלבטב
.(לדגמ ימ ידי לע יוביע) 'א ןולמל תיסחי (ריווא

ןיבל ריווא תוררוקמ תוכרעמ ילעב ןולמה יתב תאצוה ןיב ,%-ב ,סחיה .2 'סמ הלבט
רוריק לדגמ ידי לע תררוקמ תכרעמ לעב ןולמה תיב
(%) 'ג ןולמ/ 'א ןולמ
(%) 'ב ןולמ / 'א ןולמ
שדוח
כ"הס
םימ
זג
למשח
כ"הס
םימ
זג
למשח

83.3
89.6
98.0
80.7
81.0
101.1
103.3
74.3
ראוני
89.4
93.1
125.1
85.6
81.8
90.9
124.2
76.0
ראורבפ
70.8
31.0
77.6
81.1
76.3
86.9
97.6
71.9
ץרמ
85.8
65.4
123.9
89.7
86.8
86.3
125.1
85.0
לירפא
77.0
59.3
35.8
84.8
77.0
71.4
47.3
80.9
יאמ
78.3
60.7
36.6
85.7
76.5
64.6
48.0
81.6
ינוי
82.0
62.8
9.9
95.6
82.9
68.8
36.9
92.1
ילוי
82.8
63.6
55.4
90.0
85.2
68.9
36.8
93.2
טסוגוא
73.2
67.7
14.8
80.9
76.5
67.8
34.1
83.2
רבמטפס
74.5
53.5
21.2
85.0
78.5
57.5
64.0
86.2
רבוטקוא
74.7
57.1
12.3
83.4
76.6
63.3
88.7
79.7
רבמבונ
72.4
67.1
33.2
76.9
74.8
71.9
101.4
73.5
רבמצד
78.4
63.2
43.8
85.2
79.4
73.1
65.7
82.2
כ"הס

ילעב ,(Chillers) םיררקמ םע ,(הסופתל םאתומ) 'ג-ו 'ב תונולמב למשחה תכירצ .1
לעב ררקמ םע ,'א ןולמ לש וזמ - 18-15% - תיתועמשמ הנטקו המוד ,ריווא ררוקמ הבעמ
ריווא תוררוקמ תוכרעמב למשחה תכירצש ,לבוקמש ,ףא לע - לדגמ ימב ררוקמ הבעמ
למשח תכירצב ,הארנכ ,הצוענ הביסה .םימ תוררוקמ תוכרעמב וזמ 10%-ב ההובג
ךרצנה ,למשחב ןכו ,ריווא יררוקמ םיבעמ לש וזמ ההובגה ,רוריקה ילדגמ יחופמב
םאתומ) 'ג ןולמו 'ב ןולמ ינותנ ןיב הברקה .רוריקה ילדגמ ימ לש רורחסה תובאשמב
.הרואכל ,העיתפמה האצותה תא תששאמ ,(הסופתל

עבונ הז ןוכסיח .56%-ו 34% :רתוי ףא יתועמשמ ,יופצכ ,אוה הקסהל זגב ןוכסיחה .2
שיגדהל שי .ףרוחב םומיחל םוח תובאשמכ ריוואה תוררוקמ גוזימה תוכרעמב שומישהמ
ירדח תנטקהו הטילפה יזג תומכ תנטקה :קלדה תכירצ םוצמצל תובושח תואצות יתש
.תונוכמה

אוה ,םירדח 500 לש ןולמל הנשל ק"מ -100,000כ ,37%-ו 27% - םימב ןוכסיחה .3
.ימואלה טביהבו תילכלכ יתועמשמ
םיררושה םיאנתב ,יפסכ ןוכסיח שי ריווא ררוקמ הבעמב שומישב יכ ,איה הנקסמה
לש תפטושה תולעה תא ןובשחב איבהל ילבמ תאזו ,הנשל רלוד 300,000-כ לש ,תליאב
.תוולנה תוכרעמהו רוריקה לדגמ לש הקזחאה תולעו לדגמ ימב לופיטה

דומעה שארל הרזח

תוצלמה
םניא םייתביבסה תונורתיה רשאכ ,םירכינ םיילכלכ תונורתי ריווא תוררוקמ תוכרעמל
דוסיב תדמועה ,החנהה תא רשאל ןתינ םיינושארה םיאצמימה ךותמ .קפסב םינותנ
:ןהיתונורתיב ענכשל לקו ,ריווא תוררוקמ תוכרעמל רבעמל ףואשל שי יכ ,תאז הדובע

הנידמל
.תיתיישעתו תינוריע הכירצל םימב םוצע ןוכסיח *
.םירפיווקאה תחלמה בצק תנטקה *
.םירחא םישומישל םימ םומיחלו הקסהל קלדב ןוכסיח *
.הלא לכמ עבונה ,תויתשתב ןוכסיח *

הביבסה תוכיא תרימשל
.לופיטל םיפסות םיליכמה ,םיחולמ םיכפש תמרזהב םוצמצ *
.רוריקה ילדגממ קלחל ,הנזה ימב לופיטל ,םיככרמ יכפשב םוצמצ *
.םומיחלו הקסהל קלד תפירשמ עבונה ,ריוואה םוהיז םוצמצ *

ןכרצל
.העקשהב ןוכסיח *
.תופטוש תואצוהב ןוכסיח *

הנטקהלו ,הלא תוכרעמב רבגומ שומישל איבהל ידכב ,םיאבה םידעצב טוקנל ץלמומ
:לדגמ ימ ידי לע יוביעב רוריק תוכרעמב שומישה לש תיתועמשמ

- הלאה תוכרעמה ינכרצ - םימזילו ןונכת ידרשמל ,םיסדנהמל הנפותש ,תבחרנ הרבסה *
הססבלו הרבסה תינכות חתפל שי .הסדנהה ידרשמב תינרמשה השיגה לע רבגתהל ידכ
תואצרהב תוברהלו ,תוענכשמ בושיח תואמגוד לעו ,רשפאה לככ ,םיבר םינותנ לע
.אשונל םיסדנהמה תודוגא תמיתר ךות ,דעוימה להקל םיסנכבו

לשמל ,לדגמ ימ יוביע תולעב רוריק תוכרעמ תמקה עונמל התרטמש ,הקיחת ןיכהל שי *
,תרשואמ הדבעמב הזילנא ירחא קר בויבל םקוליסו תותישה ימ ףוסיא בויח ידי לע
.םיקיזמ םירמוח םיליכמ םניא םימה יכ החכוהו

שומישה יכ וחיכויש ,םיבושיח תשגהב םילודג םיטקיורפל היינב ירושיא ןתמ בייחל שי *
.המישי הניא ריווא רוריקב שומישב הפולחהו ינויח אוה רוריק לדגמב

:רמאמה רבחמ תודוא
,םיכפשב לופיט תוכרעמ ,םימ תחבשהל תוכרעמ ןנכתמו ץעוי סדנהמ ,רורד ןב ןתנוי
.הביבסה תוכיא תרימשו היגרנא

20-14 * 2000 ינוי * 404 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ