?הנכסב תואלקחהו םימה קשמ םאה
ןייטשקא יבצ `פורפ :תאמ
.33-30 םידומע ,(2000 ינוי) ,404 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

האם משק המים והחקלאות בסכנה?

ופטש הנש האמ ינפל .תקתרמ איה ץראב תונורחאה םינשה 100 -ב םימ לש הירוטסיהה
תוציב ויה רשא ,םיקמעה תא ופיצהו ןורמושה ירהו לילגה ירה תונורדמ תא םימשגה ימ
ץראב תואלקחה תא השמיש םירהה תונורדמ לע עקרקה .דוביעל תונתינ יתלב קנע
המדאה תא ודבעו םירהה ילופיש לע םירפכב וררוגתה םיברעה ץראה יבשות .לארשי
שוכרל היה ןתינ רשא ,הלוזה עקרקה .םימה יוור קמעה לא םימה ומרז םהב ,תונורדמב
הטילשבו זוקינב תובר תועקשה השרדש ,עקרק - םיקמעה תמדא התיה ,האמה תליחתב
.ףדועב זא ויה רשא ,םימה לע

ומרז הילא רשא ,הלוזה עקרקה תא הנק רשא ,ידוהיה בושיה בל לא רשי ומרז הלא םימ
ביבס םירההמ ;ק"מ 300 -כ הנש ידמ םיקפסמה ,םינינתבו ןוקריב רהה רפיווקאמ םימה
דועמו ,ימורדהו ינופצה ףוחה רפיווקאמ ;ק"מ ןוילימ 400 -כ הנש ידמ תרגואה ,תרניכה
רתויו רתוי ועקשוה ךכ החתופ ץראהש לככו .םינשה ךשמב וחתופ רשא ,תונייעמו תוראב
.םימה תורוקמ לוהינבו ףוסיאב םיבאשמ

םה - תונופטשו םימשג ימ ףוסיא - םיילושה םימה ילעפמ .םימה לכ טעמכ םילצונמ םויכ
וא ,תיצראה תכרעמל םימרזומ םייעבטה םימה תורוקמ לכו (ק"מל טנס 60 -כ) םירקי
.םייטרפ םילעב ידי לע םיבאשנ

םימה תומכ ,תעצוממ הנשב :תוטושפ תודבוע רפסמ ירה ,הלוכ הנומתה תא ריהבהל ידכ
ןוילימ 800 ,הזמ .(1995 ינותנ) ק"מ ןוילימ 1500 -כ איה הנידמה יחרזא םיכרוצש םיריפשה
570 -כ - רתיהו ,הישעתה תכרוצ (9%) ק"מ ןוילימ 130 ,תואלקחה תכרוצ (53%) ק"מ
תחתמ רטמכ תרניכה ינפ םיאצמנ םויכ .תוניגבו תיבב םיכרוצ - (80%) ק"מ ןוילימ
ןוילימ 167 הנממ ובאש ,רמולכ - ר"מק 167 תרניכה חטש - ?הרק המ .עצוממה ההבוגל
.םימה וקלוח ךכ יכ - ?המל .הילא וסנכנ רשאמ רתוי ק"מ

ןוילימ 300 ןה םימה יריחמב תוכימתהו ח"ש ןוילימ 700 אוה םימה קשמ חותיפ ביצקת
.הז קשמל םירבעומ םיסמהמ ח"ש דראילימכ כ"הס - ח"ש

האצותכ ,"םימה קשמ תוטטומתה" לע תועידיב לארשי יחרזא םיפצומ ולא םימיב
עיקשהל ונל םיארוק םויכ .םימ תלפתהל םינש ינפל הכרענ אלש ,"תלשוכ תוינידמ"מ
וז .היקרוטמ םימ תוינואב איבהל זא דעו ,הנשב םימ ק"מ ןוילימ 100 תלפתהב םיבאשמ
םאה ?הנוכנ תוינידמ וז םאה .םימה קשמב םיפסונ ח"ש ןוילימ 300 -כ לש תפסונ האצוה
?הנידמה יחרזא רתילו םיאלקחל תלעות איבת וז תוינידמ

:תנעוטה ,תיחכונה םימה תוינידמ ,יטופיש תדימ יפל
הכרב םיאלקחל איבת ךכבו ,חרכה איה הלפתה יכ .א
םתלבוהו םתקפה תולעל שמתשמל םימה ריחמ תא םיאתהל ןיאש .ב
רחאל תוטעמ םינש הריחמ תא ומלשי רשא ולא םה םיאלקחה יכו ,הרמ תועט איה
.הריזב םינקחשה ויהי אל רבכ םויכ תוטלחהה ילבקמש

- יברעה רוטקסהו םיבשומה ,םיצוביקה לע תתתשומה היישעת איה לארשיב תואלקחה
וב םיקסועה תרטמש ,ילכלכ ףנע והז .םילארשי םניא ףלא 25 -כ םהמ ,שיא ףלא 73 כ"הס
תומייקה תוביטנרטלאהו תלוכיה ,תופיאשה תא תמאותה המרב תילכלכ םייקתהל איה
וב ,ימניד ילכלכ ףנע איה 2000 תנשב תואלקח .עוצקמה תבהא ךות ,תאז לכ .לארשיב
.םילודיגה בכרה תא םיעבוק םימהו עקרקה ,הדובעה ,ןוהה תויולע ,םירצומה יריחמ
לש תוסנכההמ קלח קר הווהמ תואלקחה םהב ,םירפכבו םיבשומב ,םיצוביקב רבודמ
.םיבשותה ללכ

- ןשי ישונא ףונ לע הרימש ,השעמל ,אוה יאלקחה דוסביס הב ,הפוריאב םייח ונא ןיא
םיחרזא םניא םידבועהמ שילש ,םיאלקחה ןיב ,םש .םינש תואמ לש ימואל ןואיזומ ןיעמ
.םירז

:תואבה תולאשב קוסעל איה ילש אצומה תדוקנ ,ןכל
הסנכה איבמה ,יחוור ילכלכ ףנעכ תואלקחה תא תקזחמ םימה קשמ תוינידמ םאה
תרבוגו תכלוה תואדו יא :םורגת וז תוינידמ םאה וא - םילארשיה ויקסועל הבוט
ימלשממ הכימת לבקל תלוכיבו םיאקיטילופב תרבוגו תכלוה תולת ;םינשה ךרואל
.םיקסופ יתלב חוכ יקבאמ תועצמאב םיסימה
*
םייקל ןתינ הב ,תרגסמב םייקתהל לכוי רשא ,ילכלכ ףנע תססבמ וז תוינידמ םאה
דוסביסל קוקזה ,ךמתנ ילכלכ ףנע והז השעמלש וא ,חווט יכורא חותיפו ןונכת
תא החיצנמה תוינידמ יהוז םאה ?חותיפה תורייעב הרוק רבדהש יפכ ,יתנש
?תולשחנה
*

תא ."התראפת איש"ב תיטייבוסה הלכלכה הלהונש יפכ להונמ לארשיב םימה קשמ
.םייגולואידיא םינוירטירק יפ לע יתלשממ דיקפ עבוק םיאלקחל םיריחמהו תויומכה
- ?המל .בגנבו הלפשב ,רפח קמעב ,לילגה ירהב םריחמל םיהז הלוחה קמעב םימה יריחמ
תוחפ םה יכ ?המל - םיריפשה םימהמ םילוז םיבשומה םימה יריחמ .היגולואידיא
ןונכת לש םילדומ יפ לע תוקלוחמ םימה תויומכ ;רוצייב םכרע יפ לע אלו - םימיעט
,הנתוכ אצייל רתומ ונל - םייאלקח םילודיגב רחס ןיא ;םישרדנ םילודיג לש ימואל
;םיאלקחב עגפי הז יכ ?המל ,רוסא אוביי ;2000 תונויצ וז אוציי יכ - םיחרפו םיזופת
םיאביימ םלועה לכב ?ימ ינפב - וילע ןגהל שיש - אקוני - שדח ףנע איה תואלקח םאה
וק לע ומכ לוזבו עפשב םימ ונל שיו רחאמ ?ןאכ אל המל - םייבירקה םייאהמ תוננב
?תיניטלה הקירמאב הוושמה

- םימה יריחמ תא םלשל רשפא יזא - הריבס הדימב םישענ ןונכתהו דוסביסהש דוע לכ
םיבחר םיקלחב הריהמ תוטטומתה םרגיהל הלולעו ללכ חוטב הז ןיא יחכונה בצמב לבא
.ףנעה לש

יולת - ק"מל טנס 30 -כ איה הלבוהה תולע .ץראה םורדל תרניכהמ םילבומ םיריפש םימ
טנס 20 -כ ,עצוממב ,איה ץראב תומוקמה תיברמב םימ תקפה .רוניצה רובע םלשמ ימ
ירהמ םיחלוק ימ תלבוה .ק"מל טנס 30 -כל הארנכ העיגמ םידדוב תומוקמב קרו ,ק"מל
.בגנל ן"דפשהמ םימה תרבעה לש תולעה םג יהוזו ,ק"מל טנס 30 -כ איה הלפשל םילשורי
המורד ץראה זכרממ ילושה ק"מה תולע - םימה תקולח תויולע תא ל"נל םיפיסומ םא
,לאערזי קמעמ ץוח ,טנס 10 דע איה ןופצה יקמעב תולעה .ק"מל טנס 40-30 -כ םויכ איה
.הריבס אל םג יתעדלו ,ההובג איה ,"תורוקמ" יפ לע ,תולעה וב

םיקמעבו ק"מל טנס 30 -ל לילגה ירהבו ץראה זכרמב םימה יריחמ תא ולעי םא הרקי המ
תמקה ירופיס תאש ,יוארה ןמ) ןגוה הז ןיאש ורמאי ,ןבומכ ?ק"מל טנס 10 -ל ודרי םה
תומכ ,יתכרעהל .(sunk cost - םירמוא םינלכלכהש יפכ ,וא - ךפשנש בלחכ לבקנ הנידמה
לע .(-0.8- 0.5 לש שוקיב תושימג יפ לע) ק"מ ןוילימ 150 -כב דרת יאלקח שומישל םימה
םיריחמב םימ סיסב לע ,םויהל םימוד םיפקיהב ,תואלקח םייקל ןתינ םינותנה לכ יפ
תומכ .ק"מל טנס -30כ איה הלבוהה יכ ,ןיחלוקה ימ לכב שומישל ץירמת ווהי וללה .ולא
םימה תומכ ,רבד לש ופוסבש ךכ ,יתיב שומישבש םימהמ 60% -כ איה ןיחלוקה ימ
םימ סיסב לע היהי רתוי לודג קלחש אלא - םויה לש וזל המוד היהת תואלקחב שומישל
ךרוצ ןיאש ךכמ האצותכ ,לקש ןוילימ 200 לש ןוכסיח םרגיי רצואל ,ןכ לע רתי .םיבשומ
םימה ריחמש ךכ לע םיוסמ יוציפ לבקל ולכוי םיאלקחהש ריבס .םילפתומ םימ תונקל
.םינש רפסמ ךשמב תוחפל - הלע

.טעמ ותולעהל תונוחש םינשבו ,ריחמה תא דירוהל היהי ןתינ םשגב תוכורב םינשב
;(םריחמל הווש םימה ךרע םהב ,םילודיגל רבעמ) תולעייתה םורגי ילכלכה ריחמה
.תואלקחב הדובעל ההובג הרומת םינתונה ,םישדח םלודיגל רובעל תורשפאו - תוביצי
.םירשכומה םימזיה םיאלקחה תא דדועי רבדה

,ןאכמ .טנס 70 ידכל דע עיגת ילושה ק"מה תולעש ,ךכל םורגת םימ תלפתה - ךדיאמ
דע עיגי ילכלכה יתלשממה דוסביסה לש סג בושיח .תואלקחל ילכלכ םויק ןיא השעמלש
לכמ רתוי הז !הנידמב םישיבכב העקשהה לכ טעמכ יהוז .הנשב לקש דראילימ 1.2 ידכ
אלל העקשה יהוז .שיא ףלא 50 -מ תוחפ רובע תאז לכ .היישעתל חותיפלו רקחמל ביצקת
רצואה ינלכלכ ,הנש לכ .תילילש איה הרובע תילכלכה האושתה יכ ,ילכלכ סוסיב לכ
?המ ליבשב .םכל קיצהל וכישמי - הנידמל הסנכה רוקמ דוע םישפחמה ,םהימודו

;תילארשי תונשדחו תומזי דדועמה ,יחוורו ליעי יאלקח קשמל םיאכז ,םיאלקחה ,םכנה
הווהיו םיריעצ ךושמי רשא ,םיילכלכ םיריחמו ישפוח רחס לש הלכלכ לע תתשומה ,קשמ
.הוואגל וליפאו הדובעל ףסונ םוקמו הסנכה רוקמ

:רמאמה רבחמ תודוא
,סלגרב ןתיא םש לע הכלכל גוחה שארו הלכלכל רוספורפ ,ןייטשקא יבצ 'פורפ
.ביבא לת תטיסרבינוא

33-30 * 2000 ינוי * 404 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ