לש םוהתה ימ ינגאב יגולורדיהה בצמה
1999 תרוצב תנש ףוסב ףוחהו םינינת-ןוקרי
‏2000 ץיק תארקלו
לולמ םהרבא `רד :תאמ
.38-35 םידומע ,(2000 ינוי) ,404 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
המדקה
2000 ץיק תליחתב םירגאמב יגולורדיהה בצמה
תונקסמו ןויד
תויללכ תורעה
תורפס

המדקה
וזמ הדורי םהלש םוהתה ימ תוכיאש ,םינגאב תרוצבה העגפ 1999 תנשב
ירגאמ ,ספא טעמכל דרי םוהתה ימ לש יעבטה יולימה .תומדוק םינש לש
יצראה ליבומהו לפשב תונייעמה תעיפש ,םיקיר ויה םייליעה םימה
םיצוציקה ףא-לע .המורד תרנכהמ רתויב תונטק תויומכ ריבעה
ינגאמ ליגרהמ רתוי זוחא 20 -כ תוחפל וז תרוצב תנשב ובאש תואלקחב
.תויסיסבה תושירדה לע תונעל ידכ ,ףוחהו ן"תרי ןגאה לש םוהת ימ
ךורא ןמז ךשמב הלא םינגאב םיסלפמה ודרי 1999 ץיק ףוסב :האצותהו
רזח ףא ףוחה ןגאב תומוקמ רפסמב .1998 ץיקב דוע לחהש בצמ רתוי
םינינת-ןוקרי ןגאב ."המושגה הנשה" ,1992 ינפל היהש בצמל סלפמה
.רתוי הדח ףא הדיריה התיה

וזמ התוחנ המרב יגולורדיהה בצמה אצמנ 2000 יאמ שדוח תליחתב
תוכרעמבו תרנכב בצמהו ,תיתוכיאו תיתומכ הניחבמ ,הנש ינפל התיהש
ןאל :ומכ ,תולאשל ךילומ הז לכ .הנש ינפל היהש הזמ דורי ףא תויליעה
בצמכ ואריי םיליגרה םימודאה םיווקהשכ ,2000 ץיק ףוסב הז בצמ עיגי
?וז תרוצב תנש ףוסל וקיזחהש יפכ ,הנקזחת תוכרעמה םאה ?יוצר

לע יללכ ןפואבו ,םידדובכ םיארנה ,םיחודיקב תועפות רפסמב בשחתהב
לש ל"נה םיישארה םוהתה ימ ינגא ינשב םידירולכו סלפמ ינותנ ךמס
םלועפית ןפואב רקיעב תינתומ איה :תיעמשמ-דח אל הבושתה לארשי
.הז ץיק ךשמב ל"נה םירגאמה לש

תנש ףוסב םוהתה ימ ירגאמב תויבויח יתלב תועפותו יגלורדיהה בצמה
1999 תרוצבה
םיסחיימ תכרעמ לש יטירק בצמל .רגואה בצמל יוטיב םה םימה ינפ
תוניקת תא רערעל הלולע ונממ הדיריהש ,"םודא וק" וא ,דחוימ סלפמ
םידירולכה ."םודא וק" םיסחיימ םיחודיקה לכל אל לבא .תכרעמה
םוהתה ימ תוכיא תא ןאכ םינייפאמה ,םירטמרפה םה םיטירטינהו
.יניגופורטנאו יעבט רוקמ החלמהל רשאכ ,ולא םינגאב

ףוחה ןגאב
םגו ,םיה אוה ותובישחב ןושארה החלמהה רוקמ ,ףוחה ןגאב
לולמ) םיה ףוח די-לע םיקומעה םירפיווקאה-תתב תואצמנה ,תוחלמתהה
,םיה ףוח תברקב ,ןכל .(1991 'בוחו שוגנו ;1988 ,ןוטלוק ;1975 טמכבו
םג ילואו ,רפיווקאל םי ימ תסינכ לש העפות םרוג יוצרהמ ךומנ סלפמ
ןיבש קחרמל איה םי ימ תרידח .ל"נכ ,םירחא החלמה תורוקמ רוערע
ביבא-לת רוזיאב איה רתויב הקומעה הרידחה רשאכ ,2000 -ל 1000
ףוחמ מ"ק 2 -ל 1 ןיבש קחרמב ,ימורדה ףוחה ןגאב .(1999 ,ןוטייזו לולמ)
תוכיאב םימ םיקפסמה ,םינצינו דודשא ,המקש-זרא יזקנ םיאצמנ ,םיה
תנכסמ ,ולא םירוזאב ,(AB) ןוילעה רפיווקאב םי-ימ תרידח .הייתש ימ
.1999 ,לולמ) ל"נה םיזקנה יחודיק תא
,יחרזמ רגוא יאתו יברעמ רגוא יאת רפסמב רפיווקאה לש ימינפה רוזיאב
םיעקש תרצוי ,ןגאב הביאשה כ"הסמ 95% -כ הווהמה ,הביאשה
'סמ הלבט) רפיווקאב תיעבטה המירזה ןוויכ תא םינשמה ,םיגולורדיה
היילע תמרוגו םיה לא םיחולמ םימ תפיטשו המירז תענומ וז העפות .(1
,הלוכי וז העפות .(1994 לולמו גרבנדלוג) רוזיאב םוהיזבו תוחילמב
.םידדצהמו קמועהמ קותמ רוקממ םימ ךושמל ,םיתיעל

תושדע ךותב םיחולמ םימ ידקומ רפסמ שי ףוחה ןגא לש יחרזמה וקלחב
דרטיווקאב וא/ו ,רפיווקאה סיסבב ,ירפיווקאה ךוותב תיסרח לש
יוורה יבועה בקע הטעומ הביאשה הז רוזיאב ,םנמוא .ינקואאה
ברעמב רשאמ רתוי הכומנה ,תילורדיהה תוכילמהו םצמוצמה
םירפסמב איהש וליפא הביאשה תרבגה ,תרוצב תנשב ,ןכל .רפיווקאה
.רוזיאב םיסלפמ תדיריב יוטיב ידיל האב תיסחי ,םינטק

םינינת-ןוקרי ןגאב
:םירטנמידס םיעלסמ ,רקיעב ,יונב רפיווקאה לש יוור אלה רוזיאה
ירוזאב ,ןכל .תמייק "טסרקה" תעפות .םיראווחו םיטימולוד ,םייריג
('וכו ,םהוזמ לחנ ,היישעת) םוהיז תורוקמ שי םהב ,םייריגה םיפושחמה
ןגאב רשאמ רתוי םילודג רפיווקאה םוהיזל םייוכיסה חתופמ טסרקהו
,הלילד הייסולכוא ירוזאב כ"דב םיאצמנ ןמונקה ןגא יפושחמ .ףוחה
.ףוחה ןגאב רשאמ םיתוחפ םוהיזה תורוקמו יניגופורטנאה סמועה םהב

.ףוחה ןגאל חרזממו הלעמב םיאצמנ (ן"תקרי) םינינת-ןוקרי ןגא יפושחמ
סיסבל תחתמ םילודג םיקמועב אלכנו רפיווקאה ךלוה ברעמ ןוויכל
ידי-לע ברעמב קותמה םימה ףוג לבגומ ,ן"תקריב .ףוחה ןגא רפיווקא
רגרבניו) םי-ימ לש זוכירב ,םיחולמ םימב גופסה ,יריג יראווח "ריק"
ןופצמ ,ברעמל חרזממ הנתשמ רפיווקאב םימה תוכיא .(1994 'חאו
םירבשה תוחכונו היגולוטילב יונישה ,קמועב .קמועבו ,םורדל
,רתוי םיקיתע םירפיווקא םע םג ילורדיה רשק ,םימעפל ,םירשפאמ
,בורל .רטילל םידירולכ ג"מ יפלא לש םיחולמ םימ םיתיעל םיליכמה
,ךא .ףוחה ןגאבש וזמ הבוט םימ תוכיאב םה הז ןגאב םיבאשנה םימה
,הנשב םידירולכ ל"גמ 2 -ל 0.5 ןיבש בצקב םיחילממ םימה הז ןגאב םג
ףא םיטרטינה תלוכת .ןגאה ברעמבו םורדב איה ההובג החלמה רשאכ
.(1999,ורדיה ח"וד) תויוצרה תומרונהמ הכומנ המרב ,ללכ ךרדב ,איה
-כ לש בצקב סלפמה דרי ,ןופצב 1/ת השנמ חודיקב ,תרוצבה תנש ךשמב
ונממש ,וקל וא ,"םודאה וק"ל תחתמש המרל עיגיהו שדוחל מ"ס 65
ודרי ץיקה ךשמב ,םנמוא .תכרעמה תוניקתב םיעגופש בושחל לבוקמ
.שדוחב מ"ס 80 -ל 40 ןיבש בצקב ןגאה לש םינושה םיקלחב םיסלפמה
הדיריה .(1 'סמ הלבט) "םודאה וק"ה לש הזמ רומח בצקב םג ,רמולכ
תונייעמב הקיפסה תדיריבו ןוקריה תונייעמ שובייב הוולמ התיה סלפמב
ףוס לש וזל הבורקה איהש ,היינש/ק"מ 0.5 -כ לש רועישל םינינתה .נ
ןמזה ךשמבו ,התמצועב הלודגה סלפמה תדירי ףא לע ,םלוא .1991 ץיק
תוחפל ןגאב החלמה לש תוגירח תועפות ופצנ אל ,(1 'סמ הלבט) הלש
.ודדמנש םירוזאב
תוישאר תויגולורדיה תוכרעמב תוקיפסו סלפמ ינותנ .1 'סמ הלבט
2000 -ו 1999 ,1991 םינשל
יופצ
רבוטקואל
2000
יאמ שרפה
2000-1999
DH
דודמ
יאמ
2000
שרפה
יאמ/קוא
DH 1999
דודמ
רבוטקוא
1999
דודמ
יאמ
1999
תמדוק תרוצב
ץיק ףוס
1991
תוכרעמ
תויגולורדיה
תוישאר
(םיה ינפ לעמ םירטמב) םוהת ימ סלפמ ינותנ ףוחה ןגא
1.8-
0.2-
0.4-
1.8-
0.6-
0.5
0.8
0.3-
1.3-
0.1-
0.9-
0.5-
0.5-
0.1-
0.5
1.3-
1.2-
0.7-
1.2-
1.5-
0.7-
0.6-
1.7-
0.2-
1.8-
0.4
1.3-
2.8-
27/1 ןולוח
137/1 א"ת
םי-לילג
36/2
הרדח
53/2B
(םיה ינפ לעמ םירטמב) םוהת ימ סלפמ ינותנ םינינת-ןוקרי ןגא
12.8
10.1
8.0
2.8-
2.0-
0.9-
14.8
13.6
10.8
2.0-
3.5-
2.8-
15.6
12.1
8.9
17.6
15.6
11.7
13.0
13.2
9.2
ש"ב
תיפצת
1 ןוליא
/ת השנמ
1

4.8
1.2
0.1
0.0
0.0
0.7
0.4-
0.0
7.6
2.4
0.7
0.0
2.8-
1.2-
0.6-
0.0
4.8
0.5
0.5
0.0
7.6
1.7
1.1
0.0
4.0
0.5
0.5
0.0
ןד
סאינב
םינינת
ןיעה שאר

213.1-
414.1-
0.1-
1.3-
212.0-
413.4-
1.1-
0.7-
213.0-
412.8-
211.9-
412.1-
213.0-
408.0-
תרנכ
חלמה םי

יגולורדיהה תורישה לש םירחאו םיישדוח תוח"וד :םינותנ רוקמ

דומעה שארל הרזח


2000 ץיק תליחתב יגולורדיהה בצמה
בצמה תא םכסל ןתינ הז ףרוח לש םיעצוממה םימשגה רחאל
:ןלהלדכ 2000 יאמ שדוחב יגולורדיהה

ףוחה ןגאב
םג תאזו הנש ינפל רשאמ רתוי םיכומנ םיסלפמה ,םיה ףוח תברקב
.ימורדה ףוחה ןגאבש םיזקנה רוזיאב
תומירזהו םיעקשה ובחרתה ףוחה ןגא ךרואל םיימינפ םירוזא רפסמב
.(1 'סמ הלבט) ורבג םהילא תוימינפה
הוולמ החלמהה םירוזא רפסמבו סלפמב הדירי םג שי ןגאה חרזממ
.םיחלמ תוצרפתה לש תועפותב םיתיעל

םינינת-ןוקרי ןגאב
םירחא םירוזאבו ,"םודאה וקה" תא םיסחיימ וילא ,1/ת השנמ חודיקב
תונייעמב םג .3.5 -כל 2 ןיבש םיכרעב 1999 ץיק ךשמב םיסלפמה ודרי
יחודיקב םימה תוכיא םלוא .(1 'סמ הלבט) דואמ התחפ הקיפסה
יבגל .המרונהמ הגירח לש םינמיס ןיאו הבוט ןיידע םיישארה הביאשה
שי םשש ,הדבועה ףא לע ,עדימ קיפסמ ןיא ברעמבו םורדב םירוזא
.הביבסב םיחולמ םימ תוחכונ

תויללכ תורעה
רגוא יאת רפסמבו רהה ןגאבש ,כ"ע תועיבצמ תויללכו תודדוב תועפות
תורשעב םיתיעל הדרי םוהתה ימב םידירולכה תלוכת ,ףוחה ןגא לש
רפסמב .1999 ,לולמ) ויתסבש ולא תמועל ,1999 ץיקה תליחתב ל"גמ
ימב םידירולכה תלוכת התלע ףוחה ןגא לש חרזמ יאתו יחרזמ רגוא יאת
,לולמ) 1998 ויתס לש ןותנל סחיב ,1999 ץיקב ל"גמ תורשעב םוהת
.תודיריו תוילע שי ,םיטרטינל רשקב .1999

(1 הלבט האר) 2000 ץיק ףוסב םירגאמב יופצ יגולורדיה בצמ
הלדג ,2000 יאמב יגולורדיהה בצמה לש םייגולורדיה םינותנ ךמס לע
תויגולורדיהה תוכרעמה תא הנייפא רשא ,הקיפסבו סלפמב הדיריה
תוכרעמה לוהינש החנהבו ;1999 תרוצבה תנש לש ץיקה ךשמב תונושה
בצמה תא ב"צמה הלבטב תוארל ןתינ ,הרבעש הנשה לש הזל המוד היהי
הרבעש הנש לש שיחרתהש ,הארנ 2000. ץיק ףוסב יופצה יגולורדיהה
"עגעגתנ" תומוקמ המכב רשאכ ,תוכרעמה לכב טעמכ ומצע לע רזוח
.1999 תנש לש םימודאה םיווקל

דומעה שארל הרזח


תונקסמו ןויד
ףוחה ןגאב
,ומכ םי-ימ תרידח שי םהב ,םירוזאב דחוימב יטירק יגולורדיהה בצמה
הביאשה ךשמה םש ,םינצינו דודשא ,המקש-זרא יזקנ רוזיאב ,לשמל
הלולע איהו הגיאדמ וז העפות .החלמה םורגל לוכי ,םירחא םיחודיקב
ימל תיתנש-בר תילועפת הברזרכ שמשל לוכיה ,רגאמב םג תיזיפ עוגפל
םיווק"ב ךרוצ שי םיל םיבורקה םירוזאבש ,עיצהל םוקמה ןאכ .הייתש
הביאש יחודיק ןיבל ,םי ימ לש הרידח וק ןיב ומקומיש ,"םימודא
קשמ לש הז סכנב העיגפ ינפב עירתהל תנמ-לע ,תאז .םיריפש םימלש
.1999 ,לולמ) הקוצמ ןמזב דחוימב תרבוג ותובישחש ,םימה

רתי םימרוגה ,םיעקש תובחרתה שי ןגאה לש םיימינפה םירוזאב
.(1 'סמ הלבט) םוהיזו ,תוחילמ

המירזה תא ריבגמ ברעמב הלודג הביאש ךשמה ,ףוחה ןגא חרזמב
תשגרומ הניא ןיידע חרזמהמ םיחולמ םימ תעפשה ,םלוא .ברעמל חרזממ
םימ רתוי תרוצבה תנש ךשמב ,חינהל ריבס .ברעמב םיבאשנה םימה לע
ןיב ,רבעמה רוזיאבש ,בושח ןאכ םג ,ןכל .ברעמ ןוויכל ומרזי םיחילמ
ותביאשש ,יברעמה רגואה רוזיא ןיבו ,הלד ותביאשש ,יחרזמה רוזיאה
."םימודא םיווק" ועבקיי ןהב ,תיפצת תודוקנ ויהי ,הסומע

רצונ ןכלו .קמועהמ םיחלמ תויוצרפתה ונכתיי וב ,רוזיא אוה הז רוזיא
.םהלש הלעפהה ןונגנמ תא ןיבהלו ולא תומוקמ רתאל ךרוצה

םינינת ןוקרי ןגאב
סלפמ תדירי שיש ,הדבועב רקיעב תורושק הז ןגא לש תויטוקאה תויעבה
,הליגר הנשמ םיינש יפ טעמכ לש ךרעב איהש ,1999 ץיק ישדוחב הדח
וקלחב דחא "םודא וק" ,ולא םייונישב .םיינש יפ םש ובאש אלש ףא-לע
לכתסהל ךירצ ןכל .ןגאה לכ תא גצייל ידכ קיפסמ וניא ןגאה לש ינופצה
םהב ,םיימורדהו םייברעמה םירוזאה ומכ ,ןגאב םירחא םירוזא לע םג
רוזיאבש וזמ תוחפ אל הלודג תויהל הלוכי םוהיזלו תוחילמל הנכסה
.ןופצה

דומעה שארל הרזח


תויללכ תורעה
תנש ףוסב .ץראב םוהתה ימ ינגא בור תלחנ איה תוחילמב היילעה
תיגולורדיהה תועמשמה .רפיווקאב הקתמה תועפות םג ופצנ תרוצבה
םיאבה ,םידדצהמ וא/ו קמועב םיקותמ םימ תברזר לש םויק איה
אל רפסמב ופצנש ,תוחילמב תויולעה ,םלוא .הביאשב יוטיב ידיל
םיחולמ םי-ימ תמירז לע (תאז תמועל) םיעיבצמ ,חוויד יאת לש ןטק
.םינוש םינוויכמ
*

ףס-ךרע עובקל עצומ ,סלפמה םורל סחייתמה ,"םודאה וק"ל המודב
סלפמ םע דחי) םילוכיה ,תוחילמל "םימודא םיכרע" :ןוגכ ,תוכיאל
.רפיווקאה לוצינ תלוכי לובגל רשקב ונתוא תוחנהל ("םודא וק"
םינתשמה ,םיימניד םיווק "םימודאה םיווק"ב תוארל ךירצ ,ןכ-ומכ
,רבעב ועבקנש ,"םימודא םיווקה" ןיב לידבהל ןכו בחרמבו ןמזב
.םויה לש ולאל
*

לש ידיתע לוהינלו רקחמל בר ךרע לעב ןותנ הווהמ ינוציק בצמ לכ
תרוצב תנש היהתש ,תיגולורדיה הניחבמ הגירח ,הנש לכ .תכרעמה
רתויב םיבושחה םירסמה .םיוסמ רסמ הריאשמ המושג הנש וא
:םה וז תרוצב תנשמ
*רקיעב ,רתוי תיביסנטניאו הליעי הרוצב תכרעמה רוטינ תא ריבגהל .א          
.הירחאלש םישדוחבו תרוצבה ישדוחב              
איה תחא ךרד .רפיווקאה םוקיש תולועפב ירשפאה םדקהב ליחתהל .ב          
ללוכ) םישדחה םימהש ,יוצר רשאכ ,תכרעמל םיריפש םימ תרדחה              
.םוהתה ימ ירגאמל ץוחמ וקפוסי (הלפתהל םידעוימה םימה              

דומעה שארל הרזח


תורפס
בצמו לוצינ תוחתפתה (1999) יגולורדיהה תורישה לש ורדיה ח"וד
,יגולורדיהה תורישה ח"וד .1998 ויתס דע לארשיב םוהתה ימ תורוקמ
.'מע 281 ,1999 יאמ

םיגציימ םישדח םינותנ 1999 םיגציימ םיחודיק לש םיישדוח תוח"וד
.'מע 25 ,2000 לירפא ,99 רבוטקוא םישדוחל

העצהה :ותביבסו המקש-זרא זקנב יגולורדיה בצמ (1999א) .א לולמ
םימ" ,ךורא חווטל הייתש ימ תוכיאב םוהת ימ רגאמכ רוזיאה חותיפל
.37-30 'מע 391 'סמ ןויליג ,"היקשהו

םימודאה םיווקהו יגולורדיהה בצמה :תרוצבה תנש (1999ב) .א לולמ
.47-41 'מע ,393 ןויליג ,"היקשהו םימ" .1999 ץיק ףוסב לארשיב

,לארשי לש םוהתה ימ ינגאב םוהיזו החלמה תורוקמ (1999ג) .א לולמ
.תרוצבה תנש לש ,1999 ילוי ינוי ישדוחבו 1998 ץיקב םימה תוכיאו
.20-13 'מע ,397 ןויליג ,"היקשהו םימ"

Goldenberg, L.C. and Melloul, A.J. (1994) Hydrological and chemical
management journal of Environmental management, 42: .247-260

Kolton Y. (1988) The connection between groundwater aquifer and sea water
along the Coastal plain aquifer of Israel, TAHAL C ie Report ,01/88/31 61pp (In
Hebrew).

Melloul, A. and Bachmat, Y. (1975) Evaluation of hydrological situation as a
basis for operational management of the Coastal Plain aquifer of the Gaza Strip.
Hydrological Service of Israel. Rep. 50 pp (in Hebrew).

Melloul, A. J. and Zeitoun D.G. (1999) A Semi Empirical Approach to Seawater
Intrusion Monitoring in Israel Coastal Aquifer. In: Seawater intrusion in
Coastal Aquifers Concepts, Methods and Practices book. Ed. J. Bear, A.H.-D.
Cheng, S. Sorek, D. Ouazar and I. Herrera (Eds.). Chapter .16 .543-557

Vengosh, A., Starinsky, A., Melloul, F., Fink, M., and Erlich, S. (1991)
Salinization of coastal aquifer water by Ca-chloride solutions at the interface
zone along the Coastal Plain of Israel. GSI rep 27/91 ISSN 0334-3367; 21pp.

Weinberger, G; Rosenthal, E; Ben Zvi, A; and Zeitoun D.G. (1994) The Yarkon
Taninim groundwater basin, Israel hydrogeology: case study and critical
review. Journal of Hydrology, Vol. 161: .227-255


:רמאמה רבחמ תודוא
תויתשתה דרשמ ,םימה תוביצנ ,יגולורדיהה תורישה ,לולמ םהרבא ר"ד
תוימואלה


38-35 םידומע * 2000 ינוי * 404 ןויליג * היקשהו םימ

םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ