רדנסכלא לחנ םוקיש
ץיבוקציא םוחנ , סיידנרב סומע :תאמ
.43-39 םידומע ,(2000 ינוי) ,404 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שיקום נחל אלכסנדר
.םינש שמחכ הז םייקתמ רדנסכלא לחנ םוקישל רדוסמה ךילהתה
תא .תיביסנטניאו הפיצר עוציבו ןונכת תוליעפ העצבתה וז הפוקתב
לחנ עטק" וניה לגדה טקייורפ .חטשב תוארל ןתינ רבכ תואצותה
ןניה 2000 תנשב תוליעפל תוינכתה .4 'סמ שיבכל ךומסה ,"המגודל
גיצנ הז רמאמב .םימוחת לש בחר ןווגימב תוליעפ תוללוכו ףקיה-תובחר
תלחתהו 2000 תנשל תוינכתה תאו 1999 תנשב תוליעפה ירקיע תא
.ןעוציב

17 תללוכ איה .1994 תנשב המקוה רדנסכלא לחנ םוקישל הלהנימה
.תיצראהו תיזוחמה ,תימוקמה המרב םייתכלממו םיירוביצ םיפוג
ידי לע ןתינ לחנה םוקיש עוציבלו ןונכתל ,הלהנימה תוליעפל ןומימה
תירוזאה הצעומה ,הביבסה תוכיאל דרשמה ,לארשיל תמייקה ןרקה
תוביצנו תורייתל תיתלשממה הרבחה ,ןורשה זוקינ תושר ,רפח קמע
רשא ,רפח קמע תירוזאה הצעומה ידי לע תלהונמ הלהנימה .םימה
,מ"ק 17-כ וכרוא רשא ,לחנה לש בוטרהו הפיה קלחה לכ םרוז המוחתב
.ךפשל דע

לע הנכוה תינכתה .לחנה םוקישל תללוכ בא-תינכת הנכוה 1995 תנשב
וז תינכת .סיידנרב סומע לכירדאה תושארב ימוחת בר ןונכת תווצ ידי
שיש ,םיטקייורפהו תולועפה תאו לחנה םוקישל תוינידמה תא הרידגמ
הלהנימה ידי לע 1996 תנשב הרשוא איה .תינכתה םושיי םשל עצבל
,רפח קמע תימוקמה הדעווהו תירוזאה הצעומה תאילמ ,לחנה םוקישל
.לארשי תלשממ ידי לעו היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה ידי לע

תוינכת .םינושה לחנה יקלחל ראתמ תוינכת ונכוה 1998-1997 םינשב
באה-תינכת תונורקעו תורטמ תא תיקוח הניחבמ ןגעל תואב הלא
רושיא יבלשב תויוצמ הלא תוינכת .תוירוטוטאטס ראתמ תוינכתב
תימוקמ ראתמ תינכת הניה רשא ,רתויב הבושחה תינכתה .םימדקתמ
בורקב דקפות ,(191/חע) רפח קמע םוחתב רדנסכלא לחנ תעוצרל
הנכוה רשא ,וז תינכת .תיזוחמה הדעווה ידי לע ,רוביצה תויודגנתהל
תימוקמה הדעווה ידי לע הרשוא ,רוביצה ףותיש לש יביסנטניא ךילהתב
,(זכרמ) היינבלו ןונכתל תיזוחמה הדעווה ,רפח קמע היינבלו ןונכתל
תדעוו (פ"שחקלו) םיחותפ םיחטשו תיאלקח עקרק לע הרימשל הדעווה
.(ע"תנלו) היינבלו ןונכתל תיצראה הצעומה לש הנשמה

תנש .לחנה םוקישל םיטקייורפ לש חטשב עוציב לחה 1998 תנש ףוסב
םוקישל םיטקייורפ לש יביסנטניא עוציב לחה הב ,הנשכ רכזית 1999
ובחרוהו ,ומוקישל תימוחת ברה תוליעפה הבר הדימב הבחרוה ,לחנה
.יתועמשמ ןפואב עוציבה יביצקת ליבקמב

בלשל ןוכנ ,הווהמו 1999 תנשב היישעה זכרמב דמע "המגוד לחנ עטק"
םוקיש ללוכ טקייורפה .רדנסכלא לחנ םוקיש לש לגדה טקייורפ תא ,הז
עטקה .750-כ לש ךרואב לחנ עטק לש יזוקינו יגולוקא ,יתוזח ,יפונ
עטקה .תורבעמ ץוביק לש תינופצה תיזחב ,4 'סמ שיבכל ברעממ םקוממ
ללגב ןהו ,טקייורפה חותיפ םרט היה וב דוריה בצמה לשב ןה רחבנ
.ןשיה ביבא לת-הפיח שיבכ ןוויכל ולש הפישחהו וילא תניוצמה תושיגנה

,ירפכ רוזיאב יביסנטסכא לחנ קראפ חותיפ הניה טקייורפה תוהמ
ךדיאמו ,לחנ יעטק םוקישב ןומטה לאיצנטופל המגוד ,דחמ ,הווהמה
ןויסינ לע םיססובמ עוציבהו ןונכתה .םינוש םיטביהב ייוסינ טקייורפ
ןיב םכסומ ןוזיא הווהמ טקייורפה .הז גוסמ םיטקייורפ לש ימואלניב
.דועו עוציב ילוקיש ,הקוזחת ,להק ירוקיב ,ףונ ,היגולוקא ,זוקינ ילוקיש
טקייורפה עוציב .דבלב תינופצה הדגב לופיט ללוכ טקייורפה לש 'א בלש
םויס .ויביכרמ תיברמ ומלשוה 1999 תנשבו 1998 תנש ףוסב לחה
.לגר יכלוהל הדלפמ יולתה רשגה תמקה םע ,2000 ץיקב יופצ טקייורפה
םינלבק ידי לע םיביכרמה ראשו ,ל"קק ידי לע תועצובמ חותיפה תודובע
טקייורפה לוהינ .ל"קקה ידי לע ואצוה רשא םיזרכמב ורחבנש ,םיינוציח
.זוקינה תושרו ל"קקה ידי לע חוקיפהו ,לחנה תלהנימ ידי לע עצובמ
.לגס תימע 'רגא ידי לע עצוב לחנה ןונכת

"המגודל לחנ עטק" טקייורפ לש םיירקיעה םיביכרמה
,ךרעל ,1:2.5 לש סחיב לולת עופישמ ,תודגה עופיש ןותימ - לחנה תודג .א
1,000-כ) המדא ק"מ 18,000-כ תודגהמ ואצוה .1:5 לש עופישל דע
,הרישע תודג תייחמצ תוחתפתה רשפאמ רצונש ןותמה עופישה .(תויאשמ
רפסמב ,םימה תפשל דע םדא ינבל תושיגנו לגר יכלוהל םיליבש חותיפ
ינפב הדגה לע הניגמה ,ןבאמ "ןהוב" הרשכוה לחנה לותיפב .תומוקמ
קיפאה תבחרה .םימה ינפל תחתמ תרתסומ התיברמ .תונופטשב העיגפ
ךות ןבומכ ועצוב ,טקייורפב וטקננש ,עקרקה רומישל םיעצמאהו
.זוקינה ילוקישל תיברמ תוסחייתה

םיליבש ורשכוה לחנה תודג ךותב - הבישי תוניפו לגר יכלוהל םיליבש .ב
ודמע ןכאו) לחנב תונופטש תעב תויואג ימב דומעל וננכות רשא ,ןבאמ
.םיעצממ יכרוא ליבש רשכוה הדגה ךרואל .(2000-1999 ףרוחב הפי םהב
םיילגעמ םילולסמ ןווגימ רשפאתיש ןפואב וננכות הכילהה יליבש
תומוקמ רפסמב .טקייורפה יביכרמ תיברמל םיכנל תושיגנ ןכו ,םייכרואו
.לחנב הייפצלו הבישיל ןבאמ הבישי יגרדמ ורשכוה ,םיליבשה ךרואל
תוצובקל טקייורפה תגצהו תויוסנכתה רשפאמה ןפואב וננכות םיגרדמה
.םינוש םילדגב

לש יחרזמה הצקב םייקה ןוטבה רכס - םיגד תומלוסו םינורכס .ג
םייונב םהמ השולשש ,םינטק םינורכס העבראל קלוח טקייורפה
- "םיגד תומלוס" םג ווהיש ןפואב ונבנ םינורכסה .תויעבט םינבאמ
הרימשל םיבושח םינורכסה .לחנה הלעמל םיגד רבעמ ורשפאי ,ונייהד
םיידוחיי לודיג יתב תריציל ,תיגולוקא הניחבמ לחנה תכרעמ תופיצר לע
םדא ינבל םימה תמירז תיווחלו ,םתוכיא רופישלו םימה לובריעל ,םימב
,םימ ירופיצ עפשבו םיגדב תוזחל ןתינ רבכ םוקמב .םוקמב םירקבמה
.ןמזה בור םש תויוצמה

לכ .םיצע 350-כ ועטינו םיליתש 35,000-כ ולתשנ טקייורפב - הייחמצ .ד
תירוטסיההו תיגולוקאה המאתהל םאתהב ורחבנ םיצעהו םיחמצה
,םימה וקל דומצב) טקייורפב יפיצפסה םמוקימלו ,הז רוזיאל םהלש
,"קראפ"ל ומיאתיש ןפואב םיחמצה ורחבנ ,ןכ ומכ .(ןהל רבעמ וא תודגב
רצק ןמז .תילמינימ היהת שרדיתש הקוזחתהו םהלש םימה תכירצש ןכו
,ראשנ הייחמצה בצמו יצחו שדוח ךשמל םימה םרז קתונ הליתשה רחאל
טקייורפה ךרטצי אל שולש םייתנש ךותש ,ןנכותמ .ןיוצמ ,תאז תורמל
עקרקה רומישב ועייסיש ןפואב םג ורחבנ תודגה יחמצ .ללכ היקשה ולוכ
.תונורדמה בוצייבו

,טקייורפה לש יברעמה הצקבש ,השרוחה - םיסוטפילקאה תשרוח .ה
ובצוה םיצעה יפנע לוליד רחאל .שפונו יוליב יכרוצל הרשכוהו התקונ
.קינקיפ תונחלוש םוקמב

,אלמ ץעמ רתויב יתוכיא ןג טוהיר לש םיביכרמ ובלוש קראפב - טוהיר .ו
יחפ ,םיכנל םילספס ,קינקיפ ילספס ,הבישי ילספס ,לצל תולוגרפ ללוכה
.חטשב ןקתוה רבכ טוהירהמ קלח .'וכו הפשא

םיטלשה .רבסהו הנווכה יטלש ונקתוי טקייורפה ךרוא לכל - טוליש
םימישרת ןכו ויביכרמו טקייורפה תורטמ לש טרופמ רבסה וללכי
.טקייורפה עוציב ינפל לחנה לש הז עטק בצמ לש םימוליצו

,דחמ ,הווהי ,ץראב וגוסמ ידוחיי ,הדלפמ יולת רשג - לגר יכלוהל רשג .ח
תימורדה הדגל רבעמ תורשפא ךדיאמו ,טקיורפה בלב ילוסיפ טנמלא
רשא ,תיפצת תספרמ הננכות רשגה זכרמב .לחנה לא תיפצת תספרמו
הדגב טקייורפה לש 'ב בלש חתופי דיתעב .לחנב תופצל תוצובקל רשפאת
רשג") םייקה רשגה סרהיי שדחה רשגה תמקה רחאל .תימורדה
עגופו ילאוזיו דרטמ - תונופטש ימ תמירזל םוסחמ הווהמה ,("תורפה
.ךומסה ץוביקה יבשות לש תויטרפב

הינח שרגמ רשכוי ,טקייורפה תא םיצוחה ,םישיבכה ינש ןיב - היינח .ט
.םייק רכרוכ שרגמ סיסב לע רשכוי שרגמה .טקייורפב םירקבמה תבוטל

לחנ בויב םשארבו םימהזמה קוליס היה 1999 תנשב ףסונ יזכרמ אשונ
ןומימבו תינמרג הרבח ידי לע ,היעבה לש עבקה ןורתפל ןונכתה .םכש
.םרכ לוט תפנל רפח קמע ןיב הלועפ ףותישב םדקתה ,הינמרג תלשממ
שאר ןיב רבעב ומתחנש םימכסה ינש סיסב לע הניה וז תומדקתה
,םרכ לוט תפנ לשומו ,ץיבוקציא םוחנ רמ ,רפח קמע תירוזאה הצעומה
רפח קמעל תפתושמ תינכת הנכוה הלא םימכסה סיסב לע .דאיז ובא רמ
הינמרג תלשממ .קוריה וקה לע ףתושמ רוהיט ןוכמ תמקהל ,םרכ לוטלו
רלוד ןוילימ 25-כ ועוציבל הביצקה ,טקייורפב התופתתשה תא הרשיא
.ןונכתב הכישממ רשא ,תינמרג הרבח התנימו

1999 תנשב .םכש לחנ בויבל םוריח ןורתפ עוציב לע טלחוה ,ליבקמב
יעוצקמה טופישב ןושאר בלשו טקייורפה לש םדקומ ןונכתה םלשוה
תנשב .2000 תנשב ועוציבל םישורדה םיביצקתהמ קלח וחטבוה ןכו ,ולש
המלשוה ,ליבקמב .2000 ץיקב לחי ועוציבו טרופמה ןונכתה םלשוה 2000
בורקבו ,הינתנ רוהיט ןוכמל הנוי רפכ בויב תא רבחמה רוניצה תחנה
םיפסונ םימהזמב לופיט .רדנסכלא לחנ ימהזמ תמישרמ הז םהזמ קלוסי
.םסרופ תובונתב רוהיט ןוכמל זרכמו ,ןכ םג םדקתה

םימה קרפ לע תססובמה ,רדנסכלא לחנל םימ תינכת לש ןושאר בלש
תוביצנ ןומימב ,1999 תנשב ןכוה ,לחנה םוקישל תללוכה באה תינכתב
ינופצה ןיחלוקה רגאמ לש ותיינב 1999 תנשב המלשוה ,ליבקמב .םימה
רמו ינמילוס םהרבא רמ תושארב ,רפח קמע יקיפא םימה תדוגא ידי לע
טקייורפ וניה ,ק"מלמ 4.5 לש ללוכ חפנב ,רגאמה .ל"קקהו ,ילגה באז
תירוזאה ןיחלוקה תכרעממ קלח וניה הז רגאמ .וידמימב רתויב םישרמ
םיריפש םימ תרמה רשפאמ הז רגאמ .רפח קמע יקיפא םימה תדוגא לש
תקפסא םג דיתעב רשפאי ןכו ,לודג ףקיהב תיאלקח היקשהל ןיחלוק ימב
,םירגאמ לש ללוכ ךרעממ קלח וניה רגאמה .ומוקיש ךרוצל לחנל םימ
,רפח קמע יקלח לכ ןיב ןיחלוק ימ דוינ תורשפאמה ,תורנצו םינקתימ
.ןיחלוקב תיאלקח היקשה ךרוצל

קלחו ,לארשיל תמייקה ןרקה ידי לע הנכוה לחנה ךרואל תועיטנ תינכת
םינטק םיחטשב םיצע יפלא תעיטנ תינכתב .החלצהב עצוב הנממ ןושאר
ינימ 12 לש המישר ךותמ ורחבנ םיצעה .לחנה לש יזכרמה קלחה ךרואל
2000 תנשב .תיגולוקאו תירוטסיה הניחבמ םימיאתמכ ואצמנ רשא ,םיצע
.תויביסמה תועיטנה וכשמנ

ןפואב םדקתה לחנה לש ינופצה קלחל ראתמה תוינכת רושיא ךילהת
תיזכרמה ראתמה תינכת .1999 תנשב ןונכתה תודעווב יתועמשמ
עקרק לע הרימשל הדעווב םישרדנה םינוידה לכ תא הרבע (191/חע)
תינכת .הדקפה תארקל ,תיצראה הצעומה לש הנשמה תודעוובו תיאלקח
ירוטוטאטס סיסב הווהמ רשא ,(27/3/ממת) תיקלח תיזוחמ ראתמ
ןונכתל תיזוחמה הדעוול השגוהו וז הנש ךלהמב הנכוה ,היינשה תינכתל
.ראתמה תוינכת םוחתב םימזיה יוויל ךילהת ךשמנ ,ליבקמב .היינבלו

יביסנטניא ןפואב ךשמנ לחנה םוקיש תינכתב רוביצה ףותיש ךילהת
םיצע תעיטנ :ןוגכ ,תונוש תולועפב ופתוש םדימלתו םידלי .1999 תנשב
ךרואל םירויס ,לחנל םיגד תבשה ,םוקישה תודובע דועית ,לחנה ךרואל
.'וכו תודובע תנכה ,םירבסה תלבקו לחנה

.עוציבלו ןונכתל םיטקייורפב הסומע הניה 2000 תנש לש הדובעה תינכת
לארשי ילחנ םוקישל תיצראה הלהנימה ידי לע רחבנ רדנסכלא לחנ
.לארשי ילחנ לכמ ליבומה לחנה תויהל

ךותב .2000 תנשב םילפוטמה םיטקייורפה לש האלמ המישר ןלהל
םדקתי תיביצקתה תונימזל םאתהבו ,תויופידעה ירדס ועבקנ וז המישר
:לחנה םוקיש

םידחוימ םיטקייורפ .א
.עוציבו טרופמ ןונכת תמלשה - םכש לחנ בויבל םוריח ןורתפ .1
.םיניטסלפה םע ןונכת ךשמה - םכש לחנ בויבל עבק ןורתפ .2
.ךרה בצה תלצהל ירוביצ ןייפמק .3

לחנ יעטק םוקיש .ב
.הקוזחתו עוציבה תמלשה - 'א בלש ,המגודל לחנ עטק .1
.עוציב תלחתהו ןונכת - יברעמה עטקב "לחנליבש"ו םיבצה רשג .2
.עוציב - התגרוב עטק .3
.עוציבו ןונכת תמלשה - םינאת לחנו רדנסכלא לחנ - 57 שיבכ שגפמ .4
.עוציב - עקרק רומישו תודג תקוזחת .5

םייתביבסו םייפונ םיטקייורפ .ג
.הקוזחתו עוציב - לחנה ךרואל תועיטנ .1
יאוות לש םיימוקמ םירופישו ןונכת - יחרזמ עטק ,"לחנליבש" .2
.ךרדה

ןונכת .ד
.'ב בלש ןונכת - רדנסכלא לחנל םימ תינכת .1
27/3/ממת ,191/חע רושיא ךילהת ךשמה - ירוטוטאטס ןונכת .2
.11/3/ממתו
ךשמהב תוטלחהל םאתהב - 2001 תנשב עוציבל םיטקייורפ ןונכת .3
.הנשה

םיפסונ םיביכרמ .ה
דרשמ ידי לע תוליעפ ךשמה - לארשי םוחתב םימהזמה קוליס .1
.ס"הכיא
.תוליעפ ךשמה - הליהקה תוברועמו הרבסה ,ךוניח .2
.הרבסה רמוח תנכהו יעוצקמ דועית - לחנה םוקיש דועית .3
,יגולוקא ץועיי ,תויעוצקמ תעד תווח ,תומזוי יוויל ,לוהינ - תונוש .4
.'וכו םיימואלניב םירשק

םוקיש ךילהתב המידק תיתימא ךרד תצירפ לש הנש היהת 2000 תנש
,לחנה םוקיש לש ןונכתה ךילהתב ונלחתהש רחאל םינש 5 ,תעכ .לחנה
,תואבה םינשה 5-בש הווקת ונא .םולה דע ונעגיהש ןימאהל השק
.רתוי הברה דוע תיתועמשמו הלודג היהת לחנה םוקיש לש תומדקתהה
.וניניע דגנל םשגתהל ליחתמ ןכא לחנה םוקיש ןוזח




:רמאמה ירבחמ תודוא
רדנסכלא לחנ ןנכתמ ,םירוזאו םירע ןנכתמו לכירדא ,סיידנרב סומע *
.לחנה םוקיש טקייורפ להנמו
הלהנימה ר"וי ,רפח קמע תירוזאה הצעומה שאר ,ץיבוקציא םוחנ **
.רדנסכלא לחנ םוקישל


43-39 * 2000 ינוי * 404 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ