םיחלוק תבשהב םיינללוכו םיילכלכ םילוקיש
םייאלקח םישומישל
גרבניש קחצי , ןייפ סחנפ , יבורח הואנ :תאמ
.21-17 םידומע ,(1996 ץרמ) ,353 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

שיקולים כלכליים וכוללניים בהשבת קולחים לשימושים חקלאיים

ריצקת
םיחלוקה לש םתובישחו םיכפש רוהיטל םילעפמה לש תרבוגה םתמקה תורמל
םייאלקחה םישומישה ןפוא תקולחמב יונש רתונ ,לארשיב תואלקחה דיתעל םירהוטמה
רתויב ההובג רוהיט תמר .םיחלוקה לש רוהיטה תמרו םפקיה ,םמוקימ ,ונייהד -
םלוא ,הייוצרל תבשחנ ןכלו האורבתלו הביבסל םיילאיצנטופ םיקזנ םומינימל הניטקמ
תמועל תויולעה תפסות לש תועמשמה תא לוקשל שי ןכלו ,תוהובג תואצוהב הכורכ איה
תססובמה ,תוטלחה תלבקל השיג גיצהל וננוצרב .םיילאיצנטופה םיקזנה לש םתנטקה
םיבשחתמו םימייק םייוסינ לש םיאצמימב םינגועמה ,םיימואל םיילכלכ םילוקיש לע
.םייקשמ-ללכ םיקזנו תויולע ,תולעותב

ףוחה רושימב םיחלוק לש תיאלקח הבשה לש תועמשמה תא ןחבנ תאז תרגסמב
םיחלוקב תוקשהל רשפאמ ןושידו היקשה לש ןוכנ קשמימ .לחנל םקוליסל האוושהב
ךוסחל ןתינ ךכמ האצותכו ,ינושילש רוהיט בייחמה ,לחנל קוליס תמועל ינוינש רוהיטב
םיחלוקה לש תילושה הקופתה תא דומאל שי ,ךכל ףסונ .ןושידו רוהיט תואצוהב
האצותכ רפיווקאל םיקזנה .רפיווקאה יולימל םתמורת תאו היקשהל םישמשמה
לבקתמש יפכ ,תוקנחה לע הלבגמה לש "לצה ריחמ" תועצמאב ודמאי תוקנח תפילדמ
םיחלוקב היקשה תובקעב ללוכה ןוכסיחה .םיחוור תאשהל יראיניל ןונכת לש לדוממ
תרחא האוושה .ק"מל טנס 60-50 -כב אטבתמ - לחנל םקוליס תמועל - ףוחה רושימב
לש ןוסיחב תאטבתמ ,בגנל םתכלוה תמועל ,ףוחה רושימב םיחלוקב היקשה תפולח לש
,ינוינש רוהיט רחאל בגנל םיחלוק תכלוהמ האצותכ ,ןכ-ומכ .ק"מל טנס 50-40 -כ
.ק"מל טנס 20-10 -כ ךוסחל ןתינ ,ינושילש רוהיטל האוושהב

תילכלכ תויאדכ תופקשמ ןניא םיחלוקב שמתשהל םאה דדובה יאלקחה לש ויתוטלחה
בגנל הכלוהה .וב בייוחמ אוהש םימה ריחמ לעו ילושה חוורה לע תוססבתמ ןהו תימואל
83 ותולעש ,לחנל םקוליס תמועל ,ק"מל טנס 71 ללוכה םימה קשמל הלוע םיחלוקה לש
ידכ ק"מל טנס 12 -כ לש ךסב בגנב יאלקחה תא דסבסל הקדצה הנשי ,ןאכמ .ק"מל טנס
.ולוכ םעה תחוורל םיחלוקב שמתשיש

 :רמאמה יקלח
אובמ
רוהיטה תמר
םיללוכ םילוקיש
םיחלוקב םייאלקח םישומיש
םיבשומה םיחלוקה םוקימ
בגנל םילבומה םיחלוקה תוכיא
םיאלקחל םיחלוקה ריחמ
םוכיס

אובמ
יתנש עציה ךותמ .לארשי תנידמב תואלקחה לש המויק ךשמהל ינויח םיחלוקב שומישה
ק"מלמ 800 -ב תואלקחל םישמתשמ ק"מלמ 1,800 ךסב םיריפש םימ תורוקמ לש
םימה תכירצ .יאלקחה חטשהמ תיצחמכ םיווהמה ,םנוד ןוילימ 2 -כ לש םתייקשהל
תלפכה םעו ,יופצה הייסולכואה לודיג רובע שפנל ק"מ 100 -כ לש ףקיהב הלעת תינוריעה
םימ טעמכ ורתוויי אל (2020 תנשב יופצש יפכ) ןוכיתה םיהו ןדריה ןיב הייסולכואה
םיחולמ ,םיחילמ) הדורי תוכיאמ םימב רקיעב שמתשהל ץלאת רשא ,תואלקחל םיריפש
ףקיה םג ךכו םיכפשה ףקיה םג הלוע היסולכואה לודיגמ האצותכ .(םיחלוק וא
,הביבסה תוכיאל תרבוג תועדוממ םג עפשומ רשא ,םירהוטמה םיכפשה וא םיחלוקה
.המיאתמ הקיקחב הוולמה

תוכורכה תואצוההמ קלחש םושמ ,תיסחי ,יאדכ םיילוש םימ רוקמ םיווהמ םיחלוקה
,םייתאורבתו םייתביבס םידרטמ אלל הביבסל םקוליס ורשפאיש תומרל םרוהיטב
תולעה הניה םייאלקח םישומישל םיחלוקה לש םתולע .םימהזמה ןובשח לע וביוחי
קפתסהל הייושע תואלקחה ,ךכמ הרתי .הכלוהו םוגיא תואצוה רקיעב ,דבלב תפסונה
קוליסל תושורדה רוהיטה תומר תמועל ,תיסחי ,תוכומנ רוהיט תומרב םיבר םירקמב
תא םימילשמו רטליפויבכ םישמשמ עקרקב הרולפורקימהו םילודיגה רשאכ ,םילו לחנל
הייושע ףאו ,תיסחי ,הכומנ תואלקחל הבשהב תואצוהה תפסות ,ןכל .רוהיטה יכילהת
לש באשמ ףילחהלו תואלקח םייקל רשפאמ םיחלוקב שומיש ,ךכל רבעמ .תילילש תויהל
.רוסחמב יוצמה ,םיריפש םימ

רוהיט תויולעב ןוכסיחב - ללכל םיאטבתמ תואלקחב םיחלוקה לש םהיתונורתי ,ןאכמ
רוקמכ - טרפלו ,רוסחמב םייוצמה םימה תורוקמ לע הרימש ךות ,תואלקח םויקבו
שומישמ האצותכ ,תאז םע .ןושיד יפילחתכ הנזה ירמוחלו םילזומ םימל ירשפא
,עקרקל םיקזנל לאיצנטופ םע םימהזמ עקרקב רבטצהל םייושע היקשהל םיחלוקב
.םיחלוק תבשהו לופיט תוינידמ תעיבקב ךכב בשחתהל שיו ,הביבסלו חמוצל ,רפיווקאל

ללכב תוקשהל םאה :תולאשה תולאשנ ,ליעל וגצוהש תונורסחהו תונורתיה רואל
?םיחלוק תוכיא וזיאבו תוקשהל םירוזא ולאב ?םיחלוקב

לע תכל תוקיחרמ תוכלשה ןנשי םיחלוקב םייאלקחה םישומישה לע רוסיאלש ,רוכזל שי
ןתינ היקשהב םינוכיסה תא .תימואלה תורוקמה תאצקהו תואלקחה ,םימה קשמ
:תוירקיע םיכרד יתשב ךכל ףסונבו ,םימיאתמ ןושידו היקשה יקשממ תועצמאב םצמצל
ילילד םירוזאל םיחלוקה תלבוה וא/ו תיברמ רוהיט תמרל םיחלוקה תוכיא תאלעה
תורישי תויולעב הכורכ וללה םיכרדהמ תחא לכ .ליעפ רפיווקאמ םיקחורמה ,הייסולכוא
םילוקישה תא תעכ ןחבנ .םיענמנה םיקזנל האוושהב ןנחבלו ןרידגהל שיו תופיקעו
.רוהיטה תמרב חתפנו םיחלוקה ישומיש תעיבקב םיילכלכה

דומעה שארל הרזח


רוהיטה תמר
תוכיאמו רוהיטה יכילהתמ תועפשומה ,תונוש תויוכיאמ םימ וכותב ללוכ םיחלוקה גשומ
םהישומישו (תוראב וא ליבומ ימ) םיירוקמה םימה בכרה ונייהד ,םיימלוגה םיכפשה
רובע תוצלמהמ עפשות ףסה תוכיא .םייתיבהו (הלק וא הדבכ היישעת) םייתיישעתה
קוח יפל .תונקתמ ןכו (תיאלקח הבשה וא םייליע םימ רוקמל קוליס) םייפיצפסה םידעיה
ינש ידי-לע תבתכומ םיבשות 10,000 לעמ םירע רובע םיחלוקה תוכיא ,1992 םעה תואירב
- (םיפחרמ םיקצומ) מ"מו ל/ג"מ 20 - (תימיכויב ןצמח תכירצ) ב"חצ :םיירקיע םירטמרפ
ילודיגו םיעטמ םיללוכה ,םייאלקחה םילודיגה תיברמל המיאתמ תאז תוכיא .ל/ג"מ 30
רוהיט יכילהת תועצמאב הלבקל ןתינו - םילשובמ אל םילכאנה ,תוקרי איצוהל - הדש
תוכיא תא םינייפאמה ,םיפסונ םירטמרפ .תלעפושמ הצוב ומכ ,םימדקתמ ינוינש
ןורוב ,תודבכ תוכתמ ומכ םיינגרואנא םימהזמ ,םיינגרוא םימהזמ םניה ,םיחלוקה
תעפשומ הניא םתמרש ,םיחלמו םיחמצל הנזה ירמוח םקלחב תווהל םילוכיה ,ןקנחו
םילודיגב ףאו םימהו עקרקה תורוקמב עוגפל םילולע ולא םיביכרמ .רוהיטה יכילהתמ
.םימיאתמ היקשה-ןושיד יקשמימב םיוולמ םניא רשאכ ,םייאלקחה

(1992 יריחמ) ק"מל טנסב רוהיט תואצוה :1 חול
.םיענמנה םיקזנל האוושהב ןנחבל שיו תופסונ תואצוהב הכורכ רוהיטה תמרב היילע לכ
דדמל םינכדועמה ,םייסדנה םיבישחת לע תוססובמה ,רוהיטה תויולע תוגצומ 1 חולב
;1992 ,Richard et al) םיפסונ םיבישחתל וושוה ולא תויולע .(1975 ,EPA) םיריחמה
,םייגולויב םיגברמב לחה תוענ רוהיטה תומר .לדוג ירדס םתוא ואצמנו (1993 ,ףלשו חבש
ומכ ,םיפסונ םיכילהת תללכהל דעו ,תלעפושמ הצוב תועצמאב םדקתמ ינוינש לופיט ךרד
םיטארטינל הינומאה ןוצמיח תועצמאב ןקנחה תקחרה) היצקיפירטינד-היצקיפירטינ
הייסולכואל יטנלוויווקא) הנשל ק"מלמ 14 -כ לש רוהיט ףקיה רובע .(ןקנח זגל םירוזיחו
,ק"מל טנס 12 -כ לש תואצוהב תלעפושמ הצוב ךילהת ךורכ (תושפנ ףלא 100 -כ לש
.ק"מל טנס 7 -ב תואצוהה תא הלעמ היצקיפירטינד-היצקיפירטינ לש תפסות וליאו
תורשעב ףאו ,ינוילימב לפכומ םיוסמ רוהיט טקיורפב ךסחנש ק"מל טנס לכ ,השעמל
.ק"מ ינוילימ

תדרוי לדוגל תונורתימ האצותכש ,ןייצל שי .ויתואצוה תא הלעמ רוהיטה תמר תיילע
זוכיר םג דרוי רוהיטה תמר תיילע םע .רוהיטה ףקיה תיילע םע תעצוממה האצוהה
,ןשד רוקמכ םג אלא םימ רוקמכ קר אל םישמשמה ,םיחלוקב םייוצמה הנזהה ירמוח
תואצוהב הכורכ ההובג רוהיט תמר ,ןאכמ .תולוע םיאלקחה לש ןושידה תואצוה ןכלו
תועקשה םוקמב עצבתהל תויושעו תימואל הניחבמ תוקדצומ חרכהב ןניאש ,תוהובג
רוהיטה תמר תלדגה .םיכרד תונואת תנטקהל הניקת תיתרובחת תשר ,לשמל - תורחא
תוסנכהב לודיגו םיילאיצנטופ םיקזנ תנטקה תמועל תויולעה תפסות לש האוושה תבייחמ
.( Haruvy and Sadan, 1994; Haruvy, 1994)

דומעה שארל הרזח


םיללוכ םילוקיש
םייאלקח םישומישב תוכורכה ,תופסונ תולאש םג וולי ולא ןיעמ םיילכלכ םילוקיש
ץראה ירוזאב תונושה תויוכיאב םיחלוקל םיאתמה קשמימה והמ ,לשמל .םיחלוקב
זכרמ יחלוק תא ריבעהל םאה ,ונייהד - םיבשומה םיחלוקה םוקימ והמ - ?םינושה
תואלקחל םיחלוקה ריחמ והמ - ?רבוגה רויעה תורמל זכרמב םריאשהל וא בגנל ץראה
תובושת ?"תורוקמ" לש האצקה תוליעי תמועל ,תויולע תקולח לש םילוקיש רואל
תאצקה לע ועיפשי ,םריחמו םמוקימ ,םיחלוקה תוכיאל תוסחייתמה ,ולא תולאשל
תואלקחה לש הדיתעל ןכו לארשיב םימה קשמ לש ודיתעל תובושח ןהו תימואל תורוקמ
.םוקימו בכרה ,ףקיה תניחבמ

ונא .ולא םיבושח םיאשונב תוטלחה תלבקל םינדמואו םילכ גיצנ הז רמאמ תרגסמב
ססבנו ,םייאלקח םישומישל םיחלוק תבשהו רוהיט לש תולאשל תללוכ תרגסמ שבגנ
תוטלחה .תימואלה המרב תויולעו תולעות לש םיינושאר םינדמואו הרדגה לע התוא
רשא ,יקשמ-ללכ תלעות-תולע חותינ לע וססבתיו תינטלומיס ועבקיי הבשההו רוהיטה
תואצוה תא תוללוכ תויולעה .תונושה תופולחב הבשההו רוהיטה תויולע ודמאי ותרגסמב
לוצינ ךות ,ןושיד תואצוהב ירשפא ןוכסיח ןכו (הכלוהו םוגיא ,רוהיט) םיחלוקב לופיטה
.םיחלוקב םייוצמה הנזהה ירמוח

תופסונ תואצוה םג תללוכו דאמ תבכרומ תימואלה המרב םילוקישה תכרעמ ,השעמל
ןכו ,היקשה םוצמצמ האצותכ תיאלקחה הקופתה ךרע תנטקהב ,לשמל ,תואטבתמה
םיילאיצנטופ םיקזנב םג בשחתהל ךירצ ,ףסונב .רפיווקאה לש רזוחה יולימה תנטקהב
םינוש םיטרפכ םיאלקחה ילוקישש ,ןייצל שי .דועו עקרקל ,רפיווקאל ,תואירבל ,הביבסל
תואצוהב אלו םהינפב דמועה םימה ריחמב םיבשחתמ םה .ללכל תויאדכהמ ןיטולחל
תולעות וא םיקזנ תינרציה םתוגהנתהב םימינפמ םניא ןכו ,לעופב םימב לופיטה
.םייתביבס

דומעה שארל הרזח


םיחלוקב םייאלקח םישומיש
ליחתנו ,תונוש תוינידמ תוטלחה לש האוושהב הלאה םילוקישב שומישה תא תעכ ןחבנ
תפולח") לחנל םיחלוקה קוליס תמועל ,רוזיאב תיאלקח הבשה לש תילכלכה תועמשמב
רושימל סחייתי ןוידה .2 חולב םיראותמ תופולחה תאוושה רובע םינדמואה .("ספא
רועזימ ךות ,םיינוינש םיחלוקב הז רוזיאב תוקשהל ןתינש ןועיטה לע ססבתיו ףוחה
בייחמ ץיקב לחנל קוליס רשאכ ,םימיאתמ היקשה ןושיד יקשמימ תועצמאב םיקזנ
,היצקיפריטינד-היצקיפירטינ ומכ ,םיפסונ רוהיט יבלש לש םתללכהו ינושילש רוהיט
.(1995 ,גרבניישו יבורח ,ןייפ) יוטיחו ןוניס

(ק"מל טנס) םיבשומ םיחלוקב תולעותו תויולע :2 חול


:2 חולב םינושה םיביכרה רבסה ןלהל
תויולע .(1 חול) ק"מלמ 14-ו 4 לש רוהיט יפקיה רובע תויולעה עצוממ ןניה רוהיטה תויולע (1
.ישילשה וקה יבישחתל םאתהב ,בגנל הכלוהה תויולעו םייסדנה םינדמוא לע תוססובמ םוגיאה
םיחלוקב תועצוממה םהיתומרל םאתהב בשוח (ןגלשאו ןחרז ,ןקנח) הנזהה ירמוח ךרע (2
.םינשדה יריחמו םיינוינש
טנס 29 - ץראה םורדבו ק"מל טנס 36-ב ץראה זכרמב דמאנ תואלקחב תילושה הקופתה ךרע (3
ק"מל טנס 7 וניה םורדל זכרמהמ רבעמב דספההש ךכ ,(Sadan and Ben-Zvi, 1987) ק"מל
.(36-29=)
ק"מלמ 144 הווהמ וכותמ תרזוחה המירזהו ק"מלמ 444 וניה ףוחה ןגאב יתנשה יולימה כ"הס (4
תא ןיטקהל הדעונש ,םיחלוקב היקשה יכ ,חיננ .( 1995,יגולורדיהה תורישה) שילשכ - הנשל
הניה תעצוממה םימה תקפה תולע יכו % 20-כ לש רועישב רפיווקאה יולימל םורתת ,הפילדה
יולימ-יאמ האצותכ ףסונה דספהה ,ןכל .("תורוקמ" תרבח ביצקת יפל) ק"מל טנס 35-כ
.ק"מל טנס 7-כב דמאנ רפיווקאה
,תוקריה לש םתפלחהמ האצותכ הקופתה ךרע תנטקה לע ססבתמ םילבגומ םילודיג דספה (5
.ינוינש רוהיט רחאל םיחלוקב םתוקשהל ןתינש ,הדש ילודיגב ן"דפש ימב םיקשומה
.תוקנחה תפילד תלבגהמ האצותכ םיאלקחל דספהה תכרעה תועצמאב דמאנ רפיווקאל קזנה (6
תויומכ רובע) םייוסמ רוזיאב םשויש ,םיחוור תאשהל יראיניל ןונכת לש לדומ תועצמאב ,תאז
תלבגהמ האצותכ ,םיאלקחל חוורה דספה אטבתה הז לדומב .(ן"דפשה ימב םילודיגהו םימה
.ילמיטפוא םילודיג בכרה רובע ק"מל טנס 10-כב ,תוקנחה תפילד
לודיג ונחנה .תוחנה רפסמ רואל ותוא ונדמא ,יופצה יתואירבה קזנה תא לילכהל ידכ (7
100-ב הקשומה רוזיאה . 0.001-ב אטבתמה ,תיארקא םימ תייתש לשב התומתל תורבתסהב
וניה יטסיטטס טרפ לש םייחה ךרעש החנהבו ,םיבשות ףלא 40-ב סלכואמ םיחלוק ק"מלמ
הז קזנ דומאל ןתינ .ק"מל טנס 4-כב יתואירבה קזנה תלחות תאטבתמ ,רלוד ףלא 100-כ
.תופסונ םיכרדב


ק"מל טנס 40 -כב ("ספא תפולח") לחנל קוליס רובע תואטבתמ תורישיה תויולעה ךס
תורישיה תואצוהב ןוכסיחה ,ןאכמ .ק"מל טנס 27 -ב היקשהל םיחלוקב שומיש רובעו
םוגיאה ,רוהיטה יכילהתמ האצותכ) לחנל קוליס תמועל ,תואלקחב הבשה רובע
הנזהה ירמוח לש ךרעה תא םג ףיסונ םא .ק"מל טנס (40-27=) 13 -ב אטבתמ ,(הכלוההו
,לבקנ ,ק"מל טנס 5 -ב ךרעומה ,(היצקיפירטינד-היצקיפירטינ ינפל) םיינוינשה םיחלוקבש
-(-5)=) 18 -כ לארשי תנידמל ךוסחי ,םקוליס תמועל ,תואלקחב םיחלוקב שומיש יכ
.ק"מל טנס (40-27

תואלקחה לש תילושה הקופתה ךרע תא םידיספמ םימה תא םיקלסמ רשאכ ,ףסונב
היקשה אלל ףוחה רפיווקאב םימה תומכ ןטקת ,ןכ-ומכ .ק"מל טנס 36 ךסב רוזיאב
תואצוהה ךס ,ןאכמ .ק"מל טנס 7 -כב דמאנ םכרעש ,30%-20 םיפלוד הכותמש ,וילעמ
83 -כב אטבתי לחנל םיכפושש םיחלוק לש ק"מ לכ רובע הנידמה תניחבמ תוללוכה
טנס 22 איה תואלקחל םיחלוקב שומיש רובע האצוהה ,תאז תמועל .טנס (40+36+7=)
61 -כ לש ללוכ ןוכסיח םירשפאמ םיחלוקב םייאלקחה םישומישהש ךכ ,ק"מל דבלב
.ק"מל טנס (83-22=)

שיו ,םיחלוקב היקשהב םיילאיצנטופה םיקזנה תללכה אלל ןוכנ היהי אל ןובשחה
חמצל ,רפיווקאל ,עקרקל םיקזנב לודיגל האוושהב תואצוהב ןוכסיחה תא לוקשל
רבעמ רשא ,תוקנחה תפילדמ האצותכ רפיווקאב העיגפב ןאכ ונדקמתה ונא .הביבסלו
ךרע .תוקוניתב תיתואירב העיגפל איבהל יושע ,רטילל ג"מ 90-45 -כ רדגומה ,םיוסמ ףסל
םיחוורה תנטקה תועצמאב ,ק"מל טנס 10 -כב הדמאנ רפיווקאב תוקנחה לש העיגפה
לש תיתועמשמ הפילד תעינמל םהלש יאלקחה רוצייה יכילהתב ולבגוי םא םיאלקחל
.ק"מל טנס 32 -ב תעכ תומכתסמ םייאלקח םישומיש רובע תואצוהה ,םג .תוקנח
םכתסמ ,םיקזנה תללכה רחאל ,םיחלוקב היקשהמ האצותכ ימואלה קשמל ןוכסיחה
,םרוציי רוזיאב תואלקחב םיחלוקה תא לצנל יאדכש ,ןאכמ .ק"מל טנס (83-32=) 51 -כב
לש תופילד תעינמל םימיאתמה םיקשמימב םיקזנ רועזימ ךות תאזו ,רשפאה תדימב
.תוקנח

דומעה שארל הרזח


םיבשומה םיחלוקה םוקימ
רשא ,בגנל ץראה זכרממ םיחלוקה תכלוה התועמשמש ,תפסונ הייצפואב תעכ ןנובתנ
הכימתו ףוחה רפיווקא לע הרימש ,תרבוג ןיסולכוא תופיפצ לש םילוקישמ הקידצהל ןתינ
,םיחלוק לש הנשל ק"מלמ 100 לעמ בגנל םילבומ םויכ רבכ .בגנב תובשייתהב
תפסותב ,תלעפושמ הצוב לש םיכילהת תועצמאב ן"דפשה לעפמב םירהוטמה
תועקשהב ןנכותמ יחרזמה לבומה .רפיווקאל הרדחהו היצקיפירטינד-היצקיפירטינ
הלמר ,הרדח ,ןורשה ירוזאמ םיחלוק לש םיפסונ ק"מלמ 80 -כ לש םתכלוהל תודבכ
תורמל .םנוד ןוילימ 1 -כ לע ערתשמ ץראה זכרמ ירוזאב דבועמה חטשה .םילשוריו
ההובג םתובישחש ,היקשהל םירכינ םייאלקח םיחטש הארנכ ורתוויי רבוגה רויעה
שיו ,יאנפו שפונ ,ףונ לש תויוליעפ ןרשפאב םייחה תוכיאל תומרותה ,"תוקורי תואיר"כ
תילכלכה תועמשמה תא תעכ ןחבנ .זכרמה תמועל בגנב תואלקחה תובישח תא ןוחבל
.(2 חול) בגנל ץראה זכרממ םיחלוקה תכלוה לש תללוכה

.ק"מל טנס 57 - לופיטה תואצוה ךסו ק"מל טנס 18 -ב ודמאנ בגנל הכלוהה תואצוה
הקופתה יכרע ןיב שרפהה) ק"מל טנס 7 -ב דמאנ תואלקחב תילושה הקופתה ךרע דספה
םימה דספה תא םג לילכנ .(המאתהב ,ק"מל טנס 29 -ו 36 ,בגנבו ץראה זכרמב תילושה
םיפקזנה ,ק"מל טנס (57+7+7=) 71 לש תואצותל עיגנו ק"מל טנס 7 לש רפיווקאל
וללה תואצוהה תא הוושנ .ינושילש רוהיט רחאל בגנל ץראה זכרמ יחלוק תכלוהל
ללוכ דספה לבקנו ,ינוינש רוהיט רחאל ץראה זכרמב םימ םתואב שומיש רובע תואצוהל
זכרמב רפיווקאל קזנה תא לילכנ םע ןטקי הז דספה .(71-22=) ק"מל טנס 49 -כ לש
,םיפסונה ק"מלמ 70 -כ רובע ק"מל טנס 39 -כב אטבתיו ,ק"מל טנס 10 -ב דמאנה ,ץראה
תעינמל םיאתמ ןושיד-היקשה קשמימב ,ךכ םא .בגנל ץראה זכרממ הכלוהל םיננכותמה
תא קר בגנל ךילוהלו ץראה זכרמב םיחלוקה תא ,רשפאה לככ ,לצנל יוצר תופילד
המ ,תעכ לאשנ .שומיש םהל אצמיי םא ,ףרוחה תנועב רקיעב םירבטצמה ,םיפדועה
?וללה םיחלוקה לש רוהיטה תמר היהת

דומעה שארל הרזח


בגנל םילבומה םיחלוקה תוכיא
ךילהת רשאכ ינושילש רוהיט רחאל בגנל םילבומ ן"דפשה יחלוק
.ףסונ לופיטל רפיווקאל םיחלוקה תרדחה תא רשפאמ היצקיפירטינד-היצקיפירטינה
תענומו תלבגומ יתלב היקשה תרשפאמה ,"הייתש ימ" לש תוכיא תלבקתמ ךכמ האצותכ
.תירקמ הייתשמ האצותכ םייתואירב םיקזנ

האוושהב ,ינושילש רוהיט רחאל םיחלוקה תכלוה לש תילכלכה תועמשמה תא תעכ ןחבנ
57 ךסב תואצוהל האוושהב ,ק"מל טנס 40 -ב תומכתסמ לופיטה תואצוה ינוינש רוהיטל
ךרעב םיחלוקב הנזהה ירמוח תא לצנל ןתינ ,ךכל ףסונ .ינושילש רוהיט רובע ק"מל טנס
האצוה .(57-40- (-5)=) ק"מל טנס 22 -כ לש תואצוהב ןוכסיח תלבקל ק"מל טנס 5 -כ לש
לדגל ןתינ אלש ךכ ,םילודיגה ןווגימ תנטקהמ האצותכ םיחוור דספהב תאטבתמ תפסונ
ןוכסיחה תא ןיטקמ הז דספה .ק"מ טנס 5 -כ ךסב דבלב הדש ילודיגו םיעטמ אלא תוקרי
.(71-54=) ק"מל טנס 17 -ל ינוינש רוהיט תובקעב יופצה

ינוינש רוהיט בקע תואצוהה תא הלעמ ק"מל טנס 4 ךסב יתואירבה קזנה תלחות תללכה
ןתינ םא ,ןאכמ .ינושילש רוהיט רובע ק"מל טנס 71 תמועל - ק"מל .טנס -58ל בגנב
םילודיג לש היקשה יכרוצל ינוינש רוהיט רחאל בגנל םיחלוקה יפדוע תא ליבוהל
ידי-לע יתואירבה קזנה לש הכרעהה .(71-58=) ק"מל טנס 19 -כ ךוסחל ןתינ ,םימיאתמ
שרפהל התוושהל שי ןיידע םלוא ,הביטקפסרפב תושעיהל הלוכי תוטלחהה ילבקמ
.תונושה רוהיטה תומר רובע ק"מל טנס 17 לש תואצוהה

דומעה שארל הרזח


םיאלקחל םיחלוקה ריחמ
הכלוהה .םיחלוק תלצנמכ הנידמה לש סרטניאה תא תתרשמ בגנב תואלקחה יכ ,וניאר
לש ןוכסיח רמולכ ,ק"מל טנס 83 ךסב קוליסה תולעל האוושהב ,ק"מל טנס 71 הלוע בגנל
םימב שמתשהל םידדובה םיאלקחה וצרי םנמוא םאה :הלאשה תלאשנ .ק"מל טנס 12
לש תוטלחהה תלבקו םילוקישה תכרעממ הנוש םהלש םילוקישה תכרעמ רשאכ ,וללה
?ללככ הנידמה

תופיטל תופקזנה ,לעופב תואצוהב םיבשחתמ םיללוכה םילוקישה ,ליעל ונראתש יפכ
.דועו תואירבל ,רפיווקאל ,תואלקחל הרוק המ בושח ךכל ףסונבו ,םיחלוקה לש הכלוהלו
רקיעב תסחייתמו הבר הדימב תמצמוצמ םיטרפכ םיאלקחה לש םילוקישה תכרעמ
לש תינוציחה העפשהב תבשחתמ הניא רצייל ךיאו המ םהלש הטלחהה ,ןכל .םהיחוורל
יפכ ,םתויחוורב קר אלא ,לעופב םימה תקפה תואצוהב וא ,תויאלקחה םהיתולועפ
ריחמל םאתהב שמתשי םימ המכב טילחי יאלקחה .רוצייה ימרוג יריחממ תעפשומש
ןוכסיחה םניהש ,ק"מל טנס 12 -ב בגנב םיאלקחה תא דסבסל הקדצה הפ ונל שי .םימה
.םקלסל ץלאנ אלו ולא םימב וקשיש ךכ בקע ,ימואלה קשמל

תוכיאל המורת לש דיקפת םג ,יתבושייתהה םדיקפתל רבעמ ,םיאלממ וללה םיאלקחה
.(1994 ,יבורחו ןדס) םימה ריחמב ףקתשהל ךירצש ,הביבסה

דומעה שארל הרזח


םוכיס
תדקמתמה ,םיחלוק קוליסו רוהיט יאשונב תוטלחה תלבק לש תיללכ תרגסמ ליעל ונראת
רגאמ ,הביבסה תוכיא לע הרימשל םיחלוקב םייאלקחה םישומישה לש םתמורתב
,םיחותינ רובע תיללכה תרגסמה תא ונמשיי .תובשייתהה חותיפו תואלקחה םויק ,םימה
םהילע ונססבתהש םינדמואה .םריחמו םמוקימ ,הייוצרה םיחלוקה תוכיא תא םינחובה
רואל .ופוגל טקיורפ לכ רובע טורטורפב םנחבל שיו ןוידל דבלב ינושאר סיסב םיווהמ
לש דיתעל התובישחו ,ריהמ בצקב הלדגה ,םיבשומהו םירהוטמה םיחלוקה תומכ
תא - תגצומה םילוקישה תכרעמ תועצמאב - תוולל שי ,לארשי תנידמב תואלקחה
.בורקה דיתעבו םויכ תועצבתמה תוינידמה תוטלחה

:רמאמה ירבחמ תודוא
-'ב הרדס ינקלוו זכרמ יאלקחה רקחמה להנימ - גרבניש קחצי ,ןייפ סחנפ ,יבורח הואנ
דרשמ ,ישארה ןעדמה ידי לע ןמומ .תיעדמ תרוקיב רבע רמאמה .3065 'סמ 1996
.דבלב םירבחמה לש ןניה תועבומה תועדה .תואלקחה

21-17 * 1996 ץרמ * 353 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ