םוהתה ימ תורוקמ בצמו לוצינ תוחתפתה
1994 ויתס דע לארשיב
יגולורדיהה תורישה :תאמ
.45-40 םידומע ,(1996 ראוני) ,351 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
המדקה
ףוחה ןגא
םינינת-ןוקרי ןגא
יברעמה לילגה ןגא
למרכה ןגא
תרניכה ןגא
יחרזמה רהה ןגא
הברעהו בגנה ןגא


המדקה
,לארשיב םימה תורוקמ לש לועפיתהו בצמה תוחתפתה תא רקוס ח"ודה
תורישה לש תבשחוממה עדימה תכרעמב םייוצמה םינותנה לע ססבתהב
:םיאבה םילדגה לש םינדמוא ח"ודב םיגצומ ,ךכל ףסונ .יגולורדיהה
.םיעקשממ יעבט רזוח יולימ *
בורב הרוק הזש יפכ ,וא ימעפ-דח ןפואב לצנל ןתינש םימ תויומכ *
אל וב בצמל עיגהל ידכ ,םירגאמה תא םהב אלמל שיש ,םירקמה   
.םייוצר יתלב המירז ינוויכ ומייקתי   
.תורתומ הקופת תויומכ *

.תרניכה םגאו םוהתה ימ ינגא תא םיללוכ םיחוודמה םימה תורוקמ
םידירולכ זוכיר ,תונייעמ תעיפש ,םיסלפמ םיללוכ בצמה ינתשמ
לועפתה ינותנ .(םוהיז לע עיבצמה) תוקנח זוכירו (תוחילמ לע עיבצמה)
.רוזיפ תודשו םיחודיקב תועצבתמה ,תורדחהו תוביאש םיללוכ

םינדמואהו םינותנהו ,(חוויד יאת) םיאתל םיקלוחמ םוהתה ימ ינגא
.הלא םיאתל םיסחייתמ

תויפצת דוביע לש האצות םה םיחוודמה בצמה ינתשמש ,ןייצל יוארה ןמ
רמוחה .תויחמומ לש יביטקייבוס םרוג םהב שי ךכל-יאו ,םיחודיקב
,תירוזא היעבב ןיינעתמה רקוחלו סדנהמל עקרכ שמשמ ןאכ גצומה
תורישה לש םינותנ יסיסבב םייוצמה ,םיפסונ םינותנב רזעיהל ותלוכיבו
.םיפסונ םינותנ יסיסבבו יגולורדיהה

ןפוא תא רפשל דימתמ ץמאמ השענ יגולורדיהה תורישבש ,שיגדהל בושח
םיתיעל ,םייוניש שי ןכלו ,הדימאה תוטיש תא ןכו םינותנה בושיח
לטבמה יחכונה ח"ודבו םימדוק תוח"ודב םילדגה ןיב ,םייתועמשמ
.םתוא

תובישח הכורא הפוקת ינפ-לע םימה תורוקמ בצמ תוחתפתה רואיתל
:םיטביה השולשמ
בצמ לע םדאה תוליעפ לש חווט-תוכורא תועפשהב ןיחבהל תורשפא
.םימה תורוקמ
רשא ,ךוראה חווטבו רצקה חווטב תויופצ וא ,תומייקה תויעבה יוהיז
תכרעמ לש לוהינהו ןונכתה ימרוג בל תמושת תא בסהל ךירצ ןהילא
.םימה
.תונורתפ ןונכתלו תויעבה ימרוג תנבהל סיסב הווהמ םינותנה תרדיס

בצמ ינתשמ בושיח ןפוא
םידירולכ זוכיר ,סלפימ םה חווידה ינתשמו את איה חווידה תדיחי
םינושה םינתשימב חווידה תפוקת ךרוא .םשגו הרדחהו הביאש ,תוקנחו
יאת לכל עובק וניאו ,תובשחוממ תוכרעמב םינותנה תונימז י"ע עבקנ
תרדיס .הנש לכ לש רבוטקואל םיסחוימ םיחוודמה םיסלפימה .חווידה
העובק הצובקב יטמתירא עצוממ לע תססובמ הפוקתה ךרואל םיסלפימה
:תואבה תושירדה תא םימייקמה ,םיחודיקה לכ לש
.94 רבוטקואל דע תחוודמה הפוקת ךרואל תויפצת ףצר *
.תחוודמה הפוקתה לש יברמ ךרוא *

:םיאבה םייונישה םע תוקנחו םידירולכל סחיב טקננ המוד ללכ
תויפצת לש עצוממה זוכירה אוה תמיוסמ הנשב חודיקל סחוימה ךרעה *
.הנשה התואב רבמבונ דע יאמ םישדוחב   
חרכהב הניא ,תוקנחו םידירולכ חווידל השמישש ,םיחודיקה תצובק *
תוכיא תמיגדש ,איה ךכל הביסה .םיסלפימ חווידל השמישש וזל ההז   
םיחודיקב םג םידדמנ םיסלפימש דועב ,םיבאוש םיחודיקב תעצבתמ   
.םיסלפמ רחא בקעמל קר םידעוימה   

.(30/9 דע 1/10 -מ) תיגולורדיה הנשל םיבשוחמ הרדחההו הביאשה

םוהתה-ימ תודיחי
קלוחמ ןגא לכ .םינגא העבשל םיקלוחמ לארשי לש םוהתה-ימ תורוקמ
תודיחיה תא םיווהמ םיאתה .םיאתל קלוחמ ןגא-תתו ,םינגא-תתל
תורוקמכ םינגאה תובישח לע גשומ לבקל רשפא .ח"ודב רתויב תונטקה
.ןלהל ,1 'סמ הלבט ינותנמ םימ

םימה תורוקמ לועפיתו הקופת ,רזוח יולימ תוגלפתה 1. 'סמ הלבט
םוהתה ימ ינגא יפל הנשל ק"מלמב
יולימ
רזוח
הקופת
העיפש
הרדחה
הביאש
ןגא
החילמ
תללוכ

372
395

133
7
395
ףוחה
355
380
50
16
3
300
ן"תקרי
147
132
50

8
82
יברעמה לילגה
34
34


9
34
למרכה
550
503
465

0
38
תרנכה ינגא
330
379
250

28
129
יחרזמה רהה
55
67


50
67
הברעהו בגנה
1840
1890
815
149
105
1075
כ"הס


1990/91-1960/61 םינשל םיעצוממ םימשג לע ססובמ רזוחה יולימה
.המודכו ףלדמ ,היקשהמ תרזוח המירז םג ללוכ ףוחה רפיווקאבו

תעיפשו הביאש תללוכ 1987/88-1992/93 םינשל תעצוממה הקופתה
.תונייעמ

תעיפש לכ אל .םיפסונ לוחלח תודשו ן"דפש תא תללוכ הרדחהה
קר רשא ,חלמה םי דיל רמסו הנק ,םיקוצ תעיפש ןוגכ) תלצונמ תונייעמה
.(לצונמ הטועימ

.ןדריה תורוקמ תועיבנ תא תללוכ תרנכה ינגא תעיפש

(ק"מלמ) דועיי יפל הכירצ גוליפ .2 'סמ הלבט
(יושירו תואצקה ףגא ,םימה תוביצנ ינותנ י"פע)

כ"הס
היישעת
תיב
תואלקח
רזגימ/הנש
1652
104
423
1125
1986
1742
109
445
1188
1987
1860
110
500
1250
1988*
1851
114
501
1236
1989
1749
106
481
1162
1990
1420
100
445
875
1991
1551
106
490
955
1992
1679
106
536
1037
1993
1855
129
545
1181
1994

ברוקמ ןדמוא *

דומעה שארל הרזח


ףוחה ןגא

תיללכ הריקס
הנימינבמ) םורדל ןופצמ םירוזא 16 -ל חוויד תורטמל קלוח ףוחה ןגא
יברעמ רגוא יאת ,ףוח יאת) חרזמל ברעממ חוויד יאתלו ,(םע-רינ דעו
םינייפואמה - חרזמ יאתו ,הביאשה רקיע זכורמ םהבש - יחרזמו
םירוזא לש ללוכה חטשה .(תולד תוירפיווקא תונוכתו םיהובג םיסלפימב
.ר"מק 1900 -ל עיגמ הלא

םידירולכ זוכיר ,םיסלפימ םה חווידה ינתשמו ,את איה חווידה תדיחי
.םשגו ,הרדחהו הביאש ,תוקנחו

עקר ינותנ
,םורדב יניס ןופצל דע ןופצב למרכה תודרוממ ערתשמ םוהתה ימ ןגא
.ברעמב םיהו חרזמב םירהה ילגרמו

םירטממ תבחרתמה ,דתי יומד אוה רפיווקאה ,ףוחל בצינ יכנא ךתחב
.ףוחל ךומס רטמ 150 -ל דע חרזמב םירופס

םיעלס םהש ,םיטרמולגנוקו תיריג לוח ןבא ,לוח תובכשמ יונב רפיווקאה
תומיטא תובכש .הצחמל םיכילומ םיעלס םהש הרמחו טיט ןכו ,םיכילומ
מ"ק 5 -ל דע) רפיווקאה לש יברעמה וקלחב תואצמנה ,ראוחו תיסרח לש
תונוכמה ,הנשמ-תודיחיל רפיווקאה תא תוקלחמ ,(ףוחהמ
.םיה ךותל ,הברעמ תוכשמתמ הלא תובכש .םירפיווקא-תת

.רפיווקאה סיסב תא הווהמ המיטאה היקס תרובח

.הצחמל תומיטא תובכש םע עגמב רפיווקאה אצמנ יחרזמה ולובגב
ןגאו ףוחה רפיווקא ןיב רישי עגמ םייק הז לובג לש םימיוסמ םיעטקב
.םהיניב םימ רבעמ ירשפא ןכלו ,םינינת-ןוקרי

םי ימ תרידח רשפאמה ,םיה םע רישי עגמב רפיווקאה אצמנ ברעמב
(םיעקשמ) םייעבט תורוקממ חטשה ינפמ םימ טלוק ןוילעה ולובג .וכותל
םירקובמ יתלבו ,(רוזיפ תודש ךרד תורדחה) םירקובמ םייתוכאלמו
.(חטשה ינפ-לע יליע זוקינו הכירצ תוכרעממ תרזוח המירז)

םיבושחה תורוקמה דחא אוהו ,תיצראה םימה תכרעמל רושק ףוחה ןגא
.לארשיב םוהת ימ לש

תישימחכ ונייהד ,ק"מלמ 400 -כ איה ףוחה ןגאמ תיתנשה הביאשה
.תללוכה תיצראה הקופתהמ

בצמ תוחתפתה רואת
היה ,רפיווקאה לש יביסנטניא לוצינב לחוה םרטב ,םישולשה תונשב
המירזב ,רקיעב ,וזקנתה םימהו ברעמל חרזממ טלושה המירזה ןוויכ
ענ סלפימה טנאידרג .תוציב ךרד יקלח ןפואב ודאתהו םיל תיעקרק-תת
.0.3% -ל 0.1% ןיב

יקלח בורב (ל"כגמ 100 דע 50) הכומנ תוחילמב וטלב רפיווקאה ימ
ויהו ,(ל"גמ 10 -מ ךומנ תוקנח זוכיר) רכינ יתלב םוהיזבו ,רפיווקאה
םימה תוכיאב הערה הלח םינשה ךשמב .םישומישה לכל םייואר
.שונא תוליעפ י"ע יעבטה ןוזיאה תרפהמ האצותכ

םיסלפמ תדרוה המרג (רזוח יולימ לע הלועה תומכב הביאש) םימ תיירכ
ינוויכ יונישלו (רטמ 15 דע םימיוסמ תומוקמב) רטמ 10 דע 6 לש רועישב
.םיל חלמ תאיצי התחפ היתובקעבו ,התחפ םיל המירזה .המירז
ץוחמ לא םימהזמ תאיצי וענמ רשא ,םישתכמ ורצונ םימיוסמ תומוקמב
.רוזיאל

תוכיא לע םיעיפשמה ,םיירקיע םימרוג ינשב הוול תואלקחה חותיפ
:םוהתה-ימ
קלח קרש ,איה ךכל הביסה .תוחילמ תיילע םימרוגה ,היקשה-ימ *
תא םתיא םיאשונ ךא ,יוורה רוזיאל םיעיגמ היקשהל םישמשמה םימהמ   
.היקשהה ימב חלמה בור   
אוה ךכל יוטיב .םוהתה ימ םוהיזל םימרות (ינגרוא לבז ללוכ) םינשד *
קלד יווק ,תוישעת :ךכל ףסונב .םיבאשנה םימב תוקנחה זוכיר תיילעב   
ידכ .רפיווקאל םייפיצפס םימהזמ תרידח תומרוג תורחא שונא תויוליעפו   
םימה תוחילמ .םימ וכותל ורדחוה רפיווקאב םימה ןזאמ תא רפשל   
תמרוגו רפיווקאב םימה תוחילמ לע ,תובורק םיתעל ,הלוע םירדחומה   
.תוחילמ תיילע ןכל   

4 -ל ףוחה רפיווקא קלוח ,םימה תוכיא בצמ לע יללכ גשומ לבקל ידכ
.תודיחי
םורדו ןופצל הקולח
(ןופצ) הנופצו ןד-שוג *
(םורד) המורדו ןולוח *
חרזמו ברעמל הקולח
םייברעמ רגוא יאת *
םייחרזמ רגוא יאת *

400 התיה 1991/92 דע 1975/76 םינשב רפיווקאב תעצוממה הביאשה
םימ ק"מלמ 7 םכותמ ,ק"מלמ 390 -ל העיגה 1993/94 תנשב .ש"מלמ
.םיחילמ

2-1 ותיילע בצקו ,ל"גמ 150 -כ אוה רפיווקאב עצוממה םידירולכה זוכיר
.הנשל ל"גמ

ל"גמ 1 -מ ךומנ ותיילע בצקו ,ל"גמ 50-40 אוה עצוממה תוקנחה זוכיר
.הנשל

םוכיס

לש ןזאמה תרפהו רפיווקאב המירזה רטשמב םייוניש המרג שונא תוליעפ
תדמתמ היילע אוה ךכל יוטיבה .םימהזמ תרידחו םיחלמ תאיציו תסינכ
ינפמ רודחל םימהזמלו םיחלמל שורדה ןמזה .תוקנחו םידירולכ זוכירב
אצויה .םינש תורשעל דעו םינש רפסממ אוה יוורה רוזיאה לא עקרקה
שונא תוליעפ לש האצות איה םימה תוכיאב תיחכונה הערההש ,אוה ךכמ
(םיחלוקב היקשהל רבעמה ללוכ) הווהב תוליעפה תעפשה וליאו ,רבעב
.דיתעב אובל היופצ

ןולוחמ ,חרזמה יאת בורבו ,הנופצו ןד שוגמ - ףוחה יאת בורב ,םויכ
ץלמומה לעמ אוה םוהתה-ימב םידירולכ לש עצוממה זוכירה - המורדו
החינז הביאשה הלא םיאתב ,ןכאו .תואלקחלו הייתש-ימ תוכיאל ןקתב
תירישע טעמכ ,הביאשה רקיע זכרתמ םהבש ,רגואה יאתב .תיספא דע
זוכיר םהבש ,םיאתמ התע רבכ םיקפומ (ק"מלמ 32) הביאשה ללכמ
תומכ .הייתש-ימ תוכיאל ןקתב ץלמומה םומיסכמה לע הלוע םידירולכה
םיבאשנה םימה ללכ תיצחממ הלעמל דע םינש 25 ךות עיגהל היופצ וז
.םויכ ףוחה ןגאמ

בצקב יכ םא ,היילע ךילהתב אוה ףא אצמנ ףוחה ןגא ימב תוקנחה זוכיר
ללכמ תישימחכ ,ןכ-יפ-לע-ףא .םידירולכה זוכיר לש הזמ רתוי יטיא
זוכיר םהבש ,םיאתמ התע רבכ םיקפומ (ק"מלמ 64) תיחכונה הביאשה
,(ל"גמ 90) הייתש-ימ תוכיאל ןקתב רתומה םומיסכמה לעמ אוה תוקנחה
םומיסכמה תא ורבע רבכש םיאתמ םיבאשנ (ק"מלמ 209) 60% -כ וליאו
לודגל הלא תויומכ תויופצ תובורקה םינשה 25 ךות .(ל"גמ 45) ץלמומה
ןובשחב תואיבמ ןניאו רחאמ ,תוינרמש ןה הלא תוכרעה .ק"מלמ 35 -ב
תרבגהמ האצותכ ,ןגאב םוהתה-ימ תוכיאב םייופצה םייונישה תא
.רפיווקאל םתרידחו ןיחלוקב היקשהה

דומעה שארל הרזח


םינינת-ןוקרי ןגא

תיללכ הריקס
ןוקריה תונייעמ :םיירוטסיהה ויאצומ םש לע הנוכמ םינינת-ןוקרי ןגא
העיפשה התלע רפיווקאה לש יביסנטניא לוצינ לחה םרטב .םינינתהו
םימה תא לצנל ידכ .הנשל ק"מלמ 300 לע הלא תונייעמ לש תיתנשה
ופילחהש ,הביאש יחודיק רפיווקאל וחדקנ םישרדנ ןמזבו םוקמב
.העיפשה תיברמ תא הגרדהב

עקר ינותנ
ףוח ןיבו ,חרזמב ןורמושו הדוהי ירה סכר ןיב ערתשמ םינינת-ןוקרי ןגא
לש םיימורדה תודרומה ילושב ןגאה לבוג ןופצמ .ברעמב ןוכיתה םיה
.עבש-ראב תעקבב - םורדמו ,םינינתה לחנבו למרכה

:ןהו תיגולואיגורדיה תועמשמ תולעב ךרוא תועוצר שולשל קלוחמ ןגאה
.ףוחה רושימו םירהה ילגר תעוצר ,רהה רוזיא

טרפ ,םימיטא םיעלס ידי-לע ףוחה ןגאמ הדרפה תמייק ,ללכ ךרדב
םייקו הלא םיעלס םירסח םהב ,םירהה ילגר תעוצרב םימיוסמ םיעטקל
.םינגאה ינש ןיב רישי עגמ

:םירוזא השולש רידגהל ןתינ םוהתה-ימ תוחילמ תניחבמ
100 -מ תוחפ םידירולכה זוכיר) םיריפש םימה ובש ,יטאירפה רוזיאה
.(ל"גמ
-ל 100 ןיב) תינוניב םימה תוחילמ ובש ,לצונמה םוחתב אולכה רוזיאה
םידירולכה זוכיר םהבש ,תוחילמ ימתכ איצוהל ,םידירולכ ל"גמ 250
.(ל"גמ 400 -ל עיגמ

םינינתה תועיבנ ימו ןגאה לש םיימורדהו םייברעמה םיילושה
רפסמב .ל"גמ 1000 לע םידירולכה זוכיר הלוע םהבש ,ברעמ-ןופצב
וזמ הכומנ ןותחתה ןמונקה ימ תוחילמש ,אצמנ םיבאוש םיחודיק
.ןוילעבש

בצמ תוחתפתה רואית
םוהתה-ימ לוצינל םיישארה תורוקמה ינשמ דחא אוה םינינת-ןוקרי ןגא
תישימחל בורק - ק"מלמ 380 תעצוממה תיתנשה ותקופת .לארשיב
.תללוכ תיצרא הקופתמ

ךרעה .הדוהיבו ןורמושב םירידחה ויפושחמ לע דרויה ,םשגמ ןוזינ ןגאה
.הנשל ק"מלמ 350 -ב דמאנ יעבטה יולימה לש יתנש-ברה עצוממה

:םייעבטה ויאצומ ינש ךרד וימימ וזקנתה ןגאהמ הביאשב לחוה םרטב
עצוממב הנשל ק"מלמ 220 -כ) ןוקריה לחנ תא וניזהש ,ןיעה שאר תונייע
ןגאה לצונמ םויכ .(ש"מלמ 100 -כ) םינינתה לחנ תונייעו ,(יתנש-בר
םייוארה םימ םיקפסמו רהה ילוש ךרואל םישורפה ,םיחודיק תואמב
,םיחודיקב ןותחתה רפיווקאהמ םיבאשנ דבלב 5% -כ .םישומישה לכל
ההובג םיחודיקה לש תיסחיה הקופתה .1000 -ל דע עיגמ םקמועש
לש ההובגה הכלותה בקע (הליפש 'מל הנשל ק"מ תואמ) דחוימב
.רפיווקאה
תונוכמה ,הנשמ-תודיחי ששל ןגאה קלוח םייגולורדיה םיחוויד ךרוצל
.חוויד-יאת
211 את :םיאת ינשב זכרתמ (ןגאב הביאשה ךסמ 90%) הביאשה רקיע
וזוקינו ןורמושה םורדו הדוהי ירהב םימשגהמ ןוזינה ,ןגאה זכרמב
םימשגהמ ןוזינה ,ןגאה ןופצב 210 אתו ;ןיעה-שאר תונייעב ירוטסיהה
.םינינתה תונייעב ירוטסיהה וזוקינו ינופצה ןורמושב

הביאשה ללכמ 8% -כ םיבאוש ,ןורבח רה ימשגמ ןוזינה ,ןגאה םורדב
.םירתונה םיאתב םיבאשנ 2% -ו ,ןגאב

רועישב םיסלפימ תדירי םיישארה םיאתב הלח הביאשב לודיגל הבוגתב
םג התחפו הכלה ,ךכל ליבקמב 1951-91 הפוקתה ךשמב 'מ 12 -כ לש
וליאו ,םיששה תונשב לילכ ושבי ןיעה-שאר תונייע .תועיבנה תעיפש
ירקיע המירז ןוויכ הווהתה ןגאב .ש"מלמ 20 -ל דע הדרי םינינתה תעיפש
.ןופצב םינינתל דע ,םורדב עבש-ראבמ

םיסלפמה ורזח ,(עצוממהמ לופכ) םשג ריתע היהש ,1991/92 ףרוחב
תונייע .ןגאה זכרמב םימ תשרפ הרצונו םישימחה תונשב םתמרל
.םינינתה תונייעב העיפשה הרבגו עופשל ורזח ןיעה-שאר

בצקב םידירולכה זוכירב היילע תמגמ לש ךשמה ןיידע רכינ ,תאז םע
זכרמב .ןופצב הנשב ל"גמ 1 -ו ,םורדב הנשב ל"גמ 2 -כ לש עצוממ
.תיסחי הביצי תוחילמה

םיילושהמ םיחילמ םימ תכישמ אוה םורדב ירשפא החלמה םרוג
אוה ןופצב ירשפא החלמה םרוג .(230 את) ןגאה לש םייברעמ-םיימורדה
.210 אתל 211 אתמ ,זכרמהמ םיחילמ םימ תעסה

רועיש .םיחודיקל ונממ םימ תרדחהב לחוה יצראה ליבומה תלעפה רחאל
.תבאשנה תומכהמ תירישעמ תוחפ אוה הרדחהה

םוכיס
,הביאשב רקיעב ,הנשל ק"מלמ 350 לעמ םיקפומ םינינת-ןוקרי רפיווקאמ
,ךומנ ינופצה קלחב םידירולכה זוכיר .םיחילמ םימ ק"מלמ 3 םכותמו
םוחתב יכ םא) רתוי הובג יזכרמה קלחב וליאו ,הדמתהב הלוע ךא
.המגמ וב תרכינ אל ךא ,(שומיש לכל יוארה

דומעה שארל הרזח


יברעמה לילגה ןגא

תיללכ הריקס
תיצראה הקופתהמ 7% -כ) ש"מלמ 130 הניה תעצוממה הקופתה
העיפש הקלח ,ש"מלמ 50 -ל העיגמ תעצוממה תונייעמה תעיפש .(תללוכה
ק"מלמ 8 הכותמ ,ק"מלמ 100 -ל הביאשה העיגה 1993/94 -ב .החילמ
.םיחילמ םימ

עקר ינותנ
תיפרגואיג תוערתשה תולעב תויגולורדיה תודיחי שולשל קלחתמ ןגאה
:הנוש
(310 ,311 ,320 ,330) ףוחה יאת .א
ץרפמל דע הרקנה שארמ ,לילגה ףוח ךרואל םיערתשמ הלא םיאת
.הפיח
(340 ,350 ,351 ,352 ,360 ,361 ,362) רהה יאת .ב
דע לילגה זכרמב םימה תשרפמ םיערתשמ יטאירפה םוחתה יפושחמ
.םערפש רעקל
.יברעמה לאערזי קמעו םערפש רעק (370 ,371 ,389) קמעה יאת .ג


בצמ תוחתפתה רואית
.םישימחה תונש זאמ םידירולכ זוכירב תדמתמ היילע תרכינ ףוחה יאתב
םלוס ,340) רהה אתב .םירחא םינגא-תתמ קלחב םג תרכינ המוד היילע
תקספה המרגש ,תונורחאה םינשב הפירח תוחילמ תיילע הנחבוה (רוצ
.םיחודיק רפסמב הביאש

םיקפוסמ םניאו בויב-ימב םימהוזמ (ירבכו ןותעג) םיריפשה רהה תוניעמ
90 -ל ףא עיגמו ל"גמ 60 לע הלוע תוקנחה זוכיר .ףרוחה תנועב םינכרצל
.םינומשה תונש זאמ היילע תמגמב ,ל"גמ

דומעה שארל הרזח


למרכה ןגא

תיללכ הריקס
:חוויד יאת השולש ןגאב
.תיריג לוח ןבא - עלסמה ,רטרווק ליג - למרכה ףוח - 410 *
.הדוהי תרובח רפיווקא - יברעמ למרכ - 420 *
.הדוהי תרובח רפיווקא - יחרזמ למרכ - 421 *

םימ ק"מלמ הכותמ ,ש"מלמ 34 איה ןגאב תעצוממה םימה תקופת
רפיווקאמ רקיעב םיעבונה ,העיפש ילד תונייעמ רפסמ הז ןגאב .םיחילמ
.ןועש

בצמ תוחתפתה רואית
,למרכה ףוחב םיהובג תוחילמה יכרע .הביצי ןגאה יאתב םיסלפימה תמר
רפיווקאב .םי-ימ תרידחמ האצותכ הארנכ ,ל"כגמ 1000-500 םוחתב
האצותכ הארנכ ,ל"כגמ 400 -ל 230 -מ תוחילמה התלע יברעמה למרכה
.ל"כגמ 200 -מ הכומנ תוחילמה יחרזמה למרכב .םי-ימ תרידחמ

דומעה שארל הרזח


תרניכה ןגא

תיללכ הריקס
עברכ ,הנשל ק"מלמ 500 לע תונורחאה םינשב הלוע תרניכה ןגא תקופת
הטועימ קרו תונייעממ איה הקופתה רקיע .תיצראה הקופתה ללכמ
.םיחודיקמ

עקר ינותנ
דע ןופצב ןומרחהמ םיערתשמ הז ןגאב םיללכנה םינגא-תתה ימוחת
.לילגב תיצראה םימה תשרפ וק וניה יברעמה לובגה .םורדב תרניכל
תורוקמ .ןדריה לש תווקיהה ןגא לובגב ,ןלוגב עבקנ יחרזמה לובגה
תידיצ המירז ןכו ,(גלשו םשג) םירישי םיעקשמ םה רזוחה יולימה
,הז ןגאב םיללכנה ,םוהתה ימ ינגא-תתל .לובגל רבעמ םינכש םינגאמ
.תרניכה - ףתושמ יעבט אצומ
קמע ילוש ,ןדריה תורוקמ תונייעמ םניה םיירקיעה םייעבטה םיקזנה
.רדג תמחו תרניכה ,הלוחה

בצמ תוחתפתה רואית
ק"מלמ 40-35 םוחתב הענ תונורחאה םינשה םירשעב הביאשה תמר
תוכיאב םוהתה ימ .ןותחתהו ןוילעה לילגב ןמונקהמ רקיעב ,הנשל
ל"גמ 85 -ו ןוילעה לילגב ל"גמ 25 וניה עצוממה םידירולכה זוכיר ;הלועמ
.ןותחתה לילגב

.םינשה ךלהמב תוביצי תוחילמהו סלפימה תומר
םידירולכ ל"גמ 10 דע - הכומנ םיחלמה תלוכת חווידה יאת תיברמב
ןתינ ,ללככ .הייתש ימל ןקתה םוחתב םה תוקנחה יכרע .ןדריה תורוקמב
הכומנ תוחילמ תמרבו הייתש ימ תוכיאב םה ןגאב םוהתה ימש ,ןייצל
.הביציו

465 הניה 1987/88 - 1992/93 הפוקתל ,תעצוממה תונייעמה תעיפש
ימ תוחילמ .ןדריה תורוקמ תונייעמב איה העיפשה רקיע .הנשל ק"מלמ
,תונייעמ רפסמ ומהוז ןלוגה תמרב .הלועמ םתוכיאו הכומנ תונייעמה
.תותפרמ רקיעב ,בויב יממ הייתש ימ םיקפסמה
תעיפשו םשג ןיב רשקה טלוב רפיווקאה לש יטסרקה ויפוא ללגב
.תונייעמה

םורדב םירגאמה לעפמ תמקה םע הלקוה ןלוגל היקשה ימ תקפסא תייעב
.םינקורתמ םירגאמהו לד יעקרק לעה רגנה םשג-תולד םינשב .ןלוגה
קומעה תלזבה רפיווקאל שדח הביאש הדש חדקנ תונורחאה םינשב
הקיפסב בואשל םילגוסמ םיחודיקה תיברמ .ןלוגה חרזמב ןשבה ינולאב
ההובג םימה תוכיא .רתויב הכומנ הליפשבו ש"קמ 500-300 לש
םתלוכי אולמב התע םילצונמ םניא םיחודיקה .הייתש ימל המיאתמו
.דיוצ םרט ףא םקלחו

םוכיס
תעיפשמ אוה ,ק"מלמ 600 -ל 300 ןיב ,תרניכה ןגאמ הקופתה רקיע
,הנש התוא ימשגב רכינ ןפואב יולת יתנש העיפש חפנש ןוויכמ .תונייעמ
תוכיא ,םימיוסמ םירוזאל טרפ .הנשל הנש ןיב תיתועמשמ הדונת תרכינ
.החלמה תמגמ תרכינ אלו דאמ הבוט םימה

דומעה שארל הרזח


יחרזמה רהה ןגא

רוקמ איהש ,(הדוהי תרובח) ירוזא רפיווקא ללוכ יחרזמה רהה ןגא
.רתוי םיריעצ םיליגמ םיימוקמ םירפיווקא רפסמו ,ירקיעה םימה
םהש ,ק"מלמ 380 -כ התיה תונורחאה םינשב ןגאהמ תעצוממה הקופתה
םבור ,תונייעמ ימ םכותמ 60% -כ .תיצראה הקופתה ללכמ תישימח
ק"מלמ 28 הכותמ ,ק"מלמ 134 -ל הביאשה העיגה 1993/94 -ב .םיחילמ
.םיחילמ םימ

,םיבאשנה םימה תוחילמ לש ההובגה תונושה :ןה תוטלובה תועפותה
םוהת ימ םוהיזו ,יבחרמה הסוריפו הביאשה תמרל החלמהה תושיגר
.םיכפש לש םירקובמ יתלב לוצינו קוליס בקע

יתלב תולודג םוהת ימ תויומכ ןיידע תומייק הדוהי תרובח רפיווקאב
תונייעמה רבעל זקנתמ םתיברמ .(יתנשה יולימה חפנמ 3/4 -כ) תולצונמ
,(ש"מלמ 120-80) הנשל ק"מלמ תורשע לש םיחפנב חלמה-םיב םיחולמה
תועיבנב חלמה םיל םיזקנתמה ,עודי יתלב חפנב םוהת ימל ףסונ
,ק"מלמ 30 -כ ,ןגאב םימה לאיצנטופמ ןטק קלח קר ,םויכ .תוימי-תת
ןדריה תעקב ילושבו (ןוידורהו םילשורי יחודיק הדש) רהה בגב לצונמ
םויכ לבגומ העקבה ילושב םוהת ימ לוצינ .(וחירי הפצמו וחירי יחודיק)
.רהב הכירצה ירוזאל םימה תביאש לש ההובג תולעו החלמה תונכס לשב
לוצינ תולבגמ תומייק ךא ,החלמה ינוכיס תניחבמ הלבגה ןיא רהה בגב
.בר קמועמ בואשל חרכהו תיסחי הכומנ הקופת בקע

דומעה שארל הרזח


הברעהו בגנה ןגא

תיללכ הריקס
תליא ץרפמל דע ןופצמ חלמה-םי יפוחמ ערתשמ הברעהו בגנה רה ןגא
.ימורדו יזכרמ בגנו הברעה ,בגנה ןופצ-חרזמ תא ללוכו ,םורדב
לוח ןבא יעלס :םינוש םיליגב םיעלסמ םייונב וב םילולכה םירפיווקאה
ליגמ םייטנוברק םיעלס ;בונרוכ תרובחב ןותחת ןוקיטרק ליגמ
(טרמולגנוק ,לוח ןבא) םייטסלק םיעלסו ,הדוהי תרובחב ןורוט-ןמונק
םינגאה-תת תולובג .(הברעה יולימ) רטרווקו (הבצח תרוצת) ןגואינ ליגמ
םייונישו (הברעה עקב ,םישתכמ) םיגולואיגה םינבמה י"ע םיבתכומ
.םיעלסה לש תוכילומה יפואב

עקר ינותנ
תרידחמ ןוזינ הברעה קמעב םיריעצה םינגאה-תתב יטאירפה רפיווקאה
.םישדחתמ םניאש .םיקיתע םימל ףסונ ,היקשה-יממו םיקיפאב רגנ ימ
םימ רקיעב םיליכמ ןמונקו ןותחת ןוקיטרק ליגמ בגנה רהב םינגא-תתה
.םיסלפימב תכשמתמ הדירי תמרוג םהמ תכשמתמ רתי-תביאש .םיקיתע

תונייעמ ןיא ןגאה םוחתב .ק"מלמ 70 -מ הכומנ ןגאב תיתנשה הקופתה
םימ ק"מלמ 50 הכותמ ,ק"מלמ 67 -ל הביאשה העיגה 1993/94 -ב .לוצינל
הלפתהלו ,(חלמה םי ילעפמל רקיעב) היישעתל םיקפוסמה םיחילמ
הברעב תיתיב הקפסאל לצונמ ,תיסחי הכומנ תוחילמב ,הקלח .תליאל
חותיפ ומרג הכירצה ירוזא לש יפרגואיגה רוזיפהו םוקימה .תיזכרמה
.םיימוקמ הביאש תודש

בצמ תוחתפתה רואית
הברעהו יזכרמ בגנ ,חלמה-םי ילושב ,אולכה תיבונה לוחה ןבא רפיווקאב
תונש ךשמב 'מ 40 דע 20 רועישב םיסלפימ תדירי תמגמ התפצנ
תובצייתההו הדיריה .םיעשתה תונשב המלבנ וז המגמ .םינומשה
תובצייתהו ,םינומשה תונשב תרבגומ הביאש לש האצות םה םיסלפימב
המרג תכשמתמה הביאשה .םיעשתה תונשב הביאש תתחפה ףאו
תוולמ ויה אל ולא תודירי .רזוח יוליממ שדחתמ וניאש רגואמ העירג
תוילע ופצנ םהב ,חלמה-םי יפוחב םיחודיק רפסמ טעמל ,תוחילמ תיילעב
.תוחלמת לש הרידח לע תועיבצמה ,תוחילמב תופירח

-כ לש רועישב םיסלפימ תדירי התפצנ ,אולכה ,ןורוט-ןמונקה רפיווקאב
.תימורדה הברעהו יזכרמה בגנב םירטמ רפסמו ,חלמה-םי רוזיאב 'מ 50
תונש תליחתב לחה העובק תכשמתמ הביאשמ תעבונ םיסלפימה תדירי
תרידח לע תועיבצמה ,תוחילמב תוילע ופצנ חלמה-םי ילושב .םיעבשה
הבצח תרוצתב ,םייטאירפה ,םיריעצה םירפווקאב .עקבה תוחלמת
סלפימ תדירי התפצנ ןועיבר ליגמ הברעה יולימ לש תויטסלק תורדסו
.םיעשתה תונשב הדיריה תונתמתהו ,םינומשה תונש ךשמב הפוצר
דחוימב ,םיסלפימה תדירי .הביאשה תמרמ תועפשומ סלפימה תודונת
.תוחילמ תיילע המרג אל ,ההובג הביאשה וב ,(752 את) הבצח רוזיאב
םורדב החונמ-ראב רוזיאבו (751 את) הברעה ןופצב רכיכה תואנ רוזיאב
.החלמה תועפות ולגתה (763 את)

םוכיס
רתויב יתועמשמ רפיווקאה לוצינ (730 -ו 710 םיאת) חלמה-םי רוזיאב
תלוכיב דיתעב היולת היהת הז רוזיאב תימוקמ םימ תקפסא .היישעתל
התפצנ תוחילמ תיילע .םיחולמ םימ לוצינל היישעתה ילעפמ תמאתהבו
םיסלפמ תדירי םש ,(740 את) הברעה םורדב ןמונקה רפיווקאב
םורגל לולע החלמהה ךשמה .תוקנחו םידירולכ תיילעב הוולמ תכשמתמ
ההובגה הניה הביאשה תמר (752 את) תיזכרמה הברעב .הביאשה םוצמצ
תיברמב .שומיש לכל םימיאתמו םיריפש םימה .ןגאה יאת ןיבמ רתויב
,תאז םע .תונורחאה םינשב תעצוממה תוחילמה התנתשה אל םיאתה
םיחולמ םימ (רפוצ רוזיאב) הברעה זכרמב םיחודיק רפסמב ולגתנ
תורוקמ תא רידגהל שי ,ךכיפל .הבצחו ןותחת ןוקיטרק רפיווקאב
.םלוה רוטינ ךרעמ תונבלו החלמהה ינונגנמו45-40 * 1996 ראוני * 351 ןויליג * היקשהו םימ

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ