הייחתל םק ןוקריה לחנ
םולבנזור קיליח :תאמ
.27-26 םידומע ,(1993 רבמטפס) ,324 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

נחל הירקון קם לתחייה
:רמאמה יקלח
המדקה
תינכתה תורטמ
ןופטישה

המדקה
.תיטפמיסו המימת תודלי תסיפכ ,ןורכיזכ ונבור םע רומש ןוקריה לחנ
םימה ליבומ ךרד בגנל םתייטהו ןיעה-שארב תונייעמה ימ תסיפת זאמ
וקלחב ,ותויהב ,ןוממישו הבזכא רוקמל לחנה ךפה ,1955 תנשב יצראה
םיקהו רבד השע םינפה דרשמ .הניחצמ בויב תלעתמ רתוי אל ,לודגה
."ןוקריה לחנ תושר" תא 1988 יאמב תואלקחה דרשמ םע דחי

םכותבו - םניינמב 19 -כ - םימרוגה לכ תא דחאל הרטמל הל המש וז
ידכ ,םירחא םייתכלממ םימרוגו הלשממ ידרשמ ,תוימוקמ תויושר
.לחנה לש דובאה ודובכ תבשהל לועפל

ןוקריה לתפתמ םיל וכפש דע ויתורוקממ יכ ,ןייוצי תרוכזתה ךרוצל
תויושרה ימוחתב רבועו (ריווא וקב מ"ק 13) מ"ק 27.5 ךרואל
,ןורשה-תמר ,ןורשה-םורד ,ןורשה-דוה ,הוקת-חתפ :תוימוקמה
.ביבא-לתו ןג-תמר ,קרב-ינב

ידרשמ יגיצנמ ,לחנה רבוע ןהב ,תויושרה יגיצנמ הבכרוה תושרה תצעומ
שאר - טהל המלש תושארב ,םיפסונ םיבושח םידרשמ יגיצנמו הלשממ
ר"ד תא ףילחהש) גלפ לארשי ר"דו ,הצעומה ר"ויכ ופי-ביבא-לת תייריע
.הלהנהה ר"ויכ - הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ - (בונירמ ירוא

חווטב עוציבל תולועפ םיינשל וקלחנש ,הלועפ יכרד התוותה הצעומה
רשפאתה 1990 תנשב לחה .ןוקריה תאייחהל בא-תינכת תיינבו ידיימה
תושרה ידיב עייסש רבד - הירבחמ םיפסכ תובגל ןוקריה לחנ תושרל
.לעופה לא חוכהמ היתוינכות תא איצוהל

:םיאבה םימוחתב ,רקיעב ,תודקמתמ ידיימה חווטב תולועפה

תומירז רשפאל ידכ ,םימה ןמ תלוספ תאצוהב ןהו תודגב ןה - לחנה יוקינ
תונייעמהמ ,לחנ לכ ךרואל ועצובו ומייתסנ יוקינה תולועפ .קיפאב םימ
תריגד תומצמצמו לחנב םימה תמירז תורפשאמ ולא תולועפ .םיה דעו
טייש 1992 תנשמ יוקינה תולועפ ורשפיא ןכ ומכ .חיר יעגפמו םישותיה
-כ וכרואש ,ןוטבה תיב דעו חאפר-ובא ןיבש עטקב גיידו תולק תוריסב
קלחב םיפסונ מ"ק 3 תרשכה ךילהת לש ומוציעב םיאצמנ ונא .מ"ק 4.5
.טיישו טייק ורשפאיש ,הז

השיג םירשפאמה ,םיליבש תצירפ תעצבתמ ,לחנה יוקינ םע דבב דב
לע לגר יכלוהל תלייט תריצי - ךדיאמו ,דחמ ,ותקוזחתלו לחנה יוקינל
.ןוקריה תפש

םילייטמל רשפאל איה ,אשונב םיחמומ םע םואיתב ,השבוגש המגמה
םע ,הרישעה הייחמצה םע עגמ רוציל ידכ ,רשפאה לככ ,לחנל ברקתהל
םע .ותביבסב הרושה המוסקה הריוואה םעו לחנב םינכושה םייחה-ילעב
ךא ,םיינכט םנמא םקלח ,םיבורמ םיישקב תינכותה עוציב הוולמ ,תאז
תא םילבקמ לחנל םיכומסה םיברה םימרוגהש ,ךכמ םג םלעתהל ןיא
.םהלש םיסרטניאה תא םיתיעל דגונה ,דרטמכ תינכתה עוציב

םיחלוק םירזהל תוכישממ תויושרהמ קלח רשאכ יוקינ תולועפב יד אל
.םיכפשו

תויושרהו םימה תוביצנ ומיכסה ,םיכשוממ םיצמאמ רחאל
לפטל ,לחנל םיחלוק תומירזמה ,ןורשה-תמרבו אבס-רפכ ,ןורשה-דוהב
.וז הרומח היעבב

רופיש לח .המקהב אצמנ ףסונ ןוכמו שדח בויב ןוכמ םקוה ןיעה-שארב
לש םיחלוקה יאצומ תא רפשל תוינכות שיו ,ןורשה-תמר יחלוק רגאמב
בלשבו ,'א בלשב 20/30 לש תוכיאל ןורשה-דוה-אבס-רפכו ןורשה-תמר
.ןוקריה לחנ תושר תושירדל םיאתתש ,םימ תוכיאל -

.היקשהל ןוקריה ימ תא בואשל ,תובר םינש ךשמב ,ולגרתה םיאלקחה
םהיתודש תא תוקשהל םיאלקחה ולחה םיריפשה םימה ולזאשכ
המוגעה האצותה .ימלוג בויבב ףא - םימייוסמ םירקמבו ,םיחלוקב
ליחבמ הארמו תלבסנ יתלב המרב םיכפש תנחצ ,םישותי התיה רתויב
.לחנה לש

תונהיל םייושע םהש קפס ןיאו ,הלועפ ףתשל םיאלקחה םג םינכומ םויכ
םיחלוק ימב שומיש ידי-לע ,םימה תקוצמ ןורתפ תוכזב ןינעהמ
תאטבתמ םישותי תרבדהב תויתייעבה .םהיכרצל ומיאתיש ,םירפושמ
בר קזנ שי ךא ,דרטמה תעינמל הרבדהמ ,םנמא ,סונמ ןיאש ,ךכב רקיעב
- טטומתהל לחנה תודג תולולע ךכ לשב .לחנה תייחמצלו םייח-ילעבל
.הבר תפוחס םרוגה רבד

אל ונממ לודג קלח ,הבוט הרוצב הרבדהב לפוט לחנהמ םייוסמ קלח
.םבצמ תא ערהש ,הזכ ןפואב ולפוט םירחא םיקלחו הכ דע ללכ לפוט

ורדגוה הרבדהה ךרוצל .הז אשונ לע ףא תעדה תא הנתנ םיחמומ תדעו
:םירוזא העברא לחנב

היהי םא ,עצובי םש - הנק לחנ תסינכל דעו ןיעה-שאר תונייעממ .1
.רוטינ רחאל ,דבלב יגולויב לופיט ,ךרוצ
ימיכ לופיט עצובי םש - ןג-תמר ןיעידומ רכס דעו הנק לחנ שגפממ .2
.רוטינ בולישב
ימ וספתייו) יגולויב לופיט עצובי - תונחט עבש דעו ןיעידומ רכסמ .3
.ךרוצ היהי םא ,רוטינ רחאל ימיכ לופיטב בלושמב (תונופטש
רחאל לופיט עצובי - "חולמה ןוקריה" - םיה דעו תונחט עבש רכסמ .4
םורגלו ימיכה סוסירה תא ןיטולחל םצמצל ץמאמ השוע תושרה .רוטינ
רמוח - M.L.O י"ע םישותי ילחז וססורי םייחרכהה תומוקמבש ,ךכל
.תילמינימ חמוצבו יחב ותעיגפש שדח

התנווכבו ,םישותי ילחז םיללוזה ,היזובמג יגיגד לחנל הסינכה תושרה
.תוחילמה תיואנ יגד תא הנשה סינכהל

לעב רתא הלגתה ,תונחט עבש רכס רוזיאב יוקינה תודובע ידכ ךות
,חמק תונחט הרשע תחא ופשחנ :הנושאר הגרדממ תירוטסיה תובישח
לעב אוהש ,הז יוליג ררועמ תושגרתה וזיא ןייצל רתומל .רבעב וסרהנש
.טרפב םיחמומלו םירקוחל תובישח לעבו ,ללכב רוביצל ןיינע

דקפומה ,בא-תינכת תווצ םקוה ,הלאה תוידיימה תולועפה עוציב םע דחי
.ןוקריה תאייחהל תטרופמ תינכת - הדיצבו ,תיללכ תינכת תיינב לע

דומעה שארל הרזח


תינכתה תורטמ
ןורתיפ תתלו לחנהמ םיחלוקו םיכפש איצוהל ,םיריפש םימ םירזהל .1
.םיאלקחל םלוה
.(הרבדה ללוכ) ןהילע רומשלו לחנה תודג תא חתפל .2
.יחה םלוע םוקישל םג ךכב עייסלו חמוצה םלוע תא םקשל .3
.םיה לא ןוקריה אצומ תא חותפל .4
.לחנה ךרואל םיירוטסיה םירתא םקשל .5
.לחנה ךרואל שפונו טייק ירתא חתפל .6

ןכו תונחט עבש דע םיהמ טושל רשפא ,יוקינה תולועפ רואל ,התע רבכ
וחתפנ גייד ירתא .ןוטבה תיב דע םיטסיטפבה תשרוחב תונייעמה רוזיאמ
תמקושמ התעו ,םוחתב םיחמומ םע םואתב ,לחנל םיגד וסנכוהש רחאל
םירפונה ןויצל םייואר דחוימבו ,דבל לחנל רזח ירקיעה הקלח ,הייחמצה
הלוחכה האפמינה תא לחנל ריזחהל ונתנווכב ,התע .הפצה תינורהנהו
להנמו ןוקריה רקוח םע ףותישב תאזו ונממ ודחכנש ,ףוחה ןומגאו
.ימגא השמ ר"ד ,ביבא-לת תטיסרבינואב םיינטובה םינגה
םיעיקשמ ידי-לע םגו תוימוקמ תויושר ידי-לע םיטקייורפ םוזיל .7
.םייטרפ
תודג יבגל ,תוימוקמה תויושרב תומייקה ,תונושה תוינכותה ןיב םאתל .8
.ןהימוחתבש לחנה
וטרופש םיגשיהה לכ תא איבהלו ,ןוקריב םירושקה ,רזע יקוח קקוחל .9
.היינבלו ןונכתל תודעווב בייחמ יטפשמ דמעמל ליעל

הנשב תינכתה תויחנה תא םייסל הרטמל הל המש לחנה תושר תלהנה
.הבורקה

דומעה שארל הרזח


ןופטישה
םינשה 50 -ב התיה אלש המצועב ןופטיש שחרתה 2.1.92 םויב
םימ תויומכ .היינש/ק"מ 500 לש המירזל ברקתה הז ןופטיש .תונורחאה
תא וקינ - םינש תואמ ןוקריב ומרז אל םתומכש ,ק"מ ןוילימ 250 לש
םיקיתו ןוכיש תא ופיצה ,תודג וסרה ,וצורע תא וניש םג ךא לחנה
.בר קזנ ומרגו לייחה תמרבו קרב-ינבב הישעתה ירוזאמ קלחו ןג-תמרב

,ח"ש 43,000,000 ךס לע איה ,תושרה דגנ התע תושגומה ,תועיבתה תחא
.ףרוחה תארקל ןוקריה תא התקינו הניכה תושרהש תורמל תאזו

הלועפ - לחנה ץורע ןונכתב ןוקריה לחנ תושר הלחה ,ןופטישה ינפל דוע
חותיפו וקמוע ,ובחור ,תיפוסה ןוקריה תרוצ תא עבקתש ,ףקיה תבר
םוצמצו ילוארדיהה ריצה ןונכת לע התע תדבוע תושרה .ותרוצו ויתודג
ומכ .ןג-תמרו קרב-ינב ,ביבא-לת םירעה ףותישב דחוימב ,תונופטש יקזנ
זוקינה תורוניצל ןוקריה ימ תסינכ תעינמל ולא תויושר תונגראתמ ,ןכ
.ןופטיש ןמזב ןהלש

,ומוחתבו ןוקריה ךרואל "ולחנתה"ש ,םישנא רפסמ התניפ תושרה
.רוביצה ללכ תבוטל ,טייק ירתאל ולא םירתא ךופהל תננכתמו

.ןוקרי תמוצ דיל אצמנה ,חאבר-ובא רתא אוה עוציבבש ןושארה רתאה
תשרוח ךותב םקומו ךלוהה ,ימואלה ןגה ןייצל יואר ןכ-ומכ
.1993 רבמטפסב רוביצל חתפיי רשאו ,םיטסיטפבה

תעונתו םיטיישה ינודעומ ,עבטה תנגהל הרבחה םע ףותישב ,לחנה תושר
תויוליעפו םיטויש ,םירויס 1000 -כ הנשה עצבל תדתעתמ ,םי יפוצ
.וכותבו ןוקריה לחנ ךרואל תופסונ תויתצובק
. לארשי ילחנ םוקישל ץולח םגדכ םויכ תשמשמ ןוקריה לחנ תושר
טיישל רתאכ שמשל ןוקריה לחנ לכ לכוי תוטעמ םינש ךותו ןתיי ימ
.לארשי םעל וכרוא לכל טייקו

:רמאמה רבחמ תודוא
ןוקריה לחנ תושר ל"כנמ ,םולבנזור קיליח

27-26 * 1993 רבמטפס * 324 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ