ןדריל לארשי ןיב םימה םכסה םושיי
דניקלב קירא :תאמ
.52 ,49 םידומע ,(1995 רבמטפס) ,347 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

יישום הסכם המים בין ישראל לירדן
רוניצ תועצמאב ןדריל לארשימ םימה תמרזה הליחתמ הלא םימיב
להנמ - דניקלב קירא םע החישב ךכ לע .לארשי חטשב הנורחאל חנוהש
.ןדריה קמע לש םימה תדוגא

רוניצ תחנהב ,"אפאנו אסיא-לא" םשב ,תינדרי הרבח הלחה 14.5.58
רוניצה .ןדריבש רו'עה תלעת ןיבל "ערז תיב תכירב" ןיבש עטקב םימ
תחנהב תורושקה תודובעה לכ .היכרות תרצותמ אוה רטמ 1.4 רטוקב
תינלבקה הרבחה י"ע םישענ ,יסדנהה דצהו םינושה םירמוחה ,רוניצה
.ןדרימ

6,000 -כ םהש ,ק"מלמ 20 רוניצב ומרזוי ,15.10-15.5 ןיב ,ץיקה תפוקתב
.עצוממב ,העש/ק"מןמ לפונ וניא םינדריה ידיבש יסדנההו ינכטה עדיהש ,רובס דניקלב קירא
הפוצש ימ .תיטנוולר הניא םינדריל ירשפא עויס תלאש ,ןכל .ונלש עדיה
תוליעיב ,תוריהמב םידבוע ןדרימ םיתווצהש ,םשרתהל לוכי תודובעב
ואובי ןכיהמ בתכנ אל תונידמה ןיב םימה םכסהב" .יעוצקמ ןפואבו
ונתניי ,םימ תלפתה רשפאיש רדסה אצמיי אל דוע לכ ,ןכל .םימה
ןמ םינדריה םיבאוש םתוא ,םימה .דניקלב רמוא ,"תרנכ ימ םמוקמב
םינדריה "םידיקפמ" הכלהמבש ,"תיבוביס הקסיע" ירפ םה ,תרנכה
בואשל הל םירשפאמו ,ךומריב םהלש םימה תויוכזמ קלח לארשי ידיב
דע םרובע ראשנ "םימה קנב" .תרנכב םימה םתוא תא םרובע םוגאלו
.ודיקפהש תומכה תא רוניצה תועצמאב םינדריה םיבאוש זאו ,ץיקה
ללגב תונוחש םינשב לארשי לש םימה ןזאמ תערהל םיגאודה הלא ,ןכל
הממ רתוי ובאשי אל םינדריה :עגריהל םילוכי - ןדריל רתי תביאש
.תרנכל וסינכהש

רבעמ אלו ,הקפהה ריחמ תא לארשיל םלשת ןדרי - םימה יריחמל רשא
תואצוהה תא ריזחהל אלא ,הקסיעה ןמ םיחוור ףורגל הנווכ ןיא .ךכל
.לעופב

םקויש ,רתוי הברה לודג םימ לעפמ לש ותישאר אוה יחכונה םימה לעפמ
תינתומ וז הקסיע .םימ לש הלודג תומכ ןדריל קפסל רומא רשאו ,דיתעב
ןמזוה ,ראשה ןיב ,ךכ םשל .גישהל ןדרי ךרטצת ותוא ,רז ןומימב
רובס ,"היעב הווהמ וניא ומצע ןומימה" .להוק רלצנקה ןדריל הנורחאל
."לבקמה לש רזחהה תלוכי אלא" ,דניקלב

ןדריל קפסל (םכסהה יפ לע) לארשי הרומא םתוא ,םיפסונ ק"מלמ 10
םיחולמה תונייעמב םרוקמש ,םילפתומ םימ תויהל םידיתע - ףרוחב
30 -כ ימורדה ןדריל םויכ םימירזמ הלא תונייעמ .תרנכה ברעמ-ןופצבש
.רתוי ףא לודג םרשוכו ,חולמה ליבומה תלעת תועצמאב הנשב ק"מלמ
קפסל לארשי תא רבדה בייחמ ,הלפתהה ןקתימ םק אל דוע לכ ,ןבומכ
יממ 50% -כ םויה םילצונמ ,תחוור העדל דוגינב .תרנכ ימ םמוקמב
לש םיגדה תוכירב תבוטל (םיחילמ םימו םיבויב ללוכה) ימורדה ןדריה
םיחמצ תייקשהל םג הלא םימב שמתשהל היה רשפא .ןאש-תיב קמע
ילקימיכ-יזיפה הנבמהש אלא ,"רוז"בש תורופאה תומדאב (לשמל ,סרית)
ךשמהב איבי רולכ ג"מ 1,200-1,000 -ב שומישש ,הזכ אוה עקרקה לש
.רידח יתלב םורקל התכיפהו עקרקה תמיתסל

ןחבנ אשונה" .דניקלב רמוא - "תוכובס - הלפתהב תורושקה תויעבה"
בטימ וב םיקסועו ,םייטילופו םייסדנה ,םיילוארדיה ,םיילכלכ םיטבהב
ךירצ .תודובעה תליחתל דעי ךיראת לע עיבצהל לוכי יניא .םיחמומה
יפולח םימ רוקמ אוצמלו חולמה ליבומה ימ תא ליפתהל :ףידע המ ןוחבל
".תרנכה ימב לפטלו ליפתהל אל וא ,ןאש תיבל

?ןוצר עיבשמ בצקב השענ ימורדה ןדריה קיפא םוקיש םאה -
ליעפהל ךיא ,היצפסנוקה תא רידגהל בושח .עצבתמ םוקישה :דניקלב
ולפוטי םיבויבה לכש ,בצמל עיגנ םא .תיביטקרטא היהתש וזכ תכרעמ
םימה ונפוי זאו ,םימה םתואמ רתוי לצנל היהי ןתינ ,תיתוכיא המרל
.רחא שומישל - םיירהנ דע ימורדה ןדריה לש ןוילעה וקלחב
רשפאת אל הדוגאהש ,שיגדהל םישקבמ ןדריה קמע לש םימה תדוגאב
.שארמ התיא םאותי רבדהש ילב הלועפ לכ הטופיש חטשב תושעל דיתעב


52 ,49 * 1995 רבמטפס * 347 ןוילג * היקשהו םימ
.םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ