םיינרתנ םיחילמ םימב הדש ילודיג תייקשה
בגנה ברעמב
ןדס דוד :תאמ
.24-23 םידומע ,(1992 יאמ) ,308 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

השקיית גידולי שדה במים מליחים נתרניים במערב הנגב

םירדגומ לארשיב יאלקח שומישל םידעוימה םימה ןמ תירישעכ
םיליכמה ,םיינרתנו םיחילמ םוהת-ימ םייוצמ בגנה ברעמב .םיחילמכ
3.5 םוחתב הענ הלא םימ לש תילמשחה תוכילומה .לודג זוכירב םיחלמ
דע 13 םוחתב (SAR) ןרתנה לש החיפסה תנמו ,רטמל סנמיסיצד 7.0 דע
תרבח" לשו םיצוביק 13 לש שומישל םימ תוקיפמ תוראב םירשע .26
,"חולמה קשמימה" ונוכי ןלהלש םיחילמה םימה יחטש ."בגנה-יבשומ
יחטש ראשב רשאמ הנוש םהב םילודיגה רדסו ,"החלפה ןמ ואב"
תורשפאה םג תמייק םירקמה בורב ."ליגרה קשמימה" - ןיחלשה
.ןד שוגמ םיבשומ םימ ללכ-ךרדב ,םיחילמ אל םימב שומישל

םיחילמה םימב הקשומה חטשהו תוראבה רפסמ ,"חולמה קשמימ"ב
יחטש .20,000 תוביבסב םיעובק וראשנ זאמו ,1984 דע 1973 -מ ולדג
.ןגמל םיסלפמ ןיב ,"קוריה וק"ל חרזממ םירזופמ "חולמה קשמימה"
.םורדב מ"מ 250 -ל ןופצב מ"מ 400 -מ הנתשמ תעצוממה םשגה תומכ
סל אוה ,רוזיאבש םיקשומה םיחטשב ,ירקיעה עקרקה סופיט
.יתיסרח ןייס דע ילוח ןייס ,ריהב-םוח

לודיג .היישעתל תוינבגעו הנתוכ םה ,םויכ ,םיירקיעה ץיקה ילודיג
ילוביו םילד קותמה סריתה ילובי .לשכנ - םיחילמה םימב המדא-יזוגא
םילדגמ ףרוחב .םיחילמ אל םימב םיקשומה הלאל םימוד אופסמל סרית
תונורחאה םייתנשב .ץימחתלו םירגרגל הטיח םיחטשה ןמ עברכ לע
.םוגרוסו תוינמח םג - םיחילמ םימב וקשוהו "חולמה קשמימ"ב ולדוג
םיקשומה ,המדא-יחופת ,החלצהב ,םילדגמ "חולמה קשמימה" תודשב
םיבשומ וא םיריפש םימ תקפסא לש הקוצמ תותעב .םיחילמ אל םימב
קשמימ"ב םילודיג תייקשהל םיחילמה םימב ,םימעפל ,םישמתשמ
םירומישל הנופא ,המדא-יחופת ,קותמ סרית תייקשה לע רסמנ ."ליגרה
.םיחילמ םימב - םיחיטבאו

- ףרוחב םשג-ימל תופושח תועקרקב ,םיינרתנ-םיחילמ םימב היקשה
לש רודיחה תלוכיב התיחפ עונמל ידכ יתיישעת סבגב שומיש הבייח
ידי-לע סמומ ףרוחה ינפל עקרקה ינפ-לע רזופמה סבגה .םשגל עקרקה
םינתונ ,ךכל ףסונ .עקרקה ןורתינ תא ,טאמ תוחפל וא ,ענומו םימשגה
עקרקה-ינפ רגוא תא םילידגמ םשגה ינפלו ,תודשה ןמ קלחל ינגרוא לבז
תטישב ןולשיכו תוסנתה רחאל .םינורכס תריצי תועצמאב - םימל
,םילבוקמ ויהש דוביע יגהנ לא ורזח - ףוטפטב ,"םיעובק דוביע יאוות"
העיסנ וא דוביע םוש עצבל אלו דיפקהל םילדתשמ .השירח רקיעבו
תורידחה יכ ,אצמנ תונורחאה םינשב וכרענש תוקידבב .הבוטר עקרקב
,םיחילמ םימב םינשה ךשמב התקשוהש עקרקב ,םיינרתנ-םיחילמ םימל
םימב ןמז ךרואל התקשוהש ,עקרקב םיריפש םימ לש תורידחל התמד
.הלאכ

םינומשה תונש תליחתמ .ףוטפטו הרטמה ןה תולבוקמה היקשהה תוטיש
20% לש הלדגהב הוולמ היה הז רבדו ,ףוטפטב היקשהל הנתוכה הרבע
היישעתל תוינבגע .הנתוכה חטש לכ טעמכ ףוטפטב הקשומ םויכ .לוביב
אל םימב הרטמהב לודיגה תלחתה לש בולישב וא ,ףוטפטב תוקשומ
הקשומ אופסמל סרית .םיחילמ םימב ףוטפטב וכשמהו ,םיחילמ
,"חולמ קשמימ"ב הנתוכל תנתינה ,םימה תומכ .ףוטפטב וא הרטמהב
תלחתה :רוזיא ותואב ,"ליגר קשמימ"ב תומכהמ 15% דע 10% -ב הלודג
,רתוי ךורא הנמה אישב םימ ןתמ לש ןמזה ךשמ ,רתוי תמדקומ היקשהה
.רתוי טעמ הלודג םויסב םימה תנמו רתוי הלודג הנמה

יכרע יכ ,אצמנ ,םינשה ךשמב ךרענש ,עקרקה תוחילמ רקס לש תואצותמ
.ביבאב תיסחי םיכומנו - ויתסב םיהובג (ESP) חופסה ןרתנה זוחא
,"חולמה קשמימ"ל תונושארה םינשב סבג אלל הראשוהש ,הנטק הקלחב
וציצה םידדוב םיחמצ קרו ,30% -מ רתויל חופסה ןרתנה רועיש עיגה
רולכה ינוי זוכיר ,תילמשחה תוכילומה יכרע ןיב המאתה הלח .וחתפתהו
תשולשב ,םומיסכמה יכרע :םשגה תויומכ ןיבל - חופסה ןרתנהו
םינש רחאל - םומינימה יכרעו ,תונוחש םינש רחאל םילח ,םינתשמה
זוכיר לבא ,יוצימה תסימתב רולכ לש טעומ זוכיר אצמנ ביבאב .תומושג
.תילמשחה תוכילומב יוטיבל אב אוהש יפכ ,םירחא םינוי לש לודג
תוססומתה םע הסימתל וררחתשהש ,הרפוג ינוי זוכירמ עבונ שרפהה
.סבגה

,לובי ינותנ ופסאנ ףוטפטב תיקשומ הלאקא הנתוכ ילדגמ הרשע לצא
ילובי וושוה .1990 דע 1983 םינשה ןמ הביבסו קשמימ
.הנש לכבו קשמ לכב "ליגרה קשמימה" לש הלאל "חולמה קשמימה"
אצמנ ,םינשה לכלו םילדגמה לכל עצוממב ,תצקמב לודג ןתוכ לובי
רתוי לודג היה םהיניב שרפהה ."ליגרה" תמועל "חולמה קשמימ"ב
הביבסה ,קשמימה ינתשמ יפל ./ג"ק 550 -מ תוחפ לוביב
לוביה ןדמואל ("לדומ") הבורמ היסרגר החסונ "ליגרה" קשמימה" לוביו
תתיחפ "היופצ" - 1989 דע םינותנה לדומ יפל ."חולמה קשמימה" לש
קשמימה" םושיימ םינש 10 רחאל "ליגרה" תמועל "חולמ"ב לובי
רחאל קר - 1990 דע ורבטצהש ,םינותנה ןמ חסונש לדומה יפל ;"חולמה
"חולמה קשמימ"ב טעמ תוחפ לובי םיארמ םיישממה םינותנה .הנש 15
הנשה דע "ליגרה קשמימ"במ קהבומב בר לובי ,תונושארה םינשב
אל "חולמה" לובי ,זא םג לבא ;16 -ה הנשל דע לובי תתיחפו ,תינימשה
."ליגרה" לובימ טעומ אצמנ

תתחפהל םיעיפשמה םימרוגה תא רתאל ידכ תויטסיטטס תוינכת ולעפוה
החימצה בוכיע לעו "חולמה קשמימ"ב היישעת-תוינבגע לש הקופתה ךרע
תילילש ןילמוג תעפשה האצמנ 1989 תנשב .הנועה תליחתב הנתוכב
תוינבגע לש הקופתה ךרע לע רחואמ ףיסאו "חולמ קשמימ" לש בולישמ
תודש 10% -כ ואצמנ 1990 תנשב .ףוסיא תואצוה תוחפ הקופתה ךרע לעו
יחמצ תורטוטפב .לק בוכיע םע םיפסונ 20% -כו החימצ בוכיע םע הנתוכ
לש רתוי ןטק זוכירו ןרתנ לש רתוי לודג זוכיר אצמנ םיבכועמ הנתוכ
םיבכועמ םיחמצ םע תודשב .םיליגר םיחמצ לש תורטוטפב רשאמ ,ןחרז
בוכיע .םיליגר תודשב רשאמ ,/ג"ק 40 -ב ,עצוממב ,תוחפ לוביה היה
תדימל הביבסו קשממ ימרוג ונחבנ .לוביה תא תיתועמשמ תיחפה אל לק
ינפל היקשההו םשגה תומכ לכ-ךס .לוביה לעו בוכיעה לע םתעפשה
לע תיבויחו בוכיעה לע תילילש ועיפשה הטיח לש "םדוק לודיג"ו העירזה
.לוביה לע הבוטל העיפשה השירח .לוביה

הנתוכ יחמצ לש הבוגה יכ ,אצמנ הנתוכ תודש לש "ירוזא רוטינ"ב
שביה לקשמה םג ."ליגר קשמימ"ב םיחמצ לשמ ןטק "חולמה קשמימ"ב
,הז תמועל ."ליגרה" תמועל "חולמ"ב ןטק ,הבוג תדיחיל ,םילעה לש
."ליגר"ל "חולמ" ןיב ףונ/ירפ סחיה לדבנ

.ןמזה םע לדגו ךלוה שרפההו ,הנועה תליחתב ,"חולמ"ב טעמ לודג סחיה
,ךכ ידיל האיבה תוחילמל םיריעצ תוינבגע יחמצ לש תושיגרה
,םינימה ינשב ."ץיצע יליתש" לש הליתש תמשוימ "חולמה קשמימ"בש
,םינז "חולמה קשמימ"ב לודיגל םירחבנ ,הנתוכב םגו תוינבגעב םג
.F177 המיפ הנתוכבו ,81 וטפ - תוינבגעב ,לשמל ;תצרמנ םתחימצש

"חולמה קשמימ"ב םימיוסמ םילודיג לש תיאלקחה החלצהל יכ ,הארנ
םהבש םיבושחה דחא .םיבר הביבסו קשמימ ימרוג ומרת בגנה ברעמב
ןיבל ימושי רקחמ ימרוג ןיב ידדהה ןוזיההו הלועפה ףותיש היה
.םיאלקח

.10.1.1991 ןורהא-ןתיבב ,גרבנזיאה קחצי לש ורכזל ןויע םויב האצרה *

:רמאמה רבחמ תודוא
תואלקחה דרשמ ,מ"הש ,בגנ הדש-תוריש ,ןדס דוד

24-23 * 1992 יאמ * 308 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ