םימה תקפסא תכרעמ לעו יעיברה וקה לע דוקיפ
םילשוריל
ןנור.ר , רפוס .ד , םהירדנב .א :תאמ
.17-15 םידומע ,(1994 רבמטפס) ,336 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

HTML Page - Created by QText
:רמאמה יקלח
אובמ
םימה תקפסא תכרעמ לש יזיפ רואת
לועפתה תוטישו תכרעמה ןויפיא
הרקבה תכרעמ לש םינייפאמ
םוכיס


אובמ .1
םימ תקפסא
הקפסאה יווקל רובגתכ 1994 תליחתב לעפוה םילשוריל יעיברה םימה וק
.םימייקה
:תוביס רפסממ העבנ ףסונה וקה תא םיקהל הטלחהה
תלוכי לע הלע ,רצק ןמז חווטב ,היתוביבסו ריעב םימל הפצנה שוקיבה *
.תמייקה םימה תכרעמ לש תיברמה הרבעהה
תכרעמל םילשוריל םימה תקפסא תכרעמ לש רשקה קוזיחב ךרוצה *
.תיצראה םימה
.הלקת לש הרקמב יוביג ןתמב ךרוצהו תומייקה תוכרעמה לש יאלבה *

תרנצ ,תוכירב עבראו תונחת עברא ללוכה - יעיברה וקה לעפמ ידמימ
ומאתוה - תמייקה תכרעמה םע רוביח יתמצו מ"ק 40 -כ לש ךרואב
תרסהל ,יתבר םילשורי ריעל ושרדייש תופסונה םימה תויומכ תרבעהל
,םילשוריל הקפסאה ךרעמ לכ תלעפהלו תמייקה תכרעמב רתיה סמוע
.לועפתה תויולעב יברמ ןוכסיח ךות

הרקב
לועפתה ידעימ םירזגנ םילשוריל םימה תקפסא תכרעמ לש לועפתה ידעי
םייזכרמה רשאכ ,"תורוקמ" תרבחב םימה תקפסא תוכרעמ ללכ לש
:םניה םהבש
תופיצרב ,השורדה תוכיאבו תומכב םינכרצל הקפסאה תונימא תחטבה *
.ןמז ךרואלו
,היגרנאה תויולע תנטקה י"ע רקיעב ,תינוכסח ךרדב תכרעמה תלעפה *
.ןמז ךרואלו תופיצרב ,םיילאיצנרפידה םיפירעתה לוצינ ךות

לש ילרגטניא קלחכ םילשוריל הקפסאה תכרעמל יעיברה וקה ףוריצ
דומעל הרטמב ,הלעפהה ןונכתל שפוח תוגרד תפסות רשפאמ תכרעמה
.ל"נה םידעיב

םיאנתה יפל ןונכתה תרקבו שארמ הלעפה ןונכת פ"ע תכרעמ תלעפה
ןכדועמ ימניד םינותנ-סיסב תריצי לש תלוכי תבייחמ ,לעופב םינתשמה
יביכרמ לש הלועפה ינייפואב תיזכרמ תוברעתה תלוכיו תמא ןמזב
.תכרעמה

עדימה ףוסיא יכרצל הנעמ תתל תדעוימ יעיברה וקל הרקבה תכרעמ
.םימה תקפסא תכרעמ לש תיזכרמה הלעפהה תלוכיו ודוביעו

בחרמב ןוקרי-םורד תדיחי לש הלעפהה זכרמב תבלושמ וז תכרעמ
,תרושקתו בושחימ תיתשתו תיזיפ תיתשת ללוכה ,"תורוקמ" לש זכרמה
,"היקשהו םימ") בגנל ישילשה וקה תלעפה תרגסמב 1991 תנשב ומקוהש
.(47 'מע ,289 'סמ ,90 רבוטקוא

תכרעמ דוקיפו 1994-1991 םינשה ןיב הבחרוהו החתופ וז תכרעמ
.1995-1994 םינשה ךלהמב םיבלשב הב בלתשמ םילשוריל םימה תקפסא

דומעה שארל הרזח


םימה תקפסא תכרעמ לש יזיפ רואת .2
ןוילימ 60 -כ הניה הובגה רהה רוזיאו םילשורי ריעה לש םימה תכירצ
רוזיאב ימוקמה הקופתה רשוכ לע השיש יפ הלוע וז הכירצ .הנשב ק"מ
ךומנה רההו הלפשה רוזיאמ םיאבוימ םימה תיברמ .הובגה רהה
.וז הרטמל ומקוהש הכלוה יווקו הביאש תוכרעמ תועצמאב

םילשורי לש תיתנשה תכורצתה ןמ 15% -כ םיקפסמ םילשורי יחודיק
םיבאושה םיקומע םיחודיק םהש ,רהה רפיווקא יחודיק .היתוביבסו
ליבומה ימו ,השורדה םימה תומכמ 70% -כ םיקפסמ ,+20 לש םורמ
.15% -כ - רסחה תא םימילשמ

ידי לע 'מ 830+ לש םורל ,םילשורי לש םימה ירגאמל םיבאשנ םימה
.תחא לכ 'מ 220 -כ לש הביאש תוגרדמ עבראב ,תירוט תכרעמ

ברעממ םירבועה ,םיווק העברא תללוכ םילשוריל םימה תקפסא תכרעמ
:םילשורי ריעה לודיגל ליבקמב ונבנ ולא םיווק .חרזמל

.1936 תנשב חנוהש ,18" לש רטוקב ירוטדנמה וקה *
.1953 תנשב חנוהש ,24" לש רטוקב ליבקמה וקה *
.1979 תנשב חנוהש ,36" לש רטוקב ישילשה וקה *
-ל 50" ןיבש םירטקבו מ"ק 40 -כ לש ךרואב ,םילשוריל יעיברה וקה *
.הנשה לעפוהש ,42"
.תיבחור םהיניב םירשוקמ םיווקה
הלפשה ןיב תוינוריעהו תויאלקחה תוכירצה תא םג תקפסמ וז תכרעמ
.םילשוריל

הכירצה תקפוסמ ,רוטב הנותחתה הגרדמה וניהש ,הלפשה רוזיאב
,הירוא רפכל הדלוח ןיב םיצוביקהו םיבשומה לש תיאלקחהו תיתיבה
לארה תכירבל הביאש תועצמאב - רתוי םיהובג םירוזאל תופעתסה ללוכ
.םיישארה םיווקל םורדמ יעשיו הערצ תוכירבו ,ןופצמ

רוזיאב יעיברה וקהמ תפעתסמ ןיעידומ ריעל םימה תקפסא תכרעמ
תעצבתמ הקפסאה .ןורטל תכירב רוזיא ,וקה לש ןושארה ץחלה
.ןיעידומ רוזיאל תופסונ הביאש תונחת יתש תועצמאב

ריעה לש םימה תכירצ תא תכרעמה תקפסמ ךומנה רהה רוזיאב
ןיב םייאלקחה םיבשומה לשו בוטרה היישעתה רוזיא לש ,שמש-תיב
.ןורוח-אובמל שמש-תיב
.ךומנה רהה תכרעמל ןיעידומ רוזיאב תכרעמה ןיב רשק םייק ןכ-ומכ

.שרושל איגה-רעש ןיבש םיבושיה םינוזינ תישילשה הגרדמהמ

םימ תקפסא תכרעמל םירושק (תיעיברה הגרדמה) הובגה רהה רוזיאב
,םילשורי רודזורפ יבושי םג - יתבר םילשורי ריעל ףסונ - םילשוריל
,בדנימעו הרוא רוזיא תפסונ הביאשבו ,רתיב אובמ ,שוג-ובא רוזיא ללוכ
.הביבס םיבושיהו הללאמר ריעה ,באז-תעבג רוזיא

90 -כ איה ,םילשוריל הלפשה ןיב ,הלוכ תכרעמל תסנכנה םימה תומכ
םילעומ ק"מ ינוילימ 60 וז תומכ ךותמ .הנשב םיבקועמ םירטמ ינוילימ
.םילשורי ריעה י"ע םיכרצנ ק"מ ינוילימ 50 םכותמו הובגה רהה רוזיאל

15,000 -כ הניה ,םילשוריל םימ תוקפסמה ,תונחתה לש תיללכה הקיפסה
.העשל ק"מ

220 -כ הניה ,תכרעמה ללכ תלעפהל השורדה ,תעצוממה היגרנאה תומכ
.הנשל ש"טוק ינוילימ

דומעה שארל הרזח


לועפתה תוטישו תכרעמה ןויפיא .3
תקפסא תכרעמ לש םינייפאמ םימייק םילשוריל םימה תקפסא תכרעמב
:הלודג םימ
.תכרעמב תורבועה תוימויהו תויתעשה םימה תויומכ *
.המרהה הבוג *
.תויופעתסההו םיתמצה ,םיישארה םיווקה רפסמ *
.ץחלה ירוזא רפסמ *
.הרבעהה תותשר ךרואל םינכרצ רוזיפ *
.םייאמצע תורוקמ רסחו ןיסולכוא-בר רוזיאל הייתש ימ תקפסא *
.לודג יפרגואיג בחרמ *
.תורוקמה לש ןוויג *

רשא ,יאלמ לוהינ תכרעמכ םימה תקפסא תכרעמ לועפת תא ןייפאל ןתינ
:םניה הידעי
.םינכרצל ילמיטפוא יאלמ תחטבא .א
.הכירצה לש תונתשמה תושירדב הדימע .ב
.עונישהו רוצייה תויולע לש היצזימיטפוא .ג
.רצומה תוכיא לע הרימש .ד
.םימה תורוקמ לש ילמיטפוא לוצינ .ה

יאלמ לוהינ תינבתכ םימה תקפסא תכרעמ תלעפהל םישורדה םילכה
:םניה
.תכרעמה לש םייזיפ םינותנ סיסב תרדגה *
.תכרעמב םירטמרפה לש תמא ןמזב ילועפת עדימ דוביעו זוכיר ,ףוסיא *
.הגוליפו הכירצה תיזחת תרכה *
,תכרעמה לועפתל תופולח תלבקל תונכוממ בושיח תוינכותב שומיש *
.היצזימיטפואו היצלומיס תוינכות ללוכ
.תכרעמב םינקתימה לכ לש תיזכרמ הלעפהו רוטינ תלוכי *

םישורדה תונכותהו םייזיפה םילכה לכ תא תקפסמ הרקבה תכרעמ
.לועפתל
תיזחתו םיירוטסיה םינותנ לע ססבתמו ינדי וניה םויכ הלעפהה ןונכת
הלעפהה תא ןנכתלו הכירצה תא ךירעהל הרטמב ,הנימז תיגולורואטמ
.םאתהב

םלוא ,ילמיטפוא וניא ,תועש 24 לש הפוקתל שארמ עצבתמה ,הז ןונכת
םתוא חתנל ,תכרעמה יביכרמ לכמ תמא ןמזב םינותנ לבקל תלוכיה
לש הלועפה יבצמב קוחרמ ברעתהל תלוכיה ןכו ,ליעפמה ינפב םגיצהלו
תורשפאמ ,תוימוקמה היצמוטואה תוינכות לש ףסה יכרעבו םינקתימה
לעופב הכירצה תוגהנתה פ"ע ןונכתה ןמ ,דבעידב ,תויטסה תא םצמצל
.תכרעמה לש ףטושה לועפתה ךלהמב תיזיפה תכרעמה בצמו
תוזחל תחכומ תלוכי תולעב תוטיש ןיידע תומייק אל ,ונתעידי בטימל
.הממיל תויתעש םימ תוכירצ
ללגב אצמנב ןניא הקפסאה ינקתימ לש תילמיטפוא הלעפהל תוינכות םג
תכרעמל תוינכות בולישב תובכרומהו ,דחמ ,םיעיפשמה םימרוגה ןווגמ
.ךדיאמ ,ON-LINE

דומעה שארל הרזח


הרקבה תכרעמ לש םינייפאמ .4
תיכרריה תכרעמ הניה םילשוריל םימה תקפסא לש הרקבה תכרעמ
הנשמ-יזכרמ השימח ,הצק-תודיחי םיעבשכ תללוכ תכרעמה .תרזובמ
.הרקב זכרמו

לש םימדקתמ םילוקוטורפב תכמתנו תיטוחלא הניה תכרעמב תרושקתה
םיאנתו םירדתה לע סמוע לש הביבסב טוחלאב םינותנ תרבעה
.םיליבגמ םייפרגופוט

.המצוע תבר תיאמצע םינותנ דוביע תלוכי תוללוכ הצקה-תודיחי
:תרשפאמ הצקה ןקתימ לש דוביעה תלוכי
.תובכרומ היצקילפא תוינכות ץירהל תלוכי *
.זכרמל םתרבעהו תימוקמ םינותנ תריגאו בושיח תלוכי *
שומיש ךות ,ימוקמה תנכותמה רקבה םע תירוט תרושקתל תלוכי *
תירוטה תרושקתה) טקייורפה תרגסמב ךכ םשל חתופש לוקוטורפב
.(תכרעמה תונימא תא תרפשמו ,טוויחבו טלפ/טלק תודיחיב ןוכסיח תרשפאמ
.הרקבה זכרמל רשק רסוח יאנתב תודירשל תלוכי *
תכרעמל השיג רדעיהב וא ,תרושקת תולקת תעב עדימה תרימש תלוכי *
.תוניקתל הרזחה תעב ותרבעהו ,תיזכרמה

הריכמ הדיחיה .ההז - הצקה תודיחי לכב תיסיסבה היצקילפאה תנכות
םאתהב תדקפתמו ,הב רושקה ,ילוארדיהה ךרעמה לש היצרוגיפנוקה תא
לא םירבעומ יפיצפסה ןקתימה לש םינייפאמ רפסמ .הז ךרעמ תרדגהל
הטיש .הדי לע םיהוזמה ,םיירפסמ םיכרעכ תיטוחלא תרושקתב הדיחיה
.הדשה דויצ לש הנכותה תקזחאב יברמ טושיפ תרשפאמ וז

יטמוטוא דוקיפ לש םילודומ תנקתה רשפאמ דוביעה תלוכי רוזיב
תכרעמה לש םיריהמ הבוגת ינמז תלבק ךכבו ,תכרעמה לש םיעטקמב
םינותנ תרבעה לש סמועה תנטקהו ,דחמ ,הדשב םינתשמ םיבצמל
.ךדיאמ ,טוחלאב

דומעה שארל הרזח


םוכיס .5
וקה תלעפה תארקל 1993 תנש יהלשב םלשוה הרקבה תכרעמב 'א בלש
.יעיברה
.1995 תנש עצמא דע םיבלשב םלשות הלוכ תכרעמה
תא תללוכו תמדקתמ SCADA תכרעמכ תכרעמה תלעופ ןויפיאה פ"ע
תוינכות ,עדימה לש רוזחיאהו דוביעה ךרעמ ,תרושקתה ךרעמ
.החגשהו היצלומיס תוינכות ןכו ,זכרמהו הדשה תמרב היצמוטוא

,םינכרצל הקפסאה לש ןימאה לועפתה תא םירשפאמ םימייקה םילכה
הלעפה גישהל הרטמב ,הלעפהה יננכתמ לש רבטצמה עדיה בוליש ךות
.תכרעמה לש תילכלכ

םילכ רצייל הרטמב חותיפ תוליעפ םויכ תעצבתמ תורוקמ תרבחב
SCADA -ה תכרעמב בולישל םינכוממ
.(SUPERVISORY CONTROL AND DATA ACQUISITION)
ינפל היצלומיסו הקידב ,הלעפהה ןונכת ,הכירצ יוזיח לש םילודומ חותיפ תללוכ תוליעפה
אולמב הלעפהה תיעב ןורתפל דע םיבלשב םדקתהל הרטמב ,תוח"וד י"ע יוביגו הלעפה
.הפקיה

:רמאמה ירבחמ תודוא
זכרמ בחרמ ,"תורוקמ" 'בח ןנור .ר ,רפוס .ד ,םהירדנב .א

17-15 * 1994 רבמטפס * 336 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ