לש תוירשפא תוכלשה יבגל םייקה עדיה בצמ
תרנכה לש םומינימה סלפמ תדרוה
טיירבמה בייד , ירהז רמת `רד :תאמ
.40-38 םידומע ,(1996 לירפא) ,354 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

מצב הידע הקים לגבי השלכות אפשריות של הורדת מפלס המינימום של הכנרת
:רמאמה יקלח
היעבה תרדגה
תוצלמה
םיאצמימה ירקיע
תונקסמו םוכיס


היעבה תרדגה
ןוכיתה-חרזמב ידיחיה לודגה יעבטה םיקותמה םימה םגא איה תרנכה
תרנכה תלעפותמ 1964 -ב יצראה ליבומה תלעפה זאמ .היכרותל תימורד
תיעבטה העונתה תא םסח הינגד רכס .היקשהו הייתש ימ קפסמה רגאמכ
ךרד םגאהמ םימה בור םיאצוי םויכו ,םגאהמ םימה תאיצי לש
.םיימוקמ םינכרצ לשו יצראה ליבומה לש הביאשה-תוכרעמ

ועבקנ ,רתי-תביאשו תופצה עונמלו ויפוחו םגאה תא רמשל תנמ-לע
סלפמה םור .("םימודא םיווק") םומיסקמו םומינימ יסלפמ תונקתב
םורה .(םיה ינפל תחתמ רטמ 208.9 ,רמולכ) רטמ -208.9 -ל עבקנ יברמה
רטמ -213 -ל הנוש אוה 1981 -ב ךא ,רטמ -212 -ל הליחת עבקנ ירעזימה
לש םימייקה םיאנתב ,םויכ .םגאב הריגאה חפנ תא לידגהל תנמ-לע
תוחיש לשו ילארשיה םימה קשמב םיריפש םימב ךלוהו רבוג רוסחמ
ףיעס ןוכיתה-חרזמב םימה יבאשמ לש לוצינה ןפוא הווהמ ןהב ,םולשה
ירעזימה סלפמה לש תפסונ הדרוה לש תורשפאה קרפה לע התלע ,יזכרמ
-ב תרנכה לש ליעפה רגואה תא לידגי הזכ יוניש .רטמ -214 -ל -213
ןורמיתה חווט תלדגה לש ףסונ ךרע ול תויהל לוכיו םימ בוק ןוילימ 170
יגולונמילה ןויסינה ,ינש דצמ .הנידמב םימה קשמ לועפיתבו ןונכיתב
םיבר םירקמב המרג םימגא לש םימה ןזאמב םדאה תוברעתהש ,הארמ
אלש םייונישל ךכמ האצותכו ,תויגולוקא תוכרעמכ םדוקפיתב םייונישל
קשמימ יוניש לע תוטלחהש ינויח ,ןכל .םהלש םימה תוכיאב שארמ ופצנ
,טרפב רטמ - 214 -ל "םודאה וקה" יוניש לעו ,ללכב תרנכב םימה
.הלא םייוניש לש תוכלשהה לש תיעדמ הנבה לע וססבתי

תיגולוקא תכרעמכ תרנכה דוקפיתב ולחש םייונישה תא ןחוב הז ח"וד
,םיירשפא םייוניש לע עיבצמ ,רטמ -213 -ל סלפמה תדיריל ליבקמב
םהב ,םימוחת שיגדמו ,רטמ -214 -ל דריי סלפמה רשאכ לוחל םילולעה
."םודאה וקה" יוניש לש תוכלשהה תנבהל ינויח ףסונ רקחמ

דומעה שארל הרזח


תוצלמה
תרנכה לש םומינימה סלפמ תדרוהש ,איה הז ח"וד לש תיללכה הנקסמה
ילילש ןוויכב ולעפי םיכומנ םיסלפמב םגאה לועפיתו רטמ -214
.ולש םימה-תוכיא תניחבמו תיגולוקא תכרעמכ םגאה דוקפית תניחבמ
:ךכיפל

רטמ -213 -ל תחתמ תרנכה סלפמ תא דירוהל אל םיצילממ ונא (א)
רגוא תלדגהל ,תרנכל םיקיזמ םניאש ,םייפולח תונורתפב שמתשהלו
.לארשיב הייתשה-ימ
-213 -ל תחתמ הדיריה ,סלפמה תדרוהמ ענמיהל היהי רשפא-יא םא (ב)
שיו םיירעזימ ןמז-יקרפל ,רשפאה תדימב ,תמצמוצמ תויהל תבייח
תויהל ךירצ םיכומנ םיסלפמב םגאה לועפית ,תינמז-וב .םיבלשב העצבל
.םיילאיצנטופ םיקזנ ומצמציש ,םיעצמא תטיקנב הוולמ

דומעה שארל הרזח


םיאצמימה ירקיע
תוללוכה ,תונוש תושיג לע ססבתהב ,סלפמה תלאשב קסוע ח"ודה
לש םינש ןיב תואוושהו םייתנש-בר םינותנ חותינ ,םייטמיתמ םילדומ
יבגל םייקה עדיה תא םכסל ןתינ .הובג סלפמ לש םינשל ךומנ סלפמ
רטמ -214 -ל םומינימה סלפמ תדרוהמ האצותכ תויופצה תוכלשהה
:ןלהלכ
יללכ .1
.רתוי ךומנ היהי עצוממה יתנשה סלפמהו לדגת סלפמה תודונת תערשמ
תוברעתה .םירטמ 1.3 -כ לש חווטב וענ תרנכה יסלפמ ,יעבט ןפואב
עצוממה יתנשה סלפמהו ,םירטמ 4.1 -ל הז חווט תלדגה המרג םדאה
וקה" יוניש .יעבטה עצוממה סלפמהמ רטמ 1 דע 0.5 -ב ךומנ םויכ
5.1 -ל תירשפאה תיברמה תערשמה תא לידגי רטמ -214 -ל "םודאה
.(ירהזו טיירבמה) עצוממה סלפמה לש תפסונ הדרוה םורגיו םירטמ

םימה-תוכיאב םייוניש .2
םימה-תוכיאב הערהל ,הארנכ ,וליבוי םיכומנ םיסלפמ
20%-5% לש היילע היופצ ,רטמ 1 -ב עצוממה סלפמה תדרוה תובקעב
לש םינוש םירטמרפב סלפמה תדרוה רחאלש םישדוחה תששל עצוממב
רוצייו תוצא תסמויב ,ליפורולכ זוכיר ,ףחרמ רמוח ומכ ,םימ-תוכיא
תומכ היופצ ךומנ סלפמ לש םינשב ,ןכ-ומכ .(םירחאו ןמרב) ינושאר
לולעה רבד ,ךופיהה רחאל דיימ ןוינמיליפאב ןימז ןחרז לש רתוי הלודג
רתוי תועורג בורל ןהש ,תוינוטקנלפוננ תוצא תוחתפתה דדועל
תרשרש .(םירחאו טיירבמה) םימה-תוכיא תניחבמ םוינידירפמ
.ןלהל תטרופמ הלא םייונישל ואיביש םיכילהתה

אל טעמכ ןוינמיליפאה חפנש דועב ,ןטקי ץיקב ןוינמילופיהה חפנ
הנתשי
רטמ -214 סלפמב ןוינמילופיהה חפנ םינתשמ םניא םילקאה יאנת רשאכ
,(ק"מלמ 1,630) רטמ -209 סלפמב וחפנ תמועל ,47% -ב ןטק (ק"מלמ 871)
טיירבמה ;ןמרה) (ק"מלמ 1,023) רטמ -213 סלפמב וחפנ תמועל 15% -בו
.(םירחאו

ןצמחה תומלעיה בצקו וזרוזי ןוינמילופיהב קוריפ יכילהת
לדגי ןוינמילופיההמ
ןוינמילופיהה-ימב סמומה ןצמחה ךרצנ ימרתה בוכישה תליחת םע
ירסח םיאנת םיחתפתמו ןוינמיליפאהמ עקושה ינאגרואה רמוחה קוריפל
ובש סמומה ןצמחה תומכ כ"הס ,רתוי ןטק ןוינמילופיההשכ .ןצמח
.רתוי רהמ םיחתפתמ םייבוריאנא םיאנתו רתוי הנטק בוכישה תליחתב
לבוקמ דדמ הווהמה ,הנש לכ ןוינמילופיההמ ןצמחה תומלעיה בצק
-ל תרנכה סלפמ תדרוה םע רבגתי ,םימגא לש יפורטה בצמה רואיתל
.(בורפרפ) רטמ -214

ןוינמילופיהב דיפלוסה יזוכירו רתוי םדקומ ליחתת דיפלוס תורבטצה
רתוי םיהובג ויהי
טארטינ תכירצ ,ןוינמילופיההמ ןצמחה תומלעיה תובקעב
םיכילהתה תויהל םיכפוה ,טאפלוס רוזיח היתובקעבו ,(היצקיפירטינד)
,1991 תנשב .ןוינמילופיהב ינאגרוא רמוח קרפתמ םתועצמאב ,םיירקיעה
סלפמה היה וב ,ץיקב 27% -ב םיהובג ויה דיפלוסה יזוכיר ,עצוממב
תמועל ,(םיכומנ םיסלפמל ינייפוא ץיק סלפמ) רטמ -211.5 עצוממה
ינייפוא ץיק סלפמ) רטמ 2-10.5 היה עצוממה סלפמה וב ,ץיקב םיזוכירה
-212.5 -ל ,ףסונ רטמב עצוממה ץיקה סלפמ תדרוה .(םיהובג םיסלפמל
.דיפלוסה זוכירב םיפסונ 17% לש הלדגה םורגת ,רטמ

רתוי םדקומ ליחתי תיעקרקהמ ןחרז רורחש
עיפומ דיפלוס רשאכ םילחה ,רוזיח-ןוצמיחה יאנתב םייונישהש ,אצמנ
לש תמדקומ העפוה .םיטנמידסהמ ןחרזה רורחש תא םידדועמ ,םימב
תולודג תויומכ לש תורבטצהו רתוי םדקומ ןחרז רורחש םורגת דיפלוס
םינונגנמ .(םירחאו טרקא) ךומנ סלפמ לש ןוינמילופיהב ןחרז לש רתוי
.ןוינמילופיהב ןחרזה זוכיר לע םיעיפשמ ,םייטויבאו םייטויב ,םיפסונ

סלפמה תדירי םע קהבומ ןפואב ולע ןוינמילופיהב ןחרזה יזוכיר
33% -ב םיהובג ויה ץיקב ןוינמילופיהב יללכ ןחרז יזוכיר ,עצוממב
תמועל ,(ךומנ סלפמ לש םינשל ינייפוא ץיק סלפמ) רטמ -211.5 לש סלפמב
תפסונ היילע .(הובג סלפמ םע םינש לש ץיק סלפמ) רטמ -210.5 לש סלפמ
רטמב עצוממה ץיקה סלפמ תדרוה םע היופצ ןחרזה זוכירב 33% לש
.(םירחאו טיירבמה) ףסונ

ןוזמה תרשרשב םייוניש .3
האצותכ הנלדגת (תרנכה-ןונבל) םינידרסה תייסולכוא לדוגב תודונתה
סלפמה תודונת חווט תלדגהמ
ןניאש ,םינבא תונימזב יקלח ןפואב היולת ןונבלה לש הלטהה תחלצה
התע הזש ,הלאכ םינבא תונימז .םידודר םימ ירוזאב תוצא י"ע תוסוכמ
,םיכומנ םיסלפמב .סלפמה תיילע בצקבו חווטב היולת ,םימב וסכתה
בקע תלבגומ הלטהה תחלצהו רתוי הנטק לארוטילב םינבאה תונימז
תובקעב האב המושג הנש רשאכ ,תאז תמועל .תומיאתמ םינבאב רוסחמ
הלטה רשפאמ סלפמה יוניש לש בחרה חווטה ,ךומנ סלפמ לש הפוקת
גיגדה בלשל הציבה בלשמ ןונבלה תוחתפתה םג .(םירחאו תיזג) תחלצומ
םירטמ 4.1 -ב סלפמה תיילע תובקעב .סלפמה ייונישמ הארנכ תעפשומ
רתויב םיהובגה םירפסמל העיגהו ןונבלה תייסולכוא הלדג ,91/92 ףרוחב
,םלדוגב םינטק וראשנ םיגדה ,תאז םע דחי .(םיגד ןוילימ 200) ומשרנש
.(םירחאו ןילוו) ןוזמב רוסחמ לע דיעמה רבד

,םיעבשה תונשב הלדוגמ יצחל התחפ רבכש ,ןוטקנלפואוזה תסמויב
תדרל הארנכ ךישמת
ללגב הארנכ ,תונורחאה םינשה 25 ךלהמב התחפ ןוטקנלפואוזה תסמויב
לש ירקיעה ףרוטה אוה ןונבלה .םיגד לש הפירט ץחל תלדגה
סלפמ תיילע לש םינשב ותייסולכוא תלדגהו ,תרנכב ןוטקנלפואוז
תא םיתסוומה ,ןוטקנלפואוז לע הפירטה ץחל תא לידגת תינוציק
תויופצה תודונתה .(ןפג) הייער י"ע םגאב תונטקה תוצאה תויסולכוא
תייסולכוא לדוגב תורבגומ תודונת ומרגי ןונבלה תייסולכוא לדוגב
תודונתב ןוזמה-תרשרש ךשמהב אטבתהל לוכיש רבד ,ןוטקנלפואוזה
תוביצימ תותיחפמ תולודג תודונת .תונטקה תוצאה תויסולכואב
.תכרעמה

לארוטילב םייוניש .4
הנתשי לארוטילה תיתשת הנבמ
לש יסחיה קלחה הלוע רטמ -213 -ל רטמ 209.5 -מ דרוי סלפמהשכ
תוכלוה תוינבא תויתשתש דועב ,60% -ל 10% -מ תילוחה תיתשתה
תיזג) רתוי דוע ינוציק יונישל איבת ףסונ רטמב הדירי .תומלענו
.(םירחאו

בכרהב םייוניש םורגת לארוטילה תיתשת תונתשהש תופצל ןתינ
לארוטילה רוזיאב םייטויב םיביכרמ לש תומכבו םינימה
םיינותנב תוילוח-ירסחו תוצא ,הלובט הייחמצ ומכ ,לארוטיל-בוסהו
.(םירחאו תיזג)

לארוטיל-בוסה רוזיאב תונוזלחה תומכו םינימה בכרהש יופצ ,המגודל
תומכה התחפ 91/92 ףרוחב םירטמ 4.1 -ב סלפמה תיילע תובקעב .הנתשי
סלפמב תונוזלחה כ"הסמ 97% -כמ Melanoides ןוזליחה לש תיסחיה
ןמזב םירידנ ויהש ,םינימ ינשש דועב ,הובגה סלפמב 42% -כל ,ךומנה
איה תרחא המגוד .(םירחאו יקסבורטסוא) וברתה ,ךומנה סלפמה
םגאב םייטסניסוטופה םיקדייחה תייסולכוא בכרהב םייופצה םייונישה
.(ןד-ןב ןייטשגרב)

הארנכ תחפת לילגה-ןונמא לש הייברה תחלצה
גד אוהש ,לילגה-ןונמא ומכ ,םייגאלפ םיגד לש תויסולכוא ,ןונבלל דוגינב
חלצומ גייד ללגב םיכומנ םיסלפממ תוקוזינ ,הובג ירחסמ ךרע לעב
רוזיא שבייתמש םושמו (רותסימל םינבאב רוסחמ) רתוי יביסנטניאו
.(ןפג) החיטבה תונוגל ןהלש ירקיעה הלטהה

לדגי םייעמ יקדייח י"ע תרנכהמ םיבאשנה םימ םוהיזל ןוכיסה
הבוט תודירשו סלפמה תדרוה םע ,ףוחה וקל הקיניה יחתפ תוברקתה
ומרגי ,םיינבא םירוזא תמועל םיילוח םירוזאב םייעמ יקדייח לש רתוי
ךכבו ולדגי םימה תביאש תוכרעמ ךותבו דיל םיקדייחה תויומכש ,ךכל
.(ןד-ןב ןייטשגרב ;סדה) םוהיזל ןוכיסה לדגי

םיעיפשמ םינוש םייטויב םיביכרמ לש תומכבו םינימה בכרהב םייוניש
,רבד-לש-ופוסב ,םורגל םילולעו תיגולוקא תכרעמכ םגאה דוקפית לע
.םימה-תוכיאב םייוניש

דומעה שארל הרזח


תונקסמו םוכיס
תוליעפ י"ע ועפשוה םהיסלפמש ,םלועב םירחא םימגאב שכרנש ןויסינמ
תוברעתהש ,קיסהל רשפא ,תרנכב רשאמ רתוי תינוציק הרוצב םדאה
המגוד .ןוסא-תרה תויהל הלולע תיגולוקא תכרעמ לש תיעבטה תוליעפב
היצקיפורטיא המרגש ,(הינמרא) ןאוויס תמי לש סלפמה תדרוה איה ךכל
תכשמתמ היילע ;(יבוריאנאל ןוינמילופיהה תכיפה י"ע) המיה לש תזרוזמ
האצותכ .םילובטה םיחמצה תסמויבב 20 יפ התחפהו תוצאה תסמויבב
םינטק םייוניש וליפא .םימה תופיקשב תינוציק הדירי התפצנ ,ךכמ
ומכ ,שארמ תויופצ-יתלב תואצות ילעב תויהל םילולע םגא לש סלפמב
הלטה ירוזא ומלענ ובש ,(ןיס) יאהרא םגאב םיגד ינימ תדחכה לשמל
ןוטלב תמיב העיגפה וא ,דבלב םירטמ 1.7 -ב סלפמה תדרוה תובקעב
המגוד .היצקיפורטיא יכילהת סלפמה תדרוה הזריז הבש (הירגנוה)
לרא תמי לש איה סלפמ תדרוהמ האצותכ יגולוקא ןוסא לש תינוציק
72% -ב החפנ תנטקה רטמ 15 -ב סלפמה תדרוה המרג םש ,(ןטסחזק)
.םיבר םינימ תדחכהלו המיה תחלמהל הליבוהו

לש ןמז ךרואל תומאתה י"ע תגשומ תיגולוקא תכרעמ לש תוביצי
.םייתביבסה םיאנתב םייוניש לש לבגומ חווטל םינושה היביכרמ
םייוניש םורגל םילולע (הקע יבצמ) הלא םיאנתב םיינוציק םייוניש
ללוכ ,תויסולכואה הנבמבו םיטנאירטונ רוזחימב ,היגרנא תמירזב
.םינימ תדחכה לש תורשפא

יפלא ךשמב תרנכה תא הארנכ ונייפיא םירטמ 2 דע 1 לש סלפמ ייוניש
בקע םירטמ 4 -ל דע הגרדהב לדג סלפמה תודונת חווטש דועב .םינש
הערל םיטלוב םייוניש 1993-1969 םינשב ופצינ אל ,םדא-ידי ישעמ
תודעכ םיבר ידי-לע שרפתהש רבד ,תיגולוקא תכרעמכ תרנכה דוקפיתב
תוילוחכ תוצא לש םידקת תרסח החירפ ,ינש דצמ .תיסחיה התוביציל
העיבצמ ,1994 ץיק ףוסב תרנכב הנושארל העיפוהש ,ןקנח תועבקמ
ןיא יכ םא ,םיריהמ םייונישל תכרעמב ןומטה לאיצנטופה לע אקווד
הז ח"וד יאצמימ .סלפמ ייוניש םע ל"נה החירפה תא תורשקמה תויודע
רסוח תא ריבגת סלפמה תודונת חווט תלדגהש ,תורשפאה לע םיעיבצמ
תויהל הלולע האצותה .יוזיחל ןתינ וניאש ןפואב תכרעמה תוביצי
רבד לש ופוסבש ,תויטויבה תויסולכואה בכרהבו הנבמב םייונישב
דוקפיתב םיכיפה-יתלב םג ילואו םייופצ-יתלב םייונישל ליבוהל םילולע
.םימה-תוכיאב הערהל ךכ ידי-לעו ,םגאה

רקחמ ךשמה שרדנ םהב םימוחת
תא םצמצל ידכ ףסונ רקחמ שורדש ,ררבתה ח"ודה תנכה ךלהמב
תדרוהל תרנכה ביגת דציכ הלאשה יבגל םימייק ןיידעש עדיה-ירעפ
:םה ,ינויח הארנ רקחמה ךשמה םהב ,םימוחתה .סלפמה

יפוח ךרואל ידיתעו םייק חותיפ לש תויתביבסה תועפשהה תכרעה .א
.תווקיהה ןגאבו תרנכה
לש דיקפתה ללוכ ,םיחותפה םימל לארוטילה ןיב תויצקארטיא .ב
דוקפיתו ןוזמה-תרשרשב ןילמוג-יסחי ,םיטנאירטונו םיטנמידס תפחרה
.םיכומנ םיסלפמב לארוטילה
לש רבעמ דחוימבו ,ןוינמילופיהל ןוינמיליפאה ןיב תויצקארטניא .ג
.הנילקומרתה ךרד םיטנאירטונ
.סלפמ ייונישמ עפשומ אוה דציכו ןחרזה רוזחמ .ד
הנבמב םייופצה םייונישה לש חווט-תוכוראו חווט-תורצק תוכלשה .ה
.תיגולוקא תכרעמכ תרנכה תוביצי יבגל יטויבה
.תיגולוקא תכרעמכ תרנכה דוקפית לע תוחילמ ייוניש תעפשה .ו

:רמאמה ירבחמ תודוא
.תרנכה תלהנימ טיירבמה בייד ,ירהז רמת

40-38 * 1996 לירפא * 354 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©
הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ