ןשד ירמוח :םיחלוקב הייקשה
ךלוו ינור , ךלמינבא םרוי :תאמ
דרשמהו תואלקחה דרשמ ,עדימ ירעפו תונקסמ ,עדי ימוכיס :םיחלוקב הייקשה
.26-23 םידומע ,(1991 תנש) ,הביבסה תוכיאל
 :רוקמ
     

השקיה בקולחים: חומרי דישון
:רמאמה יקלח
םיחלוקה רוקמ
תונוש רוהיט תומר - םייתיב םיכפשמ םיחלוק
בכרהב תודיחא רסוח - םירגאמב םיחלוק
ןושיד תמועל םיחלוקב שומיש :ןוזמה ירמוח תונימזו תומכ

םיחלוקה רוקמ
:תוירקיע תוצובק 4 -ל ץראב םיחלוקה תא גווסל ןתינ
.ןד"פש יחלוק .א
.ןושיקה תבולשת יחלוק .ב
.םיינוריע םיכפש לש םינטק םירגאמ .ג
.םיתיישעת םיכפש לש םירגאמ .ד
.היקשהה-ימל םיקיזמ םיתיישעת םיכפש תרידח עונמל שי הרטמכ
לפטלו דירפהל ןתינ םיבר הישעת ילעפמ זוכיר שי םהב םירוזאב
םילעפמ םימייק םהב ,םיינוריע םיסלכואמ םירוזיאב .היעבב תיתדוקנ
תומכ םיפיסומה ,המודכו תוטחשמ ,תוסבכמ :ןוגכ םיתיישעת יצח
הרקמ לכ קודבל שי ,םיכפשה בכרהל םיקיזמ םירמוח לש תיתועמשמ
.ופוגל

דומעה שארל הרזח


תונוש רוהיט תומר - םייתיב םיכפשמ םיחלוק
רחאל םיינושאר םיחלוקב לחה .תונוש רוהיט תוגרד םייתיבה םיחלוקל
לופיט ,תונוש יגולויב לופיט תומרב םיינוינש םיחלוק ךרד ,יזיפ עוקיש
תובכש ךרד םיחלוקה רבעמל דעו ,ימיכ לופיט םג ללוכה ינושילש
.דועו ילאיבורקימ קוריפ ,ןוניס ,החיפס יכילהת םישחרתמ םהב עקרקה

םיחלוק טרפבו תיאלקח היקשה יכרצל םויכ םישמשמ םיינוינש םיחלוק
םירגאמב ,(אמגודל יברעמ לילג) םימייוסמ םירקמב .ןוצמיח תוכירבמ
םיחלוקה לש רצק הייהש ןמזו רורוואו תובכש בוברע אלל ,םינטק
סמועה ,ךכמ האצותכ .רגאמה קמוע לכל ליעי ןוצמיח ןיא ,רגאמב
יחלוק לש וזמ הדורי םתוכיאו ,תיסחי הובג הלא םיחלוק לש ינגרואה
.ינושאר לופיט רחאל םיחלוק תוכיאל רתוי המודו ,ןוצמיח תוכירב

דומעה שארל הרזח


בכרהב תודיחא רסוח - םירגאמב םיחלוק
בכרהל ההז חרכהב וניאו עובק וניא רגאמהמ םיבאשנה םיחלוקה בכרה
רגאמב םיחלוקה לש לוהימ םייק .וילא הסינכבו רגאמה ךותב םיחלוקה
לוחלח ידוביא םימייק ןכו ,תונופטש-ימ וא/ו םשג ,תכרעמ-ימ םע
הנתשמו עובק וניאש לוהימה סחי לע םיעיפשמ הלא םימרוג .תודייאתהו
םישחרתמ רגאמב םימה תומכב םייונישל ףסונב .הנשה תונועל םאתהב
רסוחל םימרוגה רגאמב םיחלוקה תייהש ךלהמב םיבר םיכילהת
םיעצוממהמ תולודג ןקת תויטס םע ,ןוזמה ירמוח זוכירב תודיחא
םימרוג תיטטניסוטופ תוליעפ ןמזב םישחרתמה םיכילהת .םייתנשה
תועשב pH-ב הילעה :אמגודל .םויה תועשב םיחלוקה בכרהב םייונישל
,ןכ ומכ .סיסמה ןחרזה זוכירבו ןומאה זוכירב הדירי ןכו הזיתניסוטופה
םדקומ ביבאב םיחלוק .םיחלוקה בכרהב םייתנוע םילדבה םימייק
.ץיקה ףוסב רשאמ ילקאינומאו יללכ ןקנח לש רתוי הובג זוכיר םיליכמ
םייונישו םיקדייח תתומת ,ףודינ ,ימיכ עוקיש לש םיפסונ םיכילהת
.דיחא וניא רגאמב םיחלוקה בכרהש ךכל םימרוג ףרטנ-ףרוט סחיב
.הביאשה תדוקנל םאתהב םג הנתשמ םיחלוקה בכרה

םאתהב הנתשמ הייקשהל םיחלוקה בכרהש איה תיפוסה האצותה
תדימ ,רגאמב הייהשה ןמז ,לופיטה גוס :םיאבה םימרוגב םייונישל
.הביאשה ןמזו םוקמו רגאמב םיחלוקה לש לוהימה

בכרהה יבגל תואדו-יא תמייק ,םיחלוקה בכרהב תודיחאה רסוח בקע
תקסה תירשפא ללכב םאה .םיקשמ ונא םהב םיחלוקה לש יתימאה
ךותמ הייקשהב םיקפסמ ונא התוא ןשדה ירמוח תומכ רבדב תונקסמ
?רגאמל םתסינכ ינפל םיחלוקב םיעצוממ םיזוכיר לע םינותנ
רחאל םיחלוקב ןוזמה ירמוח תומכ רחא בקעמ ךורעל ןכ לע בושח
שי .תונוש הביאש תודוקנב םבכרהב יוניש קודבלו רגאמב הייהשה
עצוה .םיזוכירב תודונתל םאתהב השורדה תוקידבה תורידת לע טילחהל
יאלקחה וא ךירדמה ידי לע עצובתש תויניטור תוקידב תכרעמ חתפל
.חטשב

דומעה שארל הרזח


ןושיד תמועל םיחלוקב שומיש :ןוזמה ירמוח תונימזו תומכ
ילרנימ ןשד רמוח ןיב גוליפה לע רקיעב העיפשמ ינוינשה לופיטה תמר
.ינגרוא ןשד רמוחו
ןוצמיח תוכירבמ לחה ,רתוי םדקתמ השענ יגולויבה לופיטהש לככ :ןקנח
ילרנימ ןקנח רתוי אצמנ ,תלעפושמ הצוב דעו םייגולויב םיגברמ ךרד
.ןומאכ רקיעב עיפומ ילרנימה ןקנחה םירקמה ברב .ינגרוא ןקנח תוחפו
היצקיפירטנ ךילהת שחרתמ ךשמנ רורוויא םע תלעפושמ הצוב ךילהתב
ןשדה רמוח לש וזל ההז טארטינהו ןומאה תונימז .טארטינ רצונ וב
.לבוקמה

רפסמ לש ןמז חווטבו ,ריהמ ילרנימ ןקנחל ינגרואה ןקנחה קוריפ בצק
םיקדייח ופיסוה ובש לדומב .חמצל ןימז ןקנחה ברש חינהל ןתינ תועובש
-כ) יליבל קוריפ קרפתמ ינגרואה רמוחהמ 50% -כ יכ ררבתה ,עקרקל
לש ןתונימז .(םויל 5% -כ) רתוי יטיא בצקב קרפתמ 50% -כו (םויל 30%
.ילרנימ ןקנחל הווש ונימאה תוצמוח

90% -כ םיחלוקב ןקנחה לש ותונימזש חינהל עצוה ןונכת יכרוצל
חמצל ןימז אל תויהל יושע יללכה ןקנחהמ דבלב 10% -כ .ןשדב ותונימזמ
.הנועה ךלהמב
דויא יכילהת ידי לע ןקנח ידוביא םימייק םיחלוקב היקשהב
םימרוגה ןיב .ילאנויצנבנוקה ןושידב םימייק םניאש היצקיפירטינדו
,הרוטרפמט ,חור תוריהמ , pH :ןייצל ןתינ הלא םיכילהת לע םיעיפשמה
ןתינ .היקשהה קשמימ ןונכתב ןקנחה ידוביאב בשחתהל שי .דועו רורווא
וא/ו הליל תיקשה ידי לע ןקנחה ידוביאמ לודג קלח עונמל אמגודל
.ףוטפט

עקרקב ותעונת בקע חמצל ןימז היהי אל ילרנימה ןקנחהמ קלח ,ףסונב
היקשהה תכרעמ לש ןוכנ ןונכת ידי לע .םישרושה-תיב רוזיאל תחתמ לא
ןקנחה תעונת תא ןיטקהל ןתינ עקרקה גוסו לודיגה תושירדל םאתהב
.(תיתביבס העפשהו ןשדה ןתמ יותיע אשונב ןויד האר) .קמועל

תיארנ אל .ינגרוא ןחרזו טאפסופותרואכ עיפומ םיחלוקב ןחרז :ןחרז
ןחרז תונימזל הווש תוחפל ותונימז יכ חינהל ןתינו תונימז לש היעב
.םיחלוקב םיקשמ רשאכ ינחרז ןושידב ךרוצ ןיא םירקמה ברב .םינשדב
זוכירב הילע היהתש ןכתי .ל"גמ 18 -כ אוה םיחלוקב עצוממ ןחרז זוכיר
רכינ קלח .םיטנגרטדב שומישה תרבגה ללגב דיתעב םיחלוקב ןחרזה
ןמזה םע תודירומה ,עוקישו החיפס תויצקארב עקרקב עבוקמ ןחרזהמ
וניה םייק תויהל יושעה ףדועה יכ ןכל הארנ אל .ןימזה ןחרזה תמר תא
םע תועקרק תיביסנטניא םיקשמ םהב םידדוב םירקמב .תועמשמ לעב
ןחרז לש הדידנ ןכתית ןחרזב םירישע םיחלוקב ךומנ החיפס רשוכ
.רתוי תוקומע עקרק תובכשל

םילודיגב .תכרעמ ימבש וזמ ההובג םיחלוקב ןגלשאה תמר :ןגלשא
תומכה ובש בצמ ןכתי ןגלשאב םילדו םיילוח תועקרקב ,םימייוסמ
חמצל השורדה תומכהמ הנטק היהת םיחלוקה תועצמאב תקפוסמה
.רידנ בצמ הז םלוא ,ףסונ ןושידב ךרוצ היהיו

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ