בגנב םייתנוע םירגאמב היקשה ימ תוכיא
שטלט ינב :תאמ
.12-11 םידומע ,(1996 ינוי) ,356 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

איכות מי השקיה במאגרים עונתיים בנגב

תא הרבעו תונורחאה םינשב הלדג ן"דפשה ימל בגנה יאלקח לש השירד
רסחה תא םילשהל ךרוצ רצונש ךכ ,אישה תנועל ןנכותמה יברמה סמועה
,םיפסונה םישוקיבל השירדה לע תונעל ידכ .םירחא תורוקממ םימב
טלחוה ,היגרנאב ךוסחלו םימה תקפסא תונימא תא ריבגהל תנמ-לעו
ומקומי הלא םירגאמ .ן"דפשה ימ לש תיתנוע הריגאל םירגאמ םיקהל
םירגאמ תכרעמב ובלתשיו תמייקה הכלוהה תכרעמ תוצקב רקיעב
ירגאמב םימ תוכיא יבגל םייקה ןויסינה .בגנב תונופטש ימ תריגאל
תועצמאב יגולויב לופיט ןיב ןוזיאו בולישש ,הארמ םייתנוע אלה ן"דפש
תוכיאל איבמ םירגאמה תא לעפתמה ישונאה םרוגהו ימיכ לופיט ,םיגד
םוגיא יבגל ןויסינ טעמכ ןיא ,תאז תמועל .היקשהל התואנ םימ
,ךירעהל ןתינ .םיחיחצ םירוזאב םילודג םייתנוע םירגאמב היקשה-ימ
:םימה תוכיא םוחתב םיישק המכ רוציי הז ןיעמ םוגיאש

םירגאמב םימה לש החלמהו תודאתהב םימ דוביא .1
,םיחלוקב היקשהמ האצותכ תועקרקה תחלמה לאיצנטופ תניחבמ ,םנמא
תניחבמ ךא ,תעבוקה איה היקשהה ימב תאצמנה תיללכה םיחלמה תומכ
ימ םע םיעיגמה םיחלמה זוכירל תובישח שי םיחמצה לע העפשהה
.חמצה לש םישרושה תיב לא היקשהה
םיינושאר םינרצי לע ססובמה ,םירגאמב ןוזמ רגאמ תוחתפתה .2
לעו ,ירבדמה רוזיאב רואה תייגרנא עפש תא תורישי םילצנמה ,(תוצא)
םינוזינה (םינוש םימ יקרחו ןוטקנלפואוז) םיינוינשו םיינושאר םינכרצ
םילודגה םיקיקלחה רקיעבו ,הזה ןוזמה גראמ .םיינושארה םינרציהמ
תלוכיב עוגפלו היקשה ירזיבא תמיתס םורגל לולע ,ןוטקלפואוזה - ובש
.םהיתודש תא תוקשהל םיאלקחה
ללגב היעב תווהל ,איה םג ,הלולע םירגאמב םיקדיחה תלוכת .3
םימקוממה ,םימה ירגאמ םרובעש ,םימ תופוע לש תושרפה תורבטצה
היקשהה ימ לש תיתאורבתה תוכיאה .ףדעומ לודיג תיב םיווהמ ,רבדמב
הדימעו תלבגומ יתלב היקשהל האשרהה יבגל תובישח תלעב איה
.ל"וחב דעיה יקוש לש תויאורבתה תונקתב

םהב לפטל ןתינו דואמ םיבושח 3 -ו 1 םיפיעסב םימה תוכיא ידרטמ
תמירז תעינמ י"ע םיחלוקה תוחילמ תנטקה ,המגודל :םיכרד רפסמב
הרלכה ,וא ,הבשהל םידעוימה םיחלוקלו םיכפשל תויתיישעת תוחלמת
םימה תוכיאל הנעמ תתל תנמ לע רגאמהמ םיאצויה ,םימה לש
.תילאירטקבה

יוסיכ אוה ,םתוחילמב היילעו תודאתהב םימ ןדבוא ענומה ,ףסונ ןורתיפ
היילעו המיתס ימרוג תוחתפתה םג עונמל יושע הז יעצמא .םירגאמה
התע תאצמנ היקשה ירגאמ יוסיכ לש היגולונכטה .םיקדייחה תמרב
.תילכלכ הניחב לשו תונכתיה תקידב לש בלשב

היקשה ירזיבא תומתסיהב םימה לאיצנטופ לש תינכטורגאה היעבה
,םיירקיעה םימה תוכיא יאשונ םה התיא דדומתהל םיכרדהו (2 ףיעס)
.םייתנועה ן"דפשה יקמעמב רצוויהל םילולעה

ירזיבא תמיתס תייגוס םע תודדומתהל םיכרד המכ לע עיבצהל ןתינ
:היקשהה

וקה ימב ,המיתס ימרוגב תיסחי םירישעה ,םירגאמה ימ לוהימ .1
.רתויב הכומנ םיפחרמ תלוכת ילעב םניהש ,ן"דפשה תכרעמ לש ישארה

ךומסב תשחרתמה ,תיגולויבה תוליעפה איש ןיב ןמזה ריצ לע הדרפה .2
בורל אוה רשא ,ן"דפשה ימ תכירצ תנוע איש ןיבל ,םימה םוגיא דעומל
יולימו הדימב הגשהל תנתינ וזכ הדרפה .ץיקה לש הנושארה תיצחמב
.ןתינש לככ רצק ןמז קרפבו (ויתסה ישדוח) םדקומ השעיי םירגאמה
,הנזה יחלמ לש הרצק תימעפ-דח הנמ םירגאמל ןתנית ,ךכמ האצותכ
.םימ תקפסא דעומב תירעזמ המרל עיגתו ןמזה ךלהמב ללדיתו ךלת רשא
ויתסה תנועב תצרמנ היהת םירגאמה לש הזכ לועפתל תיגולויבה הבוגתה
היהי םימה לש ןוניסה םדקמ - םאתהבו ,ץיקה תנועב התוחפו ףרוחהו
.ףרוחב רשאמ רתוי בוט ץיקב

יתנוע רגאמ לש הימדה יוסינ לש םינותנה סיסב ךותמ וחקלנ םינותנה
.םילאצ ץוביק דיל "וחא" רגאמב "תורוקמ" י"ע ךרענ רשא ,ינופצה בגנב
רחא בקעמהו 93 רבמבונב ן"דפשה ימב אלומ (ק"מ 2000 -כ) רגאמה
.94 רבמטפס דע ךשמנ םימה תוכיא ינתשמ

תיילע בצק לש םיכרעב ןתינו ןוניס רשוכ דמ י"ע דדמנ ןוניסה םדקמ
.הקדל 80 לש תשר ינפ-לע ילאיצנרפידה ץחלה

יתצא ןוטקנלפ יננסמ םיגדב שומישה .םיגד תועצמאב םירגאמב לופיט .3
םידומצה ,םיריעז תוילוח ירסחו תוצאמ םינוזינה םיגדבו ןוטקנלפואוזו
.תונורחאה םינשב בחרתמו ךלוה ,םירגאמה תונפד לש הקצומה תיתשתל
.םימיזה תכרעמ ךרד דואמ לודג םימ חפנ םיריבעמ םיננסמה םיגדה
םה םשמו ןהיניבש חוורמהמ םילודג םיקיקלח תורצוע םימיזה תוקרסמ
תונורחאה םינשב וכרענש םירקחמ .גדה לש לוכיעה תכרעמ לא םיעסומ
ןוטקנלפה תומכ תא םיניטקמ ,ןוכנ קשיממב ,םיננסמה םיגדהש ,וארה
םיגד .םימה לש ןוניסה םדקמ לע תיבויח העפשה םהל שישו םימב לודגה
םינוזינה םיגדה םה ,םירגאמב םימה תוכיא לע םירמושה ,םיפסונ
,םימייוסמ םיאנתב ,רשא ,םירגאמה תונפדל םידומצה ח"עבו תוצאמ
תמיתס םורגל םימה לאיצנטופ תא לידגהלו םימל ררחתשהל םילולע
איבמ ,ןוזמה גראמב הנוילעה הילוחכ ,םיגדב שומישה .היקשהה ירזיבא
אטבתת םירגאמב ן"דפשה ימ תויביטקודורפש ,ךכ ידיל השעמל
לש ןוניסה םדקמ תניחבמ תועמשמ תרסח הדימב םיגד לש הסמויבב
.תומיתס םרוג ןוטקנלפ לש הסמויבב תוחפו ,םימה

,תונוש תוימיכ תובוכרת לש םימל הפסוה תוללוכה ,תוימיכ תוטיש .4
שומישה .םתומל תומרוגה וא ,םיימימ ח"עבו תוצא לש לודיג תובכעמה
לע תילילש העפשה ול תויהל הלוכיש ןוויכמ יוצר וניא םיימיכ םירמוחב
.הביבסה תוכיא לעו םייאלקח םילודיג

היופצה םימה תוכיא םע דדומתהל םיכרד ןנשיש ,רמול ןתינ םוכיסל
םיקסועה לכש יאנתב תאז .בגנב םימקומו םיכלוהה ,םייתנועה םירגאמב
.םימלוה תונורתפ ןתמב ךרוצלו םייופצה םיישקל םיעדומ ויהי ךכב


:רמאמה רבחמ תודוא
"תורוקמ" ,יצרא םירגאמ גולויב ,שטלט ינב

12-11 * 1996 ינוי * 356 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ