לעפמ - םוהת ימל םיינוריע םיחלוק תרדחה
ןד שוג יכפש תבשה
לאכימ ידמ , קנרק םדא :תאמ
.17-13 םידומע ,(1996 ינוי) ,356 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

סקר איכות מים ובעיות השקיה במי השפד"ן

:רמאמה יקלח
המדקה
לעפמה רואית
םוכיס

המדקה
םיחלוק תבשהו םיכפשב לופיט תכרעמ אוה (ן"דפש) ןד יכפש לעפמ
םיחלוק תרדחה ,םיכפשב לופיט ,ףוסיא ללוכה ,לארשיב רתויב לודגה
ופי-ביבא-לתמ םיכפשב לפטמ לעפמה .םהב רזוח שומישו םוהת ימל
,ןולוח ,הוקת חתפ ,קרב-ינב ,םייתעבג ,ןג-תמר) תונכש םירע עבשמו
תפסותבו םיבשות ןוילימ 1.3 -כ לש היסולכוא םע (ןויצל ןושארו םי-תב
100 -כ וא ,םיבשות ןוילימ 1.7 -כ לש ךרעל םיליבקמה ,היישעת יכפש
.הנשב םיכפש ק"מ ןוילימ

,לופיט תוכרעמ יתש ןיב םיגלפתמ לעפמל םיעיגמה םיינוריעה םיכפשה
םע תלעפושמ הצוב ןקתמו ,שוטיל ינגא - םיררחוסמ ןוצמיח ינגא :ןהש
תוכרעמה יתש ןיב תוקיפסה תקולח .היצקיפירטינדו היצקיפירטינ
,העובק הקיפס תינפומ (MBTP) יגולויב ינכמה ןוכמלש ,ךכ-לע תססובמ
לופיטה רחאל .ןוצמיחה ינגאל םיפדועה םינפומ אישה תמירז תעבו
.הרדחהה תודש תועצמאב רוזיאה רפיווקאל םיחלוקה םירדחומ

לע תססובמ ,ןד שוג יכפש תבשה לעפמב החתופש ,הקפה-הרדחהה תטיש
ךרד םיחלוקה לש רקובמ רבעמ ,הרדחהה תודש לש תקספתמ הפצה
,הקפה יחודיק ידי-לע הביאשו ,רפיווקאהמ קלחו יוור יתלבה ךתחה
ךותב רצונ רשא ,דרפנ רוזיא .הרדחהה תודשל ביבסמ םימקוממה
תיתנוע הריגאל ןכ-ומכו ,םיחלוקה רוהיטל דחוימב דקומ ,רפיווקאה
,םימה תוכיא רופישב הלש הבושחה היצקנופה ללגב .תיתנש-ברו
רפיווקא-עקרק י"ע לופיט םצעב איה הקפה-הרדחה לש תאזה תכרעמה
.(Soil Aquifer Treatment - SAT)

דומעה שארל הרזח


לעפמה רואית
זאמ ואולמב לעפוה (הנש/ק"מלמ 20 -כ לש לופיט תלוכי) ,'א בלש לעפמ
םייביטטלוקפ ןוצמיח ינגאב יגולויב לופיט ורבע םיכפשה .1977 תנש
ינגאב הייהשהו ,ההובג הבגהב םויזנגמ-דיס י"ע ימיכ לופיט ,םיררחוסמ
לופיטו ןוצמיח ינגא ןיב בולישה .יעבט בוציילו הינומא ףודינל שוטיל
תוכיאש יפ-לע-ףא ,ינוינש לופיטל טנליווקא ,סג ןפואב ,אוה דיסב
לופיטה קספוה 1989 רבוטקוא עצמא זאמ .תוניחב המכמ הנוש םיחלוקה
ורבעש םיחלוקה .שוטיל ינגאל םירבעומ ןוצמיחה ינגא יחלוקו ימיכה
ינכמה ןוכמה יחלוק 50% -כ םע בוברע ירחא) םירדחומ יקלח לופיט
םימקוממה ,קרוש הרדחה תודש תועצמאב ירוזיאה רפיווקאל (יגולויב
.לופיטה לעפמ די-לע

תנש זאמ לעפוה (הנש/ק"מלמ 80 -כ לש לופיט תלוכי) לעפמה לש 'ב בלש
יגולויב-ינכמ לופיט םירבוע לופיטה ןוכמל םיעיגמה םיכפשה .1987
לופיטה רחאל .היצקיפירטינד היצקיפירטינ םע תלעפושמ הצוב ךילהתב
הרדחה תודש תועצמאב הנביב ירוזאה רפיווקאל םיחלוקה םירדחומ
תימורד ,המאתהב ,מ"ק 10 -כו מ"ק 7 -כ םיאצמנה ,2 .ד הנביו 1 .ד הנבי
.םיכפשב לופיטה ןוכמל

246 אוה 2 .ד הנביו 1 .ד הנבי ,קרוש הרדחה ירתא לש ללוכה חטשה
4-3 -מ בכרומ הרדחה רתא לכ .המאתהב ,םנוד 180 -ו םנוד 240 ,םנוד
.דחא לכ םנוד 20-15 -כ םחטשש ,םינגא 5-3 -ל קלוחמ הדש לכו ,תודש

םדיקפת רשא ,הקפה יחודיק תעבט תאצמנ הרדחה רתא לכל ביבסמ
םימה תא בואשל
ןוויכל ,הרדחהל שדקומה רוזיאל רבעמ םתמירז תא עונמלו םיבשומה
רטמ 1500 -ל 350 ןיב םיקחרמב םימקוממ םה .ירוזיאה רפיווקאה
יחודיק הרדחה רתא לכל ביבסמ םימייק בקעמ ךרוצל .הרדחהה תודשמ
תיפצתה יחודיק .הקפהה יחודיקל הרדחהה תודש ןיב םיאצמנה ,תיפצת
םירדחומה םיחלוקה תוכיאב רופישהו תונתשהה רחא בקעמ םירשפאמ
בצמה תכרעה םשל םיסלפימ תדידמו ,רפיווקאב םתומדקתה םע
.יגולורדהה

רתאב םיחלוק ק"מלמ 265 ורדחוה (1994-1977) הלעפה תונש 18 ךשמב
ק"מלמ 416 -כ ורדחוה 1994-1987 הלעפה תונש 8 ךשמב רשאכ ,קרוש
.2 .ד -ו 1 .ד הנבי ירתאב םיינוינש םיחלוק

דע םיימויו ,הפצה םיימוי וא םוי ,ללכ ךרדב ,ללכ הרדחהה רטשמ
יוור יתלבה ךחתב םייבורא םיאנת חיטבהל תנמ-לע ,שוביי ימי העברא
.רפיווקאבו
םימ ק"מלמ 400 -כ הקפהה יחודיק ובאש 1987 רבמבונ ףוס זאמ
תיאלקח היקשהל םישמשמ הלאה םימה .בגנל ישילשה וקל םיבשומ
.ץראה םורדב תלבגומ יתלב

רפיווקא-עקרק תכרעמ י"ע םירדחומה םיחלוקה תבשה
.(Soil Aquifer Treatment - SAT)
םישחרתמה ,םירדחומה םיחלוקה רוהיטל םיירקיעה םיכילהתה
,הגיפס ,ימיכ עוקיש ,יטיא ןוניס :םה (SAT) רפיווקא-עקרק תכרעמב
.יוטיחו היצקיפירטינד-היצקיפירטינ ללוכה ,יגולויב ךילהת ,ינוי ףוליח
,תוכיא תוקידב תואצותמ ךרעוה רפיווקאבו עקרקב שחרתמה רוהיטה
ירתאב MBTPE -ו ,קרוש רתאב RE) םירדחומה םיחלוקב ולבקתנש
םירדחומ םיחלוק 100% םיבאושה ,םייניפוא תיפצת יחודיקבו (הנבי
םירמוחה תקחרה .(הנבי ירתאב s17 חודיקו קרוש רתאב 54 חודיק)
.תמלשומ איה ב"חצהו (םיינגרוא רקיעב) םיפחרמה

בשחתהב תנייוצמ SAT י"ע םיינגרואה םירמוחה תקחרה תוליעי
רפיווקא-עקרק תכרעמה רשוכ .לופיט-םדק ורבע רבכש םיחלוקב
םייקתהל לוכי םייגולויב םיכילהת י"ע םיינגרואה םירמוחה תקחרהל
.ןמז תלבגה אלל

םלשומ היצקיפירטינ ךילהת םייק רפיווקא-עקרק תכרעמב
ימב ןקנחה .יללכה ןקנחה זוכיר תא ןיטקמה ,יקלח היצקיפירטינדו
.םיטירטינמ ובורב בכרומ SAT ירחא חודיקה

הקחרה ןכ-ומכו ,SAT -ב תשחרתמ ןחרז לש תנייוצמ הקחרה
.דירואלפו תשוחנ ,םורכ לש תיתועמשמ

.הכ דע התחפ אל טרוק תודוסיו ןחרז קיחרהל SAT לש תלוכיה
,רצק םייח ךרוא ילעב םה ןורוב תגיפסו םינויטק יפוליחל םיכילהתה
.םייתנשמ רתויל דע םישדוח רפסמ ןיב - תיסחי

תומייקה תוצלמהמ רתוי הכומנ המרב םה טרוקה תודוסי לש םיזוכירה
.םילודיג לש תלבגומ יתלב היקשהל

םירתומה הלאמ ךומנ םיבשומה םימב םיליער תודוסי העבש לש םזוכיר
טרפ ,םירחא םישומישל םידעוימ םיבשומה םימהש תורמל הייתש ימב
.הייתשל

אל םיבשומה םימב .SAT ירחא רכינ ןפואב דרי יללכה םיקדייחה רפסמ
ןכו יתאוצ סוקוקוטפרטסו יתאוצ ילוק ,ילוק יקדייח יזוכיר ללכ ואצמנ
.םיסוריו

דומעה שארל הרזח

םוכיס
8 -ו ('א בלש) קרושב הרדחה תונש 18 ךשמב ן"דפשב שכרנש ןויסנה
תכרעמ י"ע לופיטהש ,חיכומ ('ב בלש) הנבי ירתאב הרדחה תונש
לופיטה ךילהתב ליעיו ינויח ,ףסונ בלש אוה (SAT) רפיווקא-עקרק
.ן"דפש לעפמב

לעפמב םשוימ אוהש יפכ ,(SAT) רפיווקא-עקרק תכרעמ י"ע לופיטה
9.8 -כל העיגמ ותולעש ,תיסחי ,לוזו ליעי ךילהת אוה ,ן"דפש
.(O+M) ק"מ/תורוגא

היקשהל המיאתמה ,ההובג תוכיאב םה SAT ירחא םיבשומה םימה
ילעב תייקשהו לושיב אלל הליכאל תוקרי תייקשה ללוכ) תלבגומ יתלב
,ןוניג) הייתשמ ץוח םיינוריע םישומישלו היישעתב שומישל ,(םייח
תואלקחל לארשיב םיבשומה םימה םילצונמ וישכע דע .(שומיש-יתב
.דבלב תלבגומ יתלב
תובושח תויצקנופ םג שי (SAT) רפיווקא-עקרק תכרעמ י"ע לופיטל
לוהימ ,תונימא ,תיתנש ברו תיתנוע תיעקרק-תת הריגא :ןוגכ תופסונ
.יגולוכיספ טקפאו "ןוחטיב םוסחמ" ,ינמז

:רמאמה ירבחמ תודוא
ן"דפש תדיחי ,זכרמ בחרמ ,"תורוקמ" ,לאכימ ידמו קנרק םדא


17-13 * 1996 ינוי * 356 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ