?ןאל - ףוחה רפיווקא
ןמצריבג םייח `רד :תאמ
.44-42 םידומע ,(1992 ינוי) ,309 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

אקוויפר החוף - לאן?
:רמאמה יקלח
ףוחה רושימב םוהתה ימ םוהיז
?ןינמ ףוחה רושימ יבשותל הייתש ימ
םיירשפא תונורתיפ

ףוחה רושימב םוהתה ימ םוהיז
דעו ןופצב למרכה רהמ ,מ"ק 120 ךרואל ערתשמ ףוחה-רפיווקא
דעו ברעמב ףוחה וקמ מ"ק 20 -ל 7 ןיב ענ ובחור .םורדב הזע תעוצר
הז יעקרק-תת רגאמ .ר"מק 2,000 -כ וחטשו ,חרזמב םירהה תולגרמל
ןועשו ("רכרוכ") תויריג לוח ינבאמ ורקיעב יונבה ,יבובקנ ךוות אוה
,ףוחה-וק תברקב 'מ 180 דע עיגמ ויבוע .המוטא תיסרח תבכש לע
אלמתמ רפיווקאה .ותומלעיהל דע חרזמ ןוויכב רצו ךלוה אוהו
,היקשה יפדועמ םימ תפסותב ,חטשה ינפמ םילחלחמה ,םימשג-ימב
,תוראב 1700 .תיתוכאלמ הרדחהמו תוינוריעה תותשרהמ תופילד
150 דע 50 לש םיקמועמ םימ תובאוש ,ףוחה-תעוצר ךרואל תורזופמה
ק"מלמ 290 אוה רפיווקאה לש עצוממב יעבטה רזוחה יולימה .
יתנשה הביאשה לאיצנטופ ,ךכיפל .ק"מלמ 70 - תעצוממה הרדחההו
ק"מלמ 450 תעצוממה הביאשה התיה רבעב .ק"מלמ 360 -ב םכתסמ
20 -כב דמאנ רגאמה לש ללוכה וחפנ .רבטצמ ןוערג המרגו הנשב
.םימ ק"מ דראילימ

אולמב יוטיב ידיל האב םוהתה ימ לש תוכיאה תורדרדיה תייעב
:םיאבה םימרוגה תשולשמ האצותכ ,ףוחה-רושימב אקווד התרמוח

הז רוזיא .ףוחה-רושימב םיוצמ םיפופצו םיבר םוהיז ימרוג ,תישאר
םיזכרמב הבר תופיפצב םיררוגתמה ,םיבשות ןוילימ ינשכב בשוימ
,םייאלקח תודשב הסוכמו םיבר היישעת ירוזאב ץבושמ ,םיינוריע
תלוספ םיקפסמ הלא לכ .תוינרדומ תוטישב תויביסנטניאב םידבועמה
.םוהתה-ימ רגאמ לא חטשה ינפמ םילחלחמה ,םימהזמו

,ףוחה-רושימב רצוימ לארשי-תנידמב םיכפשה לש יראה קלח ,תינש
תנכס ,ךכיפל .הז רושימב יוצמ םיחלוקב הקשומה חטשה בורו
.ןאכ תדקמתמ םיחלוקה יממ םוהיזה

תקפסאל וקלחב שמשמ ףוחה-רושימב םוהתה-ימ רגאמ ,תישילשו
לע רומשל חרכה שי ןכלו .רוזיאה תייסולכואל תיתיב הכירצל םימ
.הייתשה-ימ לש הובגה ןקתב ףוחה-רפיווקאב םימה

םירזגימב שחרתה הכירצב לודיגה רקיע :לארשיב םימה תכירצ
ףדוע .טעמב ךא הלדג תיאלקחה הכירצהש דועב ,יתיישעתהו יתיבה
תועצמאב יקלח ןפואב זזוקמה ,ןוערגה אוה לאיצנופה לע הכירצה
ללוכה לאיצנטופה .(םימה תוביצנ ינותנמ דבועמ) םיחלוקה תבשה
םימה תוינידמ .רב תדעו י"ע ותעשב רדגוה ק"מלמ 1950 ךסב
ןוערג ךכיפלו ק"מלמ 1450 -כב לאיצנטופה תא הרידגמ תיחכונה
.רתוי הברה רומח םימה

תודוא םישדחו םינשי םירקחמ יאצמימ לש תרצוקמ הריקס ןלהל
.ףוחה-רפיווקאב םישחרתמה םוהיז יכילהת

:רפיווקאל םיה ימ תרידח בקע החלמה
40 -ה תונשב הכלהו הרבגתה ףוחה-רושימב תוראבמ םימה תביאש
אישל עיגה הביאשה בצק .יעבטה םתושדחתה בצק תא הרבעו ,50 -הו
המרג וז רתי-תביאש .1964 תנשב ,יצראה םימה ליבומ תכונח ינפל
לש םיעקש ורצונ תומוקמ רפסמבו ,םוהתה-ימ רגאמב םיסלפמ תדירי
המרג םיה-ינפל תחתמ לא םיסלפמה תדירי .םיה-ינפל תחתמ 'מ 15
םיחולמ םי-ימ תרידחו רפיווקאב יעבטה המירזה רטשמ יוניש
קחרמל דע ,רפיווקאה לש יברעמה והצק חלמוה וז ךרדב .ברעממ
.תורגסנ תובר םימ תוראבו ,ףוחה וקמ מ"ק 4 -כ לש יברמ

"םישתכמ"ה יולימבו רפיווקאה םוקישב ועקשוה םיבר םיצמאמ
,םיאלקחה ,םרב .הביאשה-בצק םוצמצ ידי-לע םייגולורדיהה
םג ךכמ ולדח אל ,רבגומ הביאש בצקל ולגרוהש
.ןופצהמ תרנכה ימ תא םירזמה ,יצראה םימה ליבומ תלעפה רחאל
"םישתכמ" לש הרושב יללכ חרואב ןיחבהל רשפא םויכ םג ,ךכיפל
ךילהתו - (םיה ינפמ ךומנ) ילילש אוה םהמ המכ סלפמש ,םייגולורדיה
.ךשמנ החלמהה

.רבשמ דע םימה קשמ תא ואיבה ,1990-1987 ,תופוצרה תרוצבה תונש
י"ע תיתומכ הניחבמ רפיווקאה םוקישל הארק הנידמה תרקבמ
ףרוחב הכרבה ימשג .ק"מלמ 1100 -ל עיגהו חפתש ,ןוערגה תרזחה
רתונה ןוערגה םלוא ,ק"מלמ 500 -כב רפיווקאה תא ואלמ יחכונה
.ךשמנ החלמהה ךילהתו דואמ הובג ןיידע

:תוקנחה זוכיר תיילע
ןמזב .ולקשממ 6%-3% ידכ דע ןקנח ,ללכ-ךרדב ,ליכמ ינגרוא רמוח
ךילהתב (NO3) הקנחל ינגרואה ןקנחה ךפוה ינגרואה רמוחה ןוצמיח
תוציב ושבוי תינויצה תובשיתהה תישארב .היצקיפירטינ ארקנה
תויומכ ןוצמיחו הציבה-תיעקרק רורווא המרג וז הלועפ .ףוחה-רושימ
25% -מ הדירי) יעבט ןפואב הב יוצמה ,ינגרוא רמוח לש תורכינ
שירחה רחאל שחרתה המוד ךילהת .(דבלב 6% -ל דע עקרקה לקשממ
םתרשכה ןמזב רוב תומדא לש םיבחרנ םיחטשב עצובש ,קומעה
-ל עקרקה לקשממ 2.5% -מ ינגרואה רמוחה תומכב הדירי) תואלקחל
,ףוחה רפיווקא לא וז ךרדב ופטשנ םיחמומ תכרעה יפל .(דבלב 0.6%
.תוקנח תרוצב ןקנח 'ט ןוילימ 1.2 -כ ,1960 -ל 1930 ןיבש הפוקתב
לא תונוט 100,000 -כ ,לעופב ,ועיגה ןוניסו קוריפ יכילהת רחאל
ג"מ 5 -מ הלע םוהתה-ימב עצוממה תוקנחה זוכיר .םוהתה-ימ
רוקמש ,ןייצל שי .רטילב ג"מ 50 -מ רתוי לש המרל רטילב (םרגילימ)
ולקשמ ,ותמצוע לשב ,םלוא ,ימעפ-דח םוהיז ךילהת םרג הז תוקנח
,בגא .קספה-אלל םיכשמתמה ,םירחאה םוהיזה תורוקממ רתוי בר
בקע הלוחה תציב שוביימ האצותכ תרנכב שחרתה המוד ךילהת
תרנכה לא תוקנחה תפיטשו הציבה-תיעקרקב ינגרוא רמוח ןוצמיח
.ןדריה ךרד

,םוהתה-ימ לא תוקנח דימתמ ןפואב םיקפסמה ,םיפסונ תורוקמ
קשמ תורצח ,תולבזמ ,םייאלקח םינשד יפדוע :חטשה ינפב םימייק
הנש ידימ הלא תורוקמ םיקפסמ ,ברוקמ ןדמוא יפל .םיגד תוכירבו יח
.תוקנח תרוצב ןקנח 'ט 25,000

תלחמ םרוגו תואירבל ןכוסמ הייתש ימב הקנח ףדוע
םילבוקמה ,םינקת יפל .תוקוניתב דחוימב תעגופה ,היניבולגומהטמה
תוקנחה זוכיר רשאכ הייתש-ימ תביאש תקספנ ,הפוריאבו ב"הראב
90 -ל ,תוביסנה חוכמ ,ףסה הלעוה לארשיב .רטילב ג"מ 45 -ל עיגמ
,1975 תנשב האישל העיגה ץראב תוקנח תלהב .רטילב תוקנח ג"מ
תיזחת יפל .יופצה תוקנחה זוכיר ןינעב תרדוק תיזחת םוסרפ רחאל
שומיש ללכמ תאצל ףוחה רושימב םימה תוראבמ 80% -כ תויופצ וז
רתומל רבעמ לא תוקנחה זוכיר תיילעמ האצותכ ,2000 תנש דע
תא תושיחממ הלא םימוסרפ תובקעב ועמשנש תובוגתה .לארשיב
ןושידה תא םצמצל ועיצה םידחא םירקוח :הררועתהש הדרחה
ףוחה-רושיממ תולבזמה תא ןיטולחל קלסל ,90% דע 50% -ב יתקנחה
םתקפסא ינפל תוקנחה-ילד תרנכה ימ םע רפיווקאה ימ תא לוהמלו
תוליבקמ םימ תוכרעמ יתש םיקהל ועיצה םירחא םיחמומ .םינכרצל
םימ לש הינשהו ,תיתיב הכירצל הבוט תוכיאב םימ לש תחאה -
תועצה ושמומ אל ,לעופב .היישעתו תואלקח יכרצל התוחפ תוכיאב
יטיא בצקב יכ םא ,ספטל ךישממ םוהתה-ימב תוקנחה זוכירו ,ולא
.1975 תיזחתל סחיב ,רתוי

:םיחלוקב היקשה
,הילצרה ריעה יחלוקב םיקשומה תודשב הנורחאל ךרענש ,רקחמב
ןקתל רבעמו לעמ) רטילב ג"מ 200 -מ רתוי לש תוקנח יזוכיר ואצמנ
רובע ידמ חולמ) רטילב ג"מ 300 -מ רתוי לש רולכ יזוכירו ,(הייתש-ימ
.רפיווקאה לש הנוילעה םימה תבכשב (םיעטמ תייקשה

,םיחלוקב םרוקמש ,םיחלמש ,ךכ לע םידיעמ הלא םיאצמימ
.רפיווקאה לש הנוילעה ותבכשב םירבטצמו םוהתה-ימ תא םילחלחמ
םיזוכירו ינגרוא ןמחפ לש ליגרהמ םיהובג םיזוכיר ואצמנ ,ןכ ומכ
לש הנוילעה םימה תבכשב סמומ ןצמח לש ליגרהמ-םיכומנ
ורוקמש ,ינגרואה רמוחהש ,םידמלמ הלא םיאצמימ .רפיווקאה
ןוצמיחה ךילהת .םוהתה-ימ לא עיגמ אוהש ןמזב ןצמחתמ ,םיחלוקב
זוכיר תא הדירומה ,תרבגומ תיגולויב תוליעפ לש האצות אוה
רוזיאב (םייבוראנא) םירזחמ םיאנת תרצויהו סמומה ןצמחה
איה רפיווקאה ינפ לע תרזחמ םימ-תבכש תריצי .םוהתה ימ סלפמ
.םיליעפ םימהזמל םיליעפ-יתלב םימהזמ תכפוה איהש ינפמ,ןכוסמ םרוג
,םינצמחמ םיאנתב קצומ עפומל תוחופסה ,תוליער תוכתמ :לשמל
.םינכרצל תונימז תושענו םירזחמ םיאנתב םימב תוסיסמ ןה
לולע םוהתה ימ ינפב תרזחמ םימ-תבכש תריצי ךילהתש ,חינהל ריבס
-כב םויכ םימכתסמה) םיחלוקב םיקשומה תודשה תיברמב שחרתהל
.(םנוד 190,000

:יוור יתלבה רוזיאב "ןמז תצצפ"
ינפ ןיב תערתשמה ,עלסהו עקרקה תבכש אוה יוור-יתלבה רוזיאה
רקיעב וז הבכש היונב ףוחה רושימב .םוהתה-ימ ינפ ןיבל חטשה
רבעמה ןמז .םירטמ 35 -כ עצוממה היבועש ,תיבובקנ לוח-ןבאמ
בצמב .םינש 27 -כ אוה וז הבכש ךרד םימהזמו םימ לש עצוממה
תא תלרטנמה ,תיעבט תכרעמכ יוור-יתלבה רוזיאה שמשמ ליגרה
תומכמ 90% -מ רתוי .םוהתה ימ לא םעיגה םרטב םימהזמה תיברמ
ורשוכמ האצותכ ,םוהתה ימ לא העיגמ אל ללכ חטשה ינפב םימהזמה
,ולש ןוניסה-תלוכימ ןכו ,םימהזמ חופסל יוור יתלבה רוזיאה לש
קוריפ יכילהת תרשפאמה - וכותב תכשוממה תוהשהמ האצותכו
.האולחת ימרוג לש התומתו םייגולויבו םיימיכ

תיפוסה תלוביקה בקע "םתסיהל" הלוכי וז תיעבט ןוניס תכרעמ
ידמ-לודג חטשה ינפב םימהזמה סמוע רשאכ ,הלש תלבגומהו
תא דבאל קר אל וז הבכש הלוכי הלא םיאנתב .ןמז-ךרואל ךשמתמו
ךפוה הז בצמב .םוהיז לש רוקמל ךופהל ףא אלא ,הלש לורטינה רשוכ
לש םוצע רגאמל ,ךשוממו יתגרדה ךילהתב ,יוור-יתלבה רוזיאה
רקחמב :המגודל .םוהתה-ימ לא ופטשיי רבד לש ופוסבש ,םימהזמ
רוזיאב הרומשה ,תוקנחה תומכש ,ררבתה הנורחאל ךרענש
יפל :תפסונ המגוד .םוהתה-ימב םתומכמ 10 -יפ הלודג ,יוור-יתלבה
לכבש ,ררבתמ ףוחה-רפיווקאב םידירולכה ןזאמ לש תשדוחמ הכרעה
.היוור-יתלבה הבכשל רולכ תונוט 17,000 לש תומכ תפסותמ הנש
ינפמ ,"ןמז-תצצפ"ל ךפוה יוור-יתלבה רוזיאבש םימהזמה רגאמ
ךשמית ,ןיטולחל הנקספית חטשה ינפב םוהיזה תולועפ םא וליפאש
.םוהתה-ימ לא םימהזמ לש תיטיא הפילד ןמז ךרואל

:קלד ינקתיממ תופילד
תווח ןכו ,ףוחה רפיווקא לעמ םישורפ מ"ק 600 ךרואב קלד יווק
תוביצנל וחווד םויה דע .קוקיז יתב לשו הפועת תודש לש םילכימ
רומח םוהיז ומרגש ,תוכשמתמ תופילד 6 ןכותמ ,תופילד 63 םימה
3 -ב םויכ ףקומ הנבי רוזיאב יגולורדיהה עקשה .םיבחרנ םירתאל
קוקיזה יתבו ףונ-לתו רוצח הפועתה תודש :םילודג קלד םוהיז ירתא
לע תופצה ,קלדה תושדעו ,םוקיש תולועפ וטקננ אל םויה דע .דודשאב
שומיש ללכמ איצוהלו ,ססומתהלו טשפתהל תוכישממ ,םוהתה ימ ינפ
.םילודג םימ יחפנ

:םיפסונ םוהיז תורוקמ
האיבה תונורחאה םינשה תורשעב ינרדומה קשמה תוחתפתה
םינוש תורוקממו םינוש םיגוסמ םימהזמ תורבטצהל
ידימת ןפואב םיפטשנ םיקרח-ילטוקו םינשד :ףוחה-רפיווקאב
םילחלחמ תוליער תוכתמו םינמש ,םילקימיכ ;םייאלקח םיחטשמ
םירוזאמ םיטנגרטד ;חוכ-תונחתמ ףטשנ םחפ רפא ;היישעת-ילעפממ
ולא לכ .תולבזממ םימהזמו םיינגרוא םירמוח רופס-ןיאו םיינוריע
,שיגדהל שי .ףוחה-רושימב םוהתה-ימ תוכיאב תכשמתמ הערה ומרג
תובוטה לורטינהו לופיטה תולועפ תוטקננ םהב ,תומוקמב םגש
םוהתה ימב :המגודל .םימהזמ לש תורבטצה עונמל ןתינ אל ,רתויב
100 - יפ םיהובגה ,תשוחנו ןגנמ יזוכיר ואצמנ ן"דפשה לעפמ רוזיאב
לעפמה רוזיאב ןגנמ ןוילימל םיקלח 7) ביבס םוהתה ימב םזוכירמ
דראילימל םיקלח 90 :תשוחנו ;ביבס ןוילימל םיקלח 0.07 -ל סחיב
.(דראילימל דחא קלחל סחיב

דומעה שארל הרזח


?ןינמ - ףוחה רושימ יבשותל הייתש ימ
ןתינ ללכב םאה :תונורחאה םינשב תכלוהו תררועתמ השק הלאש
?בויבה-תורוניצ תשרל םימה-תקפסא תורוניצ תשר ןיב בובריע עונמל

ינפמ םעפ-יאמ רתוי תופופצ םויכ תושענ בויבהו םימה תותשר
םיפסאנ ןיפוליחלו ;םיה לא םיכפשה קוליס תטיש תקספנ הגרדהבש
תודשל תורוניצ-תשרב םיקפוסמו הריגאו לופיט תוכרבב םיכפשה
רתויב ההובגה איה ףוחה רושימב ולא תותשר תופיפצ .םייאלקחה
הקחרהב הנתומ םיחלוקב היקשהל ןוישר תלבק ,םנמוא .ץראב
ןיא השעמל ךא ,הביאש-תוראבמ םיחלוקה-תורוניצ לש תיברמ
הקזחתה וז הלאש .תוינכט תוביסמ קר ולו ,תולקתל אלמ ןורתיפ
לש הריהמה ותוטשפתה ,1988 ץיקב וילופה תלחמ תוצרפתה רחאל
תוכרעמב ולגתהש םיברה םימגפהו ץראב בויבה תוכרעמב ףיגנה
תמישרל תפרטצמ וז תוצרפתה .תוילפיצינומה םיכפשה קוליס
האצותכ םיבשות יפלא תורשע ולערוה 1985 תנשב :תמדוק םיעוריא
םימ תקפסמה ,2 קפא םימה-ראבל םערפש לש בויבה רוניצ תפילדמ
םיעוריא אלל תעצוממ הנש התיהש ,1987 תנשב .הפיח ץרפמב תוירקל
.בויב-יממ האצותכ הלערה ירקמ 8,000 לע חווד ,םיגירח

שיו םימישרמ ץראב בויבה בצמ לע םיימלוגה םינותנה ,הרואכל
67% -ו ,םילפוטמ 84% ,םיביובמ םיכפשהמ 92% :םהב תואגתהל
תולובגב םיבושי 450 -בש ,תדמלמ הקימעמ הקידב ,םלוא .םילצונמ
ןיידע םישמתשמ ,םיבשות ןוילימ יצח םהבו ,קוריה וקה
םילשורי לש םיכפשל תואנ לופיט ןיא ןיידע ,ךכל ףסונ .הגיפס-תורובב
קלח ,ןכ ומכ .הזע-לבחבו ןורמושב ,הדוהיב םירפכהו םירעה לשו
ןפואב םילעופ וא ,ללכ םילעופ םניא םימייקה לופיטה ינקתיממ רכינ
.ליעומ וניאש

תמישרל םיפרטצמ ,ליעל ונמנש ,רפיווקאה ללכ לש םוהיזה יכילהת
היופצה הנכסה לע דחיב םיעיבצמו ,לועפתבו הקזחאב תולקתה
הלא םימ םייואר ללכב םאה :איה תררועתמה הלאשה .םוהתה-ימל
לכ רואל - ?דבלב יאלקח שומישל םה םייואר ילואו ?יתיב שומישל
ףוחה רפיווקא ימב שומישה ךשמהל ישוקה ךלוהו לדג ,רומאה
ףוחה-רפיווקאמ םימ תקפסאש רבתסמ ,לכה תורמל .תיתיב הכירצל
תוינידמה יעבוק לש םתעדלש ינפמ ,דיתעב םג ךשמית תיתיב הכירצל
תעבונ "הרירב-ןיא" לש וז תוינידמ ."הרירב-ןיא" לש בצמל ונעלקנ
:םיאבה םילוקישהמ

ללכל הקיפסמ תרנכהמ תקפומה םימה תומכ :תרנכ ימ תקפסא .1
תוכיאש ינפמ יתיעב הז ןורתיפ םלוא .לארשיב יתיבה רזגמה תכירצ
תידימתה ותקפסה תובקעב הייתשל דימת המיאתמ הניא תרנכה ימ
ינגרואה רמוחה תורוקמ .תרנכה לא תורכינ תויומכב ינגרוא רמוח לש
;הלוחה-קמעב דחוימבו ,תווקיהה ןגאבש םייאלקחה תודשהמ םה
םישפונ לש לבזמו ,הביבסה-יבושי רתימו הירבטמ ,תפצמ בויב
םילולע ונא ,הייתשה-ימ לש תוכיאה ינקת תרמחה םע .םיצחרתמו
תנקתה אלל הייתשל םייואר ויהי אל םימהש ,בצמל עיגהל
ההובג וז תכרעמ לש התולע .םיפחרמ םירמוח קוליסל ןוניס-תכרעמ
םישמשמ תרנכה ימ ,לעופב .ליבק הארנ וניא וז ןורתיפ ךכיפלו רתויב
.תיאלקח היקשהל רקיעב

רפיווקאמ םיקפומה םימה תוכיא :רהה רפיווקאמ םימ תקפסא .2
הכירצה ללכ רובע הקיפסמ םתומכו לארשיב רתויב הבוטה איה רהה
תומוקמב תיתיב הכירצל םקלחב םישמשמ הלא םימ ,ןכאו .תיתיבה
הדוהי יחטש לש לפרועמה יטילופה םדיתע בקע ,םלוא .םינוש
ידכ תיתיב הכירצל רהה-רפיווקא ימב שומישה בחרוה אל ןורמושו
תייסולכואל ידעלבה ידיתעה םימה רוקמכ תולת םהב רוציל אל
.ףוחה-רושימ

םימ קיפהל ןתינו ותומכב לבגומ וניא הז רוקמ :םי-ימ תלפתה .3
ינפמ עוציב רב וניא הז ןורתיפ ,ןכ יפ לע ףא .היוצרה תוכיאל םאתהב
0.25 -כ וניה םימ בקועמ רטמ תקפה לש עצוממה ריחמה .רקי אוהש
תורמלש ,ןייצל שי .לופכמ רתוי אוה םילפתומ םימ לש וליאו ,רלוד
,םינשה לכ ךשמב וקספ אל םימ תלפתהל םילעפמ תמקהל תומזויהש
ןקתימ .תוילכלכ תוביסמ (תליאמ ץוח) לעופה לא האצי אל המזוי ףא
חוכה תנחת דיל דודשאב םוקל היה רומאש ,לודגה הקתמהה
.הנבנ אל אוה םג ,תובר תווקת ולתנ וב ,"לוכשא"

דומעה שארל הרזח


םיירשפא תונורתיפ
.ןמזה םע ךלתו רימחת ףוחה-רושימב םוהתה-ימ תוכיא תיעב
,יתיבה רזגמב םתכירצ תא ןיטקהל ץלאנ רחואמב וא םדקומב
ראשיתש היעבה .תואלקחל םהב שומישה תא לידגהל ןיפוליחלו
,ףוחה-רושימ יבשותל הבוט תוכיאמ םימ-רוקמ תאיצמ איה הניעב
ןורתפל תויורשפא שולש ןלהל .ףוחה-רפיווקאמ םויכ םינוזינה
:היעבה

שומישל םידעוימה םימה ללכמ דואמ ןטק קלח םיווהמ הייתשה-ימ
.םילוכרמב םינקנה םיקובקבמ הייתש-ימב םרימהל ןתינו ,יתיב
חרכהה רוביצל רבסוי ובש ,םידקמ יכוניח ךילהת שרוד הז ןורתיפ
גוהנ אוהו עוציבל לקו טושפ הז ןורתיפ .םיקובקבמ םימ תייתשב
ןפואבש ,אוה הז ןורתיפ לש ירקיעה ןורסיחה .םלועב תובר תונידמב
לארשיב םימה תורוקמ לודלד ךילהתל היצמיטיגל ןתנית ףיקע
.םרודרדו

שומיש םהב השעיי רשאכ ,תאז :ההובגה םתולע תורמל ,םימ-תלפתה
הז ןורתיפ .תילאירה םתולע תא ותויחוורב קידציש ,ןוכנ ילכלכ
ןלועפתב ןהו תוכרעמה תמקהב ןה תולודג תויפסכ תועקשה בייחמ
תילכלכ-תיטילופ תוינידמ בייחמ הז ןורתיפ ,השעמל .ףטושה
םימה יריחמ תוינידמב היצזינגרואיר שקבתת ירהש ,תשדוחמ
תכל-יקיחרמ םייוניש ושרדיי ףיקע ןפואב .םיאלקחל םימה דוסבסו
.יאלקחה רזגמב

תייסולכואל רהה-רפיווקאמ הבוט תוכיאמ םימ-תקפסא
ךותו רוזיאה לש לפרועמה יטילופה דיתעה ףרח ,תאז ;ףוחה-רושימ
לארשי-תנידמל הנראשית ידיתע יטילופ רדסה לכבש ,החנה
ףוחה-רפיווקא :םימה ידועי ופלחוי הז בצמב .תואלמ םימ-תויוכז
.יתיב שומישל םימ קפסי רהה-רפיווקאו ,דבלב תואלקחל םימ קפסי
,תוראבה ירהש ,הלודג תיפסכ העקשה ךירצמ וניא הז ןורתיפ
יונישל םינתינ המירזה ינוויכו ,ןבורב ,תומייק תרנצהו תובאשמה
.יתגרדה ןפואב

באה-תינכתב .תישילשה תורשפאה תא ץמאל םויכ הטונ םימה-קשמ
תודחא תוצלמה ןנשי ,ל"התב הנכוהש ,2000 תנשל םימה קשמל
ילועפת רגאמכ רהה רפיווקא דיתעב שמשי וז תינכת יפל .הז ןוויכב
,ןכ-ומכ .ףרוחה ישדוחב הרדחהה עצובת ובו ,הייתש ימל ירקיע
.ףוחה רפיווקאמ יתיב שומישל םימה תקפסא םצמוצת

:רמאמה רבחמ תודוא
תירבעה הטיסרבינואה ,ץראה רודכ יעדמל ןוכמה ,ןמצריבג םייח ר"ד
.םילשוריב

44-42 * 1992 ינוי * 309 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ