יצראה ליבומה
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .בגנה יתאפ דעו תרנכה ןמ-יצראה ליבומה :רוקמ
.8-6 םידומע ,(1995 תנש) ,תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

המוביל הארצי
האישל האיבה יצראה ליבומה לארשיב םימה ילעפימ לודג לש ותמקה
"תורוקמ" תרבח לש הדוסיי םע ,1937 -ב הלחהש ,תיבקיע תוחתפתה
.תרקובמו תרדסומ ,תיצרא-ללכ םימ תכרעמכ

,60 -ה תונש תליחתו 50 -ה תונש יהלשב ,יצראה ליבומה לש ותמקה םע
םילעפימה תיברמ םירבוחמ הילאש תחא תשרל תאז תכרעמ הכפה
.ץראה יבחרב םיירוזיאה

םימה ליבומ" אוה "ןדריה-לעפימ" לש ותמקה לע הטלחהה
הטילחה הלשממה .1956 תנשב לארשי תלשממב הלבקתה "יצראה
רושעב רבכש רחאמ ,טקייורפה עוציב תא "תורוקמ" תרבח לע ליטהל
,לארשיב ריהמה חותיפה בצק לשב ,יכ רבתסה הנידמה תמקהל ןושארה
,"בגנ-ןוקרי" לעפימ תוברל ,"תורוקמ" לש םיירוזיאה הילעפימ ולכוי אל
.המויקל ינשה רושעב הנידמל שרדיתש םימה תכורצת לכ תא קפסל
ןנכות אוה .לארשי תנידמ לש ישארה םימה קרוע אוה יצראה ליבומה
,1964 ינויב המלשוהש ,היינבב ."תורוקמ" ידי-לע הנבינו "ל"הת" ידי-לע
,הבכרהה תודובע תיברמ .(1964 יפירעת יפל) י"ל ןוילימ 420 -כ ועקשוה
,(םיינכימ - םיילמשח םיתוריש) ם"חש ידי-לע ועצוב ,תוילמשחהו תוינכמה
."תורוקמ" לש תב- תרבח

םיתוריש ם"חש) תב-תרבחו םא-תרבחמ תבכרומ "תורוקמ" תרבח
הבו ,םימה תקפסא תכרעמ םיללכינ םאה-תרבחב .(םיינכימ-םיילמשח
תקפסא לע םיארחאה םורדהו זכרמה ,ןופצה םימה תקפסא יבחרמ
הקזחאהו ףטושה דוקפיתה לע דקפומה ןדריה לבחו ,םינכרצל םימה
קלח תחקול (דבכ ינכמ דויצ) כ"מצ תדיחי .יצראה ליבומה לש הניקתה
.הנידמב םימה ילעפמ לש םתמקהב
,ןהיניבו ישארה דרשמב תופסונ תוידועי תודיחי תללוכ םימה תכרעמ
לוהינ ,עוציב ףגא ,םימה תוכיא תרוקיבל תודבעמ ,םימ-ידמ קדבל ןוכמ
,ןוכימ ,הסדנה יתוריש ,םידחוימ םיטקייורפו הלפתה ,חותיפ תוינכות
...דועו ,להנימו ןוגריא ,הלכלכו םיפסכ ,םינסחמו הרבשה
םימ ןכו תרנכה ימ תא יצראה ליבומה ךילומ ,1964 -ב ,ותלעפה זאמ
.םורדב ןומר-הפצמ דעו ץראה ןופצב תרנכהמ וכרדב םילהמנה םיריפש
אוה ,תיליע תרצנב םינכוש וידרשמ רשא ,"תורוקמ" לש "ןדרי לבח"
.יצראה ליבומה לש ותקזחאלו ותלעפהל יארחאה

תייעב לש ללוכ ןורתפל תוינכות רפסמ ומדק יצראה ליבומה ןויערל
רודואית לש "דנליונטלא" רפסב העיפומ ,ןהבש הנושארה .לארשיב םימה
לע לצרה רבדמ ,ורפיסב .1902 -ב עיפוהש ,םידוהיה תנידמ הזוח ,לצרה
ךרוצל ,םיחולמ םימ תמרזה לעו ,הייקשה ךרוצל ןדריה תורוקמ לוצינ
קמעו ןאש תיב קמע ךרד ,הפיח רוזיאבש ןוכיתה םיה עטקמ למשח רוציי
.חלמה-םילו ןדריל ליבקמ וקל דע ןדריה

רוספורפה לש ורפסב הלולכ לארשיב םימה קשמל תמסרופמ תינכות
תנשב םסרופש "הדועיה ץראה ,לארשי ץרא" קלימרדואל יילק רטלאו
,עקרק רומישל ימלוע החמומ ,ב"הראמ קלימרדואל רוספורפ .1944
רקס ךורעל ידכ ,יטירבה טדנמה תלשממ ידי-לע לארשיל ןמזוה
חותיפ יאשונב ידוסי רקס תכירעל תונמדזהה תא לצינ אוה .הפועת-תודש
עצוב רשא ,םימה קשמ לש טרופמ ןונכיתל סיסב שמיש ורפיס .ץראה
יפ-לע ,ב"הראב "יסנט קמע תושר"מ ,סייה סמיי'ג סדנהמה ידי-לע
.לארשיב םיבשיימה תודסומה לש םתנמזה

דראילימ ינשכ לארשיב םימה תורוקמ לכ לוצינ לע תרבדמ תינכותה
:תינכותה ירקיע .למשח רוצייו הייקשה יכרצל הנשב (בקועמ רטמ) ק"מ
תועצמאב םתרבעה ,(ינאבצח) רינש לחנ לא ינאטילה יממ קלח תייטה
ךרוצל לפמב םש "םתלפה"ו יח-לתל םורדמש חטשל דע הלעתו רכס
תעקב לא םימה ומרזוי יח-לתמ ,תינכות התוא יפל .למשח רוציי
ק"מ דראילימכ לש חפנ לעב יצרא םימ רגאמל הייהתש ,הפוטנ-תיב
םשמו ,ילמשח חכ תנחת םקות רגאמהמ האיציב .(תרנכה חפנמ עברכ)
הכרדב ,"ףוסאת" הלעתה .חיפר דע ,החותפ הלעתב ,םימה ומרזוי
לע םג תרבדמ תינכותה .ןוקריה ימ תוברל ,םילחנו תוידאו ימ ,המורד
תייטה בקע התחלמה תא עונמל הרטמב ,תרנכה לא ךומריה ימ תמרזה
ץוביקל תיחרזמ מ"ק 5 -כ ןדרילו לארשיל ףתושמ רכס תמקה לעו ,ןדריה
.ןלוגה-רעש

,םינש 10 ךותב םיבלש ינשב עצבתהל הרומא התיה סייה לש ותינכות
דצמ הלועפ-ףותיש רדעיהו תילכלכ תויאדכ רסוח בקע "הלפנ" םלוא
.ןדרי
ימ ,ןוטסנו'ג קירא לש ותינכות התיה תפסונ תמסרופמ "םימ תינכות"
דיויד ,ב"הרא אישנ לש "םימה רירגש"כ 1954-57 םינשב ןהיכש
.רואוהנזייא
ןדרי ,(40%) לארשי ןיב וקלחתי ךומריהו ןדריה ימ ,תאז תינכות יפל
לכל רמשית ,ימואלניבה קוחל םאתהב .(15%) ןונבלו הירוס ,(45%)
ןיאש הדימב ,היתולובג ךרד םימרוזה םימה תא לצנל תוכזה הנידמ
.הנכש הנידמב עוגפל ידכ ךכב

תונידמה לש םיסרטניאה ןיב הרשפ הווהמה ,"ןוטסנו'ג תינכות"
ןיב וקלוחי ,תונידמ רפסמ לש ןחטיש תא הצוחה רהנ ימ ,הב תולולכה
,םייברע םימ-יחמומ ידי-לע תקדוצכ הרכוה תינכותה .תונידמ ןתוא
.ףסה לע התוא וחד ברע-תונידממ םיאקיטילופ םלוא

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ