הייקשהלו הייתשל - ליבומה ימ
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .בגנה יתאפ דעו תרניכה ןמ - יצראה ליבומה :רוקמ
.9-8 םידומע (1995 תנש) ,תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

מי המוביל - לשתייה ולהשקייה
ירוזיאל הייקשה ימ תקפסאל ,ותמקה םע ,רקיעב דעונ יצראה ליבומה
רוזיא אוה בגנה .ןופצה רוזיאמ רתוי םינוחש םהש ,ץראה םורדו זכרמ
ליבומה ימ .רתויב הטעומ וב םימשגה תומכו ,םימ תורוקמ רסח ,ירבדימ
תססובמה ,תיביסנטניא תואלקח חותיפ ,םורדב םג ,רשפאל םירומא ויה
.ינופצה בגנה יחטישב רקיעב ,(ןיחלש) תיתוכאלמ הייקשה לע הרקיעב
םילבוסה יאלקח דוביעל םימיאתמה םימנוד יפלא םייוצמ הלא םיחטשב
ביבס הענ ץראה ןופצב תעצוממה תיתנשה םימשגה תומכ .םימ רסוחמ
60% -ב .ןוחש לארשי לש ימורדה הקלחש דועב ,םשג מ"מ 900-1000
םיעקשמה תומכ הענ ,עבש-ראבל תימורד םייוצמה ,לארשי תנידמ חטשמ
.יתנש בר עצוממב ,(תליא רוזיאב) מ"מ 30 דע מ"מ 200 ןיב
הרצקה םימשגה תנוע :םימה תקוצמ תא םיפירחמה םיפסונ םימרוג
,םידאתמ םימשגה יממ 60% -כ ;דבלב םישדוח 3-4 תכשמנש ,ונצראב
םימהמ 5%-10% -כו ,םוהתה ימ לא םילחלחמ םימשגה יממ 30%
.םילחנב םימרוז
וצקוה וב םימרוזה םימהמ 80% -כ ,1964 -ב יצראה ליבומה תלעפה םע
םימה תויומכ ולדגו וכלה ,ןמזה ךשמב .הייתש ימל 20% -כו תואלקחל
ליבומה קפיס רבכ ,90 -ה תונש תליחתב יכ דע ,הייתש ימכ וקפוסש
2010 תנשל דע ,תויזחתה יפל.לארשיב הייתשה יממ תיצחמכ יצראה
םקלחב יופצה לודיגל .הייתש ימכ וקפוסי ליבומה יממ 80% -מ הלעמל
:תוביס רפסמ ליבומה ימ לש ללוכה חפנה ךותב הייתשה ימ לש
.ץראה זכרמ רוזיאב רקיעב ,לארשיב היסולכואה לודיג *
.םייחה-תמרב היילעמ האצותכ תיתיבה םימה תכירצ לודיג *
,תורוקמה לודלידל המרג רשא ,ףוחה רוזיאבש תוראבה ןמ רתי תביאש *
.ןהמ הביאשה תא דאמב םצמצל הבייח ,םמוהיזלו םתחלמהל   

ליבומה ךרד ומרזוי 2000 -ה תונש תארקל יכ ,םיחינמ "תורוקמ" ישנא
,ץראה זכרמ ירע לכ תא איבה הז בצמ .ולפתויש םי-ימ םג יצראה
ריעה ןכו ןויצל-ןושאר ,ןולוח ,ןג-תמר ,הוקת-חתפ ,ביבא-לת תמגודכ
.יצראה ליבומהמ םימ לבקלו ,תיצראה תכרעמל תורישי רבחתהל ,הפיח
ןיחלוק ימ תקפסא תועצמאב ,יפולח ןורתיפ אצמנ בגנב תודשה תייקשהל
,ןד-שוג לש ןיחלוק רוהיטל לעפימהמ םירבעומ הלא םימ .םירהוטמ
110 -כ בגנל ריבעמה "ישילשה וקה" לעפימ ךרד ,בגנה לא ,ןד"פשה
.הנשב םימ בוק ןוילימ
"תורוקמ" החתיפ ,הייתשה ימ לש םישדחה םיטרדנטסב דומעל ידכ
.הייתשל םייואר ויהיש ידכ תרנכה ימ בויטלו לופיטל תבכרומ תכרעמ
יפל הנבייש ,לוחב םימה ןוניסל יזכרמ ןקתימ םקוי 1998 תנש דע
לעופ ינויסנ ןקתימ .םייאקירמאו םייאפוריא םייברעמ םיטרדנטס
.ןותחתה לילגב ,הפוטנ-תיב תעקבבש "לוכשא רתא"ב
תכירצ .לארשיב למשחה תכירצ ללכמ םיזוחא 2 -כ ךרוצ יצרא הליבומה
גשומ למשחב ןוכסחה .העשל טאוואגמ 100 -כל העיגמ ולש למשחה
.תושידח תויגולונכט תוכזב

"תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ