תיצרא םימ תכרעמל םיימוקמ םימ-ילעפיממ
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .בגנה יתאפ דעו תרנכה ןמ - יצראה ליבומה :רוקמ
.10-11 םידומע ,(1995 תנש) ,תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

ממיפעלי-מים מקומיים למערכת מים ארצית
,1964 -ב ,יצראה ליבומה תלעפהל דע .1937 -ב המקוה "תורוקמ" תרבח
"תורוקמ" הקפיס ,הנידמב םימה תקפסאמ שילש-ינשכ תללוכה תושרכ
םיחודיקה תמגודכ ,םימה תייעבל ,םיירוזיאו םיימוקמ ,תונורתפ
ירוזיאה םימה לעפימ וא ,ץרפמה רוזיאבש ,םידיסח-רפכב םינושארה
םימ תרבעהל תורוניצו תוכירב ,הביאש תונחת ללוכה ,ןושיק-יברעמ-לילג
.רוזיאה ימוחתב

םתרבעהלו םימ םוגיאל םינוש תונורתפ ואצמנ ,הירוטסיהה ךלהמב
ףוסיא ,הז ללכבו ,תויגולונכטה תויוחתפתהל םאתהב ,רוזיאל רוזיאמ
המרה תוכירבו תולגלגב ,(םיטקודווקא) תויונב תולעתב ,םילכב םימ
,םדקתמ ןוכימ ,תובאשמ :ונימי לש םימכחותמה תונורתפה ןיב .ןהינימל
הרקב ,תינוכסחה הייקשהה םוחתב תופטפט :ןוגכ םינוש םיחותיפ
תועצמאב תעצבתמה ,םינקתימ לע תיווקו תיטוחלא הטילשו תבשחוממ
.םיללכושמ הרקב יזכרמ

,תונכשה ברע תונידמ םע תוכורא םינש ומייקתהש ,הביאה יסחי בקע
.היתולובג םוחתבש םימ תורוקמ לע קר ססבתהל לארשי תנידמ הצלאנ
תרדגה ,הנידמה תמקה תובקעב דדחתה יצרא ליבומ תמקהב ךרוצה
הסירפהו תונושארה הנידמה תונשב היסולכואה תלפכה ,היתולובג
.ץראה ירוזיא לכב תובשייתהה לש תבחרנה

םימ לש תורוקמ השולש בוליש לע הססבתה יצראה ליבומה תינכות
תרנכה :םימ תויומכ לש יתנש-בר תוסיו רשפאמ םלדוג רשא ,םיריפש
.רהה רפיווקאו ףוחה (םוהת-ימ רגאמ) רפיווקא ,הביבס תווקיהה ןגאו
יממ קלח לש םתייטה לע הרביד יצראה ליבומה לש תינושארה תינכותה
ךרדב .תרנכל ןופצמ מ"ק 10 ,בקעי-תונב רשג תרזיגב ,ליבומה לא ןדריה
60 -כ) הז עטקב ןדריה ימ לש הבוגה ןורתי תא לצנל היה ןתינ תאז
חוכ תועצמאב ךכו ,ליבומה לש הלחתה תווהל דעונש ,(םיה ינפ לעמ
קמעב םימה תא "םגאל"ו זכרל ,היגרנא לש רכינ ןוכסיחבו היצטיברגה
.יתנש-ןיב רגוא תווהל ,תינכותה יפל ,דעונש ,הפוטנ-תיב

התואב .1953 -ב רבכ תינכותה עוציבב ,השעמל ,הלחה לארשי תנידמ
לארשי ןיב לובג הוויה ןדריה ,"םימיה תשש" תמחלמ ינפלש ,הפוקת
התיה 1953 תנש .הירוס לש התודגנתה בקע הלכוס תינכותה ךא ,הירוסל
,לארשי דגנ תונשינו תורזוח תונולתו ,רוזיאב שא תוירקת תפוצר
.ם"ואל הירוס השיגהש

ימ תייטה תא לארשי לע רוסאל ם"ואה טילחה ,הנש התוא יהלשב
הססבל טלחוהו ,ליבומה לש תירוקמה תינכותה התנוש ,ךכיפל .ןדריה
לש ישארהו יעבטה ינופצה רגאמכ העבקינ רשא ,תרנכה ימ לע רקיעב
.המורד םילבומו םימה םיבאשנ ונממש ,ליבומה

לש הלודג תומכב שומישב ךורכו דואמ יתועמשמ היה תינכותב הז יוניש
םימ תאלעה השרדנ ,ליבומה לש ותיינב ךלהמב ,ןכש ,(למשח) היגרנא
151 הבוגל דע ,םיה ינפל תחתמ 'מ -209 -ל 'מ 213- ןיב הבוגב ,תרנכהמ
.םיה ינפ לעמ 'מ

ןובליע דיל ליבומה לש רתויב ההובגה הדוקנל דע םימה תא ךילוהל ידכ
תועצמאב גשוה רבדה .370 -כ לש הבוג שרפה לע רבגתהל חרכה היה
.ןומלצו (החבט) ריפס :תולודג הביאש תונחת יתש

4 -כ ליכמ אוהו (םיעבורמ םירטמוליק) ר"מק 168 -כ תרנכה םגא חטש
ןמ וימימ בור תא ךשומ םגאה .םימ (םיבקועמ םירטמ) ק"מ דראילימ
"םרות"ה ,ןד לחנ :םיישאר םילבוי השולש וקיפאב דחאמה ,ןדריה
ןדריל םרותה ,(ינבצח) רינש לחנ ;הנשב םימ ק"מ ןוילימ 250 -כ ןדריל
120 -כ ותמורתש ,(סאינב) ןומרח לחנו ;הנשב םימ ק"מ ןוילימ 150 -כ
.הנשב ק"מ ןוילימ

ק"מ ןוילימ 520 -כ םיישארה םילבויה תשולשמ ,אופיא ,תטלוק תרנכה
תונופטש ימ ,םינטק םילבוי םיפסונ ךכל .הליגר הנשב ,עצוממב ,םימ
.םירחא תורוקמו תרנכל םיעיגמה

עצוממב םימ ק"מ ןוילימ 850 -כ תרנכה תווקיה ןגאל םיסנכנ ,לכה-ךסב
ראשמ םיעיגמ 35% ,ויתורוקמו ןדריהמ םיעיגמ םהמ 65% .הנשל
.םידאתמ ולא םימ ךותמ בוק ןוילימ 300 -כ .תורוקמה
ק"מ ןוילימ 500 -ה ביבס הענ תרנכהמ הביאשל הנימזה םימה תומכ
400 לעמ יצראה ליבומה לא םיבאשנ תאז תומכ ךותמ .הנשל עצוממב
.םימ ק"מ ןוילימ

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ