יצראה ליבומה ריצ לע הביאשה תונחת
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .בגנה יתאפ דעו תרנכה ןמ - יצראה ליבומה :רוקמ
.21-12 םידומע ,(1995 תנש) ,תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

תחנות השאיבה על ציר המוביל הארצי
:רמאמה יקלח
היינבה יאוות
ימי-תתה רוניצה
ריפס תנחת
ןדריה תלעת
ןומלצ ןוחיגו דומע ןוחיג
ןומלצ תנחת
בקעי תרהנמ
הפוטנ-תיב תלעת
לוכשא ירגאמ
ךרואל ךתח יצראה ליבומה


היינבה יאוות
.1956-1964 םינשה ןיב העצוב ,ףוסבל הלבקתהש תינכותה יפל ,יצראה ליבומה תיינב
(ןומלצו דומע) םילחנ ,םירה ללוכה יתייעב יאוות םע תודדומתה השרדנ היינבה ךלהמב
תריפח תועצמאב הרתפנ םירהב רבעמה תייעב .הריפחל השקו תיעלס עקרק ןכו
.םיבולשה םילכה תטישב םילעופה ,םינוחיג תיינב תועצמאב וצחנ םילחנה .תורהנימ
םיעטקב .ביצקת תולבגימ בקע ,תוחותפ תולעתב מ"ק 35 -כ ךרדהמ קלח םישוע םימה
ןומלצ רגאמ) םירגאמ ונקתוה ,רוגס רוניצל תוחותפה תולעתהמ םימה תסינכ ףס לעש
םישועה םיכילהת םירבועו "םילפוטמ" םימה םכותב רשא ,(לוכשא רתאב םירגאמהו
.הייתשלו שומישל םייואר םתוא
רוזאה .יצראה ליבומה ימ םיעיגמ הילא רתויב תימורדה הדוקנה הניה ןומר-הפצמ
לש םיימוקמ םיחודיקמ םינוזינ תליאו הברעה-קמע רוזא ןכו ןומר-הפצמל םורדמש
.םילפתומ םיממ ןכו םיחילמ םוהת-ימ
םתרדחהו ,ףרוחב ,תרנכה ןמ םימ יפדוע תביאש תרשפאמ יצראה ליבומה תשר
.םייליע םירגאמב הריגאב תמרגנה ,תודאתה תעינמו םוהתה-ימ תרשעה ךרוצל רפיווקאל

דומעה שארל הרזח


ימי-תתה רוניצה
תיתחתב עוקשה רוניצ ךרד יצראה ליבומה לא םכרד תליחת תא םישוע תרנכה ימ
לא וכרד םימרוז םימה .םירטמ תואמ המכ וכרואש ,ינופצה הקלחב תרנכה
רוניצה .םימה תסינכ תרהנמ ךרד הביאשה-תנחת לא הנממו ,ףוחה לעש םייניב-תכירב
ימינפ הדלפ לבכ תועצמאב םהיניב םירבוחמה תורוניצ "םיקינקנ" 9-מ בכרומ ימי-תתה
תייומד הרוצ םהל הוושמ הז רוביח .ינשל דחאה םתוא רבחמהו םכותב "לחשומה"
,5 םהמ דחא לכ לש וכרוא רשא ,ןוטב תורוניצ 12 ליכמ הזכ "קינקנ" לכ .קינקנ
.לזרב תורוניצ םהיתופטעמב ולחשוה ,ףוחה לע הלא תורוניצ תקיצי ךלהמב .3 ורטוקו
םטאנ ,תורוניצה רוביח רחאל .56 -כ וכרואו ,ןוט 300 -כ קנע "קינקנ" לכ לש ולקשמ
םהש תעב "םיקינקנ"ב ועצוב תוכיאה תוקידב .המימה קשוהו הדלפ תוחולב "קינקנ" לכ
לע םהל דעויש םוקמה לא ררג תוניפס יתש תרזעב ולבוה םה ןכמ רחאל ,םימב ופצ
םתנקתה .ריוואה-יזרב לש תיטיא החיתפ ידי-לע המינפ ועקשוהו ,תרנכה תיעקרק
לש ושארב .םיאדומא ידי-לע העצוב םיה תיעקרקב תורוניצה "יקינקנ" לש תיפוסה
עטקל רבוחמ "עבוכה" .םייפנכמ יושעו בכוכ יומד ,קנע "עבוכ" ןקתוה ימי-תתה רוניצה
םידדצה לכמ םגאה ימ תא עבוכה טלוק ,ךכו .תויעצמאה םימה תובכש תא טלוקה יכנא
.ימי-תתה רוניצה ךות לא םתוא ריבעמו

דומעה שארל הרזח


ריפס תנחת
-ה תונש תישארב ינשה "תורוקמ" להנמ ,ל"ז ריפס סחנפ םש לע ,ריפס הביאשה תנחת
תלשממב רצואה רשו היישעתהו רחסמה רשכ ןהיכ .הדובעה תעונת יגיהנמ םע הנמנ .40
.לארשי
ךרד םימה םירבוע ,תרנכה ברעמ-ןופצבש (החבט) ריפס הביאשה תנחתל םתסינכ ינפל
םיעיגמו ,רהה ךותב הלוכ הבוצחה הנחתה לא םכרדב (הטקשהה תכירב) םייניב תכירב
םילככ םידקפתמ תרנכהו םייניבה תכירב ,הביאשה תוחוש .הביאשה תוחושל דע
תחוש לכ ךותב תיכנא הבאשמ .תרנכה סלפימל םיהז םכותב םימה ינפו ,םיבולש
.תיקפואה תישארה הבאשמה לא םתוא הריבעמו הטמלמ םימה תא תבאוש ,הביאש
תובאשמה יתשמ תבכרומ ןהמ תחא לכ .הביאש-תודיחי שולש ובצוה תובאשמה םלואב
הריכזמ ותרוצו 'מ 21 והבוג ,80X20 םלואה לש וחטיש .םיעונמ ינשמו ליעל ורכזוהש
.40 -ל עיגמ הביאשה-תחוש לשו םלואה לש ללוכה הבוגה .קנע-תציב
ק"מ 6.75 לש הביאש רשוכ תלעבו ט"ווק ףלא 20 תב איה הביאשה תודיחימ תחא לכ
חוכה .סוס תוחוכ ףלא 30 לע הלוע הביאש תדיחי לכ לש םיעונמה תמצוע .היינשב
םרז תא הכילומה ,תדחוימ (למשח גתמ :ןושלמ) גותימ רצחמ תובאשמל רבעומ ילמשחה
תעפושמ גותימה רצח .םיילמשח םילבכ תרהנמ ךרד ,הנחתה ךות לא ץוחה ןמ למשחה
.הובגו ןוילע חתמ יווק םיעיגמ םהילא רשא למשח ידומעב
.ידוחיי דיקפת ןהמ תחא לכל .ונממ תואצויו תובאשמה םלוא לא תוכילומ תורהנמ רפסמ
תועצמאב םימה לש םתוכיא תחבשהל םירישכמ םינקתומ ,לשמל ,היצנירולכה תרהנמב
,תאזו ,ךרוצה תעב םימה תוכרעמ לש זוקינ תרשפאמ זוקינה תרהנמ .רולכב יוטיח
םורגת רשא החותפה הלעתה לא ריפס תנחתמ ךילומה רוניצב הלקת הלחש הרקמב
םיפוגמה תרהנמ לא םימה םיפחדינ תישארה הבאשמהמ .הנחתה ךות לא םימ תרידחל
םה (םיזרב) "םירביש" םעה ןושלב םינוכמה םיפוגמה) .יטמוטוא ןפואב םילעפומה
ריפס תנחת לש הביצחהו היינבה עצבימ .(םימה תמירז תא םירגוסה םימותסשה
טקייורפב וללכינש ,םיכבוסמהו םישקה ,םיעצבימה דחא היה ,היתורהנמ לע ,תיקנעה
אוה ובש עלסה ביטמו תובאשמה םלוא לש ולדוגמ עבנ דחוימה ישוקה .יצראה ליבומה
תורהנמ רפסמ םיבצוחה ורכ ןושארה בלשב .דחוימב הריהז הדובע ובייח רשא ,בצחנ
םלוא לש ורטוקו וכרוא לכל ךתח חותפל ידכ ,"הדיתעה" הרקתה םורב "תונטק"
ךרואל תורהנמה תא תורכל םיבצוחה ולחה ,ןוטבב התסוכ גגה תרוקש רחאל .הביאשה
אצוה ,המדאו עלס יושעה ,עצמאבש הביצחה רמוח .לאמשמו םימימ ,םיידיתעה תוריקה
.ןוטבב םיסוכמ הכלהכ "םינטובמ" ויה רבכ הרהנמה ידיצ לכש רחאל ,ףוסבל
ידי-לע םוקמב בכרהו ןקתוה דויצה .ץיווש תרצותמ אוה ריפס תנחתב הביאשה דויצ
לש םתכרדהב ,(מ"עב םיינכמ םיילמשח םיתוריש) מ"חש :"תורוקמ" לש תב-תרבח
.םירציווש םיחמומ
יטמוטוא בושחימ תועצמאב תועצבתמ הביאשה תנחת לע הרקבהו חוקיפה תולועפ
רשוכ רשא ,םינרוגע ינשו תוילעמ םילעופ הכותב .ריוא תגזוממ הלוכ הנחתה .שידח
.ןוט 50 םהמ דחא לכ לש המרהה
,דחא הדלפ רוניצל םירבחתמה תורוניצ השולש ךות לא םימה םיפחדינ ריפס תנחתמ
לש הבוגמ םימה םילעומ וכרד ,2,200 -כ וכרואש ,"ץחל רוניצ" יורקה ,ץחל ינפב דימע
ליבומה תלעת לא םיכפשנו םיה ינפל לעמ 'מ 44+ לש הבוגל דע םיה ינפל תחתמ 'מ 213
."ןדריה תלעת" הנוכמה ,החותפה
םיינוציחה רוניצה ינפ .2.80 -ל 'מ 2.20 ןיב ענו הנתשמ ץחלה רוניצ לש ורטוק
.1994/5 ףרוחב שדוחש ןגמ עבצב םינפבמ עובצ אוהו ,ןוטב תפטעמב "םידפורמ"
עונמל הרטמב ,ןוטבב םה ףא ואלומ ,םיבוצחה עלסה תוריק ןיבל רוניצה ןיבש םיללחה
.םיעוזעז

לע תינורקעה הטלחהה .1991 רבמבונב "ריפס תנחת"ב הכנחנ תיעיבר הביאש תדיחי
,1989 ראוניב קר עוציבב לחוה ביצקת תולבגימ בקע .1984 תנשב הלבקתה התמקה
הדיחיה .תוקיתווה הביאשה תודיחי שולש תא המיקהש תירציוושה הרבחה לש התרזעב
היינבב הדיחי תבייחמ הניא םויכ תינוחטבה הסיפתהו רחאמ ,יליע הנבמב התנבינ
.רתוי ההובג התולעש ,תינוחטב
הז בצמב .תומייקה תודיחיב הרומח הלקת לש הרקמל הנעמ תנתונ תיעיברה הדיחיה
.םייקה הנבמל ץוחמ תמקוממה הניקת הדיחי לועפל ךישמת
ליבומב םימרזומה םימה תויומכ תא לידגהל הדעונ אל תיעיברה הביאשה תדיחי תמקה
"ןתונקדזה" עקר לע תאז ,לארשיב םימה תקפסא לש התונימא תא לידגהל אלא ,יצראה
.תופוצר הביאש תונש 30 -ל בורק רחאל ,תוקיתווה הביאשה תודיחי שולש לש
אל ףא ,ליבומה תועצמאב הביאשה תא קיספהל רשפא-יא תומייוסמ תופוקתבש רחאמ
עוציב וא הלקת תעב תיביטנרטלא הביאש תרשפאמ תיעיברה הדיחיה ,דחא םויל
.תורחא תודיחיב םיצופיש
יקספ" תחקל "תוקיתווה היתותימע"ל תרשפאמ ,השדחה ,תיעיברה הביאשה תדיחי
,תודיחיב דויצה תוכרעמ .ילאטוט לשכ וענמייש םיצופיש רובעלו "ריעצהל" תנמ לע ,"ןמז
םינש תורשע ךשמל ןהלש "םייחה תלחות" הכראוהו 2000 -ה תונש תויגולונכטל ומאתוה
.הניקת הדובע לש תופסונ
למשחה יפירעת ןהבש ,הלילה תועשב הביאשה תודיחי עברא תלעפה ,םיבושיחה יפל
.םימה יריחמ תא ליזוהל הייושע ,םיתחפומ
ךכיפל .תודיחי 4 לש הקיפס טולקל תלגוסמ הניא תיחכונה תולעתה תכרעמש ןייצל יואר
.ןדריה תלעת תונפד תא היבגהל ,וא ,תוסיו רגאמ דיתעב תנובל ךרוצ היהי

דומעה שארל הרזח


ןדריה תלעת
הלעת ."ץחלה רוניצ"מ "ןדריה תלעת" הנוכמה החותפ הלעת לא םיכפשינ ליבומה ימ
תלעתב םימרוז םימה .מ"ק 17 -כ הכרואו ,רהה ילופישב ,עלסב הלוכ טעמכ הבוצח תאז
לש הקמוע .האלמ המירזב , 2.70 לש קמועב ,(היצטיוורגה) הדיבכה חוכב ןדריה
.ןוילעה סלפימב 'מ 12 -ל תיעקרקב 'מ 2.50 ןיב ענ הבחורו ,3.15 הלעתה
תבכיש הייושע התיתשת .1:1.5 לש סחיב אוה היתונפד עופישו זפרט לש הרוצ הלעתל
הייושע ןוגימ תבכיש הנרבממ הילעמו ,הביצחה לע תקדוהמה (הנוחט תלזב) הירזיח
.מ"ס 10 -כ ויבועש ןוטב יופיצ הנרבממה לעמ .ךרעל ,דחא רטמיטנס לש יבועב טלפסא
.התרוצל םאתומה ,דחוימ דויצ ב"הראמ אבוה ,ןדריה תלעת לש התיינב ךרוצל
הבצחנ ,הייתשל םידעוימ הימימ תיברמ רשא ,הלעתה ךות לא ףחס תמירז עונמל ידכ
.רגנה ימ םיזקנתמ הכותל ,ןורדמה דצמ זוקינ תלעת
,הלעת ירשג ןדריה תלעתל לעמ ונבינ ,םימ תושרפב םירבועה ,םימייוסמ םיעטקב
.םיה לא םימה םימרוזו םיכפשנ וכרד רשא ,יעבטה ידאווה רבעל רגנה ימ תא םיריבעמה
תטיש .ףחס עונמל םירומאה רב-יחמצ וערזינ זוקינה תלעתל ןדריה תלעת ןיבש חטשב
ןבא תוגרדמ ונבינ ,ןכ ומכ .ףחס תריצעל תוטיש לע דחוימ רקס תובקעב העבקינ העירזה
החותפה הלעתה ידיצ ינשמ .ףחסל דחוימב םידעומה חטשהמ םיעטק םתואב תונטק
תא םהזל םילולעה ,םייח-יעלבו םישנא לש םוקמל םתסינכ תעינמ ךרוצל ,רדג המקוה
תלוביק לעב ,ילועפית רגאמ לא םימה םיכפשינ ןדריה תלעתמ .הלעתב םימרוזה םימה
רגאמה .ןומלצ לחנ לש ויתודג ןיב ,העקבב רופחה ,ןומלצ רגאמ והז .ק"מ ןוילימ 1 -כ לש
.הנחתה ידי-לע םיבאשנה םימל הלעתהמ םיעיגמה םימה ןיב תסוומ
,וז הבכיש לש התיעקרק לע .1 הייבועש תיסרח תבכישב ופוצ ותיעקרקו רגאמה תונפד
ופוצ רגאמה תונפד .מ"ס 20 לש יבועב הירזיח תבכיש וילעו מ"ס 40 ויבועש עצמ חנומ
,וילע תרגוסו רגאמה תא תבבוסה ,זוקינ תלעת .מ"ס 5 הייבועש זתומ ןוטב לש הבכישב
.ןומלצ הביאשה תנחת לא םימה םירבעומ רגאמה ןמ .וכותל רגנ ימ תסינכ תענומ

דומעה שארל הרזח


ןומלצ ןוחיגו דומע ןוחיג
וקמועש ,דומע לחנ :החותפה ןדריה תלעת לש הכרד תא םיצוח םיקומע םילחנ יצורע ינש
,ולא תויעבט תולשכמ לע רבגתהל ידכ . 50 -מ הלעמל וקמועש ,ןומלצ לחנו ,150
הדלפ תורוניצ ךרד םימה תא ריבעהלו הלעתה לש ףוצרה הכלהמ תא עוטקל חרכה היה
ורבעמ םידרוי םימה .םיבולשה םילכה קוח יפל לעופה ,ןוחיג ,ךופה ןופיס לשכ םתרוצש
.ינשה ורבע לא םילועו ,לחנה תיתחתל דחאה
.3.10 ורטוקו 'מ 700 -כ וכרואש הדלפ רוניצ חנוה דומע-לחנ ןוינקב הצחנש ץורעב
5 -כ לש קמועב הבוצחה הלעתב ןקתוה ,םינפבמ עובצו ןוטבב ץוחבמ הפוצמה ,רוניצה
.10 לש בחורבו
;דחוימב תוכבוסמו תושק ויה ,דומע ןוחיגב תורוניצה תדרוהו ץורעה לש הביצחה תודובע
תודובע תא עצבל ידכ .100% -ל םיבר תומוקמב ברקתמ לחנה תונורדמ לש עופישה ,ןכש
םילולתה תונורדמה .תודתיבו םילבחב רהה לא םיבצוחה תא "ןגעל" ךירצ היה ,הביצחה
םיעלס תורדרדיה עונמלו םיבצוחה לש םהייח תא חיטבהל ידכ ,ןגמ תשרב ותשור
.לולתה ןורדמב
םיספהו הפצרה .לזרב יספ וחנוה הילעמו ןוטב תפציר וילע הקצונ ,בצחנ ץורעהש רחאל
אלב ,הבר תונקיידבו הדיפקב ונקתוה םה .תורוניצה לש הניקת הדרוה חיטבהל ודעונ
רוניצה תדרוה ךרוצל .םהל עבקינש יאוותהמ ,סונימ-סולפ ,דצ לכל מ"ס 2 -מ רתוי גורחל
,הדלפ רוניצ לכ רבוח םהילא רשא ,םילגלג 4 תלעב ,תדחוימ תקרפתמ הלגע הנקתוה
הבצוהש תננכ תרזעב לחנה תיתחת לא דע הלגעה יבג לע דרוה רוניצה .ןוט 10 ולקשמש
.ול םדקש רוניצה לא רבוחו קוצה שארב
קר .םייפרגוידר םימוליצב "חצנוה"ו ומדוק לא ךתור ,הדרוהה רחאל קדבינ רוניצ לכ
,תובורמ ןוטב תויומכ לש םינוחיגב ןתקיצי .ןוטבב הסוכ אוה ,ותוניקת הרשואש רחאל
תועצמאב הלבוה תוברל ,ןוטבה תרבעה לש תונווגמו תובר תוטישב שומיש הבייח
.םילוורש תורוניצבו םירה-לבכרב ,תוינורק
לש רטוקב הדלפ תורוניצ וחנוה ,דומע ןוחיגל תימורד םקוממה ןומלצ ןוחיג ינשה ןוחיגב
םתנקתה ,ךכיפלו ,דומע ןוחיג לש ולא ומכ םילולת םניא ןומלצ ןוחיגב תונורדמה .'מ 3.65
.הלק רתוי תצק התיה ןומלצ ןוחיגב תורוניצה לש

דומעה שארל הרזח


ןומלצ תנחת
תא תולעהל :ירקיעה הדיקפת .יצראה ליבומה ךרואל היינשה איה ןומלצ הביאשה תנחת
לא ,םיה ינפ לעמ 'מ 152 לש הבוגל דע ,םיה ינפ לעמ 'מ 37 לש הבוגמ :115 -ב םימה
.ןובליע תלעת
תיצחממ תוחפב תואשונ ןה .הביאש תודיחי שולש תונקתומ ןומלצ הביאשה תנחתב
הביאש תדיחי לכ .רתוי תונטק ןה ךכיפלו ,ריפס תנחתבש תודיחיה לע לטומה סמועה
.ט"ווק 10,000 לש קפסה תלעב איה ןומלצ תנחתב
ק"מ 6.75 :ריפס תנחתבש תודיחיה לש הזל המוד תודיחיה לש םימה תקיפס רשוכ
תקפסא תכרעמל גותימ רצח הנחתה דצל תלעפומ ,"ריפס רתא"בכ ,ןאכ םג .היינשב
.הנחתה ךות לא למשחה םרזומ הנממ רשא ,למשחה
רחאל .הדיצה קחרוה ולש "ירוקמה רמוחה" רשא רה עקש ךותב התנבינ ןומלצ תנחת
ץוחבמ תיארנ איה םויכ .רהה תמדאב שדחמ התסוכ איה ,המלשוה הנחתה לש התיינבש
ךותב "םיענצומ" היקלח ראש לכ .הלק תינוסכלא תיווזב הלעמ הלועה קנע יתיזח ריקכ
.המדאה
השרדינ אל ןאכש אלא ,ריפס תנחת לש הזל ותוללכב המוד ןומלצ תנחת לש הנבמה
ורטוקו ,מ"ק 1 וכרואש ןומלצ ץחלה רוניצ לא םימה םיפחדינ הנחתהמ .תורהנימ תיינב
150 :יצראה ליבומה לש רתויב ההובגה הדוקנל דע םימה תא הלעמ הז רוניצ .2.80
.םיה ינפ לעמ
הילעש רחאמ ,תחא תיכנא הבאשממ תבכרומ ןומלצ תנחתב הביאש תדיחי לכש ןייוצי
.ריפס תנחתב הביאשה תודיחיבש הבוגה תיצחמכל םימה תא "ףוחדל"

דומעה שארל הרזח


בקעי-תרהנמ
.1953 -ב ,ליבומה לש יאוותב התנבינש הנושארה הרהנמה איה (ןובליע) בקעי תרהנמ
םע הנמנש ,ןוסלטיג בקעי סדנהמה לש ומש לע ,"בקעי תרהנמ"ל המש בסוה 1980 ינויב
.3 ימינפה הרטוקו , 850 הרהנמה לש הכרוא ."תורוקמ" לש םיריכבה עוציבה ילהנמ
ליבומה ימ תא הריבעמו ןובליע יברעה רפכה תבריקבש תועבג סכרל תחתמ תרבוע איה
.הפוטנ-תיב קמע תא הצוחה החותפה הלעתה לא החותפה ןדריה תלעתמ יצראה

דומעה שארל הרזח


הפוטנ-תיב תלעת
הלעת התנבינ ,ןדריה תלעתמ לדבהב .מ"ק 17 -כ ךרואל םימה םילבומ הפוטנ-תיב תלעתב
הלעתה הרופח הבש עקרקה ביט לשב הרחבנ תאז היינב תרוצ .תיתשק הרוצב תאז
תא ןתמל ךירצ היה ,הלעתה תונפד לש תוררופתה עונמל ידכ .הנמש תיתיסרח עקרק
.19.4 דע עיגמ הלעתה לש הבחור ,ךכיפלו ,1:3 לש סחיב הנבינ עופישה .היעופיש
.2.15 לש הבוגב הכותב םימרוז םימהו 'מ 2.60 -כ אוה הלעתה קמוע
ןמזוהש דחוימ דויצ תרזעב העצוב ,"ןדריה תלעת" תריפחכ ,הפוטנ-תיב תלעת תריפח
ךכ-רחא .דבכ דויצ תועצמאב ,הסג הריפחב יאוותה רפחנ ןושארה בלשב .ב"הראמ
העציבו יטמוטוא דוקיפ תרזעב המידק הענ תינוכמה .תדחוימ רשג תינוכמ רתאל הסנכוה
.הלעתה ידיצל התכיפשו ענ-טרס תועצמאב המדאה תאלעה ךות ,תיפוסה הריפחה תא
התיעקרקו הלעתה תונפד תא הפיצ רשא ,ענ תורוניצ רשג לעפוה ,הדובעה לש אבה בלשב
תנוכמ חטשב הרבע ףוסבל .מ"מ 8 הייבועש ,טלפסא הייושע ןוגימ תבכיש ,הנרבממב
.מ"ס 10 ויבועש ,ןוטבה יופיצ תא הקצי רשא ,הגוסמ רתויב תבכרומה ,ןוטבה
ןיב ךרדה תיצחמב םקוהש "םינוטב זכרמ"מ םינוטבה תבורעת תא הלביק תאז הנוכמ
רחא הנמ תלברעמה הנוכמל ושיגה םיאת-םיאתל וקלוחש אשמ תוינוכמ .תווצקה ינש
ינפ-לע הענ םישנא תרוש .תוחולה תא הקציו הלבריע הנוכמה .ןוטבה תבורעת לש הנמ
תלעת ומכ ,הלעתה .ןוטבה חטשימ לש ותקלחה תא המילשהו ,הלעתה יבג לעמ ,חול
לעמ .תובצוימ תוללוסו זוקינ תלעת ידי-לע תנגומ איה .הידיצ ינשמ איה ףא הרדוג ,ןדריה
םיתרשמ םירשגה .םייח-ילעבו םישנא ,תוינוכמל םידחוימ רבעמ ירשג ומקוה הלעתל
הריבעמ הפוטנ-תיב תלעת .הפוטנ-תיב תעקבב המדאה יחטש ילעב ,םיאלקחה תא רקיעב
.לוכשא ירגאמל בקעי-תרהנממ םימה תא

דומעה שארל הרזח


לוכשא ירגאמ
."תורוקמ" תרבח לש ןושארה הטוונמו הדסימ ,ל"ז לוכשא יול ש"ע ,לוכשא ירגאמ
.לארשי תלשממב רצואה רשו הלשממ שארכ ןהיכ .הדובעה תעונת יגיהנממ
"עוקיש רגאמ" - דחאה .הפוטנ-תיב תעקב לש יברעמ-ימורדה הצקב םילעופ םירגאמ ינש
תפוחר עוקישל דעונ אוה :םרקיעב םייתאורבת וידיקפתו ק"מ יצחו ןוילימכ ליכמה -
ידכ ,רגאמה לש וכרואל לצפתמה ןקתימ ךרד עוקישה רגאמל םיסנכנ םימה .םימהמ
,שלגימ םקוממ םימה תסינכ לש ןקתימל תחתמ .םימה תסינכ תא תסוולו טאהל
ןקתימ י"ע םימהמ דיתעב באשיי רשא ,עקושה רמוחה תויומכ בור לש הטילק רשפאמה
רגאמב םירבעומ םימה .דקפתמו אלמ היהי רגאמה רשאכ לעפוי ןקתימה .הצוב תביאש
םילגוסמו םימב םיפחרמה םיעקשימ םתוא) תפוחסהו תפוחרהש ךכ ,תויטיאב הז
תועצמאב דרפומה ,ינשה רגאמל .םגאה תיעקרקב םיעקוש םימב ובברעתהש (עוקשל
תועצמאב .ורקיעב ילועפית ודיקפתו ,ק"מ ןוילימ 4.5 -כ לש תלוביק ,עוקישה רגאממ רכס
לא תסנכנו תוחותפה תולעתהמו תונחתהמ העיגמה םימה תומכ תתסוומ ,הז רגאמ
ץראה זכרמב םיכרצל םאתהב תועבקנ רוניצב תורבעומה םימה תויומכ .רוגסה רוניצה
.המורדבו
למשח לצנל ןתינ עובש יפוסבו תולילבש ךכ ,עובש ידמ הביאשה תוסיו רשפאמ הז רגאמ
ןכ ומכ .למשחה תכירצ לש איש תועשבו םויב רקי למשח תועצמאב בואשל אלו ,לוז
יצראה ליבומה תכרעמב םילוקליק לש הרקמב ,םימ תריגאל לודגה רגאמה שמשמ
יושע ,הלאכ םירקמב .הניקתה םימה תמרזה לש הקספה םיבייחמה ,הביאשה תונחתבו
.הפוצר םימ תקפסא רשפאלו םימי רפסמ ךשמל רסחה תא אלמל רגאמה
רחאל ,תכרעמב אוה ףא בלוש הפוטנ תיב לש ןשיה רכסה .תוללוס םיפקומ םירגאמה ינש
ינש תועצמאב החותפה הלעתה לא םירבוחמ םירגאמה ינש .יחכונה ודיקפתל םאתוהש
.םיגלפימ
הפוטנ-תיב תלעת תא רבחל רשפאמה ןקתימ לא םירגאמה תא תרבחמ תדחוימ האיצי
ליבומל םתסינכ ינפל םימה לש תיפוס הקידב תעצבתמ הז עטקב .108" וקל תורישי
.םיימיכ םירמוח םהל םיפיסומ ,םימה בויטב ךרוצ שיש הדימב .רוגסה
עצובמ ותועצמאבש) רוטנירולכה ןיינב ונבינ ,םהמ האיציה ןקתימלו םירגאמל ךומסב
,םימה תדימע חיטבהל םירומאה םיפסונ האורבת ינקתימו (רולכ ידי-לע םימה רוהיט
.הייתש-יממ םישרדנה םיטרדנטסב ,רוניצל םיסנכנה

דומעה שארל הרזח


:ךרואל ךתח יצראה ליבומה


."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ