שטניא 108 תורוניצ וק
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .בגנה יתאפ דעו תרנכה ןמ - יצראה ליבומה :רוקמ
.23-22 םידומע ,(1995 תנש) ,תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

קו צינורות 108"
:רמאמה יקלח
יללכ
ןורמיש תרהנמ
השנמ תנחת


יללכ
תורוניצ לא הסינכ ןקתימ ךרד םירבחתמ םירגאמהו החותפה הלעתה
-כ וקה ךרוא .םיננסמו םירעש םינקתומ הסינכה ןקתימב .108" ןוטבה
.ןיעה-שארב בגנ-ןוקרי תכרעמ דעו לוכשא רגאממ ,מ"ק 86
רצוימ ,ןולקשאב "דג-לבוי" תשורחה-תיב תרצות ,108" ןוטבה רוניצ
,5 רוניצ לכ ךרוא .תינקירמאה "טניו'ג-קול" תרבח לש הטישה יפ-לע
לילג יושע רוניצה .ןוט 50 -ל ברקתמ ולקשמו ,2.74 םינפבמ ורטוק
ינוציח ןוטב יופיצו מ"מ 53 לש ימינפ ןוטב יופיצ םע ,מ"מ 4 יבועב הדלפ
,ךורד הדלפ טוחב רוניצ לכ ףפולמ ,ינוציחה יופיצל לעמ .מ"מ 122 לש
30 ויבועש ףסונ ןוטב יופיצ יוצמ ףופילל לעמ .וילא ןוטבה ץומיא ךרוצל
םידימע תורוניצה .מ"ס 21.7 ,אופיא ,אוה ןפודה לש יללכה יבועה .מ"מ
עבצנ ותחנהל םדוק .תוריפסומטא 13 -ל דע עיגמה יברימ ץחל ינפב
דחוימ דודיב ףרש חרממב וא טלפסאב תפסונ הנגה תבכשב רוניצה
ריוא יחתפ םע םידחוימ תורוניצ םג וחנוה וקב ."יסקופא" הנוכמה
עצוב והנשמל דחא רוניצ ןיב רוביחה .רוביח ךרוצל אצומ ןכו זוקינו
.םימטאכ תושמשמ ימוג תועבט ."עקת-עקש" תטישב
,םימיאתמ תבכר תונורק יבג לע "דג-לבוי" לעפממ ולבוה תורוניצה
תויאשמ לא ורבעוהו תומייוסמ תונחתב םידחוימ םיחטשימ לע וקרפינ
םוקמ לא ,ולשמ רליירט לע רוניצ לכ וליבוה תויאשמה .םירליירט
תדחוימ ךרד תלילס השרדינ יאוותה לש םינושו םיבר םיעטקב .החנהה
רוניצה .לארשי תנידמ ךרואל רבעמ קרוע ףסונ ךכו .רוניצה תלבוהל
.5 -כ לש קמועב הרפחנש הלעתב (ןוירמ) קנע יפונמ ידי-לע חנוה
רטמ לכל הריפחה חפנ .10-15 םינוילעה הילושב הלעתה לש הבחור
םידדצהמ םי-לוחב הסוכ רוניצה .ק"מ 25-35 היה הלעת לש ךרוא
ענש ,תועורז לעב ,פי'ג לע בכרוהש דויצ תועצמאב קדוהש ,הלעמלמו
םיהובג םוהת-ימ ילעב עקרק יחטשב .היצארביו רציו רוניצה יבג-לע
108" ןוטבה רוניצ ףלחוה ,לאערזי קמעב רקיעבו ,רוניצה רבע םהבש
ןוטב תועצמאב תפסונ הנגה הנתינ הז רוניצל .109" ורטוקש הדלפ רוניצב
רוניצה יאוות לש םירחא םיעטקב .חיט לש ימינפ יופיצו ץוחבמ זתומ
.ןוטבה רוניצל תחתמ זוקינ תכרעמ החנוה ,םיהובג םהב םוהתה ימ רשא
וכרדב .רוניצה תביבסמ םוהתה ימ לש םתקחרה החטבוה ,תאז ךרדב
םימעפ שולש 108" תורוניצה וק עטקנ ,ןיעה-שארל הפוטנ-תיב תעקיבמ
השנמ תרהנמו 'א השנמ תרהנמ ,ןורמיש תרהנימ :תורהנמ שולש ידי-לע
.'ב

דומעה שארל הרזח


ןורמיש תרהנמ
הפוצמ איהו ,3 ימינפה הרטוק .מ"ק 1.8 -כ הכרוא ,ןורמיש תרהנמ
ןופצמש תרצנ ירה סכר תא הצוח וז הרהנימ .מ"ס 20 לש יבועב ןוטבב
הרהנמה לא הסינכב .םערפש-םינולא תועבגל תחתמ ,לאערזי קמעל
ןוטבה רוניצל התוא םירבחמה ,הדלפ תורוניצ וחנוה הנממ האיציבו
.108"

דומעה שארל הרזח


השנמ תנחת
הביאש תונחת שמח תונבל טלחוה ליבומה תיינב לש םדקתמ בלשב
,תאזו ,יצרא הליבומה לש ירוקמה ןונכיתב תולולכ ויה אלש תופסונ
לחוה 1967 לירפאב .ליבומה ימ לש המירזה רשוכ תא ריבגהל הרטמב
ןתיינב הלחה ךכ-רחא רצק ןמז .םענקי רוזיאב ,השנמ תנחת לש התיינבב
תנחת ,ןויצל-ןושאר תנחת :בגנ-ןוקרי וק ךרואל תופסונ תונחת עברא לש
התיינב המלשוה 1969 ץיקב .רואלט תנחתו םיחטבמ תנחת ,רהוז תמוצ
תונחתה עברא תיינב המלשוה ,1970 ץיקב ,הנש רובעכ .השנמ-תנחת לש
ליבומב םימה תמירז תא ,ןנכותמכ ,וריבגה ןכא תונחתה שמח .תופסונה
ףא תופסונה תונחתה .היינשב ק"מ 16 -ל 11 -מ התוא ולעהו ,יצראה
םיפסונ םיילאיצנטופ םימ ,ליבומה תכרעמב ,טולקל תורשפאמ
ליבומה לוכי ,תונחתה שמחל תודוה .ץראה םורדב םינכרצל םריבעהלו
ןונכיתה יפלש דועב ,הנשב םימ ק"מ ןוילימ 450 -כ התע ךילוהל
.הנשב ק"מ ןוילימ 320 -כ ךילוהל רומא היה ,ינושארה
תללוכ הנחתה .17 הבחורו ,19 לש הבוגל תאשנתמ השנמ תנחת
,דוקיפ תוחול ללוכה םיתוריש רוזיא ןכו ,םיפוגמו עונמ ,הבאשמ םלוא
הנבימ ףוגמה אתל לעמ יוצמ ןכ ומכ .'וכו םיליעפמ ירדח ,הובג חתמ יאת
הרידנ איה תאז הנחתב הבכרוהש הבאשמה .הנחתה התנבנ וילעש
תאז .הגוסמ תובאשמ רפסמ קר תולעופ ולוכ םלועב .הנימב תדחוימו
הניברוטמ הבסוה איה ."הוויר" תיקלטיאה הרבחה תרצות הבאשמ
,לארשיב הגוסמ הדיחיה איהש ,הבאשמה .דחוימ טנטפ תלעב הבאשמל
החוכב שיו ,העשב םימ ק"מ ףלא 40-70 לש הביאש רשוכ תלעב הניה
.תוריפסומטא 16 דע לש םיצחלל עיגהל

"תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ