חולמה ליבומה
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
.24 דומע ,ה`נשת ,תורוקמ תרבח ,בגנה יתאפ דעו תרנכה ןמ-יצראה ליבומה  :רוקמ
     

מנהרות מנשה א' ו - ב'
'ב-ו 'א השנמ תורהנמ

,'א השנמ תרהנמ איה לארשיב םעפ-יא הבצחנש רתויב הכוראה הרהנמה
שיבכל תימורד מ"ק 2 -כ הליחתמ איה .מ"ק 6.5 -ל ברקתמ הכרואש
.השנמ-תומר ץוביקל ךומסב ,הילד לחנ דיל תמייתסמו םענקי-ודיגמ
םירבחתמה םיווקה ינש .תינמז-וב הינוויכ ינשמ התנבינ הרהנמה
הבוגב "דוקדוק"ב םישגפינו םיה ינפל לעמ 'מ 118 לש הבוגב םיחתפינ
.122 לש
היירכה תודובע לכמ הלדבינו תידוחיי התיה הרהנמה לש היירכה תדובע
םינמואמ םיתווצ הדובעל וסייוג ךכיפל .זא דע לארשיב ועצובש היינבהו
,םלוכ םילארשי ,טקייורפה ידבוע .הלועמ הדובע רשוכ ילעב ,םיסונמו
.ט"ישת תנשל תורדתסהה לש הדובעה סרפב וכז
תובכר ןוגכ ,םיללכושמ םיינכמו םיינכט םיעצמא ובלוש היירכה תדובעב
החנוהש לזרב תליסמ יבג-לע םינטק םירטק ידי-לע תולבומה תוינורק לש
ךותב .ולא תוינורק יבג-לע הצוחה אצוה בוצחה רמוחה .הרהנמה ךותב
גוזימל ,םימ תקפסאל ,סוחד ריווא תרבעהל תורוניצ וחתמינ הרהנמה
הרהנמ הבצחנ הלודגה הרהנמה רחאל מ"ק ינשכ .'וכו זוקינל ,ריווא
רוניצ סנכוה תאז הרהנמל .'ב השנמ תרהנמ 'מ 360 לש ךרואב ,הרצק
.לזרב

"תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ