יצראה ליבומה ימ תוכיא רופישל תוטיש
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .בגנה יתאפ דעו תרניכה ןמ-יצראה ליבומה :רוקמ
.28-26 םידומע ,(1995 תנש) ,תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

שיטות לשיפור איכות מי המוביל הארצי
הלדג הייתש ימכ יצרא הליבומה ימב לארשי תייסולכוא לש התולת
הייתשה ימ לש תיתנשה תומכהש םיפוצ םימה קשמ יחמומ .תכלוהו
315 -ל עיגת 2010 תנשב יצרא הליבומה תועצמאב "תורוקמ" קפסתש
ידכ .תרנכהמ הנש התואב ובאשייש ק"מ ןוילימ 380 -כ ךותמ ק"מ ןוילימ
תוכיא רופישל תומדקתמ תוטיש םשייל שי ,דעומ דועבמ ךכל ךרעיהל
ב"הראב גוהנה "םימה ןקת" יפל הייתשל םייוארל םתכיפהו םימה
.הפוריא תוצראבו
םרוקמ רשא ,םימהש הדבועהמ ,הקלחב ,תעבונ ליבומה ימ לש םתוריכע
הלעמב ףחסה םע םיעיגמה םירמוחה לכ תא םתיא םיאשונ ,תרנכב
ינפ-לע תוחתפתמ ויתסהו ביבאה תונועב :תוריכעל ףסונ םרוג .ןדריה
,םילולבש ,םייאת-דח םייח-ילעב םיפרטצמ ןהילא ,תוריעז תוצא םימה
,תולילצ לש תיברימ הגרדל םתאבהו םימה יוקינ יכילהת .דועו םילחז
.החיפסו ןוניסו ימיכ ,יגולויב ,ימיכוקיזיפ לופיט לש תוטישב םיעצבתמ

ימיכוקיזיפה לופיטה
רתא לא םימה תעגה םע דיימ עצבתהל ליחתמ ימיכוקיזיפה לופיטה
םהילא רדחומ זא ;יצראה ליבומה לש החותפה הלעתה ךרד ,לוכשא
דכלמ הז רמוח .הסימת תרוצב (A12(SO4)3-18H2O) טפלוס םולא רמוח
אוה :"התתפה ךילהת" תועצמאב ,"םיפחרמה םירמוחה" תא וביבס
רגאמ תיעקרקב םיעקושה ,םידבכו םילודג םיתיתפ ןיעמל םתוא ךפוה
רגאמה לא םכרד תא םישוע ,םיפיחרהמ וקונו ודרפוהש ,םימה .עוקישה
.רתוי םילולצ םהשכ ינשה

םיגד תועצמאב יגולויבה לופיטה
ותלהנהבו ותמזויב ,"תורוקמ" תרבח ישנא ולחה 70 -ה תונש תישארב
המחול" לש הטיש חתפל ,"תורוקמ" לש גולויבה ,רטנבל םייח לש
םייוצמה םיריעז םייח-ילעבו תונוזלח ,תוצא ומכ םידרטמב "תיגולויב
תא םיריכעמו םימהזמ ,םירגאמה ךותב םיברתמ ולא םירוצי .םימב
.םייוצר אל יאוול-םעטו חיר םהל םיפיסומו ,םימה
דיקפת תא םיאלממה ,םיגד תועצמאב עצבתמ םימב "יגולויבה לופיטה"
תונורקע לש ,השעמל הכלה ,םושיי לע תססובמ הטישה ."םירטינסה"
,םימה יפוגב םימייקה ,םינושה םייטויבה םידרטמה .היגולוקאה תרות
םיגדל יעבט ןוזמ םיווהמו םימב חתפתמה ןוזמה גראמב תוילוח םה
,וללה םייחה ילעב תאו תוצאה תא םילכוא "םירטינסה" םיגדה .םינושה
.םימה תא םהזל אלב
םינימב וסלכוא לוכשאו ןומלצ יצראה ליבומה לש םיינופצה םירגאמה
תיטויבה תוחתפתהה דאמ המצמטצה תאז תובקעב ;םיגד לש םינוש
ינימ ןיב ןוזיאה .יצראה ליבומה תכרעמב םידרטמה ותחפו ולא םירגאמב
תחלצה ךרוצל ינויח "תיגולויבה המחול"ל םיסייוגמה םינושה םיגדה
םינוזינה םיננסמ םיגד םה שארה-לדג ןויפרקה גדו ףיסכה גד .לופיטה
םיגדה .םימב םיפחרמה םיינגרוא םיקיקלחו םיריעז םייח-ילעב ,תוצאמ
1 לש לקשמב גד :םלקשמל תיסחי םימוצע םימ יחפנ םיננסמ וללה
יגולויב לופיט ,םלוא .םימ לש ק"מ 100 הממיב ןנסל לוכי םרגוליק
תואצותל םורגל לולע ,דבלב ולא םיגד ינימ ינש תועצמאב עצבתיש
,םישירפמו םילכעמ ולא םיגדש ,ןוזמהמ םיזוחא 70 -כ ,ןכש ,תוילילש
וקרפתהו ושרפוהש םירמוחה .םש םיקרפתמו רגאמה תיעקרקל םיעקוש
ךילהת עונמל ידכ .םיריעז םייח-יעלבו תוצא לש שדוחמ לודיג םידדועמ
,ותיעקרקמ םינוזינה ,םיפסונ םיגדב םימה רגאמ תא םיסלכאמ ,הזכ
רומאה גד .(ירוב) ןופיק יגדו (לילג ןונמאו ןדרי ןונמא) ןונמא יגד ןוגכ
.תיעקרקל תודומצה תויטוח תוצאמו םימ-יחמצמ ןוזינ (בשעה ןויפרק)
ינימ .שארה-לדג ןויפרקו ףיסכה לש םתעפשה תא "םינזאמ" ולא םיגד
ףרוט גד אוהש ,קארבל :םה םיירטינס םיגדכ םישמשמה םיפסונ םיגד
תונוזלח ללוזה רוחשה ןויפרקה ,םירגאמבש םיגיגדה תא ללדמה
.תיעקרקב םייחה םיקרחה ילחז תומכ תא ןיטקמ רשא ,יוצמה ןויפרקהו
םדאה תורישב לועפל םיגדה תא תנרמתמה ,יגולויבה לופיטה תטיש
ךכו ,םימב לפטל תנמ לע םייעבט םיעצמא תלצנמ ,(היצלופינמויב)
,םויכ .םימל םייוצר אל םיימיכ םירמוח תפסוהב ךרוצה תא הניטקמ
תלצונמו ,ץראב "תורוקמ" ירגאמ לכב ,הבר החלצהב ,הטישה תמשוימ
םימ תולבקמה ,הייקשה תוכרעמב תומיתסה דרטמ תנטקהל םג
.םירגאמהמ

רויא האר

ימיכה לופיטה
לא םתוא םיליבומה תורוניצל םתסנכה ינפל םימל ןתינ ימיכה לופיטה
רולכ לש םימל הרדחה תועצמאב ,הייתש-ימכ היסולכואה יזכרמ
תוחתפתה ינפמ םימה לע םירמוש ולא םיביכרמ .ןימארולכו דיסקואיד
הפוטנ-תיב קמע רוזיאמ םישוע םהש הכוראה ךרדה ךלהמב ,םיקדייח
.בגנה יבחרלו ,ןד-שוג יבושיל דעו ןותחתה לילגבש

החיפסו ןוניס
לש תוריכעה תא תיפוס לסחמ אל ןיידע ,ליעל ראותש ,םימה יוקינ ךילהת
.םכותל םייאת-דח םיליפטו םיסוריו תרידח לש תורשפא ענומ אלו םימה
םיפסונ םיכילהת ינש וחתופ ,שדחה ןקתל םימה תא םיאתהל ידכ
םיטלוק לוחה ירגרג .םייקנע לוח יננסמב םימה לכ ןוניס .1 :םיירקיע
,לוחה יננסמב רבעמה רחאל .2 .םינושה ףחסה יתיתפ תא םיגפוסו
םיגיפמ ,םמעט תא םירפשמ וללה םיננסמה .םחפ יננסמב םימה םירבעומ
.רולכה לש דבכה םעטה תא םילרטנמו
תמקה תארקל םינותנ ףסואה ייוסינ ןקתימ המיקה "תורוקמ" תרבח
ותמלשה רשא ,יצראה ליבומה ימ תוריכע קוליסל יזכרמ ןוניס ךרעמ
.1998 תנשב הייופצ

"תורוקמ" לש תיזכרמה הדבעמה
תדבעמ ,לוכשא רתאב תמקוממה ,"תורוקמ" לש תיזכרמה הדבעמה
ימוחתב תודובעו תוקידב תבלשמ ,ןוכיתה חרזמב הלודגה םימה
המרב תועצובמה ,םיכפשו םימ לש היגולויבהו היגולוירטקבה ,הימיכה
םיאמדקא ללוכ ,שיא 18 ,םידבועה תווצ .תימואלניב תיעוצקימ
.םיאנכטו
,ףטושו ףיצר ןפואב ,תזכרמו תקדוב ,תמאתמ ,הוולמ תיזכרמה הדבעמה
תבולשת לעפמל ךומסב :םורדל ןופצמ ,תויוצמה ,היתוחולש 5 תוליעפ תא
.תליאבו ןולקשאב ,ן"דפשב ,ןיעה-שארב ,ןושיקה
תוקידבו םוגיד עוציב תוקידב ללוכ תיזכרמה הדבעמה יתוריש חווט
לש תוקידב עוציב תרקבו םימב לופיט תמאתהל תוריקח ,ץועי ,הדש
.תורחא תודבעמ
דרשמ תושירדל םאתהב תועצבתמ ,הייתשל םידעוימה םימה תוקידב
.תושרדנה הדובעה תוטישבו םירטמרפב ,תורידתב ,ילארשיה תואירבה
עוציבל תואירבה דרשמ תרכה תא הלביק תיזכרמה הדבעמה ,ןכאו
םיילקיסיפו םיימיכ םירטמרפ 200 -כ תוללוכה ,םיכפשו םימ תוקידב
םירטמרפ 17 ,םיינגרוא םירמוח לש תוקידב ,(תודבכ תוכתמ רתיה ןיב)
היתואצות תוכיא .תיפוקסורקימ הקידב ,ןכו ,תויגולוירטקב תוקידב לש
הקידבב .יאקירמאה E.P.A. םעטמ םיחלשנש םיטרדנטס דגנכ תקדבנ
תואצות ןיב דאמ הפי המאתה האצמנ ימלועה תואירבה ןוגריא םעטמ
.וקדבנש םירמוחה לש םייתימאה םיזוכירה ןיבל תיזכרמה הדבעמה
המגדו ,םיינגרוא םירמוח לש תוקידב םוחתב הצולח תיזכרמה הדבעמה
.ץראב תרחא הדבעמ לכמ רתוי הייתש ימ תורוקמ 500 -ב רבכ
םיקודה םירשק תמייקמ ,רקחמב תובר העיקשמה ,תיזכרמה הדבעמה
,תירבעה הטיסרבינואה ,ןוינכטה :םיאמדקא תודסומ רפסמ םע
.הפיח תטיסרבינואו א"ת תטיסרבינוא
הדבעמב םילעופ ,םלועב םישידחהמ ,םימ תוקידבל םירישכמה בטימ
החתופש ,תוקידבה לוהינל הנכותב הדבעמה תעייתסמ ,ןכ ומכ .תיזכרמה
הרקב תעצבמ ,ולוכ ךילהתה תא הוולמ הנכותה .("דמימ") "תורוקמ"ב
תואצותה תונימא תא הריבגמו תולבקתמה תואצותה לע תיגול
.תוחוודמה

."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ