םירפיווקא םוקישו לועפת
תימואלה םימה תרבח ,תורוקמ :תאמ
תורבוד תדיחי :ביבא-לת .בגנה יתאפ דעו תרנכה ןמ - יצראה ליבומה :רוקמ
.30 דומע ,(1995 תנש) ,תורוקמ תרבח לש הרבסהו
     

תפעול ושיקום אקוויפרים
.הביאשל םינתינה םימ הכילומו תרצואה תיגולואיג הבכש וניה רפיווקא
:םיירקיע םירפיווקא ינש ,השעמל ,םייוצמ ץראב
ךרואל ,ןופצב למרכה דעו םורדב עבש-ראבמ ערתשמ - רהה רפיווקא
הזע תעוצר ןיב ףוחה ךרואל ערתשמה - ףוחה רפיווקאו ,רהה תלפש
,םיפסונ םירפיווקא .מ"ק 20 -כל דע עיגמ ובחורו ,ןופצב למרכהו םורדב
,םיקמעב ,ןלוגב ,יחרזמה לילגב ,יברעמה לילגב םייוצמ ,תיסחי םינטק
.הברעבו ןדריה תעקבב

רפיווקאמ :םיירקיעה םירפיווקאה ינשמ הביאשל תונתינה םימה תויומכ
250 -כ - ףוחה רפיווקאמ .יתנש-בר עצוממב ק"מלמ 350 -כ - רהה
םימ תויומכ ףוחה רפיווקאמ ובאש רבעב .יתנש-בר עצוממב ק"מלמ
ימ תא החילמהש םי-ימ תרידחל ומרגו ,רזוחה יולימה תומכמ תולודגה
ףוחה רפיווקאמ בואשל רוסיא לח ,םוקישה בלשב ,םויכ ןכל .תוראבה
,ףוחה רפיווקא םוקיש ךילהת .רזוחה יולימה תומכ לע הלעוה םימ תומכ
.2-4 ןיב םיסלפמה תא הלעה ,1990 תנשמ

םה ץראה יבחרב םיחודיק 1300 ,לארשיב םימייקה םיחודיק 2800 ךותמ
רוזיאב םבור ,םיחודיק 50 -כ .םיליעפ םכותמ 1100 -כ ,"תורוקמ" לש
םתרדחהלו םימ תביאשל םישמשמו ,םייתילכת-וד םניה ,ףוחה
.םירפיווקאל

םילעפימה .הרדחהלו תונופטש תטילקל םימ ירגאמ רפסמ "תורוקמ"ל
."המקש רגאמ"ו "השנמ ילחנ לעפימ" םה תונופטש-ימ תטילקל םילודגה

,ןכ ומכ .וז הרטמל ומקוהש הברעבו ןלוגב םיפסונ םילעפימ םנשי
יצראה ליבומה ימ תטילקל םישמשמה "םייתוכאלמ םירגאמ" 7 םימייק
תובצחמב ,ץראה םורדב םימקוממ םבור .ףוחה רפיווקאל םתרדחהלו
.תושוטנ רכרוכ

יוצמה םהזמ םרוג לכ ןכש ,םיבר תורוקממ םימוהיזל םיעיגפ םוהתה ימ
םהזמ וניה ,רפיווקאה לא לחלחמו ףטשינ רשא ,עקרקה ינפ לע
בויב ,הפשא ,קלד ,ןושיד ,הרבדה ירמוח :םוהיזה ימרוג ןיב .ילאיצנטופ
.תיתיישעת תלוספו

,רפיווקאה ימ סלפימ תדירימ האצותכ תמרגינ םימ תורוקמ לש החלמהה
.םיה ימו םיריפשה םימה ןיב יגולורדיה לקשמ-יוויש רסוח תריציו
םיעטק םיחילממו השביה ךות לא רודחל םיליחתמ םיה ימ תאז תובקעב
.םיריפש םימ לש."תורוקמ" תרבחל תורומש תויוכזה לכ ©


הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ