ישילשה וקה רוטינ
ןיקבר המלש :תאמ
.22-17 םידומע ,(1995 רבוטקוא) ,348 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

  :רמאמה יקלח
יללכ
רוטינה ךרעמ
תכרעמב םימה תויומכ
הקפהה יחודיק
ישילשה וקה ירגאמ
םיקפוסמה םימה תוכיא

 יללכ
םלועב לודגה לעפמהו ץראב לודגה םיכפשה תבשה לעפמ וניה ןד שוג יכפש לש הבשהה לעפמ
םתביאשו ,רפיווקאב םתריגאו םיחלוקה תרדחה ,םיכפשב םדקתמ לופיט ללוכ לעפמה .וגוסמ
תראותמ ,ויבלש לכ לע ,לעפמה לש תיללכ המכס .תלבגומ יתלב היקשה ךרוצל ןכמ רחאל
,הנשל ק"מ ןוילימ 90-כ לע תדמוע ,לעפמל םויכ העיגמה ,םיימלגה םיכפש תומכ .1 םישרתב
.הנשב ק"מלמ 135-כל דע לודגל תננכותמ איה דיתעבו

:הז תא הז םימילשמה ,םיטנמלא רפסממ בכרומ הבשהה לעפמ
יכפש תיברמ תא טלוקה ,ןויצל ןושאר תולוחב םקוממה ,ןד שוג יכפשב לופיטה ןוכמ .1
ךילהתבו ,ירקיע ךילהתכ תלעפושמה הצובה ךילהתב םיכפשב םילפטמ ובו ,ןד שוג רוזיא
.ינשמ ךילהתכ ןוצמיח תוכירב
ןוכמה יחלוק תיברמ םירדחומ ןושארה רתאל .קרושו הנבי ירתאב הרדחהה תודש .2
רחאל) ןויצל-ןושאר תולוחבש ןוצמיחה ינגא יחלוק םירדחומ ינשה רתאלו ,יגולויב-ינכמה
.םתוכיא רופישל יגולויב-ינכמה ןוכמה יחלוק םע םיבברועמה ,(שוטילה בלש
81 1994 תנשב ללכש ,םירפיווקאה ןמ םיבשומה םימה תביאשל הקפהה יחודיק ךרעמ .3
2-הנבי יחודיק ,1-הנבי יחודיק) הנבי רתאב םיחודיק 55 םכותמ - םיליעפ םיחודיק
,ףסונב .(ןושאר יחודיקו ןד-ימ יחודיק) קרוש רתאב םיחודיק 17 ,(יאכז-ןב יחודיקו
.ןושאר יפוח-זקנ יחודיק 9-מ םימ תכרעמל םיבאוש
םינכרצל םיבשומה םימה תא העיסמה ,ישילשה וקה לש הרוגסה הכלוהה תכרעמ .4
.בגנב םיאלקחה
דוע) וקה ךרואל הרלכה תודוקנ שולש םויכ תללוכה ,םיחלוקה יוטיחל הרלכהה תכרעמ .5
.(בורקב ולעפוי םייתש
םימה תויומכ תא םיתסוומה ,הכלוהה תכרעמ ךרואל םיילועפתה םירגאמה תשש .6
.תכרעמב תוכרצנהו תובאשנה
.איש תכירצ ינמזב ישילשה וקל םתפסוהו ליבומ ימ תריגאל שמשמה ,רהוז םגא .7
,וקה ךרואל םיירקיע ץחל ירוזא רשע-העשתמ תבכרומה ,םיחלוקה לש הקולחה תכרעמ .8
.םינכרצל םימה תא םיקפסמה

דומעה שארל הרזח


 רוטינה ךרעמ
יעוצקמ ףוג ידי-לע ףטוש רוטינ עוציבב התנתוה ישילשה וקה לש הבשהה תכרעמ תלעפה
תשירד יפ-לע ולוכ לעפמה תמקהמ דרפנ יתלב קלח התיה רוטינה ךרעמ תמקה .יולת יתלב
תעבונ רוטינה ךרעמ לש ותוציחנ .םעה תואירב תדוקפ יפ-לע ותוכמס ףקותב ,תואירבה דרשמ
לעפמ .דאמ תולודג םימ תויומכ אשונה ,ץראב רתויב לודגה הבשהה לעפמב רבודמש ,ךכמ
םימהו ,ץראב ןויסינ םהיבגל ןיאש ,םייתרגש יתלב םיטנמלאמ וקלחב בכרומ הבשהה
.םייאלקח םילודיג לש תלבגומ יתלב היקשהל םידעוימ םיבשומה

לש תיאורבתהו תימיכה םתוכיא תא חיטבהל ,ןכל ,אוה רוטינה ךרעמ לש ירקיעה ודיקפת
ךרעמ בקוע ,ךכל ףסונ .םתוכיאב יוניש לכ לע עירתהלו תכרעמה י"ע םיקפוסמה םימה
םירושקה ,םיפסונ םיטביהמ ישילשה וקהו ןד-שוג בויב לש הבשהה לעפמ רחא רוטינה
םשומישל סחיתהבו ,ללכב םימה לש תיגולויבהו תימיכה םתוכיאבו תכרעמה לועפתב
.טרפב ,םייאלקח םילודיג תייקשהל

ישילשה וקה לש הכלוהה תכרעמ תלעפה תארקל ליעפמה י"ע ןכוה ינושארה רוטינה ךרעמ
,הנושארה רוטינה תנש םותב יוגיהה תדעו י"ע שדחמ הכרעה הרבע וז תינכת .1989 ףוסב
רוטינה תנשב רבטצהש ןויסינה לע וססבתהש ,םוגידה תינכתב םיבר םייונישל האיבהש
,םידחא םייוניש ואבוה םעפ לכ .תואבה רוטינה תונש ףוסב עריא המוד ךילהת .הנושארה
םירטמרפל ,רקיעב ,םיסחייתמ הלא םייוניש .רוטינה ךרעמ תא רפשלו לעייל םתילכתש
.ןמצע םוגידה תודוקנל ףא םיתעלו ,רוטינה תרגסמב םיקדבנה

םוגיד .רתא לכל תדעוימה םוגידה תינכת תא הבר הדימב םאת 1994 תנשב רוטינה עוציב
םיחלוקה לש הרדחהה ןוישר תרגסמב םוגידה תינכתל םאתהב עצבתמה ,הקפהה יחודיק
ךרואל םוגידבו םירגאמה םוגידב םג .תינכתל הבוט המאתהב הנשה םג עצוב ,רפיווקאל
העוציבו 1994 תנשל רוטינה תינכת ןיב הבוט המאתה ,ללכ ךרדב ,התיה הכלוהה תכרעמ
.רוטינה תינכותל סנכוהש תורמל ,ללכ עצבתה אלש ,רהוז םגאב םוגידה דבלמ - לעופב
,םינוש םיילועפת םיכרצל ושרדנש ,ןנכותמה לעמ תופסונ תוקידב ועצוב תודוקנ רפסמב
.םעפ ידמ וררועתהש תויעבל םאתהב

דומעה שארל הרזח

 תכרעמב םימה תויומכ
תכרעמה תלעפה תליחתמ ישילשה וקה לש הבשהה תכרעמב תויתנשה םימה תויומכ םוכיס
,ק"מ ןוילימ 114-כ לש םימ תומכ הבשהה תכרעמל המרזוה 1994 תנשב .1 הלבטב תאבומ
תפסות וז .הינפלש הנשב ק"מ ןוילימ 89-כו ,הרבעש הנשב ק"מ ןוילימ 104-כ לש תומכ תמועל
שיו הנש ידמ הלדג ישילשה וקה ימל םיאלקחה לש השירדה .הבשהה תכרעמל םימ לש תרכינ
המלשהה .םירחא תורוקממ םימב הבשהה תכרעמב םירסחה םימה תא םילשהל ךרוצ
לש תומכב רהוז םגא ימבו ,ק"מלמ 6.8-כ לש ליבומהמ הרישי המרזהב 1994 תנשב התשענ
.ק"מלמ 10.7-כ

(ק"מ יפלא) ישילשה וקה לש הבשהה תכרעמב םימה תויומכ ימוכס :1 הלבט

הכירצ
כ"הס
הקופת
םגא
רהוז
ליבומ
יצרא
יחודיק
הקפהה
הנשה


(םיריפש םימ)


113,594
114,058
10,754
6,807
96,498
1994
102,810
104,182
8,277
652
95,253
1993
87,672
89,850
--
6,470
83,380
1992
80,557
82,254
--
--
82,254
1991
78,037
82,584
--
--
82,584
1990

 םיחלוקה תוכיאל האוושהב 1994 תנשב הנבי רתאב הקפהה יחודיק ימ תוכיא :2 הלבט
(םייתנש םיעצוממ) 1993 תנשב הז רתאל ורדחוהש

םיחלוק
םירדחומ
יאכז-ןב
2-הנבי
1-הנבי
תודיחי
רטמרפ
332
178
293
260
ל"גמ
םידירולכ
1788
1123
1633
1530
mc/ohm
תוכילומ
תילמשח
287
19
54
41
(mn452)
VU תעילב
5.0
0.2
0.5
0.4
UTN
תוריכע
1073
677
978
941
ל"גמ
םיקצומ
םיסמומ
5.6
3.1
4.2
4.0
סחי
RAS
14.0
1.7
2.5
2.4
ל"גמ
מ"אפ
2.9
19.5
25.1
10.2
ל"גמ
(N-כ) הקנח
10.4
0.01
0.14
0.06
ל"גמ
הינומא
(N-כ)
0.5
0.31
0.40
0.36
ל"גמ
ןורוב

שדוחב לחה ,היקשהה תנוע תארקל תרכינ הדימב תולוע תוקפומה תוישדוחה םימה תויומכ
,ינוי שדוחב רקיעב תטלוב הבשהה תכרעממ אלש םימה תפסות .רבוטקוא ףוס דעו לירפא
.היקשהל םימ לש איש תכירצ הנשי ובש

אל ,תיללכ .םדוק םימייק ויהש רשע-השולשה לע םיישאר ץחל ירוזא השיש ופסונ 1994 תנשב
םלוא ,תומדוקה םינשל וז הנש ןיב הכירצה תוגלפתהב םייתועמשמ םייוניש תוארל ןתינ
תנשב תעצוממה תימויה הכירצה .רתוי ההובג התיה רוזיא לכ ידי-לע הכרצנש םימה תומכ
יהוז .ק"מ 450,000-כ תעצוממה הכירצה התיה ץיקה ישדוחב .ק"מ 310,000-כ התיה 1994
.םירחא תורוקממ קפוס שרפההו ישילשה וקה יחודיק לש הביאשה רשוכמ הלודג םימ תומכ

דומעה שארל הרזח


 הקפהה יחודיק
האצותכ דימתמ ןפואב הנתשמ ,הקפהה יחודיק ימ תוכיאב תפקתשמה ,רפיווקאה ימ תוכיא
- תיסחי ,רחואמ יוטיב ידיל האב םירדחומה םיחלוקה תוכיא .םהילא םיחלוקה תרדחהמ
הנבי רתאב רפיווקאה ימ תוכיא ןיב הוושמ 2 הלבט .רפיווקאה לש לודגה חפנה לשב תאז
תברקתמ רפיווקאה ימ תוכיא .תמדוקה הנשב וילא הרדחוהש ,םיחלוקה תוכיאל ,1994 תנשב
.(SAT) רפיווקא-עקרק יכילהתמ םיעפשומ םניאש ,םירטמרפ םתואב םיחלוקה תוכיאל
םיקצומ ,תוריכע) דאמ ךומנ רפיווקאב םזוכיר ,הז ךילהתב קוליס םירבועה ,םירטמרפ
ןיב ,עצוממב ,הלע םיבאשנה םימב םיחלמה זוכיר .('דכו סמנ ינגרוא ןמחפ ,הינומא ,םיפחרמ
תדמתמה הפלחהה לע עיבצמ הז יוניש .םינושה הקפהה תודשב 29%-ל 18% ןיב 1994-ל 1990
רפיווקאה ימב רשאמ רתוי הובג םהב םיחלמה זוכירש ,םיחלוקב רפיווקאה ימ לש
הדימב ולע ,הבר תינכטורגא תובישח ילעב םניהש ,ןרתנה תחיפס סחי יכרע םג .םיירוקמה
.הבשהה תכרעמ תלעפה תליחתמ רפיווקאה ימב תרכינ

דומעה שארל הרזח


 ישילשה וקה ירגאמ
.הכלוהה תכרעמ ךרואל םימקוממ ישילשה וקה תכרעמ לש םיילועפתה םירגאמה תשש
םיאבומ 3 הלבטב .םימה תכירצ בצק אוה ,םלועפת ךרד תא עבוקה ,ירקיעה רטמרפה
םירגאמב םימה תייהש .1994 תנשל םירגאמה תוכיאל םיגציימ םירטמרפ לש םיעצוממה
:ןלהל םכוסמש יפכ ,םימ תוכיא לש םירטמרפ רפסמב םימיוסמ םייונישל האיבמ םיחותפה
.תודיחי 0.3 דע 0.1-ב םילוע הבגהה יכרע .א
.ל"גמ 3 דע 0-ב הלוע סמומה ןצמחה זוכיר .ב
.לדוג ירדס 2.5 דע 0.1-ב הלוע יללכה םיקדייחה זוכיר .ג
.לדוג ירדס 1.5 דע 0.6-ב הלוע םרופילוק יקדייח זוכיר .ד
.לדוג ירדס 1.2 דע 0.5-ב הלוע יתאוצ אצוממ םרופילוק יקדייח זוכיר .ה

לש יארקא םוהיזב תרבסומ תויהל הלוכי ,םירגאמב םיקדייחה זוכירב תטלובה היילעה
לש םיירקיעה םינותנה .םירגאמב םינכושה םימ תופוע לש תושרפהמ האצותכ רקיעב ,רגאמה
,ב-רהוז רגאמב התיה תוצא לש הבר תוחכונ יכ םיארמ 1994 תנשל םירגאמב תוצאה תריפס
א-המוקת רגאמב םג .תירעזמ הניה ולוכ ישילשה וקה לע ותעפשהו ,תיסחי ,דאמ ןטק וניהש
תוחתפתה תעינמל לופיטה .ץיקהו ביבאה ישדוחב תוצא לש ,תיסחי ,ההובג תוחכונ התיה
גולויב לש ותטלחהל םאתהב םירגאמל םיסנכומה ,םיגד תרזעב עצבתמ םירגאמב תוצא
,תיתרפוג תשוחנ תרזעב תיתרגש הרוצב םירגאמה םילפוטמ ,ףסונב ."תורוקמ" לש םירגאמה
תעמ תוררועתמה ,תויפיצפס תויעב לע תונעל םיאבה ,םיפסונ םילופיט םנשי םיגירח םירקמבו
.תעל

דומעה שארל הרזח


 םיקפוסמה םימה תוכיא
תכרעמ תעפשהמו הקפהה יחודיקב םימה תוכיאמ תעבקנ םינכרצל םיקפוסמה םימה תוכיא
תורכינ תויומכ ןיידע ןנשי םיבשומה םימה תא םירגואה םירפיווקאב .וקה ךרואל הריגאה
תיחכונה םתוכיאל ןיידע סחייתהל שי ,ןכל .םיחלוקה תרדחהל המדקש הפוקתהמ עקר ימ לש
.דיתעב םתוכיא תא חרכהב ףקשמ וניאש ,םייניב בצמ לאכ ישילשה וקה ימ לש

 1994 תנשב םיילועפתה םירגאמה ימ תוכיאל םיגציימ םירטמרפ לש םיעצוממ :3 הלבט

ןגמ
בגנה-בל
א-המוקת
ב-רהוז
הגונ
ב-תונרג
רטמרפ
22.5
22.7
23.7
23.9
22.2
22.5
הרוטרפמט
7.6
7.6
7.7
7.5
7.5
7.4
(Hp) הבגה
6.7
5.8
6.3
6.8
4.0
3.0
סמומ ןצמח
(mg/l)
11.0
8.0
6.0
20.0
22.0
5.0
(mg/l) םיפחרמ .מ
9.0
8.9
9.5
13.6
16.9
3.1
(l/g) ליפורולכ


,םינייפאמ םירטמרפ רפסמב תטלוב רפיווקאל םיחלוקה לש תדמתמה הרדחהה תעפשה
יפכ - הבשהה תכרעמ תלעפה תונש לכ ךרואל תיבקעו הנותמ היילע תוארל ןתינ םהיבגלש
ךרואל םיקדבנה ,םירטמרפהמ קלח יזוכירב היילעה .םידירולכה זוכירב ,לשמל ,הארנש
יחודיק ימ תוכיא לש יונישה בצק תא תפקשמ ,תכרעמה תלעפה תונש לכב הכלוהה תכרעמ
יכ ,חינהל ןתינ .םירדחומה םיחלוקב רפיווקאה ימ לש תיטיאה הפלחההמ האצותכ הקפהה
.םיבשומ םיחלוקב עקרה ימ לכ תפלחה רחאל לוחת םימה תוכיא תובציתה

היקשהל םידעוימה ,םיחלוק תוכיא יבגל תואירבה דרשמ לש תושירדה תא הגיצמ 4 הלבט
הנשב םג ,תומדוקה םינשב ומכ .1994 תנשב הכלוהה תכרעמ ךרואל האוושהב ,תלבגומ יתלב
תושירדה לע תרכינ הדימב הלוע ישילשה וקה ימ לש תימיכה תוכיאהש ,תוארל ןתינ וז
תישענ הרלכההש הדבועה ,תיאורבתה תוכיאל סחייתהב .תלבגומ יתלב היקשהל תוצלמומה
וניא וקה ךרואל עצוממ םרופילוק יקדייח זוכירש ,ךכל המרג ,ךומנ ןונימב תודוקנ שולשב
םיבשומה םיחלוקהש קיפסמ ,רבעב רמאנש יפכ ,םלוא .תלבגומ יתלב היקשהל ןקתב דמוע
איה ישילשה וקה תכרעמב וז הדוקנ .ןכרצה ןיבל םתקפה ןיב תחא הדוקנב ןקתב ודמעי
טלחהב תדמוע םימה רחאל דיימ םיחודיקה ימ תא תגציימה ,דודשא תמוצב םוגידה תדוקנ
.תלבגומ יתלב היקשהל ןקתב

  ,תלבגומ יתלב היקשהל תושירדל האוושהב 1994 תנשל ישילשה וקה ימ תוכיא ינותנ :4 הלבט
1978 ,היקשהל ןיחלוק תוכיאל תצעיימה הדעווה ח"ודל םאתהב

ישילשה וקה ימ
(עצוממ)
הקפהה יחודיק ימ
(דודשא תמוצב)
יתלב היקשה
תלבגומ
רטמרפ
<1
<1
<15
יללכ ב"חצ
<1
<1
<10
סמומ ב"חצ
4
2
<15
םיפחרמ םיקצומ
4.3
3.1
>5.0
סמומ ןצמח
0.04
0
0.5
*רולכ תיראש
(TAS) םייק
(TAS) םייק
שרדנ
לוח ןוניס
65%<12
41%<2.2
67%<2.2 100%<12
50%<2.2 80%<12
**םרופילוק

ןנשי ישילשה וקה ימב ;עגמ תועש יתש רחאל תשרדנה ,רולכ תיראש לש ילמינימ זוכיר (*)
תיראש עצוממל סחיתמ תישילשה הדומעב ךרעהו ,ךומנ ןונימב הרלכה תודוקנ רפסמ
.וקה ךרואל רולכה
.תוקידבה ללכמ זוחאל סחיתמ ןקתה .ל"מ 100-ל םיקדייח רפסמ (**)

ימב תינכטורגא תובישח ילעב םירטמרפ לש םיעצוממ םיכרע לש יתנש בר םוכיס :5 הלבט
.(סחי - SAR m mho/v - EC ;ל"גמ) ישילשה וקה

B
P
Ca
Mg
K
Na
SO4
NO3
CI
SAR
EC
הנשה
0.25
0.02
97
21
8.6
134
67
27
219
3.2
1282
1994
0.30
0.02
97
21
7.9
130
62
28
211
3.1
1263
1993
0.27
0.02
94
21
7.3
126
58
28
205
3.1
1249
1992
0.24
0.01
93
22
6.2
118
49
27
194
2.9
1222
1991
0.33
0.02
88
20
5.2
96
46
21
176
2.5
1049
1990

ןתינ .תינכטורגא תובישח ילעב םניהש ,ישילשה וקה ימ לש םירטמרפ רפסמ הגיצמ 5 הלבט
םירטמרפה תאז םע .תכרעמה תלעפה תליחתמ םירטמרפה לכב טעמכ תמייוסמ היילע תוארל
סחי ,םידירולכ זוכיר ,תילמשח תוכילומ ומכ םייאלקח םילודיג לע הערל עיפשהל םילולעה
וקה ימל ,תוארל ןתינש יפכ .תיסחי ,ךומנ םוחתב םלוכ ןיידע םיאצמנ - ןורוב ןרתנ תחיפס
.רתויב םיינע םהו ,םויזנגמו תירפוג ,ןגלשא ,ןקנחל סחייתהב םיוסמ ינושיד ךרע ישילשה

22-17 * 1995 רבוטקוא * 348 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ