1995 ץיקב תרנכה
ירהז רמת `רד :תאמ
.24 דומע ,(1995 רבוטקוא) ,348 ןויליג ,היקשהו םימ  :רוקמ
     

הכנרת בקיץ 1995
תפסונ היוצר יתלב החירפ תורשפאל םינושאר םינמיס ותיאו עיגה ץיקה
,וז תיטוח הצא .םרופסילבוא ןונמוזינפא המשש ,תילוחכה הצאה לש
,1994 טסוגואב תרנכב הנושארל התפצנ ,םימה תוכיאל הקיזמכ העודיה
ונרכיה אל התומכ ,החירפ ידמימל העיגהו התברתה םיישדוח ךותו
.ויתסהו ץיקה תונועב ,רבעב

,ביבאב הנש לכ תחתפתמ ,םוינידירפה תצא ,תרחא הצא לש החירפ
תוכיאל הקיזמ הניאו םגאה לש יגולוקאה ךרעמהמ ילרגטניא קלח הווהמ
םימ תופיקשב רבעב ונייפאתה ויתסהו ץיקה תונוע ,תאז תמועל .םימה
.תוחירפ רדעיהו ,הכומנ תוצא תסמויב ,ההובג

העיפוה החירפה .גירח עוריא התיה רבעש ץיקב ןונמוזינפאה תחירפ
תיביסאמ החירפ הללכש ,םייתרגש יתלב םיעוריא תרדס תובקעב
תוצא רפסמ לש תוחתפתה הירחאו ,ביבאב םוינידירפה תצא לש ליגרהמ
ןונמוזינפאה תחירפשכ .ליגרהמ תולודג תויומכב ,תורחא תוקיזמ יתלב
אלש ןפוד-אצוי הרקמ הז היהש ,ונלוכ וניוויק ,1994 רבמבונב הכעד
ןכתיו ,רבדה ךכ אלש ריבסש ,ונוניבה םג ליבקמב ךא .ומצע לע רוזחי
.תוילוחכ תוצא תוחתפתה םידדועמה ,םישדח םיאנת ורצונ תרנכבש

הדבעמה י"ע עצבתמה ,1995 ךלהמב תרנכה בצמ רחא ףטושה בקעמה
ץרמ-ראורבפב .הגירח הנש איה 1995 םגש ךכ לע דיעמ ,תרנכה רקחל
םגש ,סיטסיצורקימה תצא ,רחא גוסמ תילוחכ הצא לש החירפב וניפצ
תחירפ התחדנ וז החירפ ללגב .םימה תוכיאל הקיזמכ העודי איה
ףוס תארקל ךא .הליגרה התעפוהל תיסחי ,תועובש המכב םוינידירפה
תנשב ופצנש ולא לע ףא ולעש ,תויומכב םוינידירפה תצא החרפ ביבאה
יתלב תוצא לש תוחירפ-ינימ היתובקעב ועיפוה ,1994-ב ומכ .1994
שיש (ינוי שדוחב רבכ) םימה תוביצנל העידוה הדבעמה .תופסונ תוקיזמ
רוטינ ץמאמב הלחה הדבעמה .ץיקב ןונמוזינפא לש תפסונ החירפל תיזחת
םא ,ןונמוזינפאה תחירפ תוחתפתה לש קייודמ דועית רשפאיש ,רבגומ
.עיפות

זכור םהב ,םימה תואמגודב ןונמוזינפא לש םידדוב םיטנמליפ ופצנ ינויב
תונחתמ םימ תומיגד ונרפס ילויב 6-ב .רטיל 20-מ יקיקלחה רמוחה
רפסמ ,ילויב 21.רטילילימ לכב הצאה לש םיטוח 10-8-כ םגאב תונוש
תוצא וברתה ליבקמב !רטילילימ לכב 300-ל עיגה רבכ ןונמוזינפאה יטוח
תוקיזמה תוצאה ,םויהל ןוכנ .ליגרהמ תולודג תויומכב תופסונ תוילוחכ
ךישמהל תויושע ןה ךא ,םימבש תוצאה כ"הסמ טועימ תווהמ ןיידע
.תורחאה תא קוחדלו חתפתהל

ןזאמב םייונישה רחא הדבעמה תבקוע תוצאה רחא בקעמל ליבקמב
תוצאה תוחתפתהש ןוויכ ,ינויח אוה הז בקעמ .םגאב םיטנאירטונה
,םימב םינושה םיטנאירטונה תומרל הבוגת ,רתיה ןיב ,איה תונושה
.םיינחרזהו םיינקנחה םיטנאירטונה רקיעב

,תוילוחכה תחירפל רשקהב הדבעמב תעצבתמה ,תפסונ תירקחמ תוליעפ
,היגולופרומה ,היגולויסיפה תרכה םתרטמש ,םירקובמ םייוסינ תללוכ
ודדוב ,הדבעמהמ התווצו סדה הרוא ר"ד .הצאה דוקפתו הימיכויבה
ינויח םלג רמוחכ תשמשמה ,הייקנ תיברתל הצאה תא החלצהב
.ולא םירקחמל

תיגולוקאה תכרעמב ונתשהש םימרוגה םהמ ,ןבומכ ,איה חתפמה תלאש
הבושת .תוילוחכה תוצאה תוברתה תא םידדועמה ,תרנכה לש
ידי-לע ולעוה תונוש תורעשה ךא ,ונידיב תאצמנ אל ןיידע תיעמשמ-דח
."תימגא" לש םינורחאה תונוילגב רתיה ןיב ומסרופו ,הדבעמה ירקוח
תורעשהה תקידבל שדקומ הדבעמב ירקחמה ץמאמהמ רכינ קלח
.תונושה

,םיכפשה רוהיט ינקתיממ רכינ קלחש ,תועומש ועיגה ,הנורחאל
תרנכלו ,תונוש תוביסמ םיתבשומ ,תרנכה לש תווקיהה ןגאב ונקתוהש
- תונוכנ תועומשה םא .הילא עיגהל םירומא ויה אלש ,םיכפש םיעיגמ
טלחהב םימרות םיטנאירטונ-יריתע םיכפש ןכש ,לבסנ יתלב בצמ והז
ןזאמ תכירע לע השקמה ,ףסונ םרוג .תוצא לש רתי-תוחתפתהל
,"תורוקמ" תרבח ,1989 זאמש ,הדבועה אוה ,תרנכב םיטנאירטונה
לע םינותנ תקפסמ אל ,תרנכה לש תווקיהה ןגא רוטינ תא תעצבמה
םימיב תאז רידסהל חיטבה םימה ביצנ .םגאל םירמוח תוסינכ
לע אובת תירקחמה ונתדובעל וזה הלשכמהש םיווקמ ונאו ,םיבורקה
.הנורתפ

:רמאמה תרבחמ תודוא
תרנכה רקחל הדבעמה ,ירהז רמת ר"ד

24 * 1995 רבוטקוא * 348 ןויליג * היקשהו םימ
םימה ידבוע ןוגראל תורומש תויוכזה לכ ©

הבתכ ספדה
תורומש תויוכזה לכ © - amalnet.k12.il/meida/water רתאמ חקלנ הז רמאמ